09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Mayıs 1937 CUMHURÎYET namma bizzat veya bilvasıta şirketle bir muamelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müsaadesini almaksızm şirketin icra eylediği muamelei ticariye nev'inden bir muameleyi kendi veya aharı hesabma yapamıyacağı gibi ayni nevi muamelei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsan mes'ul aza afatile dahil olamazlar. muvazaa yolile bankadan her ne şekilde olursa olsun kredi alamazlar. Bankaya lehlerine olarak kefalet ve teminat verdiremezler ve yahut menfaat rabıtasile bağlı oldukları eşhas ve müesseseler lehine kredi, kefalet, veya teminat verilmesini temin ettiremezler. İdare meclisi azası şahsan alâkadar bulunduklan işlerin müzakeresine iştirak edemez ve heyeti umumiyenin müsaadesini almaksızın şirketin yapacağı ticarî muamelenin aynini yapan diğer bir şirkete şahsan mes'ul aza sıfatile dahil olamazlar. İdare meclisi ve idare komitesi reis ve azaları hukuk usulü muhakemeleri kanununun (245) inci maddesinin üç numaralı bendinde yazıh derecelerde karabeti bulunanlara taalluk eden kredi, teminat, kefalet taleblerinin müzakeresine iştirak edemezler ve bu işler hakkında rey veremezler. Türkiye imar Bankası idare meclisinden: Heyetimizin 13 mayıs 1937 tarihli toplanbsında: Esas mukavelenamemîzin bazı maddelerini 2999 numarah bankalar kanunu ahkâmma göre değiştirmek üzere heyeti umumiyenin (3 haziran 937) saat on beşte İstanbulda Aşirefendi caddesinde 35 numaradaki banka merkezinde fevkalâde olarak toplanmasına Şirketi Hayriyeden:| 1 (Gidip gelme) ucuz biletler üzerinden mıntakasına göre 25 ten başhyarak % 30 ve 35 ve kış aylarında yüzde 40 a kadar tenzilâth 2 aylık kartlan, önümüzdeki haziranın 11 inci gününden başhyarak ağustosun 10 uncu gününe kadar hükmü cari olmak üzere ikinc tertibinin de şimdiden Şirket idare merkezinde satışma başlanmıştır. karar verilmiştir. Toplanb tarihinden bir hafta evveline kadar bütün hissedarlann hisse senedIerini tevdi ederek mukabilinde duhuiiye varakası almalannı dileriz. Yapılacak tadilât Eski madde 33 Madde: .Şirketin idaresi ve hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı mehakim huzurunda temsili meclisi idareye aiddir. Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile her nevi ukud ve muamelâtın icrası için iktidarı tammı ve şirketin imzası istimal hakkım haizdir. Ve sulh olmak ve hatta hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir. Gerek kanunla ve gerek i§bu esas mukavelename ile sarahaten menedilmiyen ve heyeti umumiyenin müsaadei mütekaddimesine iktiran etmiş olan tasarrufu emlâke müteallik muaınelâtı dahi ifaya mezundur. Şirketin dahilî talimatnamelerini tanzim; şirketin memur ve acentalannı tayin ve bunlarm maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve tekaüdleri şeraitini tayin, şirketin idaresi masarifi umumiyesini ve muamelâtma muktazi levazımı tesbit, alacakları taksit ve borclarım tesviye, senedatı ticariye tanzim, ve bunlara kefalet ve şirektin maksadı tesisile münasebettar bilumum mukavelenameleri akid ve tanzim mubayaatı icra ve bunların netiyicinden olan muamelâtı ifa, muamelâtı şirkette istimal olunmıyan fazla nükudun ihtiyat akçe«inin sureti istimalini tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul emvalini karşıhk göstennek suretile istikrazatta bulunmak ve heyeti umumiye den istihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan enftvali gayrimenkulesini ter hin veya tahvilât ihrac eylemek suretile istikraz akdetmek gibi ifa meclisi idarenin cümlei salâhiyetindedir. İşbu salâhiyetler tahdidî olmayıp tadadidir. Yeni madde 33 Madde: Şirketin idaresi ve hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı mehakim huzurunda temsili meclisi idareye aiddir. Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile alâkadar her nevi ukud ve muamelâtın icrası için iktidarı tammı ve şirketin imzasını istimal hakkını haizdir. Ve sulh olmak ve hatta hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir. Gerek kanunla ve gerek işbu esas mukavelename ile sarahaten menedilmiyen ve heyeti umumiyenin müsaadei mütekaddimesine iktiran etmiş olan tasarrufu emlâke müteallik muamelâtı dahi ifaya mezundur. Şirket ticaret maksadile gayrimenkul alım ve satımile meşgul olamaz ve gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak alacaklarını sağlamlaştırmak maksadile ve munzam teminat olarak gayrimenkul ipoteği alabilir. 2999 numarah kanunun 23 üncü maddesi mucibince alacaklarının temini için temellüke mecbur kaldığı gayrimenkullerin temellükü idare meclisi kararile yapıabilecektir ve İşbu gayrimenkuller temellük tarihinden itibaren beş sene içinde elden çıkanlacaktır. Bu elden çıkarmanm imkânsızlığı veya şirket için büyük zararı mucib olacağı hallerde îktısad Vekâletine müracaatle bu müddeti uzatma karan alınır. Şirket bankalar kanununda yazılı olduğu veçhile müstesnalanndan sarfı nazarla beş yüz liradan yukarı olan krediler için eşhas ve müessesattan mes'ul imzalarla hesabm vaziyetini gösterir bir cetvel almağa mecburdur. Şirket hakikî veya hükmî bir şahsa açılacak kredilerde 2999 numarah bankalar kanununun ahkâmı dairesinde hareket edecektir. Şirket doğrudan doğruya veya iştirak tarikile sanayi işlerine tediye edilmiş sermaye ve ihîiyat akçeleri yekunu aşmıyan bir miktara kadar girebüir. Şirketin dahilî talimatnamelerini tanzim, şirketin memur ve acentalannı tayin ve azli ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve tekaüdleri şeraitini tayin, şirketin idaresi masarifi umumiyesini ve muamelâtma muktazi levazıım tesbit, alacaklan tahsil, ve borc larını tesviye senedatı ticariye tanzim ve bunlara kefalet etmek ve şirketin maksadı tesisile münasebettar bilumum mukavelenameleri akid ve tanzim, mubayaatı icra ve bunların netayicinden olan muamelâtı ifa, muamelâtı şirkette istimal olunamıyan fazla nükudun ve ihtiyat akçesinin sureti istimalini tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul emvalini karşılık göstermek suretile istikrazatta bulunmak ve heyeti umumiyeden istihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan şirketin emvali gayrimenkulesini terhin veya tahvilât ihrac eylemek suretile istikraz akdetmek gibi hususatı ifa meclisi idarenin cümlei salâhiyetindendir. tşbu salâhiyetler tahdidî olmayıp tadadidir. 35 Madde: Meclisi idare haiz ölduğu iktidar ve salâhiyetlerin bir kısmını umur ve muamelâtı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği kararlann tatbikım azasından bir veya birkaçına tefviz edebilir ki bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar müteaddid ise ekseriyeti âra ile ittihazı karar ederler. Murahhas azaya verilecek vazaif ve salâhiyetler ve ücretler meclisi idare tarafından tayin olunur. Bu ücretler masarifi umumiyeye it olunur. İdare meclisinden başka bu meclisin kendi azaları meyanından seçeceği iki kimse ile müdiri umumiden müteşekkil bir (idare komitesi) bulunacaktır. Her hangi bir mazerete binaen idare komitesi toplantılarında bulunamıyacak aza nın yerine vazife görmek üzere iki de yedek aza seçecektir. hal İdare meclisi, teşkil ettiği (idare komitesi) nin faaliyetini murakabe ile mükelleftir. İdare meclisi azasından her biri, idare komitesinden: Bu komitenin faaliyeti hakkmda her türlü malumatı istemeğe, münasib göreceği her nevi kontrolu yapmağa salâhiyettardır. İdare komitesi kararları, aralarmda açık bırakılmamak ve satır arasında çıkmtı olmamak şartile ticaret kanununun 69 uncu maddesi mucibince tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir ve her kararın altı komite reisi ve azaları tarafından imzalanır. (îdare komitesi) nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar idare meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. İdare komitesinin salâhiyet ve vazifeleri bankalar kanununun hükümleri dahilinde idare meclisince tayin olunur. batmı tetkik ve teftiş ve meclisi idare azasile müttefikan bilânçonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatınm vazi yetini tesbit, velhasıl şirketin menafi ine muvaük gördüğü her nevi mura kabe ve teftişatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman şirket kasasını ve kuyud ve defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata muvafaktini tesbit ve meclisi idare azasının kanun ve şirket mukavelenamesi ahkâmına tamamile riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti umumiyeye şirketin vaziyeti, hesabatı ve bilânçosu ve meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve mütaleatmı havi bir rapor takdim etmektir. Murakıblar esbabı mübreme ve müstacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa davete mecburdurlar. 2 Bu tartib arasında sayın yolcularımıza bir kolayhk olmak üzere ayrıca birer aylık kart ta ihdas edilmiştir. Bu bir aylıkların satışına her ayın birinde başlanacak ve kartlar aym 11 inci gü nünden itibaren meriyete girecektr. Fakat bu kartlar % 25 yerine i 15 ve 30 ve 35 yerine % 20 tenzilâta tâbi tutulacaktır. 3 İşbu kartlan hâmil olanlar kendi mıntakaları dahilinde mü «erreren yolculuk hakkını haiz olacaklan gibi pazar günleri mmta!ca ve kısım farkı aranmaksızm bilâistisna Şirketin her iskelesin47 Madde: 47 Madda: Murakıblarm vazifesi: Şirketin mua Ide muteber olacaktır. Murakıblarm vazifesi: Şirketin muamelâtı umumiyesini murakabe ve he • • • • • ^ melâtı umumiyesini murakabe ve hesa sabatını tetkik ve teftiş ve meclisi idare azasile müttefikan bilânçonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatınm vaziyetini tesbit, velhasıl şirketin menafiine muvafık gördüğü her nevi murakabe ve teftişatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman şirket kasasını ve kuyud ve defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata muvafakatını tesbit ve meclisi idare azasının kanun ve şirket mukavelenamesi ahkâmına tamamile riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti umumiyeyi şirketin vaziyeti, hesabatı ve bilânçosu ve meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve müta leatını havi bir rapor takdim etmektir. Murakıblar esbabı mübreme ve müstacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa davete mecburdurlar. Murakıblar bu daveti icab ettiren ve vesaika müstenid olması lâzım gelen raporlarınm birer suretlerini diğer raporlarda olduğu gibi Maliye ve İktısad Vekâletlerine göndereceklerdir. 79 Madde: Her üç ayda bir şirketin mevcudat ve iüyunatını gösterir meclisi idarece bir hulâsai hesabiye tanzim edilir. Bu he sab hulâsasile yıllık bilânço Maliye ve İktısad Vekâletlerince müştereken tesbit edilmiş olan formüle muvafık ola•ak tanzim edilir. Üç aylık hulâsalar heyeti umumiyece ayin edilen murakıblar tarafından tasiikli olarak, taalluk ettiği devrenin hiamından itibaren nihayet üç ay içinde ve yıllık bilânçolarla kâr ve zarar he sabları da meclisi idare ve murakıblar raporlarile birlikte heyeti umumiyenin toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve İktısad Vekâletlerine verilir. Bilânçolar ayni müddet zarfında biri resmî olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilân edilir. Mevcudat ve mu vazene defteri, bilânço kâr ve zarar hesabatı heyeti umumiye içtimaı için tayin olunan günden lâakal bir ay evvel murakıblarm nazarı tetkikine arzolu nur. İşbu hesabat meclisi idare tarafından heyeti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa tekaddüm eden on beş gün zarfında şirket merkezine müracaatle mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesabmı ve bilânçoyu murakıblar ve meclisi idare raporlarmı tetkik ve bir suretlerini ahzedebilirler. 80 Madde: Şirketin masarifi umumiyesile bamukavelename müdürune ve yahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumî veya hususî temettüattan tahsis edilen yüzdeler, muhtelif amortismah bedelleri gibi şirketçe tediye veya tefriki mecburî olan mebaliğ şirketin hesab senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit olunan hasılatmdan badettenzil baki kalan miktar temettuatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak temettuatı safiyenin evvelâ yüzde (beşi) ihtiyat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilmemiş olan hisse senedlerinin be delleri tesviye olunan kısmma yüzde beş nisbetinde birinci temettü itasma kifayet edecek meblâğ ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın: Yüzde onu müessislere. Yüzde onu meclisi idare azasına. Yüzde beşi meclisi idarenin tesbit edeceği şekilde ikramiye. olarak memurine. Yüzde yetmiş beşi ikinci hissei temettü olarak hisse senedleri ashabına tevzi edilir. 84 Madde: Sekseninci madde mucibince temettuatı seneviyeden müfrez mebaliğin terakümünden hasıl olan adi ihtiyat akçesi şirketin muhtemel zararlarına karşılık olarak hıfzolunur. Bu suretle teraküm edecek olan meblâğ şirket serma yesinin yüzde ellisine müsavi raddeye baliğ oldukta artık ihtiyat akçesi ifrazına devam edilmez. 80 Madde: Şirketin masarifi umumiyesile bamukavelename müdürüne ve yahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumî veya hususî temattüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe tediye veya refriki mecburî olan mebaliğ. şirketin hesab senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defte rinde tesbit olunan hasılatmdan badettenzil baki kalan miktar temettuatı safiyeyi teşkil eder; bu suretle hasıl olacak temettuatı safiyenin evvelâ: Yüzde beşi ihtiyat akçesi. Ve gene yüzde beşi (ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı) na tahsis ve saniyen itfa edilmemiş olan hisse senedlerinin bedelleri tesviye olunan kısmma yüzde beş nisbetinde birinci te mettü itasma kifayet edecek meblâğ ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın yüzde onu müessislere. Yüzde onu meclisi idare azasına. Yüzde beşi meclisi idarenin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak memurine. Yüzde yetmiş beşi ikinci hissei temettü olarak hisse senedleri ashabına tevzi edilir. '' 84 Madde: Sekseninci madde mucibince yıllık temettülerden ayrılan birinci yüzde beş ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin yüzde ellisine ve ikinci yüzde beş (ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı) ise bütün ihtiyat akçeleri yekununun şirket sermayesinin tamamma müsavi oluncıya kadar tefrikte devam olunur. Şu kadar ki ihtiyat akçeleri bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasile tekrar tenezzül edecek olursa yeniden temettüattan ayni nisbet dairesinde tevkifat yapıhr. Şirket taahhüdlerine karşı umumî disponibiliteden maada Maliye Vekâleti nin muvafakatile devlet dahilî istikraz tahvilâtmdan veya bu tahviller derecesinde faiz getiren diğer menkul kıymet Zonguldak Belediyesinden: 50 milimetreden 1374, 25 milimetreden 223, 16 milimetrelikten 143 kilo elektrolit bakır telle 12 numara siemens izolâtörden 100 A. E. G. marka asma armatörden 16 aded satm alınmak üzere açık eksiltmiye çıkarılmıştır. thale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Encümen tarafından yapılacaktır. îhaleden itibaren sekiz gün zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. Muhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) liradır. Isteklilerin ihale günü muvakkat teminatla eksiltmede bulunmaları ilân olunur. (2634) KARDOL Evlerin demirbaş ilâcı Hiddet, Korku, merak, baygınlık ve bUtiin asap bozuklukları için el altında bulundurulacak yeni ve tesirli damla. Parisli bir kimyagerin keşfi sayesinde 79 Madda: ' Her altı ayda bir şirketin mevcudat ve düyunatını gösterir meclisi idarece bir hulâsai hesabiye tanzim edilir. Mevcudat ve muvazene defteri, bilânço, kâr ve zarar hesabatı heyeti umumiye içtimaı için tayin olunan günden lâakal bir ay evvel murakıblarm nazarı tetkikine arzolunur. îşbu hesabat meclisi idare tarafından heyeti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa tekaddüm eden on beş gün zarfında şirket merkezine müracaatle mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesabînı ve bilânçoyu, murakıblar ve meclisi idare raporlarım tetkik ve bir suretlerini ahzedebilirler, Reklâma lüzum yokrur. Bir tecrübe kâfidir. Ç i L L E R ve L E K E L E R KANZUK Balsamin Eksiri ile tamamen zail olur. BALSAMIN Kanzuk Balsamin Eksiri cildi yumuşatır, mat ve cazib bir ten temin eder. İngiliz KANZUK eczanesi BEYOĞLU İSTANBUL AIEKSİP 35 Madde: Meclisi idare haiz olduğu iktıdar ve salâhifetlerin bir kısmını umur ve muamelâtı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği kararlarm tatbikıra azasından bir veya birkaçına tefviz edebilir ki bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar müteaddid ise ekseriyeti âxa ile ittihazı karar ederler. Murahhas azaya verile cek vazaif ve salâhiyetler ve ücretler meclisi idare tarafından tayin olunur. Bu ücretler masarifi umumiyeye ithal olunur. GÜZEL BÎR CİLDE MALtK OLMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR TEDBİR Meşhur Parisli mütehassıs JEAN DE PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı neticesinde, bütün dünyada büjük biı muvaffakiyet kazanmış olan yeni bir GÜZELLİK KREMİNİN imaline mu vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla kadın tarafından kullanılmakta olan bu kremin başlıca hassası «havalandırılmış» olmasıdır ki bu sayede cild hü ceyratmm teneffüsüne müsaid kılar Gündüz SİAMOİSE CREME'i tene mat ve tabiî güzelliği verir, pudrayı bütün gün sabit kalmasına medar olur ve yaşlılığın çizgilerini giderir. Cildi toz • lardan ve siyah kabarcıklardan temizlemek için yüzü şayani hayret bir Cold Cream olan GECE SİAMOİSE KREMİ ile temizlemek kâfidir. Muvaffakiyet teminatlıdır. Aksi takdirde paranız iade olunur. CREME Her SİAMOİSE yerde satılır. Mütenaslp bir/Endaırt •J. Rouatal Kor*»l*r) (Qain«) rmrlari «flcuda «ıkmakaui* tamln ad.r. SavlmllSjln» halal galmak tlziıt »BeHtu yumuaatır v» ltıc«ltlf. Flyatlar • Kamarlar 8 liradan. Kartalar (Qaln«) tutyanl* btrabı 25 liradan lilbara S a t i f yari yalnıa ı Dr. Hafız Cemal Lokmcm Hekim Dahiliye mütehassısı İSTANBUL, Beyoglu TOnal maydanı 1 2 No. Mağazamızı zlyaret «dlnlz v •y». ,2 No.lu tariftmlz! lataytnl: Flyatlantnızda bOyOk tanzlIIM. Pazardan baska günlerde ögleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstanbrulda Divanyolunda (104) numaralv hususî kabinesinde hastalanıu kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabab <9 % 12» saatîeri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışhk 21044. Akay Işletmesinden: Köprü Adalar iskelesindeki büfe bir sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. Ârttırma 27/5/937 perşembe günü saat 15 te Karaköyde İdare Merke zinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki pey akçelerile Şefler Encümenine ve şartnameyi görmek ve malumat almak istiyenlerin de hergün îdare Levazım bölümüne müraca atleri. (2787) lerden müteşekkil munzam bir karşılık tesis edecektir. Bu munzam karşılık bankalar kanunu mucibince gösterilen müddetler zarfmda umum mevduatm yüzde on beşine iblâğ olunur. Bu karşılıklar ayrı bir hesabda gösterilir ve ayrı bir kasada muhafaza olunur. Rehin ve saire gibi hiçbir muamelede kullanıla maz. 109 Madde: Bankanm bilumum memurin ve müstahdemini meslek icabı olan esrarı muhafaza mecburiyetinde olup buna riayet etmediği tebeyyün edenler derhal azlolunurlar. Şirket kendi memurlarma gerek doğrudan doğruya ve gerek muvazaa yolile ödünç para ve lehlerine teminat vere mez ve kefil olamaz. 39 Madde: 39 Madde: Şu kadar ki bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasile ihtiyat akçesinin miktan tenezzül edecek olursa tekrar temettüattan tevkifat icra edile cektir 109 Madde: Bankanın bilumum memurin ve müstahdemini meslek icabı olan esrarı muhafaza mecburiyetinde olup buna riayet etmediği tebeyyün edenler derhal azlolunurlar. Meclisi idare azası şahsan alâkadar İdare meclisi ve idare komitesi reis bulund«kları h « u s a t m müzakentsine ve azalan ve murakıblar ve banka adıiştirak edemez. Ve heyeti umumiye na imza koymağa salâhiyetli müdür venizin almadan kendi veya şahsı ahar ya memurlar, doğrudan doğruya veya
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle