09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 Haziran 1937 Yenî bîr Landru Kadın katilinin içinden gelen bir ses onu cinayete sevkediyormuş Çekoslovakyada bir cinayet mahkemesi, son günlerde, Fransamn mahud Landru'süne yahud Dusseldorf vampirine benzeyen Stepanek adlı bir canavarra muhakemesile meşguldür.. Kendi ifadesine göre, içinden gelen mukavemet edilemez bir kuvvetin, bir sesın tesirile adam öldüren Stepanek, henüz genc bir adamdır. Tüysüz çehresinde, honharlığmı gösteren hiçbir emare yoktur. Buna rağmen şimdiye kadar iki kadının ve bir çocuğun kanına girnıiş ve şenaatlerinde fazla ileri gitrneğe vakit bulamadan yakayı ele vermiştir. Stepanek'i bu cinayetleri ikaa sevkeden sebeb bir türlü anlaşılamamaktadır. Ya pılan tahkikatta, katilin, hiçbir kadınla münasebeti mevcud olmadığı anlaşılmış tır. Bizzat kendisi, aşk denilen şeyin ne olduğunu bile bilmediğini söylemiştir. Fakat buna mukabil, ölümden bahsederken çehresi gibi bir ifade almakta, gözleri zevkle süzülmektedir. üBCıımhurİYeti ım iutymı u Gaib aranıyor Niğdede kebabcı Huseyin Çavuş vasıtasile olü Ali karısı Saniye imzasile aldığımız mektubda deniliyor kl: «Kozana mü badillerindenim. On üç yıl evvel İzmite çıkarıldığımızda 11 yaşlarmdaki oğlu Ali oğlu Zülfikarı tedavi için İzmit Hilâliahmer hastanesine yatırmışlardı. Biz de Niğdeye iskân edildik. O zamandanberi kendisinden haber alamadık. Hayat veya mematı hakkında malumatı olanlann yukarıki adresime bildirmelerini insaniyet namına rica ederim. Deniz, Tayyare ve Tren tutmasına, baş dönmesi ve göz ka rarmalanna karşı Akılsız başın derdini yalnız ayak değil, baş da çeker ihtiyatsızlık edip soğuk almak Bu birinci kabahat... ihtiyatsızlık edip evde bir iki kaşe KARDOL en son ve fennî terakkilere muvafık imal edilmiş yeni ilâc iktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: Içel Vilâyetinin Mersin kazasına bağlı Yeniköy karyesinde Şimalen Aksakçam gediğinden başlıyarak Ziftlik çeşmesine hattı müstakim, şarkan Ziftlik çeşmesinden İncirlidere ile Efrenk deresinin telâki noktasına hattı müstakim, cenuben mezkur telâki noktasm dan Garibler yurduna hattı müstakim, garben Garibler yurdundan hudud başlangıcı olan Aksakçam gediğine hattı müstakımle çevrilmiş 293 hektar arazide Mersinde Azakzade hanında oturan Bahreddin ve Muhiddin Yunus bıraderler tarafından aramakla meydana çıkarılan krom madeni altmış yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihalesi yapılaca ğından maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu babda itirazı olanlann 16 mayıs 937 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet makamına müracaat eylemeleri ilân olunur. NEVROZİN NEVROZİN ihtiyac halinde günde 3 kaşe alınabilir. Kapalı Zarf Usulile Içme Su Font Boru Münakasası bulundurmamak : Bu da ikincisi... GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 ( 1 7 8 9 10 1 2 3 i 5 6 1 • •1 • • • 1 • • MODEL İkinci sayısım da neşretti. Avrupa Moda Mecmualarından daha nefis ve daha zengindir. En son ve en yeni yaz modellerini aneak ( M O D E L ) de bulabileceksiniz. Bütün müvezzilerden isteyiniz. Fiatı yalnız ( 15) kuruştur. Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en kat'î şekilde dindirir nezleye, soğuk algınhğına karşı bilhassa müessirdir. • • 8 b !• • Stepanek'in ölümden ve kandan zevk duymasımn sebebi, vaktile kendisini çok Soldan sağa: seven bir genc kızın araba altında çiğnen1 Birinin arkasmdan koşmak. 2 mesi ve onun kanlı cesedinin Stepanek'in Fransızca «hasis», meydan. 3 Sakin, nagözü önüne birdenbire serilmesi olduğu zik olmıyan. 4 Mükemmel, kıraat eden. tahmin ediliyor ve bu manzaranın, Ste 5 Doktorların piri, bir edat. 6 İmdad panek'in ruhunda kan dökmeğe karşı şid istiyen adamm tekrar ettiği kelime, pede detli bir arzu uyandırmış olması ihtimali rin yarısı. 7 Cem edatı, küçuk romorkör. varid görülüyor. Diğer taraftan genc kızı 8 Bir renk, birbiri arkasma dizilmiş alay. araba altında can vermeğe sevkedenin 9 Hilell kurnazlık. 10 TJzuvlarımızdan bizzat Stepanek olması da mümkündür. biri, kedilerin feryadı. O takdirde, bu canavar üç değil, dört ki Yukarıdan aşağıya: 1 Geyikler. 2 Parmaklarını müte şinin kanına girmiş demektir. madiyen bir yerde hareket ettirmek. 3 Stepanek'in resmen tahakkuk eden ilk Çöllerdeki sulak yerler, bir dilde «evet>. 4cinayeti bundan iki sene evveline aiddir. Bir emir, başka bir emir, kışın icabatm Katil, bahçesinde, elinde bir kürek oldu dan birl. 5 Bir ölçü, faydasız bir ağac bozğu halde toprakla meşgul bulundugu sı ması. 6 Etrafını çeviren. 7 Ters, kıvam. rada yanına bir komşu çocuğu gelmiş, o 8 Eğlence, memurların tâbi olduğu esasnun çahşmasını seyretmeğe başlamıştır. lardan biri. 9 Bedavadan, eski Mısırlı Stepanek, kendi itirafile sabit olduğuna lann bir mabudu. 10 Eski âdetler, ateşten çıkan. göre, içinden birdenbire gelen kan dök mek arzusile kiireği kaldırmış, bir vuruşta Evrelki bulmacanm halledilmiş şekli çocuğu yere sermiş, sonra cesedini göm 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 müştür. Geceyarısı da yatağmdan kalkİ NİAİY A ÎIÂTDIA mı§, cesedi parçalamıştır. O günden sonra L UİCİA M • İ Ş Stepanek işi azıtmış, elinde bir rövolver A R AİK A • A L olduğu halde pusu kurarak kadınlara gizlice ateş e.tmeğe başlamış, hatta birkaçını A H R• T E Z E R da yaralamıştır. R E NİB K Ö R EİB E • • 1 • MODEL Türkiyenin yegâne mecmuası olan Zara Belediyesinden: Musaddak projesi mucibince fennî şartnamesi, boru keşifnamesi, mu • hammen fiat cetveli. münakasa şartnamesi, Ankarada Ulus gazetesi idarehanesinde İstanbulda Yenipostane karsısmda Erzurum han ikinci katta Türk Maarif Cemiyeti Resmî İlân İşleri Bürosunda mevcud olup talibleri göre bilirler. Her bir rüsum, masraf ve nakliyesi Belediyeye aid olmak ve Sıvasta teslim etmek ve her vagona 15 tondan aşağı tahmil etmemek şartile 8544 lira bedeli keşifli 102 ton muhtelif fatura Font boru ve aksamı mahsusası 19/5/ 937 den itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile münakasava konmuştur. Talibler *7r 7,5 teminat akçesi ve muteber banka mektubu. muvazzah adreslerile münakasava iştirak edeceklerdir. İhale 21 haziran 937 pazartesi günü olup saat 14 te Zara Belediyesi Encümeninde yapılacağından taliblerin yevmi muayyende müracaatleri ilân olunur. (2936) Külliyetli miktarda H AKi Kî L İnhisarlar Umıım iyi bir iş için ufak bir sermaye ile erkek veya kadın şerik an yor. (T. F. 500) rumuzile istanbul 176 posta kutusu adresine I yazılması Bir Alman mümessili Ingiliz Kumaşları J. MOTOLA kumaş ticarethanesine gelmiştir. EN ÂL CİNS, EN MÜNTEHAB DESENLER Fiatlar her yerden ucuzdur. Hemen satılan bu kumaşları görmek üzere lutfen mağazayı ziya ret ediniz. FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ Galatada, Karaköyde 1 25,000 kilo toz sigara makine kolası 10,000 kilo nişasta kolası şartnamelerine göre pazarlıkla satm ali nacaktır. 2 Pazarhk ll/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levacım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 4 İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (3012) I II III IV • 450 kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil alkol pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarhk 10/VI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Ka batasta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. İsteklilerin pazarhk için tavin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olu(3104) nur. SATILIK ARSA Lâlelide tramvay.caddesinde denize nazır bir arsa acele satılıktır. Taliblerin İstanbul Defterdarlığı dosya memuru Bay Refik Yolaça müracaatleri. u V s i  l i Katilin ikinci kurbanı, bir komşusunun elli yaşındaki karısıdır. Stepanek, bu kadıncağızı da, bir çalılık arkasma gizlenerek rövolver kurşunile öldürmüş, cesedini parçalamış ve gömmüştür. Canavar üçüncü ve son cinayet ola lark, akrabasından Georgine isminde bir genc kadını öldürmüştür. Geçen yaz bir akşam Stepanek'i ziyarete gelen kadın onun evine girdikten biraz sonra içeriden bir süâh sesi ve bir feryad duyulmuş, bir saat sonra da Stepanek yalnız olarak evden çıkıp gitmiştir. Bu hallerden şüphelenen komşular polisi haberdar etmişler, ev basılmış ve biçare misafir Georgine, orada göğsünde bir kurşun yarası, sol meme sinin üstünde bir bıçak ve bir gözü oyulı bir halde bulunmuştur. Katili muayene eden ve müşahede al tına alan mütehassıs doktorlar, bu ada mm müstesna bir sadist olduğunu söyle mekte müttefiktirler. Katil, doktorlara: Benim basbayağı bir katil olmadığımı söyleyin, diye yalvarmıştır. Ben rursızlık maksadile adam öldürmüyorum. î çimden gelen bir ses beni cinayete sev kediyor; mecburen öldürüyorum. 10 E • E Z A L• H EME R• L • T1 A N A L AİR A RİE T L• M İS • E D İ• İ P C İL• • Ö ilz • B Ö Nl C I L DI NI Z I Genc hayvanların cild hüceyrelerinden istihsal edilen DÜNYANIN HER TARAFINA giden HAMBURGAMERIKA LINIE Acenta : HANS WALTER FEUSTEL istanbul Galata BİOCEL üe BESLEYİNİZ VE HER SABAH DAHA GENC GÖRÜNÜNÜZ Büyük yolcu vapurları Telefoö : 41178 Telgraf : HAPAG • Istaobul Mektub : P. K. 1436 iSTANBUL PİRE HAiFA Arasında muntazam seri posta « IAN RUDZUTAK » 6,000 tonluk Iüks vapuru 2 haziran çarşamba günü saat 20 de Galata nhtı mmdan hareketle 1 inci, 2 nci ve üçüncü sınıf yolculan alarak doğru (Pire ve Hayfa) ya gidecektir. Bütün yolcuların kamarsı, yatağı ve yemeği vardır. Tafsi lât için İntourist müessesesinin Galatad; Hovagimyan hanmdaki Şarkı Karîb mümessilliğine 42653 INTOURIST f Sarıyerde Ortaçeşme Küyos asfalt cadde üzerinde 3112 arşın murabbaı çiçek bahçesini ve birçok meyva ağaclannı ve dokuz oda, sarnıc, hamam, kuyuyu muhtevi 4 numarah köşk ve ayni bahçede aynca üç odah diğer bir köşkle gene ayni bahçede ve diğer cadde üzerinde bir odayı ve ahırı havi ufak bir ev sahibinin taşraya gitmesi hasebile acele satılıktır. Sanyer Yenimahalle caddesinde 88 No. îş Başaran Evinde Bay Hilmiye müracaat. Satıhk Köşk PAKALAR Alış Satış Sterlin 621. 627. Meşhur bir Üniversitede Dolar 123.50 126. dâhi bir doktor profesör taraFrank 114. 1 1 4 fından kesif ve istihzar edılen Liret 120. 125. asrm en büyük ve kıymetli güBelcika Fr. 80. 84 zellik unsurudur. Drahmi 18. 22.50 25 yaşınızdan itibaren cilİsvîcre Fr. * 573 573 diniz, kıymetli Biocel'ini kavLeva 20. 23 betmeğe başlar. Şaved, cild Florin 63. 66. başka bir unsurla beslenmezse, Kron Cek 70. 75. bu Silin Avusttırya 21. 2 3 . ziya seneden seneye artar ve nihayet yüzünüz buruşmuş • Mark 25. 28 ve ZloÜ 20. 2 3 ihtivarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yüzünüzü taze tutar ve Pengo 21 24 genc gösterir. Genc havvanlarLey 12. 14 dan Dinar 48. 52. istihsal edilen Biocel, tıpkı cildinizin tabü Biocel'i gibidir. Kron tsvec 30. 32. de tam cildinizi beslemek için matlub Alhn 1053. 1054. Mümasil cild unsurlan arasmda en mü nisbet dairesinde mevcuddur. Banknot 254. 255. essir ve en kıymetli bir cevherdir. Cild Geceleri yatmazdan evvel kullanıhüceyrelerinizin derinliğine nüfuz e nız. Sabahları yağsız beyaz rengindeki ÇEKLER Acılış Kapanış derek buruşukluklarm teşekkülüne baş Tokalon kremini kullanmız. Bu kremladığı yeri hemen beslemeğe başlar. de bilhassa birkaç gün zarfında birLonrda 625.50 626. NewYork 0.7881 0.7860 Hatta annelerin bile yüzünü gencleşti birinden daha beyaz üç renkte teninizi Paris 17.695 17.6825 rir. Ve genc kızlarla hiç gönnedikleri beyazlatacak olan «Oksijen beyazı» Milâno 14.98 14.9680 sehhar ve terü taze bir ten temin eder vardar. Bu iki krem kullanıldığı takBrüksel 4.6766 4.6730 ler. Bu Biocel cevheri, şimdi pembe dirde meınnuniyetbahş semeresini gaAtina 87.37 87.30 rengindeki Tokalon kreminin terkibin ranti ederiz. Cenevre 3.4568 3.4540 Sofya 63.9488 63.8975 Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Amsterd. 1.4338 1.4325 Prae 22.6314 22.6134 Vivana 4.2062 4.2025 Şubesi Direktörlüğünden: Madrid « 13.7490 13.7380 1 Şubemizden maaşlarım iskonto ettirmekte bulunan mütekaidlerin Berlin 1.9642 1.9625 üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizden alVarsova 4.1630 4.16 dıkları numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatleri ve Budapeste 3.9888 3.9856 bunun haricinde vâki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. Bükres 107.5940 107.5075 2 Harb malullerinin ayın dördüne kadar vâki olacak müracaatleri günü Belerad 34.3725 34.345 gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlerin sıraya tâbi olacağı Yokohama 2.73 2.7275 ilân olunur. (3122) Moskova 24.02 24.04 Stokholm 3.10 3.0982 ESHAM Açılıs Kapanış Beyşehlr ile Konya arasında cüzdanımla Bay Şevketten aldığım Eker Aslan Cimento 13.70 13.70 admdaki bakla kır atımm da menşe şehadetnamesini zayi ettim. İSTİKRAZLAR Konya noterliğinde musaddak bir sureti de olduğundan üç gün zarfında Acıhş KanRms adresime getirenlerin memnun edileceğini, aksi takdirde hükmü olmadığını Türk borcu I Pe$in 18.30 18.30 ilân ederim. . Beyşehir Jandarma Komutanı » » IVadeU 18.525 18.425 Bahri Hartunoğlu » » nVadeli 18. 18 V İst. Borsası 31/5/937 Samsun Şarbaylığından: Elektrik ve su santrallarımızın bir senelik ihtiyacı olan «390» ton Mazutun mubayaası aşağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Satın alınacak mazutun muhammen bedeli «27300» liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi «2047» lira «50» kuruştur. 3 ihale 24/6/937 perşembe günü saat 15 te Belediye Daimî Encümenı huzurile yapılmak üzere bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 4 Buna aid evrak şunlardır: A Satm alınacak mazutun fennî evsafını gösterir fennî şartname, B Eksiltme şartnamesi. Olup istekliler bunları Samsun ve İstanbul Belediyeleri Fen Müdürluklerinde görebilirler. 5 istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 6 Taliblerin teklif mektublannı ihale günü saat 14 e kadar Samsun Belediyesi Rivasetine tevdi etmeleri lâzımdır. Bu müddetten sonra verılecek teklif mektubları kabul edilmez. 7 İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine göre yapılır. (3103) Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: 1 Ankara Hapis Evinin haziran 937 iptidasmdan mayıs 938 sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibarile şartnamede mez kur şerait dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 2 İhale 21 haziran 937 tarihine raslıyan pazartesi gunu saat 15 te Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 3 İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2424 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. n 4 Eksiltmeden mütevellid rüsum, tekâlif ve damga resmıle ılan ucretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücret masarifi vesair bilcümle masarıf muteahhide aiddir. .. 5 Teklif mektubları 21 haziran 937 pazartesi gunu saat 14 e kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ikinci maddete yazılı Komisyon Reıslıgme v PT*Î1 POP lctır Beyşehir Jandarma Komutanlığından: 6 Şartnamevi görmek ve fazla izahat almak istivenler mesai saati zarfında Cebecide Hapis Evi Müdürlüğüne müracaat etmeleri ılan o l u ™ ^ İstanbul Vakıflar Direktörlügü Ilânları CİNSİ Seker Mıktarı Muhammen bedeli İlk teminat Lira Kr. Kr. San. Kilo 200 63 26 75 10,000 İhale günü 18/6/937 cuma saat on beşte J • Acele karnell bir gümrUk « I KUMUSYOTGUSU ARANIYOR Ingilizceve bihakkın vâkıf ve fran sızcası olan taşraya gitmek üzere tercihan kabul edilecektir. Balıkpazar Tütfin Gümrük meydan Karakol sokak No. 2 Y. Tuna Nakliyat Kollektif şirketine müracaat. Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden | Muhammen bedeli «15620. lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bağ teli 16/ 6/1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasınöa satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (1171.50) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları Resmî gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüs hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve teklif lerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Sefliğinden dağıtılmaktadır. (3034) 136 25 32 50 6,000 Sabun 16 10 00 33 650 Bevaz pevnir 11 70 52 00 300 Kaşar peyniri 6 60 4 00 2,200 Kepek 13 13 00 7 2,500 Soda 15 75 4,200 5 00 Arpa 1 88 2,000 1 50 Saman ;man 4,wu *• «« ., 937 senesi için Guraba hastanesine lüzumu olan yukarıda cms ve mıK » tarı ve teminatları yazılı sekiz kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmiye konul • mustur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Başmüdürlük bmasında t o p lanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Levazım kalemmde go(3009) rülebilir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle