13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 17 Mayıs 1937 Ankara Beynelmilel sergisinde büyük muvaffakiyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan isviçre'de webbolite A. G. in Kuyunuzun. musluğunuzun kireçli ve acı suyunu 0 1 derecede tatlı suya çevirir. Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; O Li D GiHAZLARI BANYODA: YEMEK ve CAYDA: ÇAMAŞIR ve BULAŞIKta KA2AN ve KALORiFERde BOYAHANELERde . Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülâsyonu devam ettirir, saçlarm kepeklenmesine mâni olur. Et ve kuru sebzeleri cabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir. Sodaya ihtiyac kalmaz, elleri tahribattan kurtanr, sabundan % 60 tasarruf temin eder, çanıaşırlann yıpranmasına mâni olur. Kazanlann kireç tutmasına ve boruların zamanla tıkanmasına mâni olur. Dalıa az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. Alelumum sanavıde, ev idaresinde, hastane, lâboratuar, mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve muskirat ımalâthanelerınde ve berber salonlarında mutlaka lâzundır. VEBOLİD: ELEKTRİK ve şehrin bütün büyük elektrik mağazalarında satılır. s Kolay, seri ve ekonomiktir. PLÖNJÖRÜ A T i E Tazyikli ve tazyiksiz su ile işler Saatte 250 litre tasfiye eden portatif cihazlar Cihazların tasfiye etiiği suyun evsafı asliye ve tabiiyesinde bir değişiklik yapmadığı Cülhane As. ve Zürih Hıfzıssıhha enstitüsü tarafından tevsik edilmiştir. Tazyikli ve tazyiksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar ve kudretleri tamamen garantilidir. Siparişîer posta öcreti almmaksızın gönderilir, Taleb uzerine bir memurumuz cıhazla beraber tecrübe yapmak üzere adresinıze gondenlır. Telefon: 44507 25 T. lirası Bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan VEBOLİD LİMİTED ^tanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Satış yerleri Ankara, Vehbı Koç Tıcaret Evi' Ankara Şark Merkez ecza deposu İstanbul: Ziyaeddin Saıd Voyvoda, 40 42 Galata Izmır: Şıfa Eczanesı Adana Fevzı Dural Samsun Şık Terakkı Tıcarethanesi Aydın: Emnıvet Eczanesı Kutçhva: Ihsan Şerıf Eczanesı Malatva Mahmud Nedım ve Bıraderı Inebolu Salâhaddın Çelebı Sıvas Yusuf Unsalan Trabzon1 Faık Harunoğlu ve Oğulları Bıga Zuhtu Zeren Kasta monr Mustafa Nuhoğlu Taskopru Tukmen Kardeşler Dadav: Esref Tıftık Bursa1 Behcet Yarıcı Merzıfon: Larlar Kardeşler M Akhısar Hılmı Faız Kays err Mustafa Dırı Edremıd Alı Rıza Karagozoğlu Edırne Azız İşbılen Tokad Perı Kardeşler Zongul dak Mehmed Hılmi Gürol Gazi Anteb Mehmed Sırrı Ozkaya Antalya Adıl Aşçıoğlu Fiatı 240 kuruştan başlar. öksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes1 No. 22, Mavı yapı RIZA kadın hastalıklan ÜNVER Ooğum ve Teleton 22638 Operatör Turgudlu Belediye Riyasetinden: ~ Şehırin su geçmiyen yerlerine tesisat yapılması için aşağıda mıktar ve safı yazüı malzeme kapalı zarfla eksıltmıve konulmuştur. 1 Her bırı uç metre uzunluğunda ve 70 mılımetre kutrunda 4600 metboru, 12 aded vana ve 18 aded dırsek ve 2000 kılo kurşun ve 195 kılo katnlı salmastradır. 2 Malzemenın bedeli keşfı 12995 liradır. 3 Gumruk maafıyetmın temını belediyeye aiddir. 4 Buna daır fennî şartname ve keşıfnameler îstanbul, İzm ı Turllu Beledıvelerınde gorebıhrler 5 Eksıltme tarıhı 27/5/937 perşembe günü saat 16 dadır. 6 lstırak ıçın: A Tıcaret Odasma kayidli olduğuna dair vesika. B Teklif mektublannın ihale saatınden bir saat evvel Belediye En nenine veriimesı. C Bedeli keşfın yüzde yedı buçuğu olan 975 liralık teminat veya bana mektubu vermesı şarttır. 6 Talıblerin taym olunan gün ve saatte Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (2752) Anadolu, Suriye, Irak ve Iranın başlıca şehirlerinde satış yerleri aranıyor. Dr. A. K. KUTİEL Karaköy, Topçular cad. 37 Diş tabibi Paris Darülfünunundan mezun Cağaloğlundan Istanbul Beledıyesi karşısına nakletmiştir. FIKRI MEHMED RiFAT KUMBARA TARLADIR ^ Sıhhatınızı muhafaza etmek ve Genç kalmak için her sabah Havagazı ŞofBen ile bir Duş alınız. HAVAGAZI SOFBEhİ Denizyolları Işletmesi Müdürlüğünden: İdaremızm Zonguldaktan Istanbula naklettıreceğı 80 120 bm ton maden komurunun naklıyecılığı kapalı zarfla eksıltmıve konulmuştur Eksıltme 31 mavıs 1937 gunu saat on beşte ıdaremız Levazım Şeflığınde yapılacaktır Eksıltme şartnamesı ve mukavele projesı hergun Levazım Şeflığımızden bılâ bedel alınabılır. (2778) Grîp Romaiîznıa ASIPIN KENAN SAĞLIK VERİR BA? A6RILARINDAN kfUCTULMAÜ İÇİN YAlNIZ^fetfa ALINIZ " Sahıb ve fta$mu/ıarrirt. Yanut Nadı Vmum'ı nesnyatı tdare eden fazt Muduru Hthmet Münif Cumtıurıyeı matbaası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle