12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Hasan kolonya ve losyonları Ha«an Losyonlan küçük ceb şişesi 1/16 ceb şişesi 1/8 küçük 1/4 orta düz büyük şişelerde 1/2 büyük , 1 f antazi kristal » kristal lüks kutu ile » top kristal 1/16 » » » 1/8 » » 1/4 Hasan o dö lavant (eau de Lavante) HASAN Kuruş 1/24 litre 25 I 40 70 130 150 250 500 300 400 50 80 150 70 150 Kuruş 25 Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 40 60 100 » » büyük lüks 15 Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 25 » » » 40 » » büyük kutu Hasan Çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 10 » » » paket » » » » 40 Hasan Talk 500 gr. » » > > 60 1000 » » » Pudralar USTAHZARATI Traş Jevazımatı AdedKr.AdedKr.Âded Kr. Hasan Traş Bıçağı 1 4 10 35 100 300 > > » paslanmaz 1 6 10 50 100 425 Hasan Traş Sabunu 30 Hasan Traş Sabunu kutusuz 25 Hasan Traş Sabunu Kremi 30 Hasan Traş Makinesi 100 » kutulu lüks 150 Fırçası 100 halis blero 250 » s 500 800 Kuruş 50 20 35 50 50 35 Kuruş 10 15 20 20 30 40 12% 20 30 15 Kuruş 5 30 50 100 25 40 70 150 Kuruş 25 45 10 30 50 75 CUMHURÎYET I Harfran lSSf Yağlar müstahzarah KuTU| 10 5Q 75 125 115 250 600 150 30 50 Kremler Yağlar ve esanslar Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. » » » 5 » • » * 10 » 40 175 300 Nesrin kolonya ve losyonları Nesrin Kolonya ve Losyonlan Hasan Kremi vazo ve şişe » > tüp litre ile açık cam kapaklı şlşeleıi 1/8 > > 1/4 > * * 1/2 Kuruş 1/16 litre 20 35 1/8 60 1/4 100 1/3 125 1/2 250 1 250 70 100 150 Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo » » büyük şişe ve vazo Brîyantinler Kujiar Tıbbî müstahzarat Hasan Kuvvet Şurubu küçük » » » büyük * 1 kg. » » » 2 » » öksürük Pastüleri Hasan » > > Diş Macunu Dantos büyük iki misli > Suyu » » orta » > büyük Kuruş 60 100 150 250 30 20 30 60 100 Hasan Zeytinya|ı nümunelik 1/4 litre şişe 1/2 litre şişe 1 litre şişe 1 litre teneke 2 litre şişe 7% litre teneke Hasan Fıstık özü yağı Hasan Tatlı Bademyağı küçük şişe Hasan Tatlı Bademyağı büyük şişe Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. Hasan Acı Bademyağı küçük şişe Hasan Acı Bademyağı büyük şişe Hasan Balıkyağı 1/4 kg. » m 1/2 > » » 1 m » m 2 a ıoo 40 60 40 OT 100 190. Haşaratı öldüren fayda Fayda Hasan 1/8 litre 1/4 » 1/2 » 1 » 5 teneke 15 kilo safi fıçı 50 kilo safi Pompa Naftalin özü Kurug 45» 65 300 850 2500 40 35 Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu r\lhklar Hasan Allık brünet, bl5ndit ve mandarin » Tırnak cilâsı ve sürmeler Hasan Tırnak Cilâsı beyaz ve renkli sedef Düsulvan Aseton Hasan Sürmesi (Sürmedanlığile) » » Lüks büyük » » Paket Traş kolonyaları Nesrin tıraş kolonyası 1/4 litre 30 60 * » > düz büyük şişeler 150 » » > tam bir litre Diş müstahzaratı » n 25 Fareleri öldüren far Far Hasan Fare Zehiri Macunu s * Kiloile r w » Buğday * * Üç misli » » Kilo ile * » tkisi bir arada . * Hasan Çocuk Donlan 1 numara » » » 2 > . > > > > 3 * Hasan Leke Suyu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu büyük Hasan Vazelin ve muhtelif Hasan Hasta dereceleri Demirh.in.di Özü küçük Orta Büyük Bikarbonat dö sut küçük paket 100 Gram 250 500 * 1 kflog. Lavantalar Hasan Lavantalan 3 gr. şişe > » 5 > > » > 10 > > ^ » 20 » » lüks kutu > > 50 » > » » Kuruş 25 50 75 100 300 Kuruş 12% 15 25 20 30 12% 30 20 20 35 Glüten mamulâtı Kuruş 40 Gevreği. Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 Hasan Diyabetik Çikolatası 25 > » 6 lık kutu 125 > » 12 lik kutu 240 Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 » » 1/2 kilosu 130 » » kutusu 35 Hasan Gluten Ekmeği Kuruş 25 800 10 25 800 40 70 80 90 10 10 15 50 100 Kuruş 40 60 100 5 10 20 35 60 Sabunlar, tuvalet sabunlan Hasan Tuvalet Sabunlan küçük » » > yuvarlak küçük » » » > büyük » » > lüks Saçlara aid müstahzarat Hasan Şampuvan Tozu > » özü likit » > » » büyük Hasan Trihofil Saç suyu Hasan Saç Sabunu Hasan Saç Sabunu büyük Hasan o dö kinin (eau de quinin) Hasan o dö kİDm (eau de quinin) büyük Muhtelif müstahzarlar özlü unlar Pirinc, Buğday, Mısır, Bezelya, Türlü, Yulaf, Patates, Arpa, Mercimek, İrmik Özü Kuruş 250 gramlık kutu 20 500 gramİJ> fcırbı 30 25 35 50 uft Hasan Gliserin Sabunu » » » gül ve limon kokulu » ^ »gül Cliserin sabunlan Toz sabunlan Kokulu sular Hasan Maimukattar 1 kg. » > 2 > » » büyük damacanalarda Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. • » 1/2 > İ Hasan gazoz özü Hasan Gazoz Özü 1/16 litre » » , 1/8 » » > > 1/4 » «. Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutu » » > 200 > > * "* •*Godron, Snfr, tiodron Panama, Süblime Hasan Tıbbî Sabunlan Tıbbî Sabunlar ..1/9 «. 160 EN BUYUK HAKIKAT R A D O L i N Diş macununun yarattığı sıhhat, cazibe ve güzelliktir! «Radyolin» harikulâde miiessir terkibi, daima tazeliğile temayüz etmiş ve on binlerce kişinin tercih ettiği yegâne diş macunu haline gelmiştir. Diş hıfzıssıhhasında ve TİAS1R11AC1 KAMZUK Evinizi en büyük zevk ve en nefis dekor içinde döşemek, süslemek ve güzelleştirmek Para meselesi değildir! DOKTOR JEMSiN Amerikada uzun tetkikat neticesi olarak bulduğu bir förmüldür. KANZUK NASIR ÎLÂCI en eski nasırlan bile kökünden çıkanr. Ciddî ve şayanı itimad bir nasır ilâcıdır. Döşemede, tezyinde ve her nevi salon eşyasında en modern ve en ileri zevki size ancak: İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOCLÜ • İSTANBUL DEKORASYON Mağazası tattırabilir. Beyoğlu • Istiklâl caddesi No. 353 güzelliğinde parlak neticeler veren «Radyolin» sizi terkibi meçhul Ayvalık sulh hukuk hâkimliğinden: Ayvalıkta Sakarya mahallesinde muve birkaç misli pahalı ecnebi kim Mıdillinm Ufturunda mübadille müstahzarlarından da müstağni rinden İsmaıl oğlu Mustafa kızı Hamikılmıştır. de, Hüseyin oğlu Mustafa, Mustafa kı zı Hanife Kerıme, Ümmü Refet taraf larından Hamdi B. mahallesinde mu kim Mustafa oğlu Mehmed veresesm den oğlu Mustafa ve kızı Ümmü Lut fiye aleyhlerme ikame edilen zeytın lik ve hane taksımi davasının cereyan Bursa Urayından: etmekte bulunan muhakemesınde müd937 malî yılı için tasdik edilen Urayımız bütçesinde 250 lira aylık ücretli deaaleyhlerden Mustafanın ikametgâhı Başmühendislık yeri açıktır. meçhul olduğundan kendısine ilânen Mühendis mektebinden diplomalı ve yaşı 55 ten yukarı olmamak üzere tebligat ifasına karar verılmış ve mu mesleğinde tecrübeli isteklüerin Başkanlığa müracaatleri ilân olunur. (3098) hakeme 14 haziran 937 tarihine musadıf pazartesi günü saat 14 e talik kılınmış olduğundan muhakeme gününde bizzat Diş macunlarının incisi veya bilvekâle ispatı vücud etmesi lüzumu tebliğ olunur. «3119» DAIMA RADYOLİN Büyük mubayaatta kredi muamelesi yapılır Nafıa Vekâletinden: 1 Muhammen bedeli 24000 liradan ibaret olan Filyos Ereğli hattmın kilometre 17 000 26 + 750 arası ve Kılımlı makas hattı ray ferşi• yatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksıltme 16/6/937 tarıhinde saat on beşte Demıryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komısyonu Odasmda yapılacaktır. 3 Bu işm muvakkat teminatı 1800 liradır. 4 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Baymdırlık genel şartnamesi, fennî şartname, ferşıyat talimatnamesi, vahidı kıyasii fıat cetveli, profıl ve resimlerden murekkeb bir takım münakasa evrakı 120 kuruş mukabilinde Demıryollar tnşaat dairesinden tedarik olunabilir. 5 Bu eksiltmive girmek istıyenler 2490 numaralı kanun mucıbince ıbrazına mecbu* oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarıh ve 3297 nu marah Resmî Gazetede ilân edilen talımatnameye göre Vekâletten verilmiş müteahhidlik vesıkasını havı teklıf zarfları mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 16/6/937 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları İnşaat dairesındeki Komisyona makbuz mukabılinde vermış olmaları lâzımdır. «1356» (3023) PPARİSE OHİNOR Diş Macunudur. Ahmed Buldanloğlu «PROVTDENS» vapunı İstanbula gelmıyeceğmden seyahatımız LOYD EXPRES'LE ıcra ve 18 haziran saat 10 da Istanbuldan hareketle ve Brendızı ROMA MILÂN tarıkıle 22 haziran akşamı PARIESE muvasalat olunacaktır. Donuş Marsilya Nis Montekarlo Roma Napoli Brendızi Pire tarıkile olacaktır. Pazla malumat için: SEYAHAT* Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. kullanmamif olanlar bir denesinler. Izmir satış şubesi : Bay Dr. Suphî Şenses idrar yolları hastalıkları mütetiassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere Tet: 43924 N A K seyahat acentalığına müracaat. Galata Rıhtım caddesi 7 Telefon 43126İ Sahto ve tsasmunamrt: Ytmu* Nadı ümumi netrtvati iâare eden Yaa Müaürü: Hthmet Munit Cumtıiirıyeı matbaası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle