12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Haziran 1937 CUMHURtYET Almnaya ve Italya bitaraflık komitesini terkediyorlar Berlin kabinesi, Ispanya sularındaki filoya kendilerine yaklaşacak Valansiya hükumeti gemilerine derhal ateş açmasmı emretti Cenevreâeki Ispanya murahhası Milletler Cemiyeti konseyinin hemen toplanmasmı istedi Ahali, pek şiddetli mukabelebilmisil tedbirleri alınmasını istemek hususunda matbuatla tamamile müttefiktir. Reich hükumetinin dünkü beyanatında bildirdiği ve ademi müdahale komitesine tebliğ edilecek olan tedbirlerin neden ibaret olduğunu öğrenmek için halk büAlman kabinesinin müstacel yük bir sabırsızlık göstermektedir. içtimat Resmî binalarla belediyeler, üç gün Berlin 31 (A.A.) Havas Ajan müddetle bayraklannı yanya indirecek sının muhabiri bildiriyor: lerdir. Deutschland zırhlısmın bombardımaLondra ve Bariste ,heyecan nını Hitler, Münihte bu haberi alelâcele Paris 31 (A.A.) Deutschland'ın kendisine getiren Hariciye Nazın von bombardımanma mukabele etmek üzere Neurath'dan öğrenmiştir. Almanya hükumetinin dün derhal ba Amiral Raeder, dün saat 14,35 te zı tedbirler aldığı hakkındaki haber, hususî tayyare ile gelmiştir. Üçü de BerParis ve Londranın siyasî mahfillerinde line dönmüşler ve Hitler saat 18,30 da oldukça heyecanı mucib olmuştur. Bu Harbiye Nazın von Blomberg'i nezdine nunla beraber Londradaki ademi mü davet etmiştir. dahale komitesinin keyfiyetten haberdar Derhal davet edilen Goering, Wei olup almacak tedbirleri kararlaştırmadan mar'dan hususî tayyare ile saat 20 de evvel Almanyanm beynelmilel vahim neBerline gelmiştir. ticeler verebilecek olan hususî bir teşeb Alman radyosu, siyasî ve spor haberbüsün mes'uliyetini yükleneceğine inanılleri verdikten sonra Deutscland hâdisesini mamaktadır. Alman halkına bildirmiştir. Pariste tefsirler Geceyansı gazeteler, siyah çerçeve Paris 31 (A.A.) Matbuat, Deutsîçinde hususî nüshalar neşretmişlerdir. chland hâdisesini muhtelif şekillerde tefHalk, sokaklarda gruplar teşkil ederek sir etmektedir. hâdise hakkında münakaşalar yapmış ve Le Jour diyor ki: Alman hükumetinin alacağı tedbirler «Valencia'dakiler için artık kaybedihakkmda tahminler yürütmüştür. lecek hiçbir şey kalmamıştır ve bunların Alman gazetelerinin mütaleaları Avrupayı da kendi felâketlerine doğru Bu sabarj Montap gazetesi şu satır sürüklemeğe çalışmalanna hayret etmelan yazmıştır: melidir.» «Müsebbiblerin ceza görmesini isti ttalya efkârı umamîyesinde yoruz. Sulh hizmetinde çalışan Almanlahiddet nn alçakça katledilmesinin cezasız kalaRoma 31 (A.A.) Deutschland'a tnryacağını, Pahs ve Londramn anlamakarşı yapılan taarruz, îtalyan efkân u eı lâzımdır.» Voelkischer Beobachter gazetesî, Va mumiyesinde derin bir infial uyandırmışlencia'nın «Kızıl» hükumetine son dere tır. Matbuat, Valencia'nm ademi müda cede şiddetli hücumlarda bulunduktan sonra «Bolşevik canilerinin faaliyetine hale komitesinin ihtarlanna kulak asma nihayet verilmesini» istemekte ve şu söz dığını ve caniyane tecavüzlerine devam ettiğirri kaydetmektedir. Siyasî mahfiller, leri ilâve etmektedir: «Almanya, Valencia'nm kızıl korsan bu yeni hâdiseyi pek vahim addetmektelannın bu akıl ve hayale gelmiyen yeni dirler. tahriki karşısmda Reich hükumetinin, bu Ademi müdahale kontrolünü temin canilere karşı alınması lâzım gelen ted etmeğe memur olan îtalyan ve Alman birlerle mukabele edeceğinden emindir. harb gemilerinin ileride bu gibi tecavüzDeutschland ölülerinin intikamı ahna lere maruz kalmalanna mâni olmak için caktır.» Roma ile Berlinin müştereken siyasî bir Berlin 31 (A.A.) Alman matbu teşebbüste bulunacaklan zannedilmekteatı bugün toplanacak olan ademi müda dir. hale komitesmin Fransa ve îngiltereye Valensiya'nın talebi Valencia marksistlerinin tahrikâtına karCenevre 31 (A.A.) Valensiya hüşı sulhu muhafaza etmeğe Almanya ve kumetinin murahhası Delvayo, Milletler îtalya kadar azmetmiş olduklarını ispat Cemiyeti konseyinin derhal fevkalâde etmek fırsatuıı verdiğini kaydetmektedir. olarak toplanmasını istemiştir. Deutsche Allgemeine Zeitung, bu huBerlin ve Romanın tedbirleri Paris 31 (A.A.) îtalyan diplomasusta şöyle yazıyor: «Müphem ve riyakârane mazeretler, tik mahfüleri, Palma de Majorque'da artık kâfi değildir. Şımdiye kadar mü îtalyan gemilerinin bombardımamndan racaat edilen çarelere hiç benzemiyen sonra Deutschland zırhlısının bombardı çareler bulmak lâzımdır. Pek aşikâr olan man edilmesine büyük bir ehemmiyet atIbiza taarruzundan sonra dünya efkârı fetmektedirler. umumiyesi, Londra komitesinin metodlaRoma ve Berlin Başvekâletlerinin bu rının kâfi gelmedığini anlamalıdır. Valen hususta lüzumlu gördükleri tedbirleri cia'daki kızıllara karşı daha müessir ted birlikte alacaklan söylenmektedir. birler alınmalıdır. İtalya, Upanyada kontrola iştirak Almeria'nm bombardımanı, ilk mu eden gemileri geri çağırdı kabelebilmisil tedbiridir. Roma 31 (Hususî) Giornale Berlin 31 (A.A.) Münchener d'îtalia gazetesi şunlan yazıyor: Neusten Machrichten gazetesi, Deutsch«îtalyan hükumeti İspanyadaki kon land hâdisesi hakkmda tefsirlerde bulu trol işine iştirak eden îtalyan gemilerini carak ezcümle diyor ki: ve bitaraflık komitesindeki îtalyan mu «Bu yeni hâdiseden sonra Almanya rahhasını geri çağırmıştır. Doyçland zırhnın sabn tükenmiştir. Reich, sulhu mü lısına karşı yapılan hücum komünistlerin dafaa edenlerin haklarına vuku bulacak evvelce hazırlanmış bir programla îs tecavüzlere vaktile ve müessir surette mâ panyadaki kontrola iştirak eden Alman ni olmağa karar vermiştir. Valencia ve îtalyan gemilerine hücuma karar vermarksistleri bu haydudca hareketlerile diklerini ispat etmektedir.» kendilerini bizzat kanun haricine çıkar Doyçland'da b'lenlerin mışlardır.» cenaze merasimi Koelnische Zeitung, şöyle yazıyor: Londra 31 (A.A.) Deutschland «Valencia marksistlerini ademi mü bahriyelilerinin cenaze merasimi, bugün dahale kontrolünü ifa eden harb gemile Cebelitankta yapılmış ve bu merasimde rine taarruz etmeğe sevkeden bir tek se Cebelitank valısi General sir Ewans ve beb vardır: Amiral Welles de hazır bulunmuştur. «Beynelmilel bir ihtilâf çıkarmak.» Aynca Cebelitankta bulunan îngiliz geBu ihtilâfın nereye varacağmı şimdi milerinden ve halen bu limanda bulunan den tahmin etmek mümkün değildir.» bir Türk torpido muhribi, bir Hollanda IBattaraft 1 fnd tahlfedei dHen fevkalâde bir kabine toplantısmdan ionra İspanyol sulannda bulunan Al man harb gemileri kumandanlarına kendilerine yaklaşan Valans hükumeti gerailerine ve tayyarelerine derhal ateş açmak emri verilmiştir. Milletler Cemiyeti Kontenjan harici giren eşyalar nin ve sulhun bir zaferi daha Bir aylık müsaade dün [Başmakale&en devamj müracaat olunmasmı Fransa teklif etti, ve biz bu teklifi derhal kabul ettik. Itiraf edelim ki bu kabulün arkasında ufaktefek bazı endişelerimiz yok değildi. Fakat nihayet Cemiyetin hakka hizmet edebilmesi ve millî davalara beynelmilel âli bir hakem olabilmesi için elimizden geleni yapmak mevkiinde bulunuyorduk. Biz şu itikaddayız ki ferdler için nasıl mahkemeler varsa milletlerarası işleri için de nihayet o türlü bir zabıtaya ihtiyac muhakkaktır, ve beşeriyetin son tekâmülünü bu habkatin vaziyete hakimiyeti teşkil edecektir. Vaziyetin her taraftan kanştınlarak arab saçına döndürülen çetinlığine rağmen işte Cemiyet meseleyi halledebildi. Son tahlilde bunun bellibaşh iki amilini tesbit ve ilân etmek lâzımdır: Türkiye ve Fransa. Memnuniyetle beyan ederiz ki Fransa Cemiyetin vazifesini kolaylaştırmakta kusur etmemiştir, ve elbette bundan Fransız siyaseti kazanmıştır, ve çok kazanmıştır. Nihayet Milletler Cemiyeti gibi bir müesseseyi yaşatmak ve muvaffak kümaktald faydanın hakkile takdiri, bugünkü Fransanın ileri kültür seviyesine en parlak delil teşkil eder. Tekrar edelim: Harbetmek kolaydır, marifet sulhu tutabilmektedir, ki işte o sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Evvelâ sulhun kıymetini bilmeli, bu büyük bir iştir, sonra onu tutabilmeği başarmalıdır ki o daha zor bir iştir. Niçin açık söylemiyelim ki dünya çok acib ve adeta aksine bir rönessans ile üç bin sene önceki barbarlık devirlerini ihya etmek istiyen garib gayretler karşısında ve hatta içinde bulunuyor!... Avrupa payitahtlarında heyecan Alman zırhlısı Doyçland'ın bombardımanma yapılan mukabele her tarafta endîşe uyandırdı IBaştarafı 1 tnct sahtfedei tarafından bombardıman edildığine dair bu sabah hükumeh'nden haber aldığını teyid etmiştir. akşam bitti 932 senesinden 15 şubat 937 tarihine kadar gümriiğe girmiş ve normal ithalât rejimi tarafmdan ithali menedilmiş eşyanın kontenjan harici olarak serbestçe ithali hakkmda verilen müsaadenin müddeti, dün akşam bitmiştir. Son gün olduğu için, gümrükte bu müsaadeden istifade edecek eşyası olan tüccarlar dün tehacüm halinde müracaat etmişlerdir. Bu sebeble bu işe bakan servis diğer memurlarla takviye edilmiş ve gijeler geç vakte kadar açık bırakılmışbr. Dün geç vakte kadar gümrük resmi yatınlmış olan eşyalar haziran içinde de çıkanlabilecektir. Gümrük resmi yatırılmamış olan eşyalar ise, normal ithalât rejimi şartlanna göre muameleye tâbi tutulacaklardır. Bu müsaadenin çıktığı tarihtenberi, tabiî muameleler haricinde fazla olarak 2000 beyanname verilmiştir. Gümrük varidatı da üçtebir nisbetinde artmıştır. Yeniden gönderilecek gemileri harb Berlin 31 (A.A.) Reuter Ajansının muhabiri bildiriyor: Almeria'nın bombardımanı resmen teyid edilmektedir. Pek yakmda neşredilecek olan tebligde Alman deniz kuvvetlerini takviye etmek üzere birkaç Alman harb gemisinin Ispanya sulanna gitmekte olduğu kaydedilecektir. Almeria'da ölenler sain, Cerro del Puerco, Cabeza Grande ve Revengo'daki siperlerile Elexpinar isyasyonunu bombardıman etmişlerdir. Cumhuriyetçilere aid bir kişüik 7 avcı tayyaresile asilerin üç motörlü ve 15 avcı tayyaresi arasmda vuku bulan hava muharebesi hiçbir netice vermemiştir. Cumhuriyet kıt'alan ayni mıntakada ve şimalde Sierra Gadanama'da hücuma geçmişlerdir. Bilbao 31 (A.A.) Munguia, hâlâ Bask milislerinin işgali altmdadır. Milisler, dün şiddetli bir muharebeden sonra Lemona tepesini istirdad etmişlerdir. Londra 31 (Hususî) Amiral Londra 31 (A.A.) Geçenlerde Scheer zırhlısmın da iştirak ettiği Alme Ispanya sulannda bir torpile çarpan ria bombardımanı neticesinde 19 kişi Hunter ismindeki İngiliz muhribindeki ölmüş, 55 kişi yaralanmışür. Bununla beraber, kontenjan harici ithasarat o kadar mühimdir ki tamiri dönayor 100,000 İngiliz lirasına mal olacaktır. hal müsaadesinden birçok tüccarlann is Deutschland Almanyaya Londra 31 (A.A.) Reuter Ajan Torpil sekiz bahriyelinin ölmesine ve 14 tifade edemedikleri, daha doğrusu etmek sına Cebelüttank'tan bildirildiğine göre, kişinin yaralanmasına sebeb olmuştur. istemedikleri anlaşılmıştır. Çünkü, tüccarları, kontenjan sisteminin tamamen kaldı Deutschland zırhlısmın kumandanı der Gemi Cebelüttank'ta yüzdürülecek ve rılarak ithalât serbestisinin tamamen avdet hal Almanyaya dönmek emrini almıştır. sonra kat'î tamirat için Malta'ya gideedeceği haberleri tereddüde düşürmüştür. Zırhlı, öğle zamanı hareket etmiştir. cektir. Yüzdürme için yapılacak ilk taDeutschland'da b'len ve Bazı kayid ve şartlarla da olsa bu serbesmirat 3 ay sürecektir. yaralananlar tiyi beklemeyi şimdiden faiz yükü alona Birçok gemiler batırudı girmek şıkkma tercih edenler vardır. Cebelüttank 31 (A.A.) Resmen Valansiya 31 (A.A.) Millî MüVerilen serbesti üzerine çıkanlan ejya bildirildiğine göre, Deutschland zırhlı dafaa Bakanhğı bildirmiştir: Milliyet meyanında moda, züccaciye, demir eşya sında yaralananların adedi oldukça müperverlerin meçhul bir denizaltı gemisi lar ve normal rejimde menşe ve miktar himdir. Fakat yalnız 20 kişi hastaneye dün sabah Barselon yakınında İspanyol noktasından tahdid edilmekte olan yün yatınlmıştır. ticaret gemisi Zorroza'ya iki torpil atAnlaşılıyor ki, geçen cumartesi günü, lü, pamuklu mensucat, yün ve pamuk ipmıştır. liği vardır. hükumet tayyareleri Ibiza üzerine basSaat 13,30 da ayni denizaltı gemisi kın yaparken Deutschland orada buluSon alö aylık kontenjan kararnamesiGoida de Barselona ismindeki îspanyol Hatay meselesinin hallinde Fransa me nin bitmesine bir ay kalmıştır. Yeni altı nuyordu ve ön taraftaki yüksek kısmı bir kargosuna hücum etmiş ve kargoya bir denî oldu ve Türkiye medenî oldu. İşte aylık kararnamenin kırk gün ilânı lâzım infılâktan hasara uğramışbr. Amiral torpil isabet ederek batmıştır. Kargoyu son tahlilin son ifadesi budur. Bu iki bü ken yeni gümrük rejiminde yapılması Fisher de Deutschland'da bulunuyordu. himaye eden iki deniz tayyaresi denizalBerlin 31 (A.A.) Alman istihyük milletin bu müşterek medeniyet anlaş mevzuubahis tadil münasebetile bu yapıltı gemisüıe bomba atmışlarsa da gemi ormasından daha kuvvetli surette dost çıkmı§ mamıştır. Binaenaleyh, yeni kararname barat bürosunun bildirdiğine göre, Deuts tadan kaybolmuştur. olduklarını ispata ihtiyac var mı? çıkarsa, 15 temmuzdan itibaren tatbik e chland zırhlısmın kurbanlan 23 ölü ve Barselon 31 (A.A.) Malgrat ö19 u ağır olmak üzere 83 yarahdan ibaSuriyeye gelince, meselenin bu haklı dilecektir. nünde bir asi denizaltı gemisinin taarrurettir. ve isabetli şekilde hallinden en büyük kazuna uğrıyan vapur Barselon'un Rhumölenlerin cenaze merasimi Tunarhanedeld cinayetin zancı hayata yeni doğmakta olan bu ülke ba petrol vapurudur. Birkaç dakika sonCebelüttank 31 (A.A.) Deutskazanıyor. Fransa Suriyenin istiklâlini katahkikatı ra Ciua de Barselona kargosu ayni yerchland kurbanlarmın cenaze merasimi, bul etmiştir, Türkiye onu hiç de FransaBakırköy Akıl hastanesinde bundan de batmıştır. Ölenler çoktur. Zıra kardan geri kalmıyan ve kalmıyacak samimî on gün kadar evvel bir cinayet olmuş, bugün öğleden sonra saat 17 de yapıla go birçok yolcu ile Marsilya'dan harebir arzu ile istiyor. Hatay işinin hallinde Hüseyin adında bir deli Ratibpaşazade caktır. ket etmişti. Bahriyelilerden biri aldığı yaraların Suriye bir devlet için temel olan millî Osman Ratibi tabanca ile altı yerinden Almanya teminat verdi tesirile bu sabah ölmüş ve bu suretle öhududlarında salâbet ve emniyetin azami •yaralıyarak öldürmüştü. Londra 31 (Hususî) Avam Kasini kazanmıştır. Komşumuz ve dün ol^j O vakıttenberi yapılan tahkikat he lenlerin miktan 24 ü bulmuştur. nüz neticelenmemiştir. Gerek Adliyece, marasmın bugünkü toplantısında HariciFransız filosu Akdenize çıktı duğu gibi bugün ve yarın da kardeşimiz gerek Bakırköy Jandarma kumandan Londra 31 (A.A.) Valensiya'dan ye Nazın M. Eden İspanya hâdiselerinolan bu memlekete bunun çok büyük kıy lığınca yapılan tetkikat ve tahkikatta Reuter ajansına bildirildiğine göre, Fran den bahsederek şunlan söylemiştir: metli bir nimet olduğunu bütün samimiye tabancanın ne suretle deli Hüseynin esız harb gemileri Toulon'dan Akdenize «Deutschland hâdisesi hakkında hetimizle tekrarlamak isteriz, ve nihayet line geçtiği tesbit edılememiştir. doğru hareket etmişlerdir. nüz mufassal malumat alamadık. BununMaktulün son günlerde mühim bir Suriyeye deriz ki: Bayonne'dan da birkaç harb gemisi la beraber, Alman elçisi Almanyanm Biz kardeştik, şimdi komşu kardeşiz, ve meblâğ tutan bir miüasa konduğu an nin hareket ettiği bıldirilmektedir. esasen vahim olan vaziyeti daha müşkül biz Türkler siz Suriyelilerin iyüikleriniz laşılmıştır. Zavallı ölmeden bir gün evBarselon anarşistler elinde bir hale sokmıyacağına dair hükumetimivel tanıdıklarına uğrunda katil olduğu den başka hiç birşey düşünemeyiz. Beşer ze resmî teminat vermiştir.» Yahudi kızından bahsetmiş, öldüğü zaParis 31 (A.A.) 7 îspanyol mülhayatında adam olmak bir marifet, dev man da cebinden Elizanın resmi çık tecisi Fransa hududuna gelmişlerdir let kurmaksa daha büyük, belki en büyük mıştır. Bunlar Barselon'da hâlâ anarşistlerin hâ ödünç para veren müessesemarifettir. Bu işte bizden siz Suriyeliler Tahkikata ehemmiyetle devam edil kim olduklannı bildiriyorlar. ler hakkında bir tebliğ ancak ve ancak yardım görebilirsiniz, mektedir. ödünç para verme muamelesi hak Harb vaziyeti eğer deruhde ettiğiniz büyük işin mana ve kındaki kanunun tatbikına dair Vilâ Madrid 31 (A.A.) Madrid, dün yete mühim bir talimatname gelmiştir. Tramvay otomobil mahiyetini iyi anlamış, yani ona ehil olsabah gene asi topçu kuvvetleri tarafm Bu talimatname, ödünç para vererek mak payesine yükselmiş iseniz... çarpışması dan şiddetle bombardıman edilmişü'r. Biı icrayi ticaret edenlerin ne suretle ha Evvelki gece Taksımden Galatasa Biz Suriyeyi o ehliyeti hakketmiş bir çok ölen ve yaralanan vardır. reket edeceklerini tafsilâtile izah et cemaat telâkki ediyoruz, ve kendisine de raya doğru gitmekte olan vatman OsBirkaç obüs, şehrin kalabalık mahal mektedir. ona göre muamele yapmağa hazır bulu manın idaresindeki 205 numarah tramödünç para verme muamelesi için vay Ağacamisi önünden geçerken ci lelerine isabet etmiştir. Şehrin şimal bannuyoruz. Hatay meselesineleki yükvardaki sokaktan şoför Ahmedin ida liyösü, bombardımandan bilhassa müte 2279 numarah kanun mucibince Vilâ sek insankk zaf erinin doğuracağı bü resindeki 1932 numaralı otomobil bir yetten izin vesikası alan eşhası hususiessir olmuştur. yük neticelerden biri de elbette »ahih denbire çıkmış ve tramvaya çarpmış ye ile şirketlerin ve bu izin usulüne tâValencia 31 (A.A.) Millî mü bi olmıyan bankalarm ayni kanunun manasile müstakil bir kardeş Suriye tır. dafaa nezaretinin tebliği: hükmüne tevfikan mayıs ayı içinde beÇarpma neticesinde otomobil parça olmalıdır. Cumhuriyet tayyareleri Guadarra yanname vermeleri mecburî ıken ba lanmış, otomobildeki müşterilerden YUNUS NAD1 Mustafa ile Osman ağır surette yara mıntakasmda Alto de Leon civannda bir zılannın bu usule riayet etmedıkleri kaç kere taarruza geçmişlerdir. 18 avcı anlaşıldığından bu gibilerin ellerindeki lanmışlardır. himayesinde olarak 24 vesikalarının istirdadı da ayrıca İstarıYaralılar hastaneye kaldırılmış, şo tayyaresinin bombardıman tayyaresi asilerin Bal bul Vilâyetine bildırilmiştir. för hakkmda tahkikata başlanmıştır. Yaralanan tngiliz gemisi Feci bir kaza İki kişi asansör altında kaldı, biri öldii Dün akşamüzeri Eminönünde Lîman hanında feci bir asansör kazası olmuş, bir kişi ölmüş bir kişi yaralanmıştır. Okyanus sefereri yapacak dev tayyareler Hâdise şöyle olmuştur: Saat 17 ye doğru handaki asansör yukanya doğru çıkarken henüz anlaşılamıyan ana kablo kopmuş, asansör büyük bir hızla aşağıya doğru düşmeğe başlamıştır. Sukut esnasmda çıkan gayTİ tabiî sesi merak ederek zemin kattan asansöre bakan Yusufla Osman adında iki kişi parmaklığm kapısım açmışlardır. Asansör bu iki kişivi altına almış ve zavallılar tehlikeli surette yaralanmışlardır. Bunlardan Yusuf hastaneye kaldm lırken ölmüştür. Diğer yaralı Osmanm Halkta infial denizaltı gemisi ve bir Amerikan torpido hayatı da tehlikededir. Hâdise hakkında Berlin 31 (A.A.) Deutschland muhribinden birer heyet de bu merasime Adliye ve zabıta tarahndan tahkikata zırhlısına karşı yapılan ve vahim netice iştirak etmişlerdir. ehemmiyetle devam edilmektedir. ler verebilecek olan taarruz, siyasî mah Nörasteni, fillerde ve bütün Almanya ahalisinde in zaflyet ye fial uyandırmıştır. Meşhur İngiliz tayyare imalâtı firması Sabahm ilk saatlerinden itibaren he Chlorose De Havilland İngiltere hükumetinden men bütün evler, astıklan bayrakları, Atlantik Okyanusu üzerinde işliyecek benizsizlik icîn yegâne deva kanl ihya eden jnatem alâmeti olarak yanya indirmişlerEa muntahip eubba tarafından tertip cdılmiştir. büyük bir tayyare siparişi almıştı. Bu dir. KANSIZUK DESCHIENS, PARİS Albatross tayyaresi hazırlamyor tayyare dört makinelidir. Yeniden mahrukat almaksızm 6500 kilometro mesafe katedebilir. Motörleri 500 beygir kuvvetindedir. Albatross adı verilen bu tay yare bu sene ilk tecrübe uçuşunu ya pacaktır. Dublin'den hareket ederek arzı cedidde Hattie kampına gidecek Hr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle