16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r İÇ SAHİFELERDE ~ \ 3 üncüde: Son hatıralar: Saray ve ötesi Halid Zıya Uşakhgîl 4 üncüde: Hikâye 5 incide : Kıbrıs mektubu İtalyanın takib ettiği ekonomi siyaseti 6 ncıda : Tahlil ve tenkid M.T.T umhuriyet jfll JC07 ! 4OOİ tSTANBUL CAĞALOĞLU « , * n a , j r f l n iryvr Oöll I 113111911 1301 Telgraı ve mektub adresl: Cumüuriyet, îstanbul Posta fcutusu: tstanbırt, No 246 Telelon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlı heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 r DUnya muhar Tercümeler NETOÇKA ffföf*lfOVA Mustafs^Nihaı rf: DOSTO Remzi Kitabevi Milletler Cemiyetinin ve sulhun bir zaferi daha Hatay meselesindeki yüksek insanlık zaferinin doğuracağı büyük neticelerden biri elbette sahih manasile müstakil bir kardeş Suriye olmalıdır Ankara: 31 mayıs illetler Cemiyeti Türkiyenin alâkadar olduğu ıkinci bir meselede sulhu temin eden bir hak zaferi daha kazandı. Birinci zafer Boğazlara yeni rejim tayin eden kararda tahakkuk etmişti. İkinci zafer Hatay Türk davasına verilen hal şeklinde tezahür ve takarrür etmiş bulundu. Her iki dava lehimize hallolunduğu için değildir ki onların neticeleri .i birer zafer olarak kayıd ve ilân ediyoruz. Cemiyetin, yani onu teşkil eden mılletlerin bu iki meselede kazandığı zafer, hakkı ve hakikati iltizamda gösterdiği büyük isabetli hüsnüniyette tecelli etmiştir. Bu son parlak delile dayanarak diyebiliriz ki garazsız olarak hak ve adalet iltizam edildiği zaman cemiyetin ve beşeriyetin sulh ile mübeşşir olacağında şüphe yoktur. Hatay davasmdaki Türk tezinin doğruluğunu izah için artık yeniden yeniye tafsilât vermek ihtiyacında değıliz. Milletler Cemiyeti teşkilâtının aylardar ve aylardanberi devam eden yorulmak bilmez çahşmalan ortadaki ihtilâfların hepsini bertaraf etmiş ve Fransız Türk dostluğu ile Türkiye Suriye yeni münasebetlerine en doğru inkişaf istikametlerini göstermişrir. Cemiyetin kararı bu meselenin lehinde ve aleyhindeki münakaşalara nihayet veren son delili teşkil ediyor.Cemiyet kara•rsrn Türkiyeyi memnun efcmij «lduğunu ve vaziyetin bu suretle inkişafmdan herhalde pek iyi neticeler çıktığını burada açık ve tereddüdsüz beyan ederiz. Alman filosu dün Ispanyanın merkezi Valenciayı bombardıman ve Almeria yı tahrib etti Harb Tehlikesi jtendini Gösterdi Avrupa payitahtlarmda heyecan i Alman zırhlısı Doyçland'ın bombar Atatürk Şarki Erdün Emirini kabul etti dımamna yapılan mukabele her Misafirimizi, Başvekilimiz ve Vekiller Heyeti azaları karşıladılar. Gece bir suvare verildi tarafta endişe uyandırdı Bevlin şiddetli infial içinde İspanya sulanndaki Alman donanması takviye ediliyor • Valansiyanın bombardımanı mühim hasaratla neticelendi Fransız donanması da Akdenize hareket etti Emir Abdullah Ankarada merasimle karşılandı Ankara 31 (Telefonla) Mave rayı Erdün Emiri Altes Abdullah bı; sabah saat on bu çukta Ankaraya vâsıl oldu. Misafiri mize tahsis olunar hususî vagon Çıftlık ^ ^ ^ M j ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ' jMİ X stasyonunda ayrı bi ^ ^ ^ ^ • ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^»â , > 1 okomotifle Anka • karaya getirilmiş tir. Istasyonda Baş vekil Ismet Inönv Hariciye Vekil ve Misafırimizin İstanbula muvasalatında Vali muavini kili Saracoğlu Şükkendisine takdim edihrken rü, Ankara Vali ve Belediye reisi Tandoğan Hariciye Vekâleti kâtibi umumisi birinci daire reisi, Başvekâlet hususî kavekili, mevki kumandanı, Reisicumhur lem müdürü, merkez kumandanı, emniyet [Arkası Sa. 6 sütun 5 tei başyaveri Celâl, protokol dairesi reisi, Fransız Türk dostluğunun bu çetin îmtihandan muvaffakıyetle ve hatta kazancla gecmış bulunması başlıbaşına bir İspanyol tayyarelerinin bombardımanı son hâdıselere sebebıyet veren Almanyanın Doyçland zırhlısı sulh zaferi sayılmağa değer. Hatay davasmda Tjrkiyenin hususî hiçbir fıkir ve maksadı olmadığı işte bütün an'anesile anlaşılmış bulunuyor. İstıklâli kabul olunan Hatay ülkesi Türkiyeye ilhak edilmiş değildir, belki onun devlet rabıtası Suriye iledir. Bu noktalarda bizim itiraz ettiğiParis 31 (A.A.) Reuter Ajanmiz hiçbir cihet olmamasına dikkat olun sınm muhabiri bildiriyor: masmı rica ederiz.Mesele Hataydaki Cebelüttank'tan alınan bir habere göTürk büyük ekseriyetinin millî vicda re, Deutschland'm bombardımanına bir nında rahatsız edilmemesi meselesiy mukabele etmek üzere Alman harb gedi. O temin olunduktan sonra biz şe mileri Almeria lımanmı bu sabah bomkillere ehemmiyet vermekten uzak kal bardıman etmeğe başlamışlardır. makta hiçbir beis görmeyiz ve görmüyoAlmeria tahrib edldi nız. Berlin 31 (A.A.) Alman istihba Dün Mecliste müzakere edilen mülhak bütçeler Nafıa Vekili Ali Çetinkaya demiryolları, Dahiliye VekiU Şükrü Kaya da emniyet teşkilâtı hakkında mühim beyanatlarda bulundular Doyçland ölülerinin cenaze merasiminde Türk heyeti de hazır bulundu Almanya ve Italya bitaraflık komitesini terkediyorlar Şimdi varılan güzel neticenin gönüllere ferahlık veren sükunu içinde adeta tüylerimiz ürpererek daha iyi hatırlıyoruz ki dava çetin safhalar geçirdı. Bir çarpışmayı önünden kaçılamaz zaruret halinde gösteren ciddî ve ağır dakikalar yaşadığımız günler oldu. Her taraftan gösterilen hüsnüniyetlerle bertaraf edilebilmiş olan bu felâketlerden sonra elde edilen sulh neticesini işte bundan dolayı bilhassa bir zafer, hem de büyük bir zafer sayıyoruz. Yanlış anlaşılmasın: Bu zafer, bizim, yani biz Türklerin zaferimiz değildir. Bu zafer, başta Fransa olarak Milletler Cemiyetinin, yani bütün insanlığm zaferidir. Harbetmek nihayet zor birşey değildir. Marifet, harbetmeksizin zafer kazanmaktadır, ve işte Hatay meselesinde bu büyük zaferi Milletler Cemiyeti kazanmış bulunuyor. Milletler Cemiyetinin faydasını inkâr edenleri, yalnız bu zaferin parlak delilini göstererek bile susturmak mümkündür sanmz. Cumhuriyet Türkiyesi Cemiyetin hakka hizmet eden böyle bir zafer kazanmasını temine yardım edebilmiş olduğundan dolayı kendisini bahtiyar sayar. Bu işten dolayı Milletler Cemiyetine rat bürosu tebliğ ediyor: Demirli bulunan Deutschland zırhlısına karşı kızıl bombardıman tayyareleri tarafından yapılan canıyane suikasde bir mukabele olmak üzere Alman denız kuvvetlerinin bu sabah Almeria müstahkem limanını bombardıman ettikleri resmen bildirilmektedir. Limanın tesisatı tahrib ve kızıl hasım bataryalan susturulduktan sonra mukabele bilmısil hareketi durdurulmuş ve bitirilmiştir. Gene resmî bir membadan bildirildiğine göre, İspanyol sularında bulunan Alman deniz kuvvetlerini takviye etmek üzere bazı Alman harb gemileri derhal yola çıkacaklardır. Berlin kabinesi, İspanya sularındaki filoya kendilerine yaklaşacak Valansiya hükumeti gemilerine derhal ateş açmasmı emretti Buyuk Mıllet Meclısi ıçtima halinde münasebetile Sıhhiye Vekili Refik Saydam söz alarak, iskân işleri ve göçmenle* re yapılan yardımlar ve tevziat etrahnda esaslı beyanatta bulundu. Askerî ihtısas mahkemelerinin faali • yetinin uzatılmasına dair lâyiha da müs» [Arkasi Sa. 6 sütun 1 de] Cenevredeki lspanya murahhası Milletler Cemiyeti Ankara 31 (Telefonla) Meclis 14 te toplandı. Muhtelif dairelerin 1937 konseyinin hemen toplanmasını istedi S* i. 1 dviedo â Bıibao L I % Burgos > T^^. »~.\ KATALONYA/ F A 5 P NA f' yılı bütçesinde yeniden açılacak fasılla ra 35,846,000 lira tahsisat konulmasına mezuniyet veren lâyiha tercihan ve tacilen görüşüldü. Bu lâyihanın müzakeresi sı rasında iskân işlerine de tahsisat aynlması «ıııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııiıııııııııııııiMiıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııiıınıııııııııııııııtııııııııııııiıiıııııııııııııtııııııııım N / C » MADRID / Valensiya'nın bombardımanı Valencia 31 (A.A.) Resmî tebliğ: a Bu sabah erkenden bir Alman zırhlısile 4 muhrib ihtarda bulunmadan sahile yedi buçuk mil mesafede durarak şehrin üzerine ateş açmışlardır. Birkaç bina (^ v ALMERlV^ harab olmuş ve birçok kişiler ölmüş ve r •â^ yaralanmıştır. Sahil bataryalan 70 mermi atmak s * suretile mukabele etmişlerdir. Görünüşe göre muhriblerden bir tanesi yaralanmıştır. Harb gemileri takriben 200 mermi YUNUS NADt [Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ atmışlardır. Mermiler şehrin her tarafına İspanyayı ve son hâdiselere sahne olan limanları gosterir harita düşmüştür. Bundan sonra Alman filosu Londra 31 (Hususî) Almanya ile sil olmak üzere Almaria limanının Alman arkasında kesif bir ddman bırakarak uItalya İspanya sahillerinin kontrolu işin harb gemileri tarafından bombardıman zaklaşmıştır. den ve bitaraflık komitesinin müzakere edildığini de haber vererek, bundan sonBombardıman teyid ediliyor Cenevre 31 (A.A.) Reuter A lerinden çekilmeğe karar vermişlerdir. ra yeni mukabelebilmisil yapılmıyacağı Almanyanın Londra elçisi von Rıbben na dair de teminat vermiştir. Antakya hususî muhabiri miz jansının muhabiri bildiriyor: den aldığımız telgraf üçüncü Diğer taraftan Berlinden alınan son Delvayo, Almeria'nın sabahleyin sa trop Almanyamn bu kararını resmen lnsahifemizdedir. at 7 de bir Alman kruvazörile iki muhrib giliz hükumetine ve bitaraflık komitesine haberlere göre, Hıtlerin riyasetinde akdelArkası Sa. 7 sütun 1 de] [Arkası Sa. 7 sutun 5 ie] bildirmiştır. Alman elçisi mukabelebilmi Windsor Dükü yazın istanbula geliyor 7 > ) f sevî! ,J Sabık Kralın, balayının bir kısmmı Biiyükadada geçireceği haber veriliyor Bugünlerde evlenecek olan Windsor Dükünün balayı seyahatini geçirmek üzere Akdenizde bir gezinti yaparak Yugoslavyaya gideceğini haber vermiştik. Öğrendiğimize göre Dük dö Vindsor, haziran sonlannda Yugoslavyadan şehrimize gelerek yaz mevsimini Büyükadada ge çirecektir. Windsor Dükünün yakınlanndan Roggers haziranın on beşinde şehrimize gelerek, Windsor Dükü için bir ikametgâh temin edecektir. Windsor Düku ve mustakbel Windsor Dükünün şahsî dostu olan zevcesi bir arada İngiliz elçisi Sir Perci Loraine'in FranEvvelce de yazdığımız veçhile îngiliz saya giderek Dükün evlenme merasiminde hazır bulunacağına dair deveran eden büyük elçisi bir ay mezuniytle şehrimiz • şayialar şehrimizdeki salâhiyettar îngiliz den ayrılmış ve doğruça Londraya haremehafilinde tekzib edilmektedir. ket etmiş bulunmaktadır. AKOfcNfz s*S AFR1KA Hatayda bayram devam ediyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle