13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Mayıs 1937 Millî küme maçlarında alınan neticeler VBaştaraJı 1 inci sahifede] durdu ve sıra ile her iki takım aleyhine favul cezaları, ofsaydlar verildi. Favul cezalarının verilişinde tesavi vardı. Ofsaydlarda ise bu hale hep Galatasaraylı muhacimler sebebiyet verdıler. Bir aralık Feyzinin çok uzaklardan adeta orta ve yan çizgilerin birleştikleri yerin civa nndan çektiği bir favul cezası Galatasaray kalesinin üst direğine çarparak geıi ı geldi ve sankırmi7ilılar tarafından uzaklaştırıldı. dakikada Bülend soldan bir akın esnasında rakib kalecinin hatalı bir çıkışından istifade etti ve Fener takımının birinci beraberlik sayısım yapmağa muvaffak oldu. Bundan sonra Fenerliler nisbî bir hakimiyet tesisine ve düne nazaran daha güzel ve kombine bir oyun çıkarmağa mu vaffak oldular. Izmirlilerin sağdan hücum teşebbüsleri bir aralık bu tezyikı yırtar gibi oldu. Hatta bir aralık Fener kalecisi Necdet fedakârane bir müdahale ile kalesini muhakkak bir gol tehlıkesinden kur tardı. Oyun yavaş yavaş İzmir lehine bir Beşiktaşın birinci golü cereyan takib etmeğe başlamışken Bülend 8 inci dakikada Esrefin ortaya kaçarak Dunku atletızm musabakalat mdan bir gorünuş soldan yapılan bir akın neticesinde yaka yaptığı bir vuruşa Lutfi ters bir kafa vurjalatasarayın nisbî hâkimiyeti altında di. Fakat kalecinin karşıladığı top korne adığı topu sıkı bir şütle kaleye soktu ve du ve top gene Galatasaray kalesinin üst ;eçti ve bitti. re gitti. 25 inci dakikada Güneşliler ikinci Fener takımına ikinci golü kazandırdı. direğine çarparak geri geldi. Fakat bu se;ollerini de yaptılar. iki dakika sonra Galib vaziyete geçen takım neşe ile daha Nasıl oynadılar? fer Hakkı yetişerek sıkı bir plâse vuruşDünkü maçın bilhassa birinci devresi Ankara Gücünün ilk ve son golü görüldü. canlı bir şekilde çalışmağa koyuldu. Top, la takımına birinci golü kazandırdı. ikinci devreye gelince; bir cümle ile bir aralık Üçok kalesinin yanıbaşında İzçok sıkı mücadelelerle ve zevkli bir şekilde Bu gol, mağlub vaziyete düşen Gala;eçti. İki takımın müdafaaları hücum ifade etmek lâzım gelirse Güneşlilerin da mirli müdafi oyuncularile Fener muha tasaraylıları derhal harekete getirdi ve hatlarına nisbetle daha iyi idıler. Kaleci kikadan dakikaya artan tazyizkleri altın cimlerinin ayakları arasında karşılıklı meoyun 10 dakika kadar mütemadiyen Beerle müdafiler üzerlerine düşen vazifeleri da geçti. Bu akınlara bir müddet muka kık dokudu; fakat gol olmadı. Devre bitşiktaş nısıf sahaanda oynandı. Siyahbebihakkın yaptılar. .Yalnız Galatasaray vemet eden Ankara Gücü oyunculan son mek üzere iken, Said Fener müdafilerini yazhlar bu maçta da ezelî hatalannı tckmüdafaasının sol tarafı zaman zaman raları büsbütün fena oynamağa başladı atlatarak takımına ikinci ve beraberlik sarar ederek Hakkıyı merkez muavine, Büadam tutmak işini lâyıkile yapamadı. lar. Bu arada lehlerine verilen penaltı da yısını kazandırdı ve vaziyet 22 berabere lendi hücum hattına çıkardılar. Bu değiGalatasaraylılar kabul ettikleri siste dahil olmak üzere birkaç sayı fırsatı ka iken haftaym oldu. şiklik Beşiktaş müdafaasını kuvvetlendirme göre Sajimi üçüncü bir müdafi gibi çırdılar. Güneşliler bu devrede dört sayı İkinci dev.'»"\in ikinci dakikasında îz miş bulunuyordu. Fakat Galatasaray oynattıklarından rakib merkez muhacim daha atarak oyunu 61 kazandılar. mirlıler sjğ açıklarının çok müsaid ve kamüdafaası da Hakkının geri çekilmesile oyuncunun Beşiktaş müdafaasından pas Bu maçta da hakem duran Nihada ge leye yakın bir yerden topu avuta atması daha rahat oynuyor ve kolaylıkla kestiği alması çok rahat oldu. Bu vaziyette Ga ince: Oyunu fena idare etmek hususunda surehle muhakkak bir fırsat kaçırdılar. akınlardan aldığı topları hücum hattına latasaraylılar Beşiktaşlıların hücuma ge elinden geleni yaptı ve sade aleyhtarlık Bunu İzmir kalecisinin fedakârane bir geçirerek takımını daima akın yapar vaçişlerine seyirci kalıyorlar ve ondan sonettiği takımı değil, seyircileri de çileden kurtarışı takib etti. Oyun mütevazin bir ziyette bulunduruyordu. ra müdahale ediyorlardı. Ekrem Süaviye çıkardı. Bilhassa düdük çaldıktan sonra şekilde cereyan ederken Naci, Niyazinin Galatasarayın birinci golü nisbetle iç oyuncuyu daha iyi marke etvereceği cezayı bir müddet düşünmesi ve verdiği aralama pasa yetişti ve takımı he23 üncü dakikada içeri kaçmış bulu ti. Beşiktaş muavin hattında ise, kendisisabına üçüncü golü yaptı. nan Necdet çok yakmında demarke va. ni hiç gösterememekle beraber en iyi oy sonra ekseriyetle Ankara Gücü aleyhine Bundan sonra Üçoklular oynadıklan ziyette bulunan Süleymana bir.pas verdi. nıyan Bülenddi. Bu gene oyuncunun en ceza vermesi umumî hayret arasında seyredıld. Nihad, bir gün evvel oyunun sert güzel oyuna lâyık olmıyan mağlub vazi O da sıkı bir vuruşla takımına birinci be bicimsiz ve sıkışık vaziyetlerde bile göreyetten kurtulmak için çok çalışmağa başraberlik sayısım kazandırdı. rek pas verişi nazan dikkati celbediyordu. iğine mâni olmak emelile Gencler BirliIadılar. Bu çalyvnalar esnasında top heBeşiktaşlılar bu golü bekliyorlarrmş Hücum hatlarına gelince, sankırmi7i ğinden iki oyuncuyu çıkardığı halde bugibi takımlannı eski hale soktular ve lılar daha faal göründüler. Yalnız yuka gün ayni hataları ayni şekilde teczieye men hemen Fener kalesi civanndan aynlbundan sonra devrenin sonuna kadar o nda da işaret ettiğimiz gibi iki cenahın üzum görmedi. Şimdiye kadar Ankarada madise de gol yapılamadı. Fenerlilerin yun çok sıkı ve zevkli bir şekilde cereyan oyunculan ayrı ayn tellerden saz çaldık yapılan maçlarda hiçbir hakemin seyirci her ne pahasına olursa olsun galibiyeti etti. Kalecileri bir tarafa bırakırsak gen ları için tesanüdle, ahenkle hareket ede er üzerinde bu kadar umumî bir antipati muhafaza etmek istedikleri görülüyordu kalan yirmi oyuncu ve Hâşim müstesna, mediler. Süleymanla Necdetin araların uyandırciığı görülmemiştir. Futbol Fede ve bu düşünce ile hareket ettikçee oyunlatopu ayaklarında bir an için olsun dur daki anlaşma, Eşfakla Hâşime nazaran rasyonunun Ankara istanbul tafomları rı bir gün evvelki bozukluğa yaklaşıyor durup vakit kaybetmemeği başlıca gaye daha kuvvetli ve daha müessirdi. İki ra arasındaki iki maçı tzmirden veya diğer du. Üçoklular tesis ettikleri hakimiyet esedindiler. Hâşim de topu ayağında tut kib bek arasında ve ileride bulundurulan bir mıntakadan bir hakeme idare ettirecek nasında birçok mühim gol fırsatlarile karmakla beraber ilk defa sol açık oynama Bülend ise iyi bir gününde değildi. Çek verde, bu maçları îstanbullu bir hakeme şılaştılar: fakat hiçbirinden istifade ede sma rağmen çok güzel ortalayışlar yaptı. mek istediği şütler hem zayıftı; hem de tevdi etmesi hikmetini kimse anlıyamam:« mediler Oyun 32 Fenerlilerin lehine bitmek üzere iken Üçoklular soldan bir akın Fakat üç orta oyuncunun atak davran hedeflerini bulamadılar. tır. yaptılar. Namık iki müdafii atlattıktan mamaları, bu ortalayışların Hüsnü taraBeşiktaş hücum hattında en iyi oyunMekhi Said Esen sonra kısa bir ortalayış yaptı. Said buna fından mükemmel kafa vuruşlarile uzak cu bermutad Hakkıydı. Fakat kendiFederasyonun verdiği karar yetişerek kafa ile takımının üçüncü golünü Iaştırılmalarına sebeb oldu. sinin derin eşapelerine karşı rakib müdaAnkara 16 (Telefonla) Son da cıkardı. Biraz sonra da oyun 33 bera filer çabuk kademelendiklerinden fazla Beşktaşın ikinci golü kikada öğrendiğime göre Federasyon, berlikle neticelendi. 36 ncı dakikada soldan inkişaf eden tehlikeler yaratamadı. Diğer dört muhaGencler Birliği, Güneş maçında hakem Sekizler turnuvasi bir Beşiktaş akınında top Rıdvana geçi cim bilhassa Şerefle, Eşrefle maruf anlaşmalarmı gösteremediler. Bu iki oyuncu Nihad tarafından oyundan çıkarılan Harildi. Kaleci ile karşıkarşıya bir vaziyette Sekiz kulübün tertib ettikleri turnuva lidin, müteakıb maçfa oynamamak ceza kalan Rıdvan Avninin müdafaasma rağ nun birbirlerine vermek istedikleri paslar maçlarma dün Şeref stadyomunda de sını affetmiştir. Diğer taraftan Federas men siyahbeyazlılann ikinci golünü yap çok kere hesabsız gitti ve Galatasaray müvam edilmiştir. Neticede Vefa 3 0 Topyon, Gencler Birliği ile Doğansporun İzti. Bu gol oyunun cereyan tarzı üzerinde dafaası tarafından kapıldı. kapıyı, Hilâl 2 1 îstanbulsporu, Anadomirde yaptıkları maçın neticesi hakkında Hakem Şazi Tezcana gelince, birinci hiçbir değişiklik yapmadı ve devre sonulu da 2 1 Eyübü yenmişlerdir. Gencler Birliğinin itirazını tetkik etmiş ve na kadar ayni hızlı ve ayni zevkli oyun devrede Galatasaraykların atttkları taBeykoz kulübü Izmitte seyahatte bu mamile nizamî bir golü ofsayd telâkki e maçın İstanbulda tekrarına karar vermiş lunduğundan Süleymaniye ile yapacağı devam etti. derck saymamak gibi bariz bir haksızlık tir. İkinci devre maç tehir edilmiştir. yaptı. İkinci devrede de Süleymanın golFenerbahçe: 3 Üçok: 3 ikinci devrede Beşiktaşlılar hücum le neticelenebilecek dalışım Beşiktaşlılar Sekizinci atletizm * ? < Izmir 16 (Hususî muhabirimizden, tehatlarını Muzaffer, Rıdvan, Hakkı, Şe çelme ile kestikleri halde penaltı vermedi. müsabakaları ref, Eşref şekline soktular. Bu devrede Bu iki hata haricinde hakemin idaresi iyi lefonla) Fenerbahçe takımı bugün istanbul Atletizm bayramının sekizînci Galatasaraylılar daha iyi ve daha hâkim idi amma iki hata da maçın neticesi üze ikinci maçmı beş bin seyirci önünde Üço müsabakaları dün Bebekte Kolej saha oynadılar. Fakat bir taraftan Hüsnü ile rinde müessir olacak kadar büyük ve mü ka karşı oynadı ve bütün enerjisini sarfedip şansının da yardımile 33 berabere sında yapıldı. Müsabakalara on kulübden Faruğun yerinde müdahaleleri, diğer ta himdi. kaldı. Ankarah hakem îbrahimin idare 207 atlet iştirak etti. raftan da Galatasaray hücum hattında Kendi kulüblerini de alâkadar eden sinde oynanan maça takımlar şu kadrolar100 metroda Galatasaraydan Haluk sağ tarafla sol tarafm ayrı ayn birer oyun bir takım ince puvan hesabları veya şahla iştirak ettıler. zan 55.1, 1500 metroda Güneşten Resistemi tutturarak bir ahenk tesis edeme sî sempatiler, hakemleri, tamamile dü Fenerbahçe takımı: Necdet Lebib, 11.6, 400 metroda Fenerbahçeden Firumeleri kendılerini uzun müddet 21 mağ rüst ve bitaraf olmaktan menetmemelidir. Angelidis Reşad, Fikret, Esad Orhan, ceb 4,22.1, 200 metroda Galatasaraydan lub vaziyette bıraktı. istanbulda, Ankarada ve İzmirde yapıBülend, Ali Rıza, Naci, Niyazi. Nazmi 24.1, Gülle atmada îstanbulsporDevre ortalanna doğru Bülendle Hâ lan maçlann hemen hepsinde hakemlerden Üçok takımı: Hilmi Ali, Ziya En dan Veysi 13.10, Cirid atmada Galataşim yerlerini değiştirdiler. Fakat bu de azçok şikâyet edilmekte olması, sade ver, Adil, Şükrü Kemal, Said, Mazhar, saraydan Rasim 54.1, 800 metroda Güğişiklik Galatasaraylıların sık sık yaptık mağlublann ortaya attıklan bahanelerd en Basri, Namık. ibaret değildir. neşten Receb 2.07 birinci oldular. ları akmları müessir bir hale sokup netiİlk vuruşu Fenerliler yaptılar. Fakat Hakemler, bir maç idare ederken her Beykoz tzmitte yenildi cc aldırmadı. Bir aralık Süleyman topla bu akın Izmir müdafaası tarafından kesilhasım kalesine daldı ve siyahbeyazh bü şeyden evvel kendi şereflerinin mevzuu İzmit 16 (Telefonla) Buraya gedıkten sonra top bir müddet misafir takım tün müdafaa oyuncularını geçti. Golle bahsolduğunu asla unutmamahdırlar. len Beykoz takımı Akyeşil takımile yap neticelenmesi yüzdeyüz muhakkak olan Güneş: 6 Ankara Gücü: 1 sahasında dolaştı. Üçüncü dakikada tığı maçta 32 mağlub olmuştur. Şükrünün güzel bir inişi neticesinde verdibu dalışı bir Beşiktaşlı oyuncu SüleymaAnkara 1o (Telefonla) Bugün İzmirspor idarecileri arasınna arkadan çelme takmak suretile berta ikinci maçmı Ankara Gücile yapan Güneş ği pası Said daha güzel kullandı ve sıkı da değişiklik raf etti. Fakat hakem bu hareketi penal takımı 61 galib geldi. Şehir stadı dün bir vuruşla takımına ilk golü kazandırdı. îzmir (Hususî) İzmirspor mmtakaBu gol oyunun canlanmasına sebeb oltı ile cezalandırmadı. den daha kesif bir kalabalıkla doluydu. du. Fenerliler bilhassa sol taraflarını sı ikinci reisliğine Leblebici Reşad, futGüneş takımı: Cihad Faruk, Reşad Galatasarayın ikinci golü kullanarak hücuma geçiyorlardı. Beşinc bol ajanlığına Suad, atletizm ajanlığına 27 nci dakikada Galatasaraylıların Ibrahim, Rıza, Ismail Melih, Salâhad dakikada Nacinin sıkı bir şütünü Hilm: Said, voleybol, basketbol ajanlığına da mütemadî akınlarından birinde Süleyman din, Rasih, Necdet, Rebii. Ankara Gücü takımı: Osman Ali Rı güzel kurtardı. İki dakika sonra gene Na Hüseyin tayin edilmiştir. topu birden sola geçirdi. İçeri kaçmış bir cinin sıkı bir şütünü Hilmi topu kornere Karşıyakada, Banyolar karşısında da vaziyette olan Bülend yerden gelen topa za, Enver Abdul, Semih, Bilâl Abdi atmakla kurtarabildi. Nihayet dokuzuncu büyük bir saha tesisi kararlaştırılmıştır. yatarak bir kafa vurdu ve Mehmed Ali Şükrü, Yaşar, İsmail, Hamdi. Hakem, bir gün evvelki maçı tarafgi nin plonjonuna rağmen Galatasaray ikin rane idare ettiği için Ankara Gücü tara ci beraberlik sayısım yapmış oldu. Bu golden sonra Galatasaraylılar ga fından değiştirilmesi istenilen Nihaddı. Oyun, Güneşin Ankara Gücü kalesine libiyeti temin için sarfetmekte olduklar kadar uzanan bir akın ile başladı. Bunu enerjiyi bir kat daha artırdılar. Sarıkır21688 lira 97 kuruş bedeli keşifli Kağızmana 4 kilometre mesafedeki pımızılılann bu yüksek gayreti Beşiktaş ka Güclülerin üstüste birkaç akını takıb etti. nardan font borularla isale ve tevzi edilecek içme suyu inşaat münakasa lesinin biraz daha yakınmdan sıkışmas' îki taraf da mütevazin bir oyun göster müddeti 12/5/937 gününden itibaren 10 gün müddetle pazarlığa konulmuştur. 1 Pazarhk 22/5/937 cumartesi günü saat 10 da Kars Vilâyeti Encü na sebeb olduysa gol yapılamadı ve Be mekte idi. 16 ncı dakikada Güneşliler ilk menince vapılacaktır. sjktaş kalesine esen bir fırtına gibi bu ha gollerini yaptılar. Bundan sonra hakem 2 İnsaat bir kül halinde münakasaya konulduğu gibi inşaat yerinde bır müddet devam ettikten sonra, oyun Ankara Gücü aleyhine bir de penaltı ver boru ve malzeme teslımi ve boru keşif imalât icrası işlerinde ayrıca mevkii münakasadaaır. Her üç sıkka vapılacak teklif kabul edilecektir. Yalnız bu şıkların intihabı hususunda Encümen muhtar kalacaktır. 3 Insaatm heyeti umumiyesinin keşfi 21685 lira 97 kuruş olup teminatı 1626 lira 44 kuruştur. Boru ve malzeme teslimi işi keşfi 8013 lira 96 kuruş Maç Galib Berabere Mağlub Attığı Yediği Puvan olup teminatı 668 lira 54 kuruştur. gol gol adedi 4 Boru keşfi ve imalâtm icrası işinin keşfi 12772 lira 1 kuruş olup, 11 2 14 25 20 Beşiktaş 5 4 teminatı 95 lira 97 kuruştur. 11 4 5 34 21 24 Doğanspor 2 5 İnsaatın istınad *ettıği keşif tahlili fiat plânları münakasa ve fennî 9 5 2 2 22 12 21 Fenerbahçe şartname Baymdırhk İsleri Genel şartnamesi 100 kuruş mukabilinde Kars Na10 1 5 4 21 20 16 Genclerbirliği fıa Müdürlüğünden verilecektir. 10 3 2 5 18 26 18 Ankaragücü 6 İstekli olanların teklif mektublarile teminat makbuzlarım ehliyet 11 Üçok 1 7 16 16 3 28 vesikalarını ve Ticaret Odası kayid varakalarmı mühürlü zarfa koyarak yu7 19 14 1 3 13 Güneş 3 karıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz mu11 5 12 Galatasaray 2 3 8 kabilJnde vermeleri ve teklif mektublarmda bütün inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerinin vazmaları lâzımdır. (2775) ...**«•««•«*'II II| I I I istanbul ve Civarı Şehir Demiryolu Türk Anonim (Tasfiye Halinde) Şirketi 17 haziran 1937 perşembe günü saat 15 te umumî heyetin fevkalâde surette toplanması DAVET İLÂNI İstanbuî ve Civarı Şehir Demirvolu Türk Anonim Şirketi (Tasfiye Halinde) hissedarları, ticaret kanununun 456 ncı maddesine göre tasfiye me murları tarafından verilen bilânço ve mevcudat hesabını tasdik etmek ve idare meclismi yaptığı işlerden dolayı ibra eylemek üzere 17 haziran 1937 perşembe günü saat 15 te İstanbulda, Beyoğlunda, Tünel mevdamnda Metro hanında fevkalâde surette toplanacak umumî heyete davet olunurlar. Ticaret kanununun 385 inci maddesine göre, hatta bir hisse senedmi hâmil bulunan tekmil hissedarlar bu toplantıda hazır bulunabilirler. Bu toplantıda hazır bulunmak istıyen hissedarların toplantıdan nihayet bir hafta evvel hazır bulunmak veya kendilerini temsil ettirmek hususun daki tasavvurlarını taahhüdlü mektubla Tasfiye Memurlarına bildirmeler' icab eder. MÜZAKERE RUZNAMES1 1 5 mayıs 1937 de (Şirketin feshi tarihi) tesbit edilen ve ticaret kanununun 456 ncı maddesine göre tasfiye memurları tarafından verilen bi . lânço ve mevcudat hesabımn tasdıki. 2 İdare meclisinin yaptığı işlerden dolayı ibra edilmesi. İstanbul 7 Mayıs 1937 TASFİYE MEMURLARI | İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları : : : : : : : : : ] Analipsis kilisesi vakfı Ayanikola kilisesi vakfı Ayayorgi ve Analipsis kiliselerile mektebleri vakfL Ayastefanos kilise ve ilkokulu ve mezarhğı vakfı Ayanikola kilisesi vakfı Ayayorgi kilisesi vakfı Ayastrati kilisesi ve ilkmektebi vakfı Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfı Ayanikola kilisesi ve mektebi ve aşhanesi ve Ayaharalâmbos kilisesi ve avazması vakfı Kumkapıda Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakfj Şamatyada Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazlıçeşmede Ayapraskovî kilises ivakfı Salkımsöğüdde Ayatrapi ayazma ve mektebi vakfı Edirnekapıda Ayayorgi kilisesi vakfı Fenerde Kâtibmüslâhaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakl» Samatvada Ayamina kilisesi vakfı Edirnekapıda Sarmaşıkta Ayadimitri kilisesi vakfı Loncada Ayadimitri ve Ayalâherna kiliseleri ve mektebi vakfı Lângada Avıtodori kilisesi ve mektebi vakfı Yedikulede Bahklı Rum ortodoks hastanesi vakfı Balatta Balino kilisesi vakfı Edirnekapıda İlk Rum muhtelit mektebi vakfı Fenerde Rum mektebikebiri vakfı Edirnekapıda Tekfursaray Hançerli Panaiya kilisesi vakfı Fenerde Maraşlı Rum mektebi vakfı Altımermerde Meryemana kilisesi vakfı Eğrikapıda Meryemana kilisesi vakfı Samatvada Belgrad Mervemana kilisesi vakfı Vefada Panaiva kilise ve avazması vakfı Salmatomrukta Panaiva kilisesi vakfı Fenerde Yuvakimion Rum kız mektebi vakfı Evübde Şurp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarhğı vakfı Samatvada Anarat Higutiüm kilisesi vakfı Evübde Babahaydarda Sürp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vakfı Gedikpaşada Ermeni Protestan kilisesi vakfı Kumkapı dışında Sürp Harityum kilisesi ve mektebl vakfı Yeşilköyde Surp İstepanos kilisesi ve Kapamacıyan mektebi ve me« zarlığı vakfı Samatvada Sulumanastırda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sahak» yan Nunvan mektebi ve mezarhğı vakfı Fenerde Meryemana namı diğer Kanlı kilise vakfı Kumkapıda Kazganîsadi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfı Kumkapıda Mervemana Drasörleri kilisesi vakfı Topkapıda Sürp Nikogos kilisesi ve Leon Vartubyan mektebi ve mezarhğı vakfı Narhkapıda Surp Ohannes kilisesi vakfı • Gedikpaşada Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı Yedikule haricinde Surp Pırgiç kilisesi ve hastanesi vakfı Balatta Sürp Herşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve mezarhğı vakfı. Yenikapıda Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı Balatta Musevî Cemaati vakfı Balatta Musevî hastahanesi vakfı Salmatomrukta Musevî Sinagonu vakfı Tekfursaravda Musevî Cemaati vakfı Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukanda yazıh vakıflara, 2762 savıh vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümJerine tevfikan tek mütevelli tavin edileceğinden alâkalıların 23 mayıs 937 tarihine kadar îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelusul müracaatleri ilân olunur . (2558) Eyübsultan camisi harimindeki iki servi ağacile Aksaraj'da Babahasan Alemî mahallesinde Haydarhane tekke bahcesindeki iki servi ağacı pazarhkla mahallerinde satılacaktır. İhaleleri 20/5/937 perşembe günü vapılacaktır. Evübsultan camisindeki ağaclarm arttırması saat on birde ve Haydarhane tekke bahcesindeki ağaclar saat 15 tedir. İsteklilerin mahallindeki memur lara müracaat etmeleri. (2780) Şamatyada Topkapıda Bakırköyünde Yeşilköyde Şamatyada Samatvada Balatta Fenerde Cibalide Uyuşturucu Maddeler Inhisarından: İdaremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vasıta sile doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. Alımlar mezkur bankanm aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 54 şube ve sandığmda vapılacaktır. Tokad, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya Merzifon, Gümüşhacıköy, Çorum, Mecidözü, İskilip, Malatya, Adıvaman, Eskişehir, Sivrihisar, Mihallıcık, Kütahya, Emet. Gediz, Simav, Tavşanh, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Ş. Karaağaç, Bilecik, Bozöyük, İnegöl, Geyve, Göynük, Orhaneli, Uşak, Cal. Çivril, Kula. Afyonkarahisar. Bolvadin, Sandıkh, Yenişehir, Nallıhan, Zmirdağ, Sevdişehir, Konya, Denizli, Aydın, İsparta, Eğridir, Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. Mubayaa fiatları şu suretle tesbit olunmuştur: Softlar beher morfin derecesi 40 kuruş Temiz ve konaksız toplanmış drogistler beher morfin derecesi 40 > Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin derecesi 35 » Morfini vüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin derecesi 30 » Satın ahnacak afyonlann iptidaî muayenesi îdaremizin ahm merkezlerine göndereceği eksperler tarafından vapılacak ve tartı ve tesellümü müteakib alâkadarlara kilo başma berveçhiâti miktarlarda avans verilecektir: Softlar 4. TL. *Çz Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4. » Wf Morfini ^o 12 ve daha yukarı kabalar 3. » Morfini % 12 den aşağı kabalar 2.50 » Bakiye afvon bedelleri İstanbulda vapılacak lâboratuar tahlilden sonra azamî sür'atle ve gene Ziraat Bankaları vasıtasile alâkadarlara ödettirile cektir. Ekicilere afyonlarını Bankaya teslım ettikleri tarihten itibaren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir. Mubavaalara afvonun toplanmasını müteakib derhal başlanacak ve bu tarihler Banka tarafından mahallen ilân olunacaktır. Ahm münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakikî müstahsillere aid mallara tahsis edildığinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsil malları kat'iyyen kabul edilmiyecektir. Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara daha yüksek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplaması kendi menfaatleri icabındandır. (2709) İçme Suyu Tesisatı Münakasası Kars Vilâyetinden: Millî küme maçlarında takımların vaziyeti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle