12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 Haziran 193? Dün Mecliste müzakere edilen mülhak bütçeler Tasarruf «Ekonomi ilminden biri Türkiyede tasarruf hareketleri» Emir Abdullah Ankarada merasimle karşılandı IBaştarafı 1 inci sahlfede] Yazan; Said Emin özbek memlekette istihsal de olamaz. Bir hattın teknik ömrü tacelen görüşüldü. Devlet Demiryolları Polis Enstitüsü nekadardır? Türkler tasarrufun kıymetini asırlarvc limanlan işletme umum müdürlüğünün Polisin bugünkü tekniği tamamen ve danberi takdir etmişler, «ak akçe kara Sonra arkadaşlar bir hattın, bir rayın 1937 mayıs yılı bütçesine geçildi. Ilk ömrü traversile beraber teknik noktai na hakikaten başlıbaşına bir ilim olmuş bir gün içindir> vecizesile o kıymeti ifade sözü Hüsnü Kitabcı aldı. Birçok müta zardan 40 senedir. Haydarpaşadan, Dil meslekî mahsus ve bir fen olmuştur. Biz ettikleri gibi «damla damla göl olur> lealan sırasında tarifelerdeki tenzilâtın iskelesinden itibaren Eskişehre, Konyaya buna bilgi ile yani polisin keyfiyetini ar meselile de tasarrufun ne suretle elde [Baştarafı 1 inci sahifede} rifatçısı Şeyh Mahmud da bulunmakta» büyük faydalan görüldüğünü, buğday kadar bir defa Anadolu hattının raylan, tırmakla işe başlamış bulunuyoruz. Yap edilebileceğini göstermişlerdir. Fakat direktörü ile Irak elçisi ve İngiliz sefareti dır. Emir Abdullah Ankarada üç gün tasarruf, sadece ihtiyaç günlerini düşü erkânı tarafından karşılanmıştır. Başta kalacaktır. nakliyatında da tenzilât yapılmasını söyondan sonra İzmir Kasaba, Izmir Ay tığımız şeyin başmda polis enstitüsü gelir. nüp bir köşeye para atmak değildir. bir bando mızıka olduğu halde bir ihtiram ledi ve rr.ütalealan sırasında bu sahalardın hattmm rayları ile, yeni aldığımız Ondan sonra poliste ençok lâzım olan Tasarruf, ihtiyacı azaltıp iraddan fazla Atatürk Emir Abdullahı kabul etti daki çalışmalarından dolayı Nafıa kıt'ası selâm resmini ifa eylemiş ve mızıka şark demiryollan raylarını sırasile de şey, disiplindir. Ankara 31 Reisicumhur Atatürk, elde etmek te değildir. O, iyi ve medenî Vekiline ^eşekkür etti. îkinci, nokta, polisin bizatihi maddî yaşamayı bilen bir cemiyetin millî ser Erdün ve İstiklâl marşlarını çalmıştır. ğiştirmek mecburiyetindeyiz. bugün Şarkî Erdün Emiri Altes AbdulAli Çetinkayamn beyanatı Emir Abdullah Başvekilimize çok iyi Nafıa Vekâletine geçtiğim gündenberi hayatıdır. Bilryorsunuz ki bugün ilk ka veti hiçbir ihtiyacı tahdid veya tazyik lahı kabul etmiştir. Bu kabul esnasında, Emin Sazaktan sonra Ali Çetinkaya demeyi arzediyorum. İlk kademe bugü etmeden çoğaltması, inkişaf ettirmesi ve "rahat bir seyahat yaptıklarını beyan takib ertiğimiz siyaset Başvekilimizden beyanatta bulunarak ezcümle şunlan etmiştir. Gardan otomobile binecekleri Hariciye Vekâleti vekili de hazır bulunaldığım ilk emir ve işaret üzerine tarifeyi ne kadar hayata kâfi olmıyacak bir maaş demektir. Şu halde tasarruf, para artısöyledi: sırada bir müddet tevakkufla stadyomdan muştur. mümkün olduğu kadar ıslah ederek ten almakta idi. Bütçe zarureti memleketin rıp biriktirmek gibi basit bir iş olmakReisicumhur Atatürk, Altes Abdul « « Evvelâ demiryollanmızın umu itibaren şehrin yeşillikler içinde görünü zilât yapmağa ve bunu halkın tabiatile umumî iktısadî hayatı kendisini bu kadar tan çıkmış, ticarî bir mahiyet almış ve mî vaziyeti hakkında kısa izahat ver şüne bakarak «çok ferahfeza bir man laha Ankarapalasta zıyaretini iade ey bu suretle ekonomi ilmile sıkı sıkıya ahükumetin mütekabil vaziyetlerini mez fedakârlığa katlandınyordu. Fakat büt lemiştir. dikten sonra arkadaşlanmın suallerine zara» demiştir. çede biraz in^irah hasıl olur olmaz kendi lâkalanmış bir «içtimaî harekeU tir. cetmeğe çalıştık. Gene bu esası takib et Her ilmin bir tarifi, bir gayesi ve bir cevab vereceğim. Bu mes'ud ziyaretin muhtelif safhalaEmirin ziyaretleri mekten geri durmadık ve takib ediyoruz sinin terfih yolu gözetildi. Hükumet icab çok da şartları vardır. Acaba tasarru rını tesbitle mütemadiyen meşgul olan Ankara 31 (A.A.) Bugün A n * Bütçemizin heyeti umumiyesi eliniz ve ihdas ettiğimiz bir takım tenzilâtlı se eden fedakârlığı nazarı dikkate alarak bir fun ilim bakımmdan mahiyeti nedir, gazete fotografçılan için de geçtikleri karaya gelen Şarkî Erdün Emiri Altes dedir. Mütalea buyurdunuz. Orada tak yahatler üzerindeki tarife belki başka kanun lâyihası hazırladı. hedefi ne olabilir ve bu hareket, ilmî sa memleketleri kasdederek, bu resim almak Abdullah saat 11,30 da Hariciye vekil dır buyuracağınız veçhile, şimendifer işEn küçük rütbeli polisten en büyük yılabilmek için, ne gibi şartlar içinde memleketlerde tatbik edilmektedir. Fa hevesinin umumî olduğunu kaydettiler. vekili Saracoğlu Şükrüyü ve saat 12 de letmesi idaremiz gündengüne inkişaf etrütbeliye kadar hepsi birer terfi payı al idare olunmak lâzımdır? kat biz her teşebbüs ettiğimizde daima Gerek istasyon ve gerek bir dairesi mi B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Rendayı mektedir. Bütçede bir terakki ve inkişaf Biz bu suallerin cevabını Lozan Üni muvaffak olduk ve olacağız. Umidimiz mışlardır ve kendilerinin birer derece tervardır. Bundan beş altı sene evveline fii tesbit edilmiştir. Şimdiki halde büt versitesi mezunlarmdan olup Ankara safirimizin ikametine ayrılmış olan An ziyaret etmiş ve 12,30 ve 12,45 te bu budur. nısbetle hazıneden açığı kapamak sure çenin bugünkü ihtiyac dairesinde devlet Ticaret lisesinde ve îsmet Paşa Kız Ens karapalas Türk ve Maverayi Erdün bay ziyaretler iade edilmiştir. Kömürde linyit kullanmak meselesi, tile yapılan şimendifer bütçesi bugün polisine icab eden fedakârlığı yapmış bu titüsünde hocalık yapmakta bulunan raklarile donatılmıştı. Misafirimiz AnkaAtatürk gece verilen suvareyi bunu maalememnuniye yakmaktayız. 1936 senesinde dört milyon fazlasile seSaid Emin Özbeğin yazdığı bir eserde ra garında ve Ankarapalas önünde toplunuyor. şereflendirdi nelik vazifesini yapmış bulunuyor. Bun Mümkün olan nisbette karıştırıyoruz, tekCumhuriyetimiz her davasında olduğu buluyoruz. Değerli muallim bu çok gü lanan halk tarafından şiddetle alkışlan Ankara 31 (Telefonla) Aziz mî« dan sonra da inkişaf edeceği umudunda nik noktada daha imkânı olsa, daha faz .gibi bu davasında da, adımlarım daima zel eserinde ilkin tasarrufun ilmî bir ta mıştır. safirimiz şerefine bu gece Ankarapalas Başvekil, Emiri dairelerine kadar göyız. Bunun için elimizden geldiği kadar la kanştmrız. Şimdilik yüzde otuz, otuz mütezayid bir surette müsbet ve muayyen rifini yaptıktan sonra tasarrufu mede beş nisbetinde linyit yakmaktayız. Sonra niyet âleminde istilzam eden sebebleri türdü ve kendilerile bir müddet görüştü. salonlarında verilen suvare çok güzel ol« çalışmaktayız. Şimendifer idarelerinin biı bir program dahilinde atacaktır. Meclisi bütünlük gösterebilmesi için personel iti sürat me?elesi üzerinde durdular, daha âlinizin arzu ettiği ve hükumetinize ver tahlile girişiyor, ihtiyat ve basireti, sev Bu sırada Ankarapalas önünden bando du. Başvekil, Vekiller, kordiplomasiya barile, materyel itibarile tanzim ve ıslah fazla sürat alabilmesinin esası evvelce diği direktif az zamanda filiyat sahasın kı tabiiyi, faiz cazibesini anlatıyor. Mü ile geçmekte olan askerî müfrezelerimizi merbut zevat ve gazeteciler suvarede bu* teakiben büyük âlimlerin telâkkilerine de misafirimiz balkona çıkarak tetkik et lunuyorlardı. arzettiğim gibi mevaddı müteharrikenin edilmesi lâzımdır. da sübut bulacaktır. göre tasarrufun nasıl tasnif olunduğu ve raylarm daima iyi işlemesi ve iyi bir Bir müddet sonra Ulu Önderimiz şid* Eğer bu işin başında ben bir vasıta, nu ve iradla masraf karşısında tasarru tiler ve askerin selâmma mukabelede buDemiryollarımız 6800 kilometroya halde bulunmasile kubildir. Saatte 7080 lundular. Emirin refakatinde Erdün aske detli alkışlar arasında suvareyi şereflen • bir vesile olursam bu benim için mada fun yerini gösteriyor. Biz bu bahisleri baliğ oluyor kilometro katetmek imkânı vardır. Fakat mülhayat hatta hemşerilerim için devam okurken ahlâk ilminde sade bir meziyet rî kıyafetini lâbis bulunan yaveri ve tercü dirdi ve geç vakte kadar suvarede hazrt Personel hususunda müşkülât çekmi hiçbir vakit bu sürati veremiyoruz. Ray cdecek bsiyük şereftir. (Bravo sesleri veya bir zillet olarak gösterilen israfın, manından başka millî kıyafetile aşair teş bulundu. yoruz. Fakat her halde dikkatle çalış lan değiştirdiğimiz vakit buna muvaffak hissetim ekonomi ilmindeki mahiyetini alkışlar) » maklığımız lüzumuna kaniim. Çünkü bir olacağız.» İç işleri Bakanının sürekli alkışlarla anlıyoruz, lüksün hakikatini ve içtimazamanlar 1800 2000 kilometro olan Bayındırlık Bakanı sözlerini bitirirken, karşılanan bu beyanatını takiben madde iyattaki tesirlerini öğreniyoruz. hat bugün 6700 . 6800 kilometroya baBaşlıbaşma faydalı ve tabir caizse eğKamutayın göstenniş olduğu alâkaya te lere geçilmiş ve çarşamba günü toplan liğ olduğu vakit bunun idaresi için lâzım lenceli bir ders olan bu fasıllardan sonşekkür etmiş ve bunu takiben bütçenin fa mak üzere içtimaa nihayet verlimiştir. Sofya 31 (A.A.) Sofyada bir Londra 31 (A.A.) Muhafazakâ» olan personel tedarik etmek cidden biı ra değerli muallim tasarruf sandıklarısıllarına geçilerek mezkur idarenin masaklinikte ender tesadüf edilir bir teratoloji parti liderliğine ittifakla seçilmesi üze • meseledir. Bunun için lâzım olan tedbirbir tarihçe Bartın orta mektebinde na geçiyor, bunların güzeltasarruf san hâdisesi vuku bulmuştur. Geçende bir rine Neville Chamberlain parti konfe • rifatı 29,870,850 lira varidatı da ayni sini yapıyor, arkasmdan leri almaktayız. olarak kabul edilmiştir. Atatürk abidesi açıldı dıkları rejimlerini birer birer sayıyor köylüye ameliyat yapılarak karnından rasmda Başvekil ve lider sıfatile ilk Teknik elemanlanmız azdır. Bunları Bartın 31 (Hususî) Bartın orta ve nihayet Türkiyedeki tasarruf hare büyük bir ur çıkarılmıştır. Operatör Te nutkunu vermiş ve demiştir ki: İmar müdürlüğünün Ankara beledi tedarik ve ıslaha çalışıyoruz. 4000 küsuı < Baldvin'in siyasetini takib edece« melioff, urdan 6 kilogram ağırlığında bir yesine devri hakkmdaki lâyiha görüşül okulunun sinesinde yükselttiği Atatürk ketlerini tahlile başlıyor. raddesinde, istasyon memurları, amba; ğim. Hükumet içinde üç partinin ittihaabidesinin açılma töreni bugün muazzam Okuyucunun bu bahiste Cumhuriyet cenin çıkardığını beyan etmiştir. Cenin, dü. Uzun müzakereler oldu.. dı, en iyi siyasettir ve bu idame edile « memurlan ve saire ve saire. Bunların i§ tezahüratla yapıldı. Müessesemizin ya ten önce Türkiyede tasarruf hareketle oldukça iyi teşekkül etmiş bir vaziyette cektir. Hükumet, silâhlanma progra • Orman teşkilât kanunu görüşülüp kagal ettikleri mevki ve vazife itibarile darattığı bu şerefli eser yüzünden bütün rinin nasıl bir durumda bulunduğunu dir ve muhtelif azasile kemiksiz olan ka mına sadık kalacaktır. Ziraat ve endüs» ha münevver olmasına lüzum vardır. bul eJildikten sonra polis teşkilâtı ka memleket bayram yapıyor, müsamere Ve trinin inkişafma yardım eyliyecek ve düşünmesi tabiidir. Said Emin Özbek, fası sarahatle belli olmaktadır. Bunların biraz daha münevver oıarak nununun müzakeresine başlandı. eğlenceler tertib ediliyor. Ayrıca gene bu düşünceye cevab vererek Osmanlı Ceninin dahilî uzuvlan da vardır. Ce millî kredinin idamesi ve malî mecburi* Şükrü Kayanın beyanatı yetişmelerine de çalışıyoruz. okulun nakış ve dikiş sergisi de açılmış İmparatorluğu devrinde tasarruf hare nin, köylünün uzuvlarına birçok kanlı yetlerin müsaadesi nisbetinde hayat seİç İşleri Bakanı Şükrü Kaya, kanu ve yüksek takdirle halkm rağbetini ka Diğer taraftan muhtelif ecnebi eller viyesi yükseltilecektir.> ketlerinin niçin inkişaf etmediğini de via ile bağlamnıştı. Operatör, ameliyatın den çıkmış sistemlerdir. Malzemesi baş nun heyeti umumjyesi üzerinde söz almış zanmıştır. lillerile izah ettikten sonra Cumhuriyet tamamile muvaffak olduğunu ve hasta Neville Chamberlain muhafazakâl, ka başkadır. Hatta lokomotifleri başka olan hatiblere cevaben ezcümle şunlan partisi lideri oldu devrinin ekonomik tarihine şümullü bir nm yakında karısile 5 çocuğunun yanma dır. Bunlarla umumiyet itibarile hatların söylemiştir: Bir amele öldü Londra 31 (A.A.) Bugün partinirj gönderileceğini ilâve etmiştir. sabıt kısımlan da tamamen yıpranmış bir Dün sabah saat 8 de, Urkapanında göz atıyor, maliye politikasmdan başlı« Zabıta ve poliste feragati nefis, içtimaı esnasında Newille Chamberlain, vaziyettedir. Gerek vagon lokomotifleri fedakirlık, fedai nefisle tev'em birşey Gazi köprüsünde çalışan amelelerden yarak sırasile demiryolları siyasetini, ittifakla muhafazakârlar partisinin li « derliğine intihab edilmiştir. ve saire ve gerekse rayları, istasyonlan, dir. Polisin feragati daima fedai nefisle 26 yaşlarmda Emrullah. motörle ağac paranm filî istikrarını intaç eden tedTokio 31 (A.A.) Hayaşi kabinesi isambarları bastan aşağıya kadar elden nihayet bulur. Polis destanmda ve ede keserken kestiği odunun parçası başma birleri, gümrük siyasetini sanayi poli tifa etmiştir. Yeni Diyet meclisinin ekgeçirerek ıslah etmek ve bütün bir hale biyatında böylece şehidlerin miktan pek çarpmış ve amele ağır surette yaralan tikasmı, plânlı devlet sanayii hareket seriyeti Hayaşi'ye muhaliftir. Geçende Şirketler halktan pul parası mıştır. getirmek zarureti vardır. Bunun için de çoktur. O şehidleri anarken huzuru âlinizlerini, endüstrileşme faaliyetini ve millî hükumete karşı cephe almak üzere iki almıyacaklar Erullah kaldırıldığı Balat Musevi uzun zaman uğraşmak mecburiyetinde de hürmetle iğilirim. Arkadaşlar, polis tasarruf karşısında devleti, tasarrufu büyük parti birleşmiştir. Âyan meclisi Âmme hizmetini ifa eden elektrik, hastanesinde ölmüştür. bulunuyoruz. Bütçemizi ve hatta tarifele denilen kuvvet, zabıta kuvveti daima smteşvik için konulan kanunları, mevdu reisi bütün partilerin iştirakile kuvvet su, havagazi gibi müesseselerin vere « li bir millî hükumet teşkilini tavsiye cekleri vesaik veya makbuzlarına ya • rimizi tanzim ederken hangisinde ne de si ve gizli, arkadan vuran kuvvetlerle uğAdliyedeki yenileme bürosu atı koruma çarelerini, hükumet mura etmektedir. receye kadar tadilât yapacağımızı düşü raşan bir heyettir. Onu daima pusuda kabesini cazib bir üslub ve ilmî bir li Seiykai ve Minseito partileri devlet pıştıracakları pullarm bedellerini halktan almayıp kendi hesablarma kaydefc» kaldırılıyor nürken, bu cihetleri de nazarı itibara al bekliyen kötü emell' adamlar, en dal sanla anlatıyor. işlerinin askerler tarafından kontrol e meleri lüzumu alâkadarlara bildiril • Ankara 31 (Telefonla) İstanbul mak mecburiyetinde bulunuyoruz ki, şe gm bir zamanda onu arkadan vururlar. Eserde millî bankalarm kuruluşuna dilmesine itiraz etmektedirler. miştir. Adliye binasının yanması dolayısile teşbekeyi Büyük Millet Meclisinin tam arO, mılletın ve halkm namusunu, haya kil edilen yenileme büroları kaldınl ve inkişafına dair şümullü bir fasıl bu zusuna muvafık bir surette yapmış ve tam Sekizler turnuvası tını, haysiyetini, malını, kötü emelli, kötü maktadır. Bürolardaki dosyalar, aid ol lunduğu gibi, tasarruf hareketinin mesGalatasaray takımı geldi bir müessese haline getirmiş olabilelim. ruhlu adamlara karşı kanunun kalkmış duklan mahkemelere devredilecek ve ud inkişafları da grafikler ve tablolarla Millî küme haricinde kalan sekiz kuAnkarada Genclerbirliği ve Ankara « Bunu yapamadığımız ve düşünmediği bir kalkanı gibidir. Bu kalkan daima, sin yenileme davaları bu mahkemeler ta tesbit ve tevsik olunmuştur. lübün tertib ettikleri turnuva maçlarına gücile iki müsabaka yapan Galatasaray miz takdirde size karşı, memlekete karşı si kuvvetlerin attıkları kurşunlarm hedefi rafından ifa olunacaktır. Görülüyor ki eser, mevzu itibarile her bu hafta da Şeref stadyomunda devam takımı dün şehrimize dönmüş, kulüb» vazifemizi eksik yapmış olacağımıza kaolmaktadır. Polisimizin güzel şöhreti sımensubları tarafından karşılanmıştır. niim. Dağınık ve eksik parçalar tabiidir Sırıkla atlamada yeni bir kesi ve hepimizi alâkalandırabileceği gi edilmiştir. Neticede Süleymaniye 2 1 nırlanmızın hududunu aşmıştır. Polis, ki, günün birinde bir seferberlik ve sair bi, yazılış ve tasnif bakımmdan da ger Hilâlı yenmiş, Topkapı ile Anadolu 22 Verem cemiyetinde toplantî memleketimizin faal unsurlan gibi, memrökor hizmet günlerinde bir ânza gösterir. Bilçekten faydalıdır. Büyük emekler ve berabere kalmışlar, Vefalılar da 2 0 E İstanbul Veremle Savaş kurumun • leketimizm içinde olduğu gibi haricde de Ne\york 31 (A. A.) Amerikalı dan: hassa 936 senesinde hububat nakliyatı derin incelemelerle böyle bir eser vü yüblüleri yenmişlerdir. bir şeref bayrağı gibi elden ele, dilden Carle Macdovva, sırıkla 4,54 metro at Tüberküloz cemiyeti mutad aylık topbiraz kızıştığı vakit de müşkülâta uğra dile dolaşmaktadır. Sonra, Polis, mem lamağa muvaffak olarak dün Los An cude getirdiğinden dolayı müellifi teb Turnuva şampiyonunu belli edecek olan lantısmı 2/6/937 çarşamba günü saat dığımızı da huzurunuzda itiraf edebiliSüleymaniye Beykoz maçı gelecek haf 18,30 da Etıbba Odası salonunda yapa» leketin iktısadî bir elemanıdır. Çünkü ar geles'de Bull Setton tarafmdan tesis edi rik ederiz. rim. ta yapılacaktır. M. T. T. caktır. kadaşlar, asayiş ve inzıbat olmıyan bir len rökorla müsavatı temin etmiştir. Atatürk Şarkî Erdün Emirini kabul etti Misafirimizi, Başvekilimiz ve Vekiller Heyeti azaları karşıladılar. Gece bir sıivare verildi Sofyada bir adamın kar Yeni İngiliz Başvekilinin nından cenin çıktı ilk nutku Japon kabinesi çekildi = HACI RAŞİD «Cumhuriyet» in milli Kendisine sorulan sualin fazla cevabsız kalmasına imkân yoktu. Susması birçok şeyler söylemesi demekti. Zeki kız hemen bir karar vermek lâzım geldiğine kanaat ederek: Ne misafiri? Kimin misafiri? Diye sordu ve yalancı bir hayretle Müddeiumumiye, komisere baktı. Komiser birdenbire yumuşak ve müş fikleşen bir sesle: Biz sizin hususiyetinizi, evinizin mahrem köşelerini araştıracak değiliz. Fakat önümüzde bir maktul var. Bunun katilini bulmağa mecburuz. Bunun için cinayet sıralarında burada bulunanlann hepsini isticvab etmeliyiz ki hakikati bir an evvel öğrenelim. Dün gece bu evde bir gencin bulunduğunu biliyoruz. Bu gencin sizinle alâkası ne olursa olsun, bu bizi alâkadar etmez. Sormayız bile. Amma ondan da soracağımız bazı şeyler var, kendisini görmeliyiz. Leylâ, bir an cevab veremedi. Fakat bu bir lâhza tereddüd, Müddeiutnumiyi Hayır, dedi. Hiçbiri doğru değil. riyordu ki iki memur tereddüdsüz hükümMüddeiumumî oturduğu iskemleden Bana burada lüzum var mı? Gi • Ben dün gece evde bir misafir olduğun lerini verdiler. Leylânın, belki Âdileden debilir miyim? doğrularak: de gizli olarak eve aldığı adam, Âdileyı Bu sabah erkenden, lâciverd elbi dan haberdar değilim. Diye sordu. İkisi de bu jandarma yüz« Müddeiumumî ile komiserin gözleri öldürmüştü. Niçin? Belki parasma ta başısına karşı hürmetlerini izhar ederels seli, uzun boylu bir genci mutfak ka Leylâya dikilmişti. Bu gene kızın yalan maan, belki başka bir maksadla. pısmdan uğurlıyan siz değil miydiniz? başlannı eğdiler. Yalnız komiser: sergüzeşt romant • 1 2 * Bu noktayı henüz anlıyamadıklan Diye sordu. Bu sual Leylâ gibi on söylediğini anlıyorlardı. Muhakkak olan Bu aileyi yakından mı tanırsmız? de komiseri de hayrete ve şüpheye düşür dokuz yaşındaki bir gene kızı olduğu ka birşey vardı: Âdile kadını öldüren bu a için cinayetin işlendiği odada, evın başDiye sordu. Sami Bey mütereddid, na dü. Müddeiumumî Sami Beye dönerek: dar elli yaşmda ve ömrü dağda kırda dam bu eve gizlice, kapıdan, pencereden ka köşelerinde daha derin tetkiklere lü söyliyeceğini bilmiyerek: Beyefendi, dedi, küçükhanım bel geçmiş Sami Bey gibi bir jandarma za girmiş değildi. Kapıların ikisi, arkasm zum görüyorlardı. Hayır, dedi, pek yakından de • bitini de sarstı. Gece işittiği ses, para ve dan sürmeleniyordu ve pencereler demir Halbuki o sırada Leylânın aklından ki sizden çekiniyor... ğil... Bir dostumun tanıdıklandır. Ben Vapur yolculuğile zaten yorgunken mücevher tehdidi gibi, İrfanın bulmak parmaklıklıydı. Leylânın itiraf ettiği gibi geçen hep İrfanın küçük servetiydi. Bu geceyarısı bir erkek sesi işitmiş olması, bu gene daha o sabah, gitmezden biraz ev Samsundayım. Mezunen geliyorum, ye« birdenbire karşılaştığı hâdıse ile büsbü üzere olduğundan bahsettiği küçük ser tün halsiz ve şaşkm düşen Sami Bey de, vet te Leylânın aklına geldi. Aman ya sesin Âdilenin odasmdan gelmesi ve o vel kendisine teminat vermiş, eline kü di sekiz senedenberi İstanbulu görme • nunla münakaşa etmekte, çekişmekte ol çük bir servet geçeceğinden bahsetmişti. miştim de... Bugün, biraz evvel vapur* gizli bir endişe ile sarsılıyordu. Leylânın rabbi... O ne müthiş, ne acı şüphe... Sami Bey, vaziyeti tamamen kavra ması da gösteriyordu ki bu adam alelâde Guya bu serveti ona akrabasmdan biri dan çıktım. Leylâ beni istikbale gelmiş* hali kadar Müddeiumuminin ve komise rin suallerile de derin bir şüpheye düş mış; fakat yalnız gene kızın şüphesini se bir hırsız değildi. Bu eve nasılsa sokulan verecekti. Amma babasının bile bundan ti. Rıhtımda bekliyordu.... Nerede kalacaksınız yüzbaşım? meğe başlamıştı. Onun için buradan ay zerek ve zabıta memurlannın düşeceklerı birisiydi. Kim olabilir bu?.. Gene kızın haberdar olmaması lâzımdı. Kimse bil Doğrusu, bunu ben de pek bil < nlmıyarak isticvabm sonunu anlamak ka şüpheyi düşünerek korkunc bir endişe âşıkı... Çünkü sabah karanhğı arka ka miyecekti... içinde kalmıştı. Leylânın yüzüne baktı. pıdan Leylâ tarafından teşyi edilen er rarile: Leylâ, bu ölüm kokan odada dura miyorum. Belki bu civarda bir dostun ex Leylâ, bütün sırlannı bana tevdi Gene kız adeta terliyordu. Ne yapaca kek başka birisi ise Leylâ neden gizli madı. Hıçkırarak yukarıya çıkarken vinde, belki bir otelde. etmekten çekinmemiştir. Zannetmem ki ğmı, ne söyliyeceğini şaşırmıştı. Ona yar yor?. Maamafih onun cürmünden Ley kendi kendine: Lâzım olursa sizi nerede bulabili* lânın haberdar olmadığı da muhakkaksize söyliyebileceklerini benden gizleme dım etmek emelile: Mümkün mü? diyordu. îrfan katil riz? diye sormuştum. ğe lüzum görsün, öyle değil mi Leylâ?.. Kızım, Leylâ!.. dedi. Ben senin tı. Âdilenin ölümünü haber alır almaz olabilir mi? Bir hizmetçi kadının üç bu Ha, o kolay... Jandarma daire • Dedi. Leylâ nemli gözlerini jandar arka kapıdan kaçıracağın bir misafiri kızın nekadar şaşırdığını, müteessir ol çuk lirası için... Hayır... Beni mes'ud sinden sorunuz. İsmim Samidir. ma yüzbaşısına dikerek: dün gece eve almış olacağını sanmıyorum. duğunu görmüşlerdi. Sonra geceyansı etmek için... Komiser tekrar başını eğerek yüzbaşu Evet, dedi. Benim sizden gizledi Fakat genclik hali, şeytana uymuş ola işittiği münakaşayı da pekâlâ gizliyebi Bunu düşündükçe hıçkırıklannı zap yı selâmladı ve Sami Bey birçok ümid a lirken olduğu gibi söylemişti. Demek o tedemiyordu. ğim hiçbir şey yoktur. Zaten söyliyece bilirsin. Böyle birşey varsa gizleme... lerle kapısına kadar geldiği bu evden acı bu cinayetten yeni haberdar oluyordu. ğim birşey de yok. Dün gece evde bir *** Ses o kadar zayıf ve mütereddiddi ki şüpheler, endişeler, korkular içinde u m misafir bulunduğunu söylüyorlar, ben bil bu tereddüd Leylânın kararım kat'ileş Gene Leylânın, şu andaki hali, onun de Sami Bey, Müddeiumumiye ve ko zaklaştı. rin ve acı şüphesini o kadar vazıh göste misere: miyonım. tirdi: [Arkast var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle