16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMîniRİYET I Haziran 193? Matem gününde Bibliyoğrafya Istanbul Okulları Kılavuzu Burdur inkişaf ediyor RADVO Bu hikâyenin şahsiyetleri Jacqueline'le fakat bir türlü kim olduğunu tayin edemiİSTANBUL: Claude Lassiaud'dur. Onlan size tarif yordu. Tanıdığı muhakkaktı... Onunla 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaetsem, fevkalâde birşey yapmış olmam. konuştuğunu, hatta elini bile sıkbğım haMarijet Basımevi İstanbul 1937 dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 Çünkü diğer simalardan pek farklı değil tırlıyordu. Birdenbire, azkalsın bir çığlık Fiatı 20 kuruş son 18,30 konferans: Beyoğlu Halkevindea dirler. Claude, genis omuzlu, saçlan faz koparacaktı. Bulmuştu. Daha geçen hafnaklen. İsmail Hâmi DanişmeDdi tarafınSenenin bu aylarmda zihinleri meş dan (Sümer dllile Türk dili arasmdaki mfila briyantinli... Jacqueline, ince vücudlü ta onunla plâjda tanışmış, elini sıkmıştı. nasebet) 19.30 konferans: Eminönü Halgul eden bahis imtihanlar ve aileleri ve süzgün bakışlı. Her ikisi de plâjm ba Kiliseye geldiler, kadınlar bir taraf a, erkevi sosyal yardım şubesi namına (Dr. Ordüşündüren husu3 ta mekteblerdir. Gehan Tahsin. Çocuk bakımı) 20,00 Belma nnda mayolu... Limonata içiyorlar... kekler öbür tarafa aynldüar. Claude bir rek mekteblerden çıkanların yeniden ve arkadaşları tarafından. Türk musikisi Claude: fırsat bularak Jacqueline'e yaklaştı: girecekleri mektebleri seçmeleri, gerek ve halk şarkılan 20,30 Ömer Rıza tara Teşrifatçıya dikkatli bak!... dedl mektebde olanların istifade edebilecek Tatilimiz fena geçmiyor... degil fından arabca söylev 20,45 Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafından Tıirk musikisi ve Ayin başladı. Claude, Jacqueline'e leri bütün kültür müesseselerini taru mi? dedi. halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15 radyo baktı; ona başile teşrifatçryı gö'sterdi. maları bugüne kadar kolay bir iş de Jacqueline cevab verdi: fonlk dram (TOSKA) 22,15 Ajans ve Jacqueline kocasmra işaret ettiği taTafa ğildi. Çünkü onları tamtacak, öğretecek Mükemmel!.. Borsa haberleri ve ertesi günün progranu22^0 plâkla sololar, opera ve operet parBu esnada otelin küçük asansSrcüsü eğilerek baktı. O da tanımıştı. Fakat ni hiçbir vasıta yoktu. Geçen sene îstan çaları 23,00 son. bul Kültür direktörlüğü bu kılavuzun koşarak yanlanna geldi ve bir telgarf u çin başını ellerinin arasına götürmüştü ilk sayısmı neşretti. Fakat bu ilk tec VİYANA: o da Claude gibi? Şimdi siyah elbiseler zattı. Claude telgrafı açar açmaz. 18 35 PİYANO VE KEMAN KONSRRİ < rübenin tabiatile tektük noksanı var içinde olan kilise teşrifatçısmın bir hafta dı. Bu sene neşredilen bu ikinci kıla Vaftiz babam ölmüş... dedi. 19,10 karısık yayın 20,45 KONUŞMA, MUSİKİ VE ŞAN 21,25 MUSİKILİ SKEÇBu hem iyi, hem de fena bir havadisti. eyvel plâjdaki yarıçıplak halini gözünün vuzsa her suretle teHtemmül etmiştir. Burdurdan bır manzara: Cumhuriyet meydanı ve Hükumet 21,45 konuşma 22 radyo sahnelerl 22 50 îyi bir havadisti; çünkü Claude'un çok önün« getirmişti. Gülmemek için başını Burada İstanbul ili içindeki her dere Cumhuriyet idaresinin nimetleri mem daki sevgisine mukabele etmek ister gi konusma 23,15 muhtelif haberler 23^5 zengin olan vaftiz babası, son deminde ellerile kapatıyordu. Claude da aşağı yu celi okullarla, kütübhaneler, müzeler Vıyana musikisi. leketin her bucağında yeni yeni mede bi hodgâmlıkta ileri gitmekten çekin BERLİN; kendisini unutmıyacağını müteaddid de kan ayni vaziyette idi. Boyuna dudağmı ve Kültür Bakanlığma merbut bütün 17,35 EÖLENCEIJ KONSER 18,35 Bulmüesseseler hakkmda malumat veril niyet ve inkılâb eserleri yaratmaktadır. miştir. Müşfik her vatan parçası gibi o falar söylemişti. Fena tarafı da tatili ya ısınyordu. Anadoluyu şöyle bir gezince, birkaç yıl da şüalı sularile bir çok derdlere deva gar kültürüne aid yayın 19,05 KARIŞIK mektedir. Bu suretle bütün alâkadar nda bırmakarak Parise gidip vaftiz babaMUSİKİ 20 05 günün akisleri, gramofon, Orklann hazin sesi, koronun iniltisi, içinde tahakkuk ettirilen eserler insa olmaktadır. sını gömmek lâzımdı. Claude düşünceye günlük kokusu ona bu matemli günü bir lar uzun soruşturma ve araştırmalara nın gözlerini kamaştırmaktan hali kal Burdur şehri muhtelif tepecikler üze haberler 21,15 KONSER 23,05 hayalar, hacet olmadan Öğrenmek istedikleri haberler. spor 23,35 GECE MUSİKİSİ. başladı: mıyor. Ötedenberi vilâyet merkezleri rinde kurulmuştur. Ortasmdan Burdur türlü hatırlatamıyordu. Mütemadiyen bilgileri kolaylıkla bulacaklardır. PESTE' oldukları halde. bir türlü köylükten çı bağlarını ve bahçelerini sulayan bir de 18,05 hikâyeler 18,35 HARPA KONSE Güzelim plâjı bırakıp haziran ayın gülmek istiyordu. Bir aralık kadınlann Eserin herkesin işine ne derece ya Rİ 19,05 konuşma 19 35 ÇİNGENE ORda Parise dönmek, siyahlar giyip vaftiz yüzündeki matem tülüne, vaftiz babasının nyabileceğini göstermek için münde kamıyan şehirler, bugün birer mamure re geçer. KESTRASI 20 35 OPERA YAYTNI: SE haline inkılâb etrnektedir. annemle ağlaşmak... Doğrusu tahammül tabutuna gözü ilişti. Utandı, Kendisini ricatım da hulâsa edelim: Hamid oğullanndan Dündar Beyın VİL BERBERI 23.20 gramofon 24,05 koİşte kendi admdaki gölün kıyısında vali bulunduğu zamanlarda ufak ve nusma 24,20 ÇİNGENE ORKESTRASI edilmez §ey... toplamak istedi. Mümkün değildi... Kilitstanbul ili içinde Kültür direktörlüHalbuki Jacqueline öyle olur olmaz se teşrifatçısınm plâjda atlama yerinde ğüne bağlı kültür müesseseleri Resmî Burdur; bu Anadolu şehirlerinden birı sönük bir kasaba olan Burdur bugün 1,10 son haberler. dir. İki, üç yıl önce buraya gelen bir BÜKREŞ: şeylere pek aldırmazdı. vaziyet alması gözünün önüne geliyordu. okullar: İlk, orta. lise Özel Türk o yolcu bugün tekrar Burduru görse, şaş ion beş bin nüfusile cıvıldaşan bir ma19 55 konferans 20,15 MANDOLİN KONmure haline gelmiştir. Ne yapalım? Çare yok... Fakat SERI 20,50 konferans 21.05 SENFONİK Ayin bitmişti. Şimdi birer birer tabutun kulları Azınlık okulları Yabancı o maktan kendini alamaz. Şehrın temizliBilhassa son üç sene zarfında terak KONSER 23,10 GECE KONSERİ 23,50 kullar İstanbul Kültür direktörlüğü zengin olduk. önünden geçiliyor, kilise teşrifatçısı da ne bağlı olmıyan okul ve müesseseler ği, yeni binalar, hükumet önündeki bfr kide pek büyük hamleler atan şehirde 21 haberler. Claude'da daha çocukluk hisleri öl herkesin eline su sürüyordu. Sıra Claud'a Kitabsaraylar, müzeler Ankarada bu yük ve güzel park bu sözümüzün par metro genişliğinde istasyon bülvarı, BELGRAD: memişti. Eğer onu bir gün evvel plâjda gelmişti. Su serpildi. Claude da başını lunan kültür müesseseleri Türkiycde lak delilleridir. 18 25 halk melodilert 18.50 KEMAN güzel ve geniş Cumhuriyet meydanı görmüş olsaydınız şaşardınız: Bir çocuk kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Işte tam mevcud resmî okullar İstanbul Kül Hele demiryolunun Burdura gelmesi göze çarpmaktadır. Bir stadyom ve orta KONSERİ 19,20 MUHTELİF ŞARKTLAR19,50 gramof on, ulusal yayın 20,55 halk gibi kumla, su ile oynayıp, kansile şaka o sırada, arkadan, kadınlar tarafından bir tür dairesi İstanbulda Kültür Bakan burasının ticarî ve iktısadî faaliyetini mekteb de yapılmaktadır. Şehrin bağ, şarkıları, gramofon, haberîer 22 OPERA çok arttırmıştır. Memleketin güzelliğı bahçe ve su yolları yeniden temizletti PARCALARI 23,05 haberler 23,25 DANS laşıyordu. Komik birşey görseler durma kahkaha duydu. Artık kendisini tutama lığma bağlı diğer müesseseler. rilmeğe başlanmış ve 7 kilometroluk MUSİKİSİ. dan gülüşüyorlardı. Yeni evlilik hayatının dı. Müthiş bir hakkaha koyuverdi. Ka Eserin bir kısmı da Ankara kültür de o nisbette artmaktadır. Bu medenî eserlerin yaratılmasmda muntazam kanallar açılmıştır. LONDRA: sevinci içinde idiler. Plâj arkadaşlarile dmlann tarafından ince ve sürekli bir gü müesseselerini bize tanıtmakta ve yurd19.05 MUSİKİ 19,35 ORG KONSERİ * Burdurun genc ve faal Valisi Abdülhak daki okullar hakkındp nmumî malumat Bu sene yapılan elektrik tesisatı da 20,05 haberler ve saiTe 20,35 PİYANO VE vedalaştılar... lüş ona cevab veriyordu. Savaşın durup dinlenmek bilmiyen gay bütün ihtiyaca cevab verecek vaziyettevermektedir. SAN 20,55 ORKESTRA KONSERİ 21.50 Parise geldikleri vakit cenaze merasiBirkaç gün sonra Claude, vaftiz ana Kitabın satış hakkı «İstanbul öğret ret ve Kimmeti de vardır. Yapılan ve dir. Sanki o da yeni medeniyet eserle edebî yayın 22.05 KORO KONSERİ22.35 mine yetişmek için matem elbiselerini ha sından şu mektubu aldı: men ve işyarlarından ölenlerin ailele yapılmakta olan eserleri görünce bu kıy rini gecenin karanlıklarından çıkarıp karışık yayın 23.05 haberler, spor, konuşzırlamak mecburiyetinde kaldılar. Bu şemetli devlet adammı takdir etmemek her an için göstermek istiyor. Belediye ma ve saire 23,30 dans orkestrası 24,35 «Claude'cuğum. Vaftiz baban ölürken rine yardım cemiyeti> ne verilmiştir. haberler ve saire 24,45 gramofon. kil giyiniş onlara hiç te yakışmadı. Cenaelden gelmiyor. ler Bankasmdan yapılacak bir istikraz PARİS [PT.T.1: 150 sahifeli ve resimli bu kitabı 20 sana üçyüz bin frank vermemi tenbih etti. Burdur gölü beş kilometro uzakta la da 12 kilometroluk mesafeden sıhhî zenin kaldırılacağı gün Claude, salonun 18 05 ORKESTRA KONSERİ 18,50 ko « Cenaze merasiminde kartnla beraber yap kuruş gibi çok küçük bir fiatla satm şehrin önündeki yeşil bir sahayı kordelâ bir koşesine çekilmis duruyordu. Müteesnusma, gramoron. radyo sahneleri, habertığınız çirkfn hareketi tekrar etmeğe lüzum alacaklar hem istediklerini öğrenmiş, gibi kucaklamıştır. Tarihin bile tanıma bir içme suyu getirilecektir. sirdi. Her ne de o!sa vaftiz babasım çok hem bu cemiyete yardım etmiş, hem de Bu güzel Anadolu parçasınm iman ve ler 20 05 SARKILAR, 20 28 haberler, haseverdi. Kilise teşrifatçısı salona girdi. görmüyorum. Yalniz şunu biliniz ki, size Cumhuriyet rejiminin bugün mekteb dığı devirlerin hatıralarile sanki ihti güzelleştirilmesi faaliyetinde Vaüye, va 21.05 EĞLENCELİ YAYIN 21 35 SENFONİK KONSER 23,35 haberler 23,50 lere verdiği ehemmiyeti yakmdan gör yarlarmş gibi sakin uzanır. Fakat bazan yorulmak bilmiyen faaliyetile Belediye gramofon. Merasim başlıyordu... Claude vaftiz ev bir metelik bile vermiyeceğim.» etrafındaki tepelerin gururile, kıyıla Herşeyi hoş gbren Jacqueline gene ne müş ve azametini anlamış olacaklardır. lâdı sıfatile aileye kanştı. Te«rifatçı herROMA: reisi Rıza Erdem de yardım etmektedir. Buna vesile olduğundan Kültür di rmdaki yeşilliklerin oynakhğile renkten 18 20 DANS MUSİKİSİ 18.55 karısık yaşeli neşeli gülerek: kese ayn ayrı igilip selâm veriyordu. Cumhuriyet devrinin Anadolusunun renge girer. Kâh vekarla ağırlaşır, kâh yın 21.45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 operektörlüğünü hararetle tebrik ederiz. Claude'u da hafif bir tebessümle selâm Üç yüz bin frangın yerine bir pi bir çocuk gibi cilveleşerek oynaşır. 32 küçük bir nümunesi olan bu şehir mem ra yayını İris, en sonra haberler. ladı. Claude kendi kendine: yango bileti alalım. Bu şekilde zengin olkilometro uzunîuğunda 8 kilometro ge leketin istikbali hakkmda ferah müjdeGÜMRÜKLERDE nişliğinde koca bir sahayı kaplıyan bu ler vermektedir. Bılgıli ve çalışkan birj Ben bu adamı bir yerden tanıyorum mak daha müreccahtır, diyordu. devlet adamı, yapıcı ve yaratıcı bir beÇeviren: göl, sanki memleketin hâkimi mutlakı amma.... nereden? diyordu. lediye reisi, yeniliğe bir maşuka gibi Gümrüklerde yeni tayinler gibi sinesinde hiçbir canlı mahlukun Bu aksam şehrin muhtelif semtlerinda, SENİHA DlNO îkide birde adamın yüzüne bakıyor, göğsünü açmış her fedakârlıktan ka nöbetçi olan eczaneler şunlardır: Yeni malî senebaşı olan bugünden yaşamasına müsaade etmez. Arsenik çınımyan bir haTk, işte muvaffakiyet ve tstanbul cihetindekiler: itibaren îstanbul gümrüklerinde yeni mürekkebatını havi olan bünyesi tufeyEminönünde (A. Minasyan), Beyazıdda terakkinin üç unsuru. bir muhasibi mes'ullük kurulmaktadır. lilerin hücumuna asla meydan vermez. (Cemil), Kücukpazarda (Yorgi), EyübsulZEYNEL AKKOÇ Bu muhasibi mes'ullüğe Haydarpaşa Fakat unutmamak lâzımdır ki kıyılarmtanda (Hıkmet Atlamaz), Şehremininde (Nâzım Sadık), Karagümrukte (Kemal), gümrüğü muhasibi Mahmud tayin e Samatyada (Erofilos), Şehzadebaşında (İsdilmiştir. mail Hakkı), Aksarayda (Sarim), Fenerde Mersin Gümrük müdürlüğüne tayin (Vitali), Alemdarda (Eşref Neş'et), Bakıredilen îthalât Gümrüğü müdür mua Merhum Nureddin Paşa hafidi ve Gene Yedek subaylarm yoklaması köyde (Istepan). vini Âdilden boş kalan yere İthalât ral Esad (Beylerbey) damadı ve Devlet DeBeyo&lu cihetindekiler: Beyoğlu Askerllk Şubesinden: Gümrüğü muhasibi Emin Çay, onun mlryolları 9 uncu işletme matbu evrak 1 Beyoğlu Askerlik Şubesinde kayidli İstiklâl caddeslnde (Della Suda), Karayerine de muhasebe şeflerinden Azmi ambarı şeîi Saffet Sakabaşı ve Kırklarelin bütün yedek subay ve askeri memurların köyde (Hüseyin Hüsnü\ Taksimde (Limonde diş tabibi Hâmld Sakabaşınm pederlerl 1076 sayılı kanunun 9 uncu maddesi mu ciyan), Şişlide, Halâskâr caddesinde (Nargetırilmişlerdir. gıleciyan). Kasımpaşada (Vasıf\ Haskcyemekll kıdemll yüzbaşı Halid Altmtaş müp cibince 30 haziran 937 gününe kadar devam Gümrük binasında tadilât telâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak etmek üzere senelik yoklamalarmm yapıl de (Barbut), Beşıktasta (Nail Halid), Sarıyerde (Asaf). İstanbul Gümrük Başmüdürlüğünün Beyoğlu Zükur hastanesinde vefat etmiştir. masma baslanılmıştır. Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakller: 2 Alâkadarlarm pazartesi, salı, çarsamtaşmdığı Çinili Rıhtım hanmda esaslı Cenazesi bugün saat 11 de hastaneden kalba ve persembe günlerl sabah saat 8,30 dan Üsküdarda (Selimlye), Kadıköy, Muvakbazı tadilât yapılması mukarrerdir. Te dırılarak Bakırköy camisinde namazı kı saat 12 ye kadar nüfus cüzdanları veya kithane caddesinde fSaadet), Buyükadada min edilen yeni tahsisatla binaya yeni lındıktan sonra Bakırköydeki aile mak her sene subede yaptırdıklan yoklama ka (Halk), Heybelide (Tanaş). bir kat ilâve edilerek burada memurlar beresine tevdi edilecektir. yid ve numaralarile askerî hizmet vesikaİannı ve sıhhl subaylarm diploma ve lhtliçin bir lokanta yapılacak, koridorların Teşekkür sas vesikalarını ve ahvall sıhhlye raporlatamamen aydınlanması için binanın darım birîlkte getirmeleri ilân olunur. Valideçeşmeli merhum miralay İs hili yeniden boyanacak, camlar değiş 3 Baska sube mmtakalarında bulu mail Hakkının hemşiresi olup irtihali tirilecek, holler genişletilecektir. nanlar bulıırdukları askerlik şubesine: dâri naim ederek 23 mayıs 1937 de Yahİstanbul Paket Gümrüğünün dahilî memleket haricinde bulunanlar mahall: yaefendi hatiresine tevdi edilmiş olan Türk sefaret ve konsolosluklarına yııkanda aksamı da tamir ve tadil edilerek bu SERGİSİNE herkes için elverişli yazılı vesikMarla mtiracaat ederek bu mü salihatı nisvandan refikai şefikım FatNATTA'nm seyahat programları rada yeni bankolar ve memurlar yerleracaatlerlni her zaman tevsik edebllmeli ve ma Nedimeyi hastalığı esnasında samiri konacaktır. SERBEST SEYAHATLERİMİZ şubeyi vaktinde haberdar etmelidirler. mî nüvazişlerile taltif buyuran ve ve Liman İşletme idaresi. Sirkecideki * ** fatında da lutfen cenazesinde ve yahud (Sergi müddetince bugünden iti eski gümrük binasmın tamamını istetelgraf ve mektublarla taziyette bulu Beyoğlu Askerlik Subesl Reisliginden: 1937 Paris sergisinde Sovyet Rusya ile Nazi Almanya da birer paviyon yap diğinden buranın bir kısmmı işgal eden baren her cuma îstanbuldan va 1 haziran 937 tarihinden 30 hazfran 937 nan zevati âliyeye ve arkadaşlarıma atüar. Fakat, rejimlerin birer rumuzu haline getirilmek istenilen bu pavi Paket Postanesile gümrüğü ileride dapurla hareket.) tarihine kadar bir av müddetie Beyoğlu lenen teşekkür eder ve cümlesine uzun yonlar muazzam birer abide oldu. Solda, üstündeki dev kartalile Alman pa ha müsaid bir binaya nakledilecekler Askerlik Subeslne kavidli yedek subavlar ömür ve saadetler dilerim. GİDİŞ: Atina, Brendizi, Roma, viyonunu, sağda da inşaatı bitmk üzere olan Rus paviyonunun büyük heyke dir. la askerî memur ve san'atkârların 1076 saMilâno, Lozan, PARİS. Emekli süvari tuğbaylarından lini görüyorsunuz. yılı kanunun 9 uncu maddesi mucibince seCemil DÖNÜŞ: Marsilya, Montekarlo, Francala narkı değişti nelik yoklamaîan yapılacaktır. Mezkür taNark komisyonu dün Belediyede topNis, Kan, Genova, Roma, Brendi beten küçük sayılabilecek odalardan mü rar veriletniyen bir çini f abrikası vardır ki rihte pazartesi. salı, carsambave perşcmbe günleri sabah saat 8,30 dan 12 ye kadar teşekkil olan Chalet kasrından girdik. Abdülhamid burada bir Sevres, bir lanarak önümüzdeki haftanm fiatlarmı zi İSTANBUL. nüfus. hüvlyet cüzdanlarlle Beyoğlu AskerBu daire eskidenberi mevcudmuş, mera Nymphenburg, bir Meissen kabilinden tesbit etmiştir. Birinci ve ikinci nevi Osmanlı Bankası hisse sahibleri, daPARİSTEKİ OTELEER lik Şubesine müracaat edilmesi. sim dairesi oraya ilâveten vücude getiril muazzam bir fabrika kurmak daiyesine ekmek fiatlarmın değiştirilmesine lü hilî nizamnamenin 29 uncu maddesine DAHİLDİR Haricde bulunanların mahallî askerllk zum görülmemiştir. Yalniz francalaya miş. Hükümdarlann müsafireti esnasında çıkmamakla beraber oldukça şayanı dikşubelerlne veya Türk sefaret ve konsolos göre. 22 haziran 1937 salı günü saat on yirmi para zammedilerek 15,5 kuruştan maiyetleri için pek muvafık bir yatak, ye kat şeyler imal ettirebilmiş, hele saraylaluklarına müracaatle senelik yoklamaları iki buçukta, Londrada, E. C. 2. Old Bro16 kuruşa çıkarılmıştır. KAFİLE SEYAHATLERİMÎZ mek ve istirahat dairesi olan ve Bulga nn tabak ihtiyacını tamamile temin etmişru yaptırmaları veya taahhüdlü mektubli ad Street. Winchester House'da toplana(1 temmuz İstanbuldan hareket) ristanla Sırbistan Krallarının seyahatleri ti. Bu fabrikanın mamulâtmdan olan bir İstanbul Borsasında dünkü doğruca Beyoğlu Askerlik Şubesine bulun cak yıllık genel kurultaya çağırılır. 14 temmuz şenliklerinde bulunaçok küpler, vazular, ve sair bu kabilden duğu memuriyet adreslerini bildirmelerl Müzakere Ruznamesi esnasında da bizlerce o maksadla tertib ve cak bu grupun pasaportları yapılvaziyet ilân olunur. evani muhtelif sarayların şurasını burası1 Genel idare heyetinin 1936 se ihzar ettirilen bu Chalet kasrından sonra mağa başlanmıştır. Acele kaydoluDün İstanbula Trakya ve Anadoludan nesi işlerine aid raporu; merasim dairesi de büyük ziyafetler ve nı tezyin etmektedir. Hikâye ederler ki 1200 ton buğday, 195 ton çavdar, 107 ton nuz. Milâno ve Belgradda ikamet. 2 31 ilkkânun 1936 tarihinde kate toplantılar için en münasib bir yerdır. Ni bunlardan çoğu beyaz olarak Avrupa un, 15 ton kepek, 15 ton îasulye, 76 ton Teşekkür dilen hesabların tasdikı; dan, ezcümle Fransadan celbolunarak arpa, 114 ton mısır, 10 ton suaam, 56 ton tekim Abdülhamid Âyan ve Meb'usana Muhterem annemizin ölümünden do23 temmuz İstanbuldan hareket 3 Temettü hisselerinin tayini; layı kederlerimize gerek tahriren ve verdiği ziyafetleri burada vermiş, ve ancak telvin, tezhib ve tezyin kısımlan peynir, 2 1/2 ton da kaşar gelmiş ve Istanedecek ikinci seyahatimizde yer buldan harice 9 ton ketentohumu gitmişgerekse şifahen iştirak eden akraba ve kalmamıştır. 4 Genel idare heyetine aza seçimi. Şehremanetince burasmm bir kumarhane Yıldızda ikmal edilirmiş. Akla pek ya tir. dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmeğe olarak istimali tecrübei betbahtanesinden kın olan bu rivayet hakikatse Yıldız fabBanka dahilî nizamnamesinin 27 nci Dün İstanbul Borsasında şu fiatlarla sakederimiz mâni olduğundan minnet ve maddesine göre, genel kurultay, en az 30 temmuz İstanbuldan hereket: sonra hükumeti cumhuriyece merasim da rikasımn en büyük san'at meziyeti hUküm tışlar olmuştur; teşekkürlerimizin muhterem gazeteniz 30 hısse senedi olan bütün hisse sahib Yumuşak buğday kilosu 6,08 kuruştan den sakıt olmuş oluyor. Onun lehine kayAtina, Brendizi, Venedik, vapuria, iresi büyük bir isabetle congrelere tahsis le iblâğmı rica ederiz. 6.33 furusa kadar, sert buğday 5,35 kuruşlerinden terekküb eder. Bununla beraVenedik'te ikamet ve Lido'yu gezolunmuştur. Herhalde bugün merasim da dedilsin diye tertib edilmiş olan bu sani'a tan 6,08 kuruşa kadar, çuvallı arpa 4,10 Erzincanda tüccardan Kemahlı ber, 22 haziran tarihindeki kurultaya, me, Paris, Londra, Plymouth, Maniresi hükumetin bu kabilden maksadlara Selim Melhame ile îzzet Holo tarafından kuruştan 4,20 kuruşa kadar, dbkme arpa Hatiboğlu Hulki. Fehmi, Nuri hisselerini Uu toplantı için gösterilen tahattan transatlantiğile iki gecelik tahsis edebileceği pek güzel bir dairedir. düşünülmüş imiş. Ancak buraya dökülen 3, 38 1/2 kuruştan 4,05 kuruşa kadar, çavrihten en az on gün evvel b'^kamn aşasürpriz seyahati, Hamburg, Berlin, dar 4,17 1/2 kuruştan 4,20 kuruşa kadar, Temenni etmeli ki bu binanın mukadde para, hususile ecnebi mütehassıslara ve sarmısak 4,32 kuruştan 5 kuruşa kadar, kuş ğıda yazılı merkez ve şubelerine veren Bükreş ve avdet. Bu üçüncü seyaratı artık makus ihtimallere maruz kal rilen tahsisat düşünülecek olursa istihsal yemi 10,07 1/2 kuruş, susam 15,30 kuruş, hisse sahibleri girebilir: hat için mahdud bulunan kamaraedilen netice pek ziyade teessüfe şayan tiftlk malı 117 kuruş, yapağ 55 kuruş, peymak tehlikesine düşmesin. larmızı derhal kapatmız. Meyerbeer sokağmda # Pariste, nir 25 kuruştan 27,20 kuruşa kadar, kaşar Şapka Evi Yıldız dünyasma seri bir nazar atmış dır. (IX) 7 numarah banka merkezine; 38 kuruştan 46 kuruşa kadar. Bu fabrikanın îşletilmesi ticaret nokilkbahar modellerinde olduk. Buna ilâve edilebilecek başka tafDün yabancı borsalarda şu fiatlarla aliv Londrada, Throgmorton Street silât da olmakla beraber bunlarda le tasmdan ancak ziyana müntehi olabilece re satıslar olmuştur: tenzilât yapıyor (E.C.2.) de 26 numaralı banka merke Buğday kilosu 5,24 kuruştan 6,57 kuruşa vakkuf etmiyecegim. Yalniz hal'i sıüiea gindendir ki hali'den bugüne kadar metzine; seyahat acentası: Beyoğlu, Telefon Güney Palas Beyoğlu kadar, arpa 4,21 kuruş, mısır 3,98 kuruş, ruk kalması tercih edilmiş bulunuyor. kıb mukadderatı bir türlü taayyün ademi îstanbulda, banka idare merkezine; 44914' Telgraf NATTAİSTANBUL ketentohumu 8,16 kuru§, iç fındık 94,10 Ist«klâl caddesi yen ve galiba el'an bugün ne olacağma ka Bankanın muhtelif §ubelerine. Halid Zİya UŞAKLIG1L kuruj. Cumhuriyetin feyizli eli bu bakımsız şehri az (^ Bu akşamki program zaman zarfında bir mamureye çevirmiştir J NÖBETÇİ ECZANELER İki rejimin abideleri yanyana VEFAT ( ftSKERtİK İSIERİ ) PARİS OSMANLI BANKASI Madelet NATTA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle