13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURfYET Î7 Mâvis 1927 PASLANMAZ Size aşağıdaki beş şartıitemm eder^ Y a l n ı z F.RIJBIDAfRE bunu i s p a t e d e r . GARANTİ Gelip KanYat görünüz . . . . g e t IVcTc'e k s ı n ı F R I C I DA IR E G E N E R AL MOTORS MAMULAÎI Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan tıraş bıçaklan yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu Hasan trraş kremi Hasan tıraş pudrası Hasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. TIRAŞ HASAN BIÇAĞI BÜTÜN DÜNYA POKER Tıraş bıçaklarını kullaniyor. Siz de alınız. markasına dikkat ediniz. DAHİLİ FAYDALİ HACIMDAN POKER PLAY P. T. T. Fabrikası Müdürlüğiinden: Fabrikamız için bir planya ve üç torna tezgâhı alınacaktır. Eksıltme 26/5/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te yapı lacaktır. İstekliler şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de muayyen gün ve saatte 342 lırahk muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak suretıle Komisyona muracaatleri. (2676) 'AZAMl ISTIFADE Raflar ihtıyaca göre 9 vazıyette konulur Bu suretle her nevı ve her büyüklükte kaplar sığdınlır Dolap dahılınde her yerden ıstıfadesı kabıldır. Şışeler ıçın daha genış |yer bulunur ^^^^^^^^ " J DOURLA Jö/ı derece muessır mayii kullanımz Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları ve yumurtalarını FLİT iie öldürünüz / FLİT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir.1 90 muhtelif miİlet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edilmemiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükemmelen ifa eder. Insana zarar vermez, fakat haşaratı kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddedlniz. Hakikî ve yegâne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah kuşaklı ve asker resimli sarı tenekeye.dikkat ediniz. Yanklara ve köşelere bıraz FÜTjTOZU serpiniz. Haşarat derhal telef olurH '(Jmumt dcposu J. Krupln, Istanbul Galata, Vor»ıx)a HaiTT YARINKİ İSTANBUL Eski Şehremini Doktor CEMÎL TOPUZLU'nun yeni çıkan çok enteresan bu eserini îstanbulu sevenler ve bütün Belediye işlerile uğraşanlar okumalıdır. Ahmed Halid Kitabe\inde 25 kuruşa satılıyor. uafetfabımta.rı daha çabuk eder HEDENSA NEVROL CEMALFORTESTİN Amehyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dunyada şöhret buimuş, vüzîerce profesSrön takdirnamelerinı kazanmıştır. Hiddet, tnerak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» ahnca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudları dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR. ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi İKTİDARA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle