09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 17 Mayıs 1937 I Küçük hikâye Mehtab j ginlik duymağa başlamıştı. Dermanı ke İSTANBUL: silmiş, birdenbire bitkinliğe uğramış gibiy IBaştarafı 1 inci sahifedei 12 30 plâkla Türk musiMsi 12.50 haradi. Hemen oracığa çökmek, bu ilâhî man dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 ten sonra saat 12 de Romanya Hariciye zarayı doyasıya seyretmek arzulan hisse son 17,00 Inkılâb dersleri. Üniversiteden Nazırı Antonesco ile ilk temasını yap • naklen. Mahmud Esad Bozkurt tarafındandiyordu. mıştır. tki Hariciye Nazırı iki saat ka 18.30 plâkla dans musikisi 19,20 Afrika İleride, ırmağm boyunca uzayıp giden dar iki devleti alâkadar eden muhtelif av hatıralari: S. Salâhaddin Cihanoğlu tasıra ağaclar görünüyordu. Bu ağaclann meseleler hakkında ihzarî mahiyette gö rafından 19,45 konferans: C. Halk Partisi namma: Fazıl (Sporun fevaidi hakkında)üstünde, ay ışığınm delip geçtigi, tül gibi rüşmeler yapmışlardır. 20 00 Rifat ve arkadaşlan tarafmdan Turk beyaz, ince bir buhar tabakası dalgalanı Öğleden sonra saat 5 te iki Nazır, musikisi ve halk şarkılan 20,30 Omer Rıyor, ırmak, bu beyazlığın arasından bi Romanya Başvekili Tataresco'nun ya za tarafmdan arabca söylev 20,45 Safiye ve arkadasları tarafmdan Türk musikisi rüya gibi seziliyordu. nında içtima etmişlerdir. Üç devlet ada ve halk şarküarı (Saat ayan) 2145 ŞePapaz, bir kere daha durdu. Içinde mı arasmda bir saat süren bir konuşma hir Tiyatrosu dram kısmı tarafmdan bir gitgide artan. büyüyen, derinleşen bir hü cereyan etmiştir. Tataresco'nun yanından temsil 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gunun programı 22,30 plâkla solozün duyuyordu. Ayni zamanda, müphem ayrılan iki Hariciye Nazın, konuşmala • lar, opera ve operet parçalan 23,00 son. bir şüphe, mukavemet edilemez bir tered rını saat 7 ye kadar uzatmışlar ve bu a VİYANA: düde düşmüştü; arasıra, kendi kendin rada Orta Avrupa ile Balkan Antantı 18,10 seyahat notlan, gramofon 19,05 MUSİKİ 20,05 spor, konuşma ve saire sormağı âdet edindiği suallerden birisi nı ve Küçük Itila.fi alâkadar eden bütün 20,30 OPERA YAYINI: SIHIRLİ FLÜT gene dudaklanna kadar geliyordu. meseleler hakkında uzun fıkir teatile 23,35 muhtelif haberler 24 BĞLENCEIİ Acaba, Cenabı Hak, bu mehtabı niçin rinde bulunmuşlardır. KONSER. BERLİN: yaratmıştı? Gecenin hikmeti vücudü in Safranbolunun şimalden alınmış bir resmi Bu akşam Türk sefarethanesinde biı 17,05 MUSİKİ 19,05 MUSİKİLİ AŞK sanları uykuya, kendilerini unutmağa v resmi kabul tertib edilmiş ve bu kabul < Ziraatin bütün icablanna uygun olarak Safranbolu (Hususî) Her kasaba mevzuu bahsolmuşsa da, Bağlarda han SAHNELERİ 20,05 MUSİKİ 20,45 sporyaratıldığına kat'iyyen inandığı tabiatin istirahate davet olduğuna göre, onun gün resminde Romanya Hariciye Nazırı sakinlerinin yaşayışlarında o kasabanm hamam, dükkân ve sairenin bulunmayı 21,05 OPERA YAYINI: RİGOLETTO 23,05 hava, haberler, spor 23.35 GECE MUSİ bilâkis, yaşıyan her mevcudu kendi icab düzden daha güzel, şafaklardan ve gu Antonesco da hazır bulunmuştur. vaziyeti icabı bazı hususiyetlerin olması şı, bilhassa resmî dairelerin kasabada olu KISI VE DANS HAVALARI. Yann saat I 1,30 da iki Hariciye Narublardan daha nefis bir şekilde yaratıl larına ramettiği aklından geçemezdi. PEŞTE: şu bu teşebbüsleri h«r vakit akim bırakmasmın sebebi ne olabilirdi? Ya şu cazi zın arasında bir görüşme daha cereyan tabııdır. Fakat bunlar çok vakit bellibaşlı Fakat, kadından nefret ediyordu; bu 17,50 PIYANO KONSERİ 18,25 edebl meşgaleler ihdas etmezler. Böyle husu mıştır. Maahaza uzun yıllardır, daha çonefreti de şuursuz, insiyakî bir histi. Onun beli, insanın içini yavaş yavaş, tatlı bir edecektir. Saat birde de Kral S. M. Cacukluklanndanberi her sene bu sıkmtıya konuşma 18,55 ÇINGENE ORKESTRASIsiyetlerin içinde öyleleri de vardır ki telâ19,55 hikâye 20,25 ORKESTRA KONSERİnazarında, kadın, ta Âdem babadanberi duygu ile dolduran, güneşten daha şaira rol, yanında Romanya Başvekili Tata resco ile Hariciye Nazın Antonesco ol fisi için epeyce bir fedakârlık yapmak alışan Safranbolulular, bu şeklin temadi 20,50 konferanslar, haberler 22,50 CAZne ay acaba neden dolayı yeryüzünü geerkekleri baştan çıkarmağa, onlan mahva sini tabiî bulmaktadırlar. BAND TAKTMI 23 45 almanca haberler sürüklemeğe memur, tehlıkeli, âciz ve es celeri böyle aydınlatıyordu? Çok fazla duğu halde Türkiye Hariciye Vekilini zarurî olur. Safranbolu ikinci kısma da23,50 ORKESTRA KONSERİ, haberler. Bağlar mıntakası buz gibi hava ve sukabul edecek ve kendilerini yemeğe alı hil olan kasabalarımızdandır. Yani öy'e BÜKREŞ: rarengiz bir mahluktu. Kâinatta hiçbir \t nazik, kuvvetli ışıklara tahamoıül edemi koyacaktır. Romanya Kralı ymekten bir hususiyeti vardır ki koca kasabayı her larile, güzel manzaralarile, yemiş bahçe18,05 EĞLENCELİ KONSER 20,05 konyin lüzumsuz ve manasız olmadığına sar yecek kadar esrarh şeyleri aydınlatmağa sonra Türkiye Hariciye Vekilile bir mü yıl yerinden oynatır. Bu sözümle bir ka lerile ve bütün tabiî güzelliklerile cidden ferans, gramofon, konferans 21,30 ODA sılmaz bir kanaat besliyen papaz, bu za mahsus gibi görünen bu gece güneşinin MUSİKİSİ 22,10 kitablara dair 22,15 lâkat yapacaktır. zulme'tleri böyle şeffaflandırması neden sabanın bütün eşyasile bir yerden kalkıp nefîstir. Gidip gelmesi müz'iç olmakla ŞAN KONSERİ 22,35 hava, haberler, sporrarlı mahlukun lüzumlu tarafını keşfede Türkiye Hariciye Vekili akşam saat bir yer« gittiğini anlatmak istiyorum. Bu beraber edilen safa çekilen zahmetlere 22,50 gece konseri 23,50 fransızca ve almeyince, Cenabı Hakkm da, bu eserinden di? 19,15 te ekspresle Cenevreye hareket e göç her sene mayıs ayı ortalanna doğru değer. Halkın bina tamiri masrafları ka manca haberler 24 son haberler. Ya bülbülün, böyle gecelerde, her kuş hoşnud kalmadığını, teselli makammda, LONDRA: gibi yuvasına çekilip dinleneceği yerde, decektir. Türkiy ile Romanya arasındaki başlar, birinciteşrinde tekrar kasabaya barık olduğu gibi kasabaya gelen memurdüsünürdü. 18,05 çocuklann zamanı 19,05 ASKERÎ temaslara Cenevrede de devam edile sabahlara kadar şakımasını nasıl izah etdönmekle biter ve bütün Safranbolulular lann da ev kirası masraflan kabarıktır. BANDO 20 05 haberler, hava 20,35 röErkeği imtihan etmek maksadile yara cektir. heryıl bu zahmete katlanıp giderler. Ha Bir memur alışmış ve beğenmiş olduğu portaj 21,05 eğlenceli ve karışık yayın blan kadına, bir kapana yaklaşırcasma, meliydi? Tevfik Rüştii Arasın burada bulun 22,05 ORKESTRA KONSERİ 23,05 haberDünya, yan şeffaf bir tül altında kalkorku ile, ihtiyatla yaklaşmak lâzımdı ve duğu müddet zarfında iki devlet arasm ricden biri Safranbolunun nüfusile hane kışlık evini elden kaçırmamak için yazm ler, hava, spor. konuşma 23,35 DANS ORkadın, erkeğe doğru açılan kollan ve du mış gibi görünüyordu; ve bu manzara, da mühim ekonomik temaslar da olmuş leri adedini sorsa alacağı cevab şudur. oturmadığı halde kirasını vermek ıztıra KESTRASI 24,35 haberler, hava 24,45 daklarile hakikaten bir kapandan başka bir kalbde ürpertiler, ruhta bir heyecan, vü tur. Altı bin nüfus, üç bin hane. Ve soran zat nndadır. Yazın en sıcak zamanlannda gramolon. PARIS [P.T.T.]: cudde bir rehavet uyandınyordu. Insan şey değildi. Rahibelere karşı bir parça da hakikati bilemiyorsa bir hanede ancak kasaba büsbütün boşalmış bir hal alır ve 17,20 KARIŞIK MUSİKİ 18,20 gramo lar, uyku zamanına tesadüf eden bütün Romanya gazetelerînde hararetli iki kişi oturduğuna kanaat getirir. Halha müsamehah davranıyordu. Buna rağ neşriyat geceleri, bekçilerin ayak sesleri iki yüz fon, haberler 20,05 ŞARKILAR 20,20 men, onlara bile huşunetle muamele et bu güzellıkleri görmekten mahrum oldukBükreş 16 (A.A.) Bütün gazete buki vaziyet böyle değildir. Safranbolu metro ileriden duyulacak derecede, derin gramofon. hava, haberler 21,05 eğlenceli mekten geri durmuyor, dünya zevklerine larına göre, semadan yere dökülen bu yayın 21,35 piyesler 23,35 haberler, spor, ler Rüştü Arasın Bükreşi ziyaretini fev da hemen hemen her aile iki eve maliktir. bir sessizlik arzeder. Koca kasabada o gramofon, hava. veda etmiş olan bu kadınlann bile mu ulvî manzara, bu şiir sağnağı kimin için kalâde mühim bir hâdise olarak karşıla Birisi kasabada, diğeri de bir ilâ bir buçuk tuz kırk hane kadar bir kısım daimî saROMA: zır olmaktan vareste kalmadıklannı, erke di? makta ve Başbakan Tataresco ve Hari saat mesafedeki Bağlar namile anılan 18,25 EĞLENCELİ KONSER 18,55 ha kinlerden maduddur. Bunlar da iş ve vaPapaz, bütün bu «niçin» lerine, ilk değin karşısında sadece «kadın» olduklarıberler. şiirler ve karışık yayın 22,05 PİYAciye Bakanı Antonesco ile yapacağı ko mahallelerdedir. Bu yüzdendir ki Safziyetleri icabı kalmak mecburiyetindedir NO MUSİKİSİ 23,05 komedl 23,45 DANS nı düşünerek, rahibe manastırlanna gitti fa olarak «çünkü» cevabını bulamıyordu. nuşmaların hususiyeti üzerinde durmak ranbolululann bütçelerindeki bina tamir; Tam o sırada, ilerideki ağaclığın içinği zaman, kapıdan çıkarken cübbesinin Ier. Hiçbir düzlük ve meydanlığa malık HAVALARI, istirahat esnasında haberler, tadır. hava. faslı daima kabarıktır. Bu mecburî taeteklerini silkeliyor, bir tehlikeden kaçar den, yanyana yürüyen iki gölge belirdi. Curentul gazetesi, bu gayriresmî zi şınmalara da s«beb kasabanın çok eski olmıyan kasabada bittabi bir tenezzüh gibi, uzun bacaklannı alabildiğine açarak Bu iki gölgeden biri erkek, öteki kadmdı. yaretin inkâr edilmez ehemmiyetini teba den bir çukur içerisine kurulmuş olması yeri, bir spor sahası da olmadığından Erkek, elini kadının beline dolamıştı. uzaklaşıyordu. gencliğin sporla alâkası hemen hemen rüz ettirdikten sonra diyor ki: dır. Yazm havasızlık yüzünden kasaba Aheste adımlarla, ırmak boyunca, ağac Bu akşam sehrin muhtelif semtlerinde Papazın bir kız kardeşi vardı ki, civar «Gerek Romanyada, gerekse Merke gayet sıcak olur. Hatta bu sıcak etraf münkatidir. Son zamanda kasabanm nöbetçi olan eczaneler şunlardır: lann altında ilerliyorlardı. Onlann görünevlerden birinde kızile beraber oturuyorzî ve Şarkî Avrupada cereyan eden son istanbul cihetindekiler: taki kayalar dolayısile geceyanlarına ka Bağlara nakli meselesi gene canlanmış du. Papaz, zeki, şen, müstehzi bir kız mesi, etraflannı bir çerçeve gibi çeviren diplomatik hâdiseler etrafında noktai naEminonünde (Hüseyin Hüsnü), Beyazıdve kasabada yeniden bina yaptırmak yada fBelkis), Küçukpazarda (H. Hulusi), Eolan yeğenini çok severdi. Bütün emeli bu lâhutî, fakat durgun manzarayı birden zar teatileri yapılacağına şüphe yoktur. dar devam eder. sak edilmiştir. Ancak esaslı olmamak şar yubsultanda (Mustafa Arif), ŞehretninlnUzücü olan bu gidip gelme meselesini günün birinde, nefret ettiği kadmlar sıra bire canlandırdı. Balkan paktı ve Karadeniz ve Akdeniz Papaz, olduğu yerde, kalbi çarparak meseleleri bilhassa bugünkü diplomasi hitama erdirmek, yani kasabayı Bağla tile bazı adi tamirlere müsaade olunmak de (Hamdi). Karagümrükte (Fuad), Sasına geçmesi mukadder olan bu kızı matyada (Teofilos), Şehzadebaşmda (Atadır. tehlıkeli yoldan çevirmek, dünya zevkle durdu. Gördüğü bir çift gölge, bu gecele hareketleri içinde iki dost memleketin si ra büsbütün kaldırmak zaman zaman saf), Aksarayda (Etem Pertev), Fenerds (Emilyadi). Alemdarda (Eşref Neş'et), Barinin tadım almadan onu bir manastıra rin, kendileri için, insanların aşkını çerçe yasî teşriki mesailerinde kat'î mahiyetı kırköyde (İstepan). maletmekti. Lâkin, genc kız, dayısının bu velemek için yaratıldığım haykıran bir haiz birer amildir.» Beyoglu cihetindekiler: ümidini boşa çıkaracak bir istidaddaydı. cevabdı. Papaz, kucakkucağa ilerliyen ve Dimineatza gazetesi de şöyle yazıyor: İstiklâl caddesinde (Matkoviç), Yüksekşimdi bir tek vücud gibi görünen iki göl«Bu ziyaretin, bugünkü beynelmilel :aldırımda fVingopulo), Galatada (MerBazan, dayı ve yeğen kır gezintisi ya cW birinin yeğeni olduğunu tanımıştı. hâdiseler içinde ve Cenevre toplantısı a kez), Taksimde Parmakkapıda (Kemal Reparlardı. Bu gezintiler esnasında, papaz büD, Şişli Osmanbeyde fŞark Merkez), Kadinî bir bahis tutturur, bitmez tükenmez Biraz evvelki suallerinin bu canlı cevabı, rifesinde kayde değer bir ehmmiyeti varyapılan bütün merasim ve muazzam resmi geçidler, sımpasada cMüeyyed). Hasköyde (Nesim tbir va'za girişirdi. O zaman, genc kızın, onun kalbinde bir başka şüphe uyandırı dır. Çünkü bunlar Balkan Antantile KüAseoı, Besiktaşta (Ali Rıza), Sarıyerde her türlü ihtişamlı teferrüatile (Nuri). Fbu va'za kulak asmayışından ziyade, u yor, insanların aşkını bu kadar lâhutî bir çük Antant arasında muvazi bir hattı hamanzaraya lâyık gören Allahm, o aşka eket takibini icab ettirmektedir. Bu zi Usküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: çuşan kelebeklerin peşinden koşup yaka cevaz verdiğine inanacağı geliyordu. Üsküdarda (İtimad), Kadıköyünde Altıyaret sırasında, Antonesco'nun Ankarayı lıyabildığini sevip okşamağa, öpmeğe kalr ol ağzında (Merkez), Büyükadada (Ştnasi Duramadı; yan mahçub, yan şaşkın iyaretinde müşahede edilen görüş birlikışması papazı telâşa düşürürdü. YeğeniRıza), Heybelide (Halk). nin kalbinde de, her kadın kalbinde oldu oradan uzaklaştı. Kapısından bile bak ğini tarsin için günün meseleleri üzerinde ğu gibi, tesadüf ettiği her güzel şeyi ok mağa hakkı olmadığı bir mabede girmiş bir Türk Rumen prensip anlaşması huBir yaırddaşımız Almanyada susunda ısrar edilecektir.» şamak, öpmek ihtiyacınm yaşadığını gör ibiydi. Çeviren: bir kazaya kurban gitti Diğer bütün gazeteler de iki memkket dükçe, papaz çileden çıkıyordu. HAMDİ VAROĞLV arasındaki dostluğu tebarüz ettirmekte ve Şehrimizdeki kalorifer müteahhidle Ve nihayet, günün birinde, en kork Arasın Bükreşten geçişini büyük ehem inden Sun'i Hulusinin eşi Charlotte tuğu şey başına geldi. Yeğeni, köy deli miyeti haiz bir tezahür olarak telâkki eykanlılarından binle sevişiyordu. Papaz, Kadın hekimleri aylık Hulusi ziyaret için bundan 3 hafta ev lemektedir. bu acı haberi, zangocun karısından duy el gitmiş olduğu Almanyanın Guben toplantısı muştu. O gün, akşama kadar hiddetinden ehrinde acı bir kazaya kurban gitmişTürk Ginekologi Kurumu, bu senenin Sovyet Rusya Japonya köpürdü. Bu feci havadis, onun sadece son toplantısmı, Profesör Kenan Tevfik :r. Sahibi tarafmdan bir yokuşun ba papaz taassubunu yaralamakla kalmamış Sezenelin başkanlığında yapmıştır. münasebatı ına bırakılan bir Grahan Page limu evlâd yerine koyduğu kız kardeşinin kızı Bu toplantıda Ahmed Asım Onur, biTokyo 16 (A.A.) Berline gitmekin, el'an anlaşılmıyan bir sebebden hatarafmdan aldatılmak vaziyetinde de bırini kann, diğerini hazne yolile çıkardı te olan Sovyet büyük elçisi Jurenef hareekete geçmiş ve yokuşun alt başmda Yarın akşamdan itibaren rakmıştı. Kızı, varacağı kocayı, ona da ğı iki cismi rahim kanseri piyesini ve ketinden evvel Domei ajansına yaptığı bealdınmdan giden Charlotte'u çiğne nışmadan, kendi kendine intıhab etmi§ bir bunlara aid mikroskopik müstahzarları anaüa bugün Japonya ile Sovyet Rus miştir. Charlotte aldığı yaralardan 14 baba mevkiinde bulunuyordu. gösterdi. Muhtelif ameliyat teknıkleri ya arasında mevcud müşkülâtın dostane mayıs cuma günü Guben şehir hasta Akşam yemeğinde, iştihasız, zoraki bir hakkında mukayeseler yaparak, şahsî bir tarzda halline imkân bulunduğunu ve esinde vefat etmiştir. Mahallî polis kasinemalarında birden iki lokma birşey yedıkten sonra, yerinde kanaatini söyledi. Kanserin birisi iki bu meseleler esasından görüşülürse pek anm müsebbbibleri hakkında etraflı duramadı; kalktı, geceleri sokağa çıkar cevfli bir rahimde husule gelmişti. â halledilebileceğini söylemiş ve demiş Bundan sonra geçen celseye aid vakahkikat yapmaktadır. ken yanına almağı âdet edindiği kalın :ir ki: bastonu kapınca sokağa fırladı. Biraz do aklarla tebliğin münakaşası yapıldı. « Japonya ile Sovyet Rusya arasınlaşacak, kafasını ağırlaştıran kötü düşün Münakaşalara Kenan Tevfik Sezenel. daki münasebatm fena olduğunu söyle S bütün tafsilâtile ve şehrimizde renkli olarak Ahmed Asım Onur, Halid İhsan, Zeki mek bir hatadır. Bu münasebatm istikrarceleri dağıtacaktı. i ve i âveten hergün ilk gösterilecek yegâne filimdir. Kapıyı açtı; fakat, eşikte durakladı. Tektaş ve Hüsnü Şakir katıldı. seansta ıız olduğu söylenirse daha doğru olur.» N Dışarısı, pek nadir tesadüf edilen parlak Jurenef Sato ile yaptığı son konuşmalar bir ay ışığı altında yanıyordu. Ufacık Romanya ve Bulgaristandan hakkında da bu konuşmaların bir çıkmaza bahçenin, evin kapısından dış kapıya kagelecek muhacirler girdiğinin iddia edilemiyeceğini ehemmi ** Çarşamba matinelerinden dar iki sıralı, incecik dallı ağaclan, bol bir Ingiltere kralı 6 ncı Jorj'un taç giymesi ve S itibaren Romanya ve Bulgaristandan temmu etle kaydetmistir. ziya ortasında daha büyümüş gibi görü zun birinden itibaren muhacir nakliyatı sinemacılıkta bir tarih kaydedecek olan Varşova Tıb Fakültesi açıldı 1 nüyordu. Yerden henüz ayrılan gündüz ,rapılacaktır. Bu itibarla gönderilecek Varşova 16 (A.A.) Üniversite, Leh sıcağı, çiçek kokulannı etrafa yaymış, apurlar hakkında alâkadarlarla temasa e Yahudi talebe arasındaki ihtilâflar bahçe ışıktan ve kokudan ibaret efsanevî irişilmesi için alâkadar memurlara teb zerine sekiz haftadır tatil edilmiş o bir âlem olmuştu. igat yapılmıştır. Bu sene İstanbul Vilâ lan Tıb Fakültesi derslerine, iki ders Müstesna filminin ilk iraesî şeretine bir ,'eti mmtakasma muhacir iskân edilmi müstesna olmak üzere, tekrar başlan Papaz, bu manzarayı bir müddet seyKalamış koyundan bütün Mar ••nasına karar vermiştir. rettikten sonra, ağır ağır yürümeğe başla ecektir. maraya hâkim en >üksek mevkide tertip edilmiştir. Mevsimin en büyük art stik hadidı.. Biraz evvele kadar zihnini dolduran ve Bostancı tramvay caddesinde sesi, Kral VI ncı Jorj'un tac g'ıyme haftasında dün ağır düşünceler sanki birdenbire dağılmış, bin yüz metro karedir. Bahçe oryanın en büyük şehirlerinin sinemalarile beraber yeğeni bile aklından çıkmıştı. tasında modern ve muhkem biı gösterilecek yegâne şaheserdir. kârgir köşk satıhktır. Köşkün arBahçe kapısından çıkıp ta kırda ileriilâveten : ingiltere kralı 6 ncı Jorj'un tac giyme sası Feneryolunun en güzel arsalemeğe başlaymca, ay ışığı, bu göz alabilsıdır. Binası en ferah, muhkem ve töreni bütün tafsilâtile. diğine uzayıp giden sahada, ona daha ihmodern binalardandır. İki salon Hamış : Bu gala müsameresi için restnî elbise giyilmesi şayanı arzudur. günü gecesi saat 9 da tişamlı göründü. Kurbağaların keskin sesyedi oda ve bütün konforu havi Hepsi de numarah ve mütesaviyen 1 lira fiatla olan bu şala müsame müstesna bir köşktür. leri, bülbüllerin neşeli ötüşlerine kanşıresi yerlerînden ancak bir kaçı kalmıştır. Lutfen evvelden temin edilmesi Tafsilât almak ve gezip görmek Telefon: 41341. Başka hiçbir sinema bu filmi göstermiyecektir yor, ayın durgun ışığına hayat ve hareket için Cumhuriyet matbaasında Bay , Matbuat mümessillerinin, sinema ve film müessese eri müdüriyetilâve ediyordu. 1 Z E N G İ N ve G Ü Z E L bir program hazırlanmıştır. Sefkatiye müracaat olunur. lerinin bugün saat 11 de veri ecek hususî seansa teşriflerı lica olunur Papaz, sebebini anlıyamadığı bir ez, Biletler Melek sineması gişesinden alınabilir. Koyu mutaassıb bir papazdı. Değiş mez, sarsılmaz kanaatleri, Allahı tanıdı ğma, onun bütün maksadlarmın, iradele rinin künhüne vâkıf bulunduğuna samimi bir imanı vardı. «Cenabı Hakkın sırrına akıl ermez» di yenlerden değildi. Kendi kendine kaldı ğı zaman, hilkatin manasını anlamak içi uzunuzadıya düşünür, muhakemeler ya par ve mutlaka kendince müspet netice ler çıkarırdı. Tabiatte herşeyin mutlak vı mükemmel bir mantığa istinad ettiğine şü hesi yoktu. Kafasında, her «niçin» biı «çünkü» ile karşılaşırdı. Meselâ şafak mahlukatm uykudan neşe ile uyanmas için yaratılmıştı. Gündüzler, mahsulât oldurmağa, yağmurlar, onlan sulamağa akşamlar, mahlukatı uykuya hazırlamağj ve karanlık geceler uyku getirmeğe me murdu. Harîcîye Vekilimîz Bükreşte mühim görüşmeler yaptı Safranboluda göç başladı Yazı ve kışı ayrı ayri yerlerde geçîren koca şehir halkı için her sene göç etmek çok müşkül oluyor RADVO Bu aksamki program J NOBETCI ECZANELER ingiltere kralı S.M. 6 ncı Jorj'un taç giyme merasimi i P E K v e M E L E K sinemasında Bu akşamdan itibaren S A KA RY A Bu akşamdan itibaren sinemasında ingiltete kralı 6 ncı Jorj'un taç giyme töreni bütün tafsilâtile gösterilecektir. SARAY ve SÜMER ingiltere kralı VI ncı Jorj'un taç gîyme merasimi Yarın akşam S A K A R Y A sinemasında A Ü Aşk BandDSL Satılk köşk T T A M A RA ingiltere Tacının incileri N " MARİNELLA Feneryolunda «• GALA MÜSAMERESJ IŞIK LiSESiNİN senelik büyük müsameresi 19 mayıs çarşamba MELEK sinemasında verilecektir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle