12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sağlam, zarif perdeler, güzel ve çatlamaz mobilyalar... evlerinizi bunlaıla döşeyiniz ve bedelini 10 takSİtte ödeyiniz! Haraççı Kardeşler Merkezi: izmir Ankarada Belediye karşısı OnüçflncD yıl sayı: 4672 u m h u r i yet İSTANBUL CAĞALOĞLU n u • 17 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 l3Z3ri6SI l l Telefon: Baımuharrlr ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve tnatbaa kısmı 24299 24290 Hariciye Vekilimiz Bükreşte Güreşçilerin muvaffakiyeti dün mühim göruşmeler yaptı Balkan ve Küçük Antantları alâkadar eden bütün meselelr gözden geçirildi Milletler Cemiyetini ayakta tutmak imkânı var mıdır? u suali ikıde bir ıleri sürmek asla yersiz değıldır, barışla ilgili milletleri, kendılerini en ziyade düşündürmek lâzım gelen mesele üzerinde durdurmak içın. Romanya Kralı Çarol bugün Hariciye Vekilimizi kabul edecek iki devlet Hariciye Nazırı arasındaki müzakerelere bugün de devam olunacak ve Tevfik Rüştü Aras akşam Cenevreye gidecek Musabakalartn hitamından sonra Yazı Işleri Mudurumuz gureşçileriinizı tebrık ve takdir ediyor Avrupa biihassa bir yıldanberi ve hâlâ bitmiyen bir kavga havası ve kavgaya hazırlık belâsı içinde yaşıyor. Kavganın havası milletler için ezici bir endişe, ona hazırlık belâsı ise yıkıcı bir yüktür. Acaba niçin kavga? Milletlerin barış içinde hallolunamıyacak hangi hayatî menfaatleri vardır ki beşeriyeti yeni bir harbin ateşi içinde yakıp yıkmağı ve kırıp dökmeği hafif gözle görenler bulunabiliyor? Romanya Kralı Romanya Hariciye tev]\k Ruştu Hakikatle karşı karşıya bulunmaktan Nazırı Antonesco S. M. Carol Aras korkanlara haber verelim ki bir bakıma Bükreş 16 (Telefonla) Türkiye Protokol şefi, kordiplomatiğe mensub bir bu yeni harbin başlangıcı şimdiden îspanyada başlıyarak devam halinde bile bulu Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu kısım zevat ve kalabahk bir halk kütlenuyor. İspanyadaki kanlı çarpışmalar sö sabah saat 10,20 de buraya muvasalat si karşılamıştır. Doğruca Türk sefaretinc inen Tevfik zümona dahilî bir mücadeledir. Hakikat etmiştir. Kendisini istasyonda Romanya Belgrad 16 (HuHariciye Nazırı Antonesco, Türkiye or Rüştü Aras, bir müddet istirahat ettikle İspanyada iki safa ayrılmış Avrupasusî) Tirandan lArkast Sa. 4 sütun 3 te] nın beynelmilel kuvvetleri çarpışıyor. Hü ta elçisi Hamdullah Suphi, Romanya alınan son haberlere kumet cephesinde İspanyollar kadar her göre Arnavudlukta çeşid yabancı kuvvetler var, General yeni bir ihtilâl pat Franco cephesinde ise gönüITii adı alhnda lak vermiştir. Alman ve îtalyan kuvvetleri cenkediyor. İhtilâl, Arnavud Şunun adını açık söyliyelim de beşeriyet eşrafından ve eski biraz yalandan dolandan kurtulsun: Alnazırlardan Etem man ve İtalyan ordulan. Franco cepheToto tarafından i sindeki 80 bin İtalyan tam teşkilâtlı iki dare edilmektedir. kolordu demekrir. Gene o cephede hemen Alınan malumata Kral Zogo hemen bütün fennî kıt'alarınsa Alman olCumhuriyet kupasını alan guresçilerimiz göre ihtilâl başlıyalı dukları temin olunuyor. O halde hangi İs3 gün olduğu halde henüz bastınlamamışzarureti hasıl olmuş, bir kısım me Gazetemizin tertıb ettiği büyük güreş mak panyanın hangi dahilî muharebesi? tır. Ihtilâlcilerin üzerine sevkedilen jan müsabakalannda derece alan kıymetli raklılar da müsabakaların neticesbi alBu vazıyet karşısında vaziyeti en müşdarma müfrezeleri mağlub olmuş, bunla güreşçiler, dün Galatasaray kulübü salo mak için sokakta beklemek mecburiye kül olan müessesenin Milletler Cemiyeti nn arasında bulunan bir jandarma zabiti nunda millî takım güreşçilerile karşılaş tinde kalmışlardır. müessesesi olduğuna şüphe yoktur. Ce de maktül düşmüştür. Ihtilâlciler, bütün mışlardır. Saat tam 12 de minderin etrafmda nevre, guya sulhu ayakta tutmak için telefon tellerini kestiklerînden fazla maluBu çetin ve o nisbette heyecanlı ola karşılıklı yer alan millî takım güreşçile her fedakârlığı ihtiyara hazır milletlerin mat alınamamaktadır. Hükumet ihtilâli cağı tahmin edilen müsabakaları görme rile, onlarla ilk defa güreşecek olan yeni toplanmış oldukları yerdir. Fakat işte söytenkil etmek için bütün tedbirleri almış ğe gelen güreş merakhları o kadar çok elemanlar, Güreş Federasyonu reisi Ahlediğımiz hâdiseler bu müessesenin gözü bulunmaktadır. tu ki, bir aralık ayakta duracak yer bile med Fetgeri tarafından kısa bir nutukla önünde cereyan edıyor da orada herhangi kalmamış ve salonun kapılarını kapa lArkası Sa. 6 sütun 1 de] bir aksülâmel uyandıramıyor. Yakmda IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII konseyi ve asamblesi toplanacak olan Cemiyet, bir afyonkeş kahvehanesi manzarası arzetmekten bir türlü kurtulamıyor. Tekrar edelim ki Milletler Cemiyeti gökten zembılle inmiş, başhbaşma iş görür bir müessese değıldır. O, kendisini teşkil eden milletlerin ıfadesidir. Demek ki Avrupa* milletleri, karşısında bulundukları vaziyetlere çekidüzen vermek ihtiyar ve iktidarmı haız bulunmuyorlar. Eğer sulh Antakya 16 (Hususî) Hatayda hakıkaten Ceroiyetin bertaraf edemiyeceîş Bankası, bir saadet, refah ve emniyet ği bir tehlıkeye maruz ise Cemiyetin kenmüjdecisi olarak telâkki edilmektedir. En dısi de yıkılmak tehlıkesinin darbelerile uzak köylerde bile halk bankanın ve o sarsılıp duruyor demektir. Böyle midir? nun memlekete gelmesinin ifade ettiği maCemiyet, onu teşkil eHen milletlerin kararnayı sevincle anlamıştır. Köylerde pazar sızhklarından dolayı batsm gitsin mi? Eyerlerinde, kasabalarda her evde günün Ingüiz Kralı Altıncı George'un tac giyme merasıminden bir intıba ğer öyleyse insanlığm bu zayıfhğı ve âcizmevzuunu İş Bankası teşkil etmektedir. liği önünde alabildiğine mütehayyir ve Londra 16 (A.A.) Alman Harbi Hoare, Neville Chamberlain ve diğer zeBu bahis halkm senelerdenberi gülme mustarib olmamak elde değildir. ye Nazm Mareşal von Blojnberg Kral vat da hazır bulunmuşlardır. yi unutmuş, yağız çehrelerinde, eski saa Küçük Antant ve Macaristan Atatürk, Romanya Hariciye Nazırı tarafından kabul edilmiştir. det çizgilerini yeniden canlandırmakta, Rıbbentrop, Mareşal şerefine bir öğle Londra 16 (A.A.) Çekoslovakya gözlerde doğurduğu parlaklık tatlı bir maBay Antonesco ile hasbıhalinde derin ve uzun bir görüşle bundan sonra beynelmi yemeği vermiş, yemekte Lord Halifax, Başvekili Milan Hodza, Eden ve Ne na ve ümid tepşir etmektedir. lArkası Sa. 5 sutun 4 fe] lel uzak yakm her hâdisenin bütün mil Duff Cooper, Winston Churchill, Samoel Iş Bankasının Hataya gönderdiği mületleri alâkadar etmemesi ihtimali olmadı I llllllltllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllll fettiş Said Kurayla görüştük. Kendisine ğını söylemişti. Bu hakikat bugünün ka herhang iki milleti arasındaki bir çarpış temin etmeğe karar vermişlerdir, ve buna [Arkası Sa. 5 sütun 3 te] nşık ve kararsız Avrupasmda bütün mil ma bütün Avrupayı ayaklandıracak ve muvaffak olacaklan şüphesizdir. Geriye letlerin kapısını çalmakta olan büyük teh herhalde Avrupanın bütün memleketleri eski dünya kalıyor, yani şu bizim bildiğilikenin kuvvetli işaretıdir. Avrupada bir ni saracaktır: Hâdise itibarile ve netice miz köhne Avrupa, Asya ve Afrika, ki harb yalnız fılân ve falan millet arasında leri itibarile. bu eski âlemi Avrupada hulâsa etmek olup bitecek bir macera olup kalmak kabiO halde sulhu tutmak hususunda aklı mümkündür. Eski dünyanm Uzakşark Galatasaray Beşiktas maçmdan oir enstantane liyetini çoktan kaybetmiştir. Avrupanın başında bütün milletlerin elbirliği etmele havalisi yeni dünya ile eski dünya, yani Galatasaray takımı: Avni Lutfi, FaDün de Ankara,, İstanbul ve İzmirde rine ihtiyac vardır. Bu iş Milletler Cemi Amerika ile Avrupa arasında müşterek bir millî küme maçlarına devam edildi. Hay ruk Suavi, Salim, Ekrem Hâşim, E§yetini daha enerjik bir surette iltizam et sahadır. Avrupa memleketleri kendi âlemmekle temin olunur. Milletler Cemiyetinin lerinde sulhu temin ederlerse Uzakşarkın li beklenmiyen neticeler veren bu maçla fak, Bülend, Süleyman, Necdet. ihmalini ise ayni mantığm önünden kaçıl âdıl bir sulhu için Avrupa ile Amerıkarın tafsilâtını aşağıya dercediyoruz: Beşiktaş takımı: Mehmed Ali Faruk, maz bir zaruretle sulhun bozulması ihti nın anlaşması artık çok kolay olabilir. Galatasaray: 2 Beşiktas: 2 Hüsnü Fuad, Bülend, Feyzi Eşref, 3 üncüde: Yurddan yazılar îsmail Habib maline karşı kayıdsızlık manasına almakta Milletler Cemiyetini teşkil eden âliceValencia 16 (A.A.) Dün ValenGalatasarayla Beşiktaş takımlan mil Şeref, Muzaffer, Hakkı, Rıdvan. 4 üncüde: Hikâye hata yoktur. nab fikir, çerçeveyi dünya ölçüsünde tut cia'nın bombardımanı 30 kişinin ölmesine lî küme için dün Taksim stadyomunda Birinci devrede Galatasaraylılar riiz Arnavudlukta yeni bir ihtilâl hareketi Eşraftan ve eski nazırlardan Etem Toto hükumete «Cumhuriyet müsabakaları» nda derece alan güreşçilere dün merasimle hediyeleri verildi karşı isyan etti İlk gönderüen huvvetler mağlub oldu. Hükumet ievkalâde tedbirler aldı Millî takımla yapılan temas çok güzel oldu Londrada mühim konusmalar devam ediyor Ingiliz kralı, Blomberği kabul etti Küçük Antant, Macaristanm silâhlanmasını kabule amade imiş, ancak... İş Bankası Hataya bereket götürüyor Banka müfettişi Said Kurayın tetkikleri sevincle takib ediliyor Millî küme maçlarında dün alınan neticeler Galatasaray Beşiktaşla 2 2 , Fenerbahçe d e Üçokla 3 3 berabere kaldılar. Güneş d e Ankaragücünü 6 1 mağlub etti İspanya dahilî harbi devam ediyor Bugiin 1 2 sayfa Yeni hükumet kabinesini tekrar Largo Caballero teşkil ediyor 5 incide: Terbiye bahisleri Selim Sırn Tarcan 6 ncıda : Havacılık A. D. 7 incide: Çocuk sahifesi Milletler Cemiyeti sulh vaziyetine kat makla hata etmiştir. Gayesi daima cihaniyetle hâkim olacak surette tutulabilir mi? şümul olmak lâzım gelen şimdıki Cemiyeti Buna. hiç şüphe yoktur, ve yalnız Avrupa tatbikatta yalnız Avrupa milletleri terkib milletleri tarafından. Şimalisi ve cenubiYUNUS NAD1 sile Amerikalar sulhun oraya aid kısmını lArkası Sa. 3 sütun 3 tel ve 150 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ingiliz sefarethanesine obüs parçaları isabet etmiş ve kapıcı ile ahçı kadın yaralanmıştır. ~ lArkası Sa. 6 sütun 4 fe] v " karşılaştılar ve 22 berabere kaldılar. Kapalı ve rüzgârlı bir havada ve altı binden fazla bir seyirci kütlesi önünde oynanan maçı Güne§ten Şazi Tezcan idare etti. gâr altına düştüler. Oyunun ilk dakikalarında siyahbeyazlılar çok sakin, sankırmızılılar ise bılâkis asabî bir halde idi* ler. Oyun beşinci dakikaya kadar sık sık lArkası Sa. 8 sütun 1 de]
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle