11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Mavıs 1937 CUMHURÎYET A Z O N E Y V A T UZU n n • Itl l £ I R A 7 I v c MİDE ve BARSAKLARI kolayhkla boşalur. I N I V I D M L I HAtrMr DADOAVT AOT ı i ııı L ° dan mütevellid baş ağnlannı defeder. Son dcrece teksif edilmiş bir tuz olup n M Ü M A S Î L MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KO BAR LAY ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞÎLİK ve YANMALARINI giderir. MİDE ve SAKLARI ALISTIRMAZ. Agızdakİ kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isîm ve HOROZ markasına dikkat. Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının LKO kat'î ilâcı KESKİN KAŞELERİDİR. Bahçekapı Salih Necati Manisa Sehri Elektrik Tesisatı Birlik Encümeni Reisliğinden: 1 Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumî elektrik tesisatmdan yalnız santral kısmı Nafıa Vekâletinden tasdikli pro^e, plân ve keşifnameleri mucibince «37825» lira keşif bedelile kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fennî şartname, tesisat projesi. B Mukavele projesi. C Plân ve projeler. Istekliler bu evrakı «190» kuruş bedel mukabilinde «Manisa Şehri Elektrik Tesisatı Birlik Encümeni» reisliğinden alırlar. 3 Eksiltme 21/6/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Manisada Hükumet konağmda «Vilâyet Umumî Meclisi salonunda» toplanacak olan Birlik Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden almmış elektrik tesisatı müteahhidliği vesikası. B 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 5 Eksiltmiye gireceklerin bizzat mühendis olması veya bunlardan birinin fennî mesuliyeti altmda işin yapılacağı ve tesisat müddetince işin ba şında bulunduracağını taahhüd etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Manisa Hükumet konağı Meclisi Umumî salonunda müteşekkil Elektrik Birliği Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndeıilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2600) KOLAY ve YENİ TEDBIR SAYESİNDE ROMATIZMA LUMDAGO SIYATİK GORUNEBILIRSIN Z 30 yaşmdan sonra, 100 kadında 99 u hemen yarı ölmüş beslenmemiş ' cildleri vardır. Buruşukluklar, solmuş tenler, zayıflamış yüz adaleleri, sarkık yanaklar... Bu halin bazı alâmetleridir. •ınır ve soguK algınltjından ileri Cfelen şiddetli a£rıları teskin V9 izale eder ^ I »her ecza.nede aTainnız, I Devlet Demiryolları İşlelme Umum Müdürlüğünden İstanbul Banliyösunda Miihîm tenzilât Florya, Yeşilköy, Bakırköy gibi sayfiye yerlerine aid demiryol banliyö ücretleri pek ziyade indirilmiştir. Hergün istenildiği kadar seyahate müsaid olan 071 beş günlük. bir aylık, üç aylık abonman kartları gündelık münasebette bulunacaklar için çok elverişlidir. Üç aylık bütün bir sayfiye müddeti için, abonman kartı almdığı takdirde ""rilecck para: Yeşilköy, Florya İstanbul için: Üçüncü mevkide 775 İkinci mevkide 1107 Bakırköy İstanbul için de: 554 775 kuruştur ki sefer başma isabet eden miktar 3 5 kuruştan ibarettir. «1237» (2754) Muhammen bedeli 2259 lira 80 kuruş olan 50 kilo gliserin, 200 kilo nişadır, 200 kilo şap, 10 kilo kükürt, 5000 kilo göz taşı, 300 kilo adi hamızı kibrit ile 10,000 kilo tuzruhu 19/5/937 çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahılindeki Komisyon tarafmdan pazarlıkla satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 169 Vz liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar Komisyona mü racaatleri lâzımdır. Bu i§e aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2737) Viyana Üniversitesi profesörü Dr. Stejskal, kadmlan gencleştirmek için yeni bir tedbir keşfediyor. 40 50 yaşlannda binlerce kadın, bu sayede hemen bir genc kızınkine müşabih bir cild ve bır ten temin etmeğe muvaffak olmuştur. Deposu: A. EMİRZE, îstanbul Sultanhamam Dikranyan han 3 Cıld için bu yeni unsurda, genc hayvanlardan istihsal edilmiş Biocel vardır. Çild hüceyratmı canlandıran bir cevherdir. Bu Biocel cevheri şimdi pembe rengindeki Tokalon kreminin terkibine karıştırılmıştır. Yal nız bir gece zarfmda cildinizi canlandıracak ve gencleştirecektir. Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 7 grup malzeme » t \* ı ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarmda yazılı günlerde açık eksiltme ıle satm alınacaktır. « ^r.J.r^fı^.J ~ „ Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazılı muvakkat teminat ve* kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis yona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 37 aded flançlı dökme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvakkat teminatı 91 lira 58 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 2 700 metre denizlatı kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo kofresi, muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminatı 147 lira olup açık eksiltme 24'5/1937 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 3 1300 küo muhtelif eb'adda kenevir ip, 1000 kilo katranlık kenevir ip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminatı 148 lira 13 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 4 30,000 aded îsparmaçet mumile 300 kg. parafin, muhammen bedeli Leklergo Apt Muayene 4 ten sonra 1428 lira ve muvakkat teminatı 107 lira 10 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 Cumartesi fakirlere parasız pazartesi günü saat 10 da yapüacaktuv Tel: 43924 5 2250 metre 25 çiftlik kurşunlu telefon kablosu, muhammen bedeli 1800 lira ve muvakkat teminatı 135 lira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe günü saat onda yapılacaktır. 6 6000 kilo don yağı, muhammen bedeli 2700 lira ve muvakkat teminatı 202 % lira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe günü saat 10 da yapıÇanakkalede Mezarlık civarında yapılacak 137394.69 liralık 3 paviyonluk lacaktır. Jandarma Garnizonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine 7 1000 kilo 50 m/m2 lik bakır çıplak kablo tel, muhammen bedeli 1250 raslıyan pazartesi günü saat on beşte Çanakkale Nafıa Müdürlüğü odasmda lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruş olup açık eksiltme 27/5/1937 perKomisyonu tarafmdan yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferşembe günü saat onda yapılacaktır. (2592) ri diğer evrakı 687 kuruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği gıbi istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada Yapı îşleri Umum Müdürlüğüne ve İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek gö Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton döküm rebilirler. hane piki 5/7/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 8119 lira 73 kuruşluk muvakkat teBu işe girmek istiyenlerin (3953,50) liralık muvakkat teminatile kanunun minat vermeleri ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimat nameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. İsteklilerin tayin ettiği vesikaları, Resmî gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüsteklif mektublannı 24/5/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Komisyon Reishafinda intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve teklifliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) lerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisüğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (270) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl maktadır. Eviniıde daisu bir paket YILDIRIM ttıj bıçajı bn* lunıuB. YILDIRIM traf btçaklan butün bıçaklarm f e v landt olup birinci fdikden imal edilmişdir. Her bıçak İBeedea inceye ma'ayeneden gcçirilir v* yaİBn mOkca•el olanlan Mtt»«'pkanhr. r Bbaenaleyh fuantilidir. ve tazeliâini muh&f& .. cildinizin (jençlik za edınız: YILDIRIM TPAŞ BIÇAĞI s&bunu kulUnınız. BELL yumuş&khk Güzelim; bilâfasıla sizi kemali hayretle seyrediyorum. Tenini2 şayanı hayrettir. Niçin dünkü sualime müsbet bir cevab vermiyorsunuz. Bir aya kadar evlenebiliriz. Terkibinde cildin yegâne unsuru olan Biocel cevheri bulunan PEMBE RENGİNDEKİ Tokalon kremini gece yafmazdan evvel kullamnız ve B E Y A Z RENGİNDEKİ yağsız Tokalon kremini sabah kullanınız. Pembe rengindeki krem, cild için gayet besleyicidir. Fakat beyaz rengindeki yağsız krem, gündüz için en güzel kremdir. Cild için mükemmel bir unsur olduktan başka pudrayı görünmez ve son derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine başlayınız, son derece memnun kalacaksınız. Dr. Suphî Şenses idrar yollan tiastalıkları mütehassısı| terkibinin es&sı o/a/7 zeytin yzğı * B E L L szbunu verir. İnhisarlar Umum Müdürlüffünden Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: I İdaremizin İstanbul Tütün Fabrikası için yapılmakta olan «300» aded harman arabasına lüzum olan ve şartnamesine ekli kataloğun «T.K. 180» tipine uygun beheri «5» lira muhammen bedelli «600» aded ve ayni kataloğun D II 152 tipine uygun beheri «6.30» lira muhammen bedelli 600 aded büyeli lâstikli tekerlek pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 31/V/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisjronunda yapılacaktır. III Muvakkat teminat «508.50» liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. V isteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta evvel fiatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V inci maddede vazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. * (2453) I. Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim «1000» ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. II. Pazarlık 19/V/937 tarihine raslnran çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2653) j Zonguldakta Eti Bank Ereğli Şirketinin hükunîetimizle yapmış olduğu anlaşma veçhile mezkur Şirketin uhdesinde bulunan işletmeler 1 mayıs 937 tarihinden itibaren bize geçmiş olduğundan sözü geçen Şirketten devir aldığımız mezkur işletmeleri alâkadar edip 1 mayıs 937 den sonraya tesiri bulunacak olan işler için teşkilâtımıza müracaat edilmesi. (2639) Ereğli Kömürleri Işletmesinden: Beyoglu Vakıflar Direktörlügü İlânlan Satılık Mahluller Muhammen değeri Lira Kr. 436 00 Şişlide Kâğıdhane caddesinde eski 12 yeni 62 numaralı üstünde iki odalı dükkânın 1/4 hissesi. 245 00 Tophanede Kılıçalipaşa mahallesinde Medrese S. eski 8 yeni 12 numaralı dükkânın 1/2 hissesi. 772 00 Kamerhatun M. Tekkuyulu S. eski 8 yeni 10 numaralı hanenin 1/2 hissesi. 36 27 Kurtulug mahallesinin Kavurma S. eski 52 yeni 54 numaralı ha nenin 112/12 hissesi. 310 00 Tophanede Karabaş mahallesinde Topçular caddesinde eski 311 yeni 345, 305 numaralı üstünde iki odalı dükkânın 1/2 hissesi. 150 40 Kamerhatun mahallesinde Kalyoncukulluğu C. eski 29 yeni 37 numaralı üstünde odaları bulunan dükkânın 30/840 hissesi. Yukarıda yazılı mahallerin mülkiyetleri peşin para ile 17/5/937 taribinden itibaren 31 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. îhales* 16/6/937 çarşamba günü Komisyonda yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Mahlulât kalemine gelmeleri. (2781) 1 Şirketimizin Malatyada yaptıracağı 1.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve 15/00) keşif bedelli bez fahrikasınm inşaatı vahidi fiyatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Münakasa evrakı, 50 lira mukabilinde Ankara'da Sümer Bank inşaat servisinden ahnabilir. 3 Eksiltme 20 Mayıs 1937 perşembe günü saat 14,30 da Ankara'da Sümer Bank Umumî Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 51.114,94 (Ellibir bin yüz on dört lira ve doksan dört kuruştur.) 5 İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500,000 liralık bir tek bina işi yapmış olduğunu gösteren 1937 senesine ait Nafıa Vekâleti müteahhidlik vesikasını ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika almaları şarttır. 6 Teklif mektublannı havi kapalı zarflar ihale günü saat 12,00 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umumî Müdürlüğü Muhaberat şubesi müdürlüğüne teslim edil miş olmahdır. 7 Bu inşaatı Şirket düediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. inşaat münakasası Türk Anonim Şirketinden: FABIUMSI 1 aded torna tezgâhı 1 » makkap » 1 » plânya » İdaremiz için şartnamesi mucibince 2950 lira muhammen bedelli yu1 karıda yazılı 3 kalem malzeme açık eksiltme suretile satm alınacaktır. Eksiltme 28/V/937 gününe raslıyan cuma günü saat 10 da Kabataşta II Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ın. Muvakkat teminat 221.25 liradır. ıv. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. v İsteklilerin münakasa tarihinden bir gün evveline kadar fiatsız tek • liflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve eksiltmiye girebilmek için tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. Son gün ve sika verilmiyecektir. VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V inci maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2710) İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: Gümrük Muhafaza teşkilâtında maaş faslından 126 lira ücretli iki Le vazım Müdürlüğü ile 98 lira ücretli bir hesab memurluğu ve ücret faslından 125 lira ücretli bir hekimlik yeri açıktır. Levazım müdürleri için, emekli levazım yüzbaşı ve binbaşılarla hesab memurları tercih edilir. Bunlardan gayri müracaat edenler imtihanla alı nacaklardır. Hekim (Bodrum) da, levazım müdürleri (Mardin) ve (Kilis) te çalıştırılacaklardır. îsteklilerin dilekçelerile ve oturduklan yerlerin açık adreslerile doğruca Ankarada Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğına müracaatleri. (2777)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle