12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHURİYET I Hazîran 1937 ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihî tefrika : 136 Yazan : M. Turhan iTerrüme ve iktibas edilemez) kâletten Müddeiumumiliğe bildirilmiş verenin, işçilerile ayn ayrı mukavele yapRaufi, Trabzon limanını ve liman şîr tir. Mülga mahkemenin yerine beşinci asketinin vaziyerini tetkik etmiş, bu arada liye ceza mahkemesi adile yeni bir mah ması lâzımgeldiği zannedilmektedir. HalZonguldak, Ereğli, Sinob ve Giresun li keme ihdas olunmuş ve ikinci ceza reisı buki kanun, sadece, muayyen müddeti bir sene veya daha fazla olan sürekli iş manlannı da gözden geçirmiştir. Kemal buraya nakledilmiştir. Beşinci ceakidlerinin yazı ile mukaveleye bağlanaLiman işletmesi müdürü, yann akşam zanm münferid hâkimle mi yoksa diğer cağını söylemektedir. Ankaraya giderek tetkikatı neticelerini asliye mahkemelerinde olduğu gibi bir Bundan başka iş kanununda «takım İktısad Vekâletine arzedecektir. heyetle mi idare edileceği hakkında he mukavelelerinden» bahsedilmektedir ki Trabzon liman şirketinin satın almma nüz hiçbir karar yoktur. Eski ihtısas bu da, bir iş verenle müteaddid işçiler Cenevrede Milletler Cemiyeti meclis * sı hakkındaki kanun çıktıktan sonra, şim mahkemesinden kalan işlerle kaçakçı den mürekkeb bir takım arasında (takım lerinin hal ve tesviye etmeğe muvaffak oldi mevcud şirket fesih karan verecek ve lığa aid yeni işlere şimdilik beşinci asliye kılavuzu) olan işçi ile işçiler adına ak duğu en pürüzlü iş Hatay meselesi olmuşşirkete aid tesisat ve vesait, îstanbul Li mahkemesi bakacakür. Mülga mahkeme dedilecek bir mukaveledir ki, müddeti tur. Fransa Suriyedeki ve bundan ayn bir man işletmesi idaresince satın almacaktır. nin hâkimi Atıf, Müddeiumumisi Mithat ne olursa olsun yazı ile yapılması lâzım varlık saydığı Lübnandaki mandayı kalBundan sonra Trabzon liman işletmesine ile kâtibler yeniden bir yere tayinlerine gelmektedir. Ayni zamanda, takım mu dırıp yerine Ingiltere ile Irak ve gene İnaid yeni idare şekli ve kadroları hazırlana intizaren açıkta kalmışlardır. Yeni mah kavelesini imzahyacak olan takım kılavu giltere ile Mısır arasında tesis edilmiş bukemenin sorgu işlerine merkezdeki sorgu rak yeni idare faaliyete geçecektir. Muzunun ayni işe alman işçilerden biri ol lunan vaziyetlere benzer bir vaziyet ihdas hâkimleri bakacaktır. Beşinci asliye mahbayaaya müteallik formalıteler bitirildikması şartedilmiştir. etmek için Suriyede yeni intihabla işbaşına kemesi, şimdilik mülga ihtısas mahkemeten sonra, Trabzon limanımn inşa ve ısUmumî merkezce hazırlanan nizamna gelen Vatanî partisi hükumetile bir musinin bulunduğu gümrük binasında vazife lahı işi esash bir şekilde tetkik edilecek ve me ve tahmatnamelerin yakında alâka ahede imzalamıştı. Bu muahede ile Frangörecektir. bu liman vinç, romorkör ve saire gibi lü darlara tebliğ edileceği de doğru değil sa Lübnan gibi evvelce ayrı bir varlık zumlu vesaitle ve süratle teçhiz olunacakdır. Çünkü, kanunun bazı hükümlerinin saydığı Cebeli Düruzla Alevî şehri olan tır. Bu arada ilk iş olarak Trabzon lima suveri tatbikiyesini natık nizamname ve Lâzkiyeyi Suriyeye ilhak ederek Vatanitalimatnamelerin ne zaman tesbit edile lerin ötedenberi besledikleri büyük ve nına bir dalgakıran yapılacaktır. ceği iş kanununda sarahaten izah edıl yekpare bir Suriyenin yaratılması arzusuYolcn salona inşaatı miştir. nu tatmin ederken Ankara muahedesile Profesör Dep, Galatada yapılacak yetesbit edilip Lozan umumî muahedesile ni yolcu salonuna aid avan projeyi hazırŞEHİR IŞLERİ teyid edilen îskenderun, Antakya ve halamış, dün, idareye teslim etmiştir. ÖğleBelediye işlerine aid cezaî hükümlerin valisi Sancağmın vaziyetini ihmal etmişti. den sonra idare müdür ve mütehassıslan sureti tatbikinde bazı kanun harici hare Evlenme muhaberatına aid Beynelmilel ahidlerle temin edilen mıntamn ve bizzat profesörün iştirak ettiği bir posta ücretleri ketlerde bulunulduğu anlaşıldığından bu kadaki Türk halkram hukukuna ve bu toplantıda hazırlanan proje tetkik edil Bazı belediyelerin evlenme işlerine mmtakada Türkiyenin kendi iktısadî hahususta alâkadarlara mühim bir tebliğ miştir. Binanm yapılacağı saha üzerinde aid muhabere evrakını üçte bir üc yatına ve askerî emniyetine taalluku iti i gönderilmiştir. Bu tebliğde: sondaj ameliyarı devam etmektedir. Şirn«Kanun, vilâyetlerde belediye reis retle postaya vererek bedelini halktan barile haiz bulunduğu ahden de musad diye kadar üç sondaj yapılmış, üçünde de leri, bulunmıyan yerlerde muavinleri ve tahsil etmekte olduklan anlaşıldığın dak menfaatlerine gösterilen ihmal San muvaffakiyetli neticeler alınmıştır. Kat'î belediye şube müdürleri beş liraya kadar, dan buna meydan verilmemesi alâka cak Türk halkmı haklannı ciddî surette proje ve temel sahasının hazırlanması iki kazalarda belediye reisleri 3 liraya ka darlara tebliğ edilmiştir. aramağa ve Türkiyeyi de ciddî teşebbüsaya kadar bitirilecektir. Bunun için, yeni dar cezayı müstelzim hususlardan dolayı Konservatuar müdürü lerde bulunmağa bizzarure sevketmişti. Demi mematt kıyamet gününden oldu nişan salonun inşaatına iki ay sonra başlanacakhafif para cezası tayin ederler. Bu cezaBalkanlara gidiyor Bununla beraber gürültü yamandı, Girivü nâle vü zâr ile doldu kevnü meleân tır. Sancakla beraber Suriye Milletler Cenın tertibine salâhiyetleri olanlar bizzat Bu yaz îstanbulda yapılacak eğlen koca karargâh korkunc bir kasırgaya tu Akar m aıbî müdam aÇlamakta pirü civan Vüeud elîne akın saldı, dktı eşki revan miyeti mandası altında olduğu gibi hem Mumhane antreposa gördükleri hallerde ceza verilecek eşhasa celer için Festival komitesine Zongultulmuş gibi velveleli bir sarsıntı içindeydi. Eya seriri saadette serveri ezman Yeni baştan ve son sistemde inşa edile hareketlerini ihtardan sonra teyid ede daktan da bir müracaat yapılmış, ora Türkiye hem de Fransa bu müessesenin Hünkâr, ilkin bu gürültüye pabuc bırak O cam âdemiyan oldu hâk ile yeksan cek olan Mumhane antreposunun yıkıl cekleri cezayı kendilerine tefhim ederler. nın millî oyunlarınm da programa gir azaları bulunduklarından Ingilterenin tamamak istedi, kendi bildiğınden şaşma Diri kala ne revadır fesad eden şeytant mesi istenilmiştir. Fakat program dol vassutile mesele Milletler Cemiyetine hadı, defterdannı yollayıp Mustafanın haması işi dün bir müteahhide ihale edilmiş Bu suretle cezalar kat'î olup aleyhine • Şair Yahya, mersiyesinin bir yerinde: tir. Eski bina elli gün zarfmda yıkılarak, adlî ve idarî yollara müracaat edilemez.» duğu için bu müracaat kabul edileme vale edılmişti. Milletler Cemiyeti de San • zinelerini musadere ettirdi, maktulün kamiştir. cağa müşahidler gönderip mahallinde tet«O mahi ince hayalile ettiler ma'dum» enkaz taşınacak ve saha hazırlanacaktır. Denildiği halde bazı yerlerde bu zensını ve henüz çocukluk çağmı aşmıyan Tenis turnuvası için Romanya ve Yuoğlunu Bursaya götürmek üzere Amas diyerek şair Hayalinin oynadığı role tel Bu müddet zarfında, projeleri hazır olan vatm bizzat .bu işlerle meşgul olmayıp, ğoslavyadan gelecek ekiplerden ba§k% kikat yaptırmış ve geçen kânunusanide esas itibarile meseleyi halletmişti. bazı zabıta memurlannın verdikleri ma îzmirliler de davet olunmuştur. yaya memurlar gönderdi ve onun yanın mih ettiği gibi «Bunun gibi işi kim gör yeni binanm inşaat ihalesi yapılacaktır. dü, kim işitti aceb ki oğluna kıya bir lftmat üzerine ceza almağa kıyam ettikleri r Konservatuar müdürü Yusuf Ziya y% Fakat Türkiyenin hayatî menfaatlerine da çalışıp da kendisine casusluk eden kimLiman meydanı ve park serveri Ömer meşreb» beytile de padişayapılan teftişler neticesinde anlaşılmış rın Sofyaya hareket edecek ve Balkan ve Hatay Türklerinin emniyet ve hukuselere tımarlar, zeametler dağıttı. Liman işletmesi idaresile Deniz Tica tır» denilmekte ve bunun mes'uliyeti müs festivali için temaslarına başlıyacaktır. kuna taalluku itibarile meselenin teferruhın eşsiz bir cinayet işledığini tasrıh ediO, bir ölü için kopanlan yaygaranm ret müdürlüğü arasında zarif bahçeli telzem olduğuna işaret edilmektedir. yordu. Plâj ve kazinolarda tarife atı dahi esası kadar mühimdi. Geçen kâmatemî bir vaveylâ olmaktan daha ileribir meydan haline konulması kararlaş Asker işte bu mersiyeyi diline dolıyaYaz mevsimlerinde plâjlarda ve say nunusanideki karar mucıbince. Hatayın ye gidemiyeceğine kanaat besliyordu, KÜLTÜR İŞLERİ fiye yerlerindeki kazinolarda yüksek tamamiyeti mülkiyesi Türkiye ile Fransarak gürültüyü çoğaltmıştı ve Hünkâra tınlmış olan sahadaki binalarnı da yıkılvakarını ve soğukkanlılığını muhafaza emasına başlanmak üzeredir. Bu iş devam tarifeler tatbik olunmasmdan her za nm müşterek kefalet ve zamânı altında Muallim mektebleri diyordu. Hatta ordunun tutumüe istihza açıkça atıp tutmağa başlamıştı. Süleyman, man şikâyet edilmektedir. Bu şikâyet bulunacak ve bu maksadla Türkiye, kuru gürültü sanıp da papuc bırakma ederken, on güne kadar nhtım caddesi, dahi etmekten çekinmedi, baş katil köle mezunları ler Beledıyece nazarı dikkate almdığı Fransa ve Suriye arasında bir mukavele Merkez Rıhtım hanından amuden denize mak istediği haletin tahtütacı devirecek Mahmuda (Zâl) lâkabını verdi, memuBu sene Muallim mekteblerinden çı için bu hususta tedbirler alınmağa baş akdolunacaktır. kadar kesilecek ve Çinili Rıhtım hanma bir fırtına şeklini almağa başladığını göriyetinı yükseltti ve herifin ileride vezir rünce durumunu değiştirdi, idarî bir oyun kadar olan kısımdaki parmaklıklar kaldı kacak genclerden bir kısmı da Eskişe lanmıştır. Verilen bir karara göre bu Esas itibarile ayn bir varlık olduğu kaolmasına yol açü. hirdeki Köy Muallimi kurslarına devam kabil yerler Belediyenin tasdikli bir tasarladı, Rüstemi Sadrıazamlıktan az rılarak burada nhtım geniş bir meydanlık bul edilen Hatayın hukuku düvel noktaedeceklerdir. Bu kursları takib eden tarifesini büyük levhalar halinde hal Zâl, malum olduğu üzere, Şehname kahletti, yerine ikinci vezir Ahmedi geçirdi. haline konulacaktır. Caddenin kesileceği gencler, köy mekteblerine başmuallim km görebileceği yerlere koyacaklar, smdan vaziyetini tayin edecek statüsile ramanlarındandır. Meşhur Rüstemin baAhmed, Tamışvar fatihi olmakla meş kısımlara zarif parmaklıklar konulacaktır. olarak tayin edileceklerdir. aynca her masada da ufak listeler bu dahilî teşkilâtını ifade eden ana yasasıbasıdır, Tus'lu dâhi şairin hikâyesine göGeride açılacak saha da ağaclar ve çiçek lunduracaklardır. Bu emre riayet et nın tanzim edilmesi işi de Milletler Cehur olup zeki ve cesur bir adamdı. Hünİki sene ayni smıfta kalan miyenler ve müşteriden fazla para is re doğduğunda saçı bembeyazdı ve bu tarhlarile tezyin olunacaktır. miyetinin Türkiye ile Fransanın teşkil kânn askeri hoşnud etmek için Rüstemi renk uğursuz sayılarak kendisi bir dağa talebe tiyenler hakkında takiabat yapılacak edeceği mütehassıslar komitesine bırakılAtelye ve antrepolar inşaatı atümıştı. Simürg adı verilen efsanevî kuş şimdilik feda ettiğini anlıyordu ve ileride Resmî mekteblerde iki sene üstüste tır. Karar bütün alâkadarlara tebliğ e Kasımpaşada Camialtında yeni atölye smıfta kalanların bir sene de husu dilmiştir. Polis de keyfiyetten haber mıştı. Zâli besleyip büyüttü ve o, akla sığmaz kendisinin ona feda edilebileceğini düşüKomite uzun tetkik ve müzakerelerden sî mekteblerden birisine devam ede dar edildiği cihetle takibat için müşteişler başaran bir pehlivan oldu, Rüstem nerek Sadnazamhğı kabule yanaşmıyor ler inşaatı ilerilemektedir. sonra arabcanın ikinci bir resmî dil olmaGümrükten devir alman antrepolann bilecekleri hakkında imtihan talimat rinin herhangi bir zabıta memuruna gibi de hurafeler tarihinde Hercul'ü dahi du. Sultan Süleyman, hakikate tamamıle sı ve Sancağın haricinde halkının mühım namesine bir madde ilâve edilmiştir. müracaati kâfi gelecektir. gölgede bırakacak kadar yüksek yer teuygun olan bu düşünceyi Ahmedin kafa esash bir şekilde tadili takarrür etmiştir. Tatbik edilmekte olan bu maddeye gökısmı Türk olan üç nahiyenin Hataya üBu binalara yeni katlar ilâve edilecek, önSüd satışı meselesi min eden bir oğul yetiştirdi. Zâl, fürs dire resmî mekteblerde iki sene dönen hakı noktalan müstesna olarak Türk müsından çıkarabilmek için yemin etmek zo lerine de kuvvetli vinçler konulacaktır. Süd istihsal ve satışmm ıslahı ve bu lince kocakan demektir ve bu ismin o talebeler tahsil haklarını kaybetmiye tehassıslarile diğer mütehassıslar arasınrunda kaldı. kahramana verilmesi saçlarının beyazlı ceklerdir. Bir sene de hususî mekteb meselenin ciddî bir surette halli ^çın da ittifak hasıl olduğundan Milletler CeDENİZ IŞLERİ lerde ayni smıfları takib edebilecek Belediyece yeniden tetkikata başlan Tasalanma, dedi, hatar yok. Sen ğındandır. miştir. Belediye İktısad müdürü Asım miyeti için bu kararlan tasdik etmek ve erdir. Sultan Süleyman kendi gözü önünde sağ oldukça Veziriazam kalacaksın, azil Ecnebi acentalara verilecek Süreyya süd işinin A\nrupadaki tarzı arabca ile üç nahiyenin vaziyetleri hakDEMtRYOLLARDA nı; muavini Halid de buradaki tarzı kında mazbata muharririnin teklifi üzeyüzü görmiyeceksin. Babamın ruhuna yeoğlunu yere yıkıp boğan Mahmuda bu karneler tetkik etmektedirler. Bu tetkikler bit rine yerli halkın menfaat ve dileklerine lâkabı vermekle onun bileğindeki kuvve min ediyorum: Bu, böyledir! Ecnebi vapur acentalanmn limana Güzel bir hayal {Arkası var) tikten sonra esaslı bir karar verilecek uygun birer tesviye sureti bulmaktan başgelen ecnebi vapurlara girip çıkma vate hayranhğmı göstermek ve yapılan işi Dünkü gazetelerden birisi, Şark Şi tir. ka iş kalmamıştı. (1) Busbecq, ya Mahmudun oynadığı ziyetlerini tesbit için dün de Gumrük mendiferi güzergâhmdaki tahta ve tekahramanlık saydığını hissettirmek isti rolü unutmuş, yahud yazmağa lâyık gor Başmüdürünün nezdinde bir toplantı neke barakalarm yıkılacağım yazmıştı. Hatayın tamamiyeti mülkiyesi TürkiHal için münakasa yordu. memiştır. Halbuki Osmanlı muverrüıleri bu yapılmıştır. Toplantıya Deniz Ticaret Mejve halinin yanmda yapılacak ye ile Fransa tarafından taahhüd altına Bu haber üzerine tahkikat yaptık. BeYeniçeriler, cezalandınlmasını istedik hususta müttefıktirler. Nıtekim biraz sonra müdürü Müfıd Necdet ve muhafaza lediyenin malî vaziyeti müsaid olduğu sebze hali için bir münakasa açılacak alınmıştır. Sancaktaki manda kalktıktan bu hakıkatin tarihî vesıkalarmı da vereceBaşmüdürü Hasan iştirak etmişlerdır. takdirde bunlan yıkacağım, fakat şim tı. Proje ve şartnamelerde bazı tadilâta sonra Milletler Cemiyeti murahhası Celeri katillerin ferih ve fahur yaşadıklarını, giz. Komisyonda acentalara verilecek mü diki halde bunun mümkün olmadığını lüzum görüldüğü için bu münakasa bir nevredeki kararlann icra ve tatbikına nesaade ve karneler işi görüşülmüştür. öğrendik. müddet daha tehir olunmuştur. zaret edeceğinden burada Danziğ'e benMutabık kalman şekil bir kararname zer bir vaziyet doğmuş oluyor. Türkiye halinde Ankaraya arzedilecek, tasvıb ile Suriye arasındaki hududun kat'î olaolunduktan sonra tatbikına geçilecek rak tanındığına ve taarruz edilmiyeceğine r. aid mukaveleyi Türkiye kendi namma ve 1 Fransa hem kendi, hem de Suriye namma Duba enkazı Boğazda Geçenlerde Bulgaristan sahillerinde imzalamıştır. Bu suretle mesele halledılgörülen sabih cisim, nihayet Boğaz yamiştir. kınlarına kadar gelmiştir. Harzian va Muharrem Fevzi TOGAY puru keyfiyetten dün Deniz Ticaret müdürlüğünü haberdar etmiştir. Ma hallen yapılan tetkikat neticesinde bu Bir Rumen torpitosu geldi enkazın birkaç yüz tonluk bir dubaya Maraşti isminde bir Rumen torpitosu aid olduğu anlaşılmış ve seyrüsefer evvelki gün limanımıza gelmiş ve dün noktasmdan hiçbir tehlike de mevcud sabah tamir edilmek üzere havuza gü> olmadığı için tedbir almmasına lüzum miştir. görülmemiştir. «Çünkü hiç şüphe yoktu ki oradan Hünkârdan iltifata mazhar oldukların kurtulur da Yeniçerilerin arasına kaça görünce büsbütün sinirlenmişlerdi, on bi bilecek olursa sevdikleri şehzadenin uğ büyük harbde kendilerine kılavuzluk yapmış ve on ikinci defa oîarak ayni vazife radığı muameleden onlar o kadar mer yi ihtiyarlığına rağmen omzuna almı hamete ve galeyana geleceklerdi kı ken disini yalnız himaye etmekle kalmıyarak olan Hünkâr hakkmda göstermek istedik leri müsamahadan da vazgeçmek tema sultan da ilân edeceklerdi. «Süleyman, bu akıbetten korkarak. yülünü ihsas etmeğe koyulmu|lardı. Şair bir Yeniçeri olan Göriceli Yah facianın cereyan ettiği sahneden yalnız yanın mağdur şehzade için yazdığı merbir çadır perdesile ayrılmış bir mevkide bulunduğu için, kurduklan plânm tatbı siye, bu feveranı tam bir galeyan ve tuğ kmda geciktiklerini görünce, durduğu yan haline getirdi. Hemen her çadırd. yerden başını uzattı ve dilsizlere gazabla bu mersiye yüksek sesle okunuyor ve so baktı. Dılsizler korkulanndan gayretle nunda «katillere lânet!» diye korkun; rini artırdılar, zavallı Mustafayı yere na'ralar savruluyordu. Şiir de gerçekten hazin bir feryaddı serdiler ve boynuna kemend geçirip boğcandan yazılmış olup şu şekilde yanık dular. (1) Şimdi cinayetin doğurduğu sahnelere parçaları ihtiva ediyordu: gelelım: Ordu, yekpare bir gazab halin Meded, meded bu cihanın yıkıldı bir yant de dalgalanıyor, «lânet katillere!» ava Ecel celdhlerı aldı Mustafa Hanı zesi ayyuka çıkıyordu. Eğer Selimle Be Dolundu mihri cemali, bozuldu erkâni Vebale koydular âl ile ali Osmam yazıddan başka tahta lâyık bir şehzade Geçerler idi geçende o merd meydanı bulunsa bu umumî galeyan arasında mut Felek o canıbe dondurdu Şahi devranı laka padişah ilân olunur ve Sultan Sü Yalancının kurıt bühtanı, bugzu punham Aktttı yaştmtzı, yaktı nari hlcranı îeyman mahpese konulurdu. Fakat as Nolaydı görmeye îdi bu macerayı görüm ker, Hurremden doğan o iki prensten Yazıklar ana reva gormedi burayt gözüm birini tahta çıkarmakla kızıl Rusyah ka Göründü halka direhti şukufedare donüp Yürürdü kullart yanına lâlezare donüp dının ekmeğine yağ sürmüş ve Mustafa Dunırdu şahi cihan hiddet ile nâr'e dönüp yı babasına öldiirtmekle varılmak isteni Otağ haymeleri karlı kuhsare dönüp len maksada hizmet edilmiş olduğunu dü Muzeyyen idi bedenlerle Akhisare dönüp şünerek onlar lehine bir temayül göster El öpmeğe yürüdü mihri bikarare dönüp Dolundu gelmedi çün kim o mâhpare dönüp miyordu. Ayni zamanda Hünkâr, kan Görenler ağladılar ebrinevbehare dönüp sının büyüsüne ve Rüstemin hilelerine Bir ejdehayi düserdir bu haymei dünya mağlub görülerek mazur tutuluyordu, Dehanma düşen olur hemişe napeyda Getirdi arkasım yere Zâli devrizeman bütün hınclar Sadrıazama tevcih olu Vücudüne sitemi Rüstem ile irdi ziyan Döküldü gözyaşı yıldızlart çoğaldı figan nuyordu. Rauf, yarın Ankaraya Beşinci Ceza namile de Bazı maddelerîn yanlış yeni bir mahkeme anlaşıldığı görülüyor Eğer Selimle Beyazıddan başka tahta lâyık bir giderek talimat alacak Trabzon liman şirketinin satm almma teşkil edildi İş kanununun tatbik sahasma gireceği şehzade bulunsa Padişah ilân olunur ve kararı üzerine Karadenizde bir tetkik sezamanm yakınlaşması münasebetile ka Şehrimizdeki dokuzuncu ihtısas mah yahatine çıkan Liman Işletmesi Müdürü nunun bazı kısımlarının yanlış anlaşıldığı kemesi lâğvedilmiştir. Keyfiyet dün VeKanunî Süleyman mahpese konulurdu Raufi şehrimize dönmüştür. görülmektedir. Bu cümleden olarak iş Ordu yekpare gazab halinde! Liman tesisatı ve İhtısas mahkemesi îş kanunu tatbik yeni inşaat dün lâğvedildi mevkiine gîrerken Milletler Cemiyeti ve Hatay illetler Cemiyeti umumî konse * yi fevkalâde içtimaına nihayet verdıkten sonra doksan yedind içtima devresi münasebetile toplanmış olan Milletler Cemiyeti meclisi dahi Ispanyanın müracaatini beklendiği veçhile Londradaki ademi müdahale komitesinin karar ve teşebbüslerini tasvib eden bir karar suretile halletti. Hatay meselesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki hudud vaziyeti üzerinde nihaî kararlan dahi verdikten sonra Milletler Cemiyeti meclisi son içtima devresine nihayet vermiştir. Cenevre bundan sonra silâhlan bırakma konferansı riyaset divanının toplanmasına sahne olacaktır. Belediye cezaları Zabıta memurlarının ceza almağa salâhiyeti yok Sıvas Erzurum hattı inşaatı ilerliyor Yüksek Mühendis mektebi talebelerinin tetkikleri Yeni romorkörler Liman için yeni romorkörler mubayaası mukarrerdi. Bu iş için Avrupaya giden heyet romorkörlerden bir tane Sıvas (Hususî) Sıvas Erzurum said gitmesi işçi miktarını da gündengüne sini muayene ederek matluba muvafık ve Malatya demiryolu inşaatı gün geççoğaltmaktadır. bulmuştur. Bu romorkör 3 haftaya kaGönderdiğim resim ilerlemekte olan dar limanımıza gelecektir. Diğer iki rotikçe ilerlemektedir. Haziran ayı içinde Malatya hattı da iltisak peyda edecek ve kısımlann birinde yapılan bir demir köp morkörün tetkik ve muayenesi devam etmektedir. küşad resmi yapılacaktır. Havalarp mü rüyü göstermektediı. Cumhuriyet Sıvas (Hususî) İstanbul Yüksek Mühendis mektebi son sınıf talebele rinden bir kafıle şehrimize gelmişler, buradan Çetinkaya yolu üzerınden Sılen köprü ve tüneller ve ray ferşiyatı üzerinde incelemeler yaptıktan sonra İstanbula dönmüşlerdir.Gönderdiğim resim talebelerimizin Malatya iltisak hatvaa • Erzuıum demiryollarında yükse tı üzerindeki incelemelerini gösteriyor. Abone şeraiti Nüshası 5 kuruştar. Türkiye Hariç icin icin Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Altı aylık 750 » 1458 • 400 » 800 » Üc avlık 1S0 » Yoktur. Bir aylık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle