13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBİYET 17 Mayıs 1937 Güreşçilerin muvaffakiyeti tspanya dahîlî harbi devam ediyor Yeni hükumet kabinesini tekrar Largo Caballero teşkil ediyor [Baştarafı 1 inci sahifede] Fransız konsoloshanesinin bütün camlan kırılmıştır. Hariciye Nezareti tebliğ ediyor: «Cumhuriyetçilerin üç tayyaresi, Sabinanigo'daki infilâk edici maddeler fabri kasını ve cumhuriyetçilerin fildan da Saragosse ve Guessaca'daki askerî hedefleri bombardıman etmiştir. Madrid cephesinde cumhuriyetçi kıtaat, hafif surette ilerlemişlerdir.» Zeppelinler 12 ilâ 13 gemiden mürekkeb filolar halinde hareket ediyorlardı 4 •] Zeppelinlerin Harbde Ingiltereye akmları » Şimal cephesindeki harb Guernica 16 (A.A.) Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Asiler Bilbao'nun bütün mıntakalann da ileri hareketlerini larsin ederek Elgallo'nun şimalinde bulunan düşman mev zilerini tehdi detmektedirler. Pek yakmda Bilbao'nun sukutunu intac edecek olan kat'î bir muharebeye başlanacağı tahmin edilmektedir. Valencia 15 (A.A.) Largo Ca ballero yeni kabineyi teşkile memur edilmiştir. Yazı İşleri Mudurumuz, derece alan gureşçilere he dıyelerini verirken IBaştarafı 1 inci sahifede] halka takdim edilmiş ve müsabakalar derhal başlanmıştır. 56 kilo Torpillenen tngiliz torpitosu Almanyanın Frıedrıchshajen hmanında yapumakta olan L. Z. 130 numarah yeni zeppelinin dahilî manzarası Büyük Harb içinde Zeppelinler, ev velce de yazdığımız gibi, daha ziyade denizde ve denizaşın yerlerde iş görmüşlerdi. Harb başladığı zaman, Alman bahriyesinin elinde yalnız üç Zeppelin vardı. Bunlar 15,000 metro mikâbı hacminde binnısbe küçük hava gemileriydi. Harb içinde, yani 1917 senesinde son yapılan 71 numarah Zeppelin 62,000 metro mikâbıydı. 1914 ten 1917 ye kadar geçen, üç sene içinde, Zeppelinlerin 15,000 metro mikâbından 62,000 metro mikâbına çıkması, bu vasıtanın harbdeki seri inkişafını gösterir. Donanma kumandartîığı emrıne, harb esnasında 61 Zeppelin verilmiş, buniar dan 1 7 tenesi, bütün müretteblenle be raber, düşman tarafından imha edıl miştir. 26 tanesi de, hangar yangmı, in filâk ve fena iiîiş gib kazalarda mahvoi muştur. Bunlann mürettebatı kurtulmuş tur. 6 Zeppelinin müretebatı da esir düşmüştür. 6 Zeppelin işe yaramadıklan için bozulmuştur. Harbin sonunda, yalnız, 10 tanesi işe yarar bir haldeydi. Bunlar da kısmen galıb devletlere teslim edilmişlerdir. Görülüyor ki Zeppelinler, harbde çok fazla zayiat vermişlerdir. En son yapılan L 71, 7 tane, beheri 260 beygir kuvvetinde büyük irtifa motörü ve 6 pervane ile mücehhezdi. Boyu 211 buçuk metro, kutru 23 metro 90 sdntim, hacmı 62,000 metro mikâbı, sü^atı saniyede 35 metro, yani saatte takriben 130 kilometro idi. 43 ton yük kaldırabiliyordu. Mürettebatı 25 kişiydi. İki makı nelitüfek ve 20 milimetre çapında 2 makineli topla mücehhezdi. Küçük yangın bombalarından başka 100, 200 ve 300 kiloluk tahrib bombaları taşıyordu. ba taşıyor ve hedef üzerinde daha uzun müddet kalabiliyorlardı. îlk güreş 56 kıloda millî takımdan Kenanla, müsabakalarımızda bu kilo nun birincisi olan Güneşten Hasan Tahsin arasında yapıldı. Hasan Tehsin yeniliğine, müsabaka kabiliyetinin, alışkanlık ve tecrübesinin Kenana nazaran çok noksan olmasına rağmen dün gene göreşi çok iyi kavra mış tekniği olan bir güreşçiydi. Kenanın ise bacağında hasıl olan ufak bir arıza neşesine ve güreşine müessir oluyordu. On beş dakika neticesinde Kenan hük men galib geldi. Millî takımdan Ahmed Çakıryıldız, müsabakalarımızm 56 kiloda ikincisi Kasımpaşadan Emin Büyükakkanla karşılaştı. Çakır esasen Grekoromende kuvvetli değildir. Fakat böyle demekle elbette herkesin yeneceği bir adam da sayıla maz. Büyükakkan güzel ve şuurlu bir güreşle hasmile 15 dakika uğraştıktan sonra kritik bir vaziyette neticeyi ka zandı. 61 kiloda .Kilosunun dünya birincisi olan millî takımdan Yaşar, müsabakalarımızm 61 kilo birincisi Kasımpaşadan Basri Kâmille karşılaştı. Yaşar, kendisinden bekle nen çok güzel bir güreş yaptı. Hatta 11 inci dakika içerisinde üstüste tatbikır.a başladığı meşhur kündelerinin birini Londra 16 (A.A.) Reuter Ajansının bildirdığine göre, Hunter hâdisesini tahkike memur muhtelit İngiliz İspanyol komisyonu birkaç balıkçının şehadetine müracaat etmiştir. Bunlar infilâkın vuku bulduğu sahada bir tahtelbahrin periskopunu görmüş olduklarmı söylemişlerdir. Cebelüttank 16 (A.A.) Hunter torpito muhbirinin kuru sintinasmda yapılan tetkikat neticesinde geminin teknesinin sancak tarafında su kesimi hattında bir yank bulunduğu görülmüştür. Radyonun bulunmakta olduğu direk harab olmuştur. Gazetemızin tertib ettıği müsabakalarda birind ve ikinci gelen pehlivanlar Ocak kısmında henüz beş cesed bulunsabakalarımızın bu kilodaki birincisi An» almaktadır. Grekoromeni yaparken bir makta olduğu tahmin edilmektedir. 14 kara Gücünden Faruk Konya ile güreş çok defalar gayriihtiyarî bacak hareket tayfa, ağır bir halde Cebelüttankta has ti. Büyük Mustafa 3 dakika 9 saniyede lerile güreşin ahengini bozması da göste taneye yatırılmışlardır. galıb geldi. riyor ki o, tamamen serbest güreşçidir. Bir Belçikalı tayyarecinin Maahaza Hasan Tahsin teknik bilgisile Ağır sıklette açık mektubu Millî takımdan Çoban Mehmed, mü ilerisi için çok iyi bir uzuv olacaktır. Brüksel 16 (A.A.) Derniere Heusabakalarımızm bu sıklet birincisi Gü 61 kiloda re gazetesi, İspanya cumhuriyet tayyareneşten Salıhle karşılaştı. Salih bir müdMillî takımdan Yaşarla, müsabakala lerinde 6 ay hizmet ettiği ve İspanyol mi det sonra müsabakayı terkettiğinden Ço rımızm bu kiloda ikincisi Ali Hâyclar lis kuvvetlerine kumanda eden Hitler ban galıb ilân edildi. Şim arasında yapıldı. cilerekarşı İspanyada harbettiği için Belİkinci devre: 56 kiloda Dünya şampiyonu olan Yaşarm kar çika ordusundan ihrac edılen Paul NaMillî takımdan Kenan, müsabakalan şısında bugün yapılan güreşler oldukça to'nun Harbiye Nazırı General Denis'e mızm ikincisi (Kasımpaşa) dan Büyük muvaffakiyetli geçmiştir. Bilhassa Yaşa hitaben yazdığı mektubu neşretmektedir. akkanla güreşti. Büyükakkan yeni yeti nn hırçın ve atak güreşi karşısmda Şim, Nato, ezcümle şöyle yazmaktadır: şen bu sınıftaki güreşçilerin iyilerinden sa müdafaa sıralarında hasmına oldukça «Belçikayı yalnız Hitlerci Almanyayılır. Tekniği ve tatbik bılgisile temeyyüz tehlikeli dakikalar geçirtmiştir. Fakat bütün bunlar muvakkattir ve esaslı oyunla nın tehdid ettiği herkesçe malumdur. n teşkil etmiyen teşebbüslerden başka bir Belki yarın Belçikaya karşı taarruz edeşey değildir. Bu müsabaka da Yaşann cek olanlarla mücadele etmekte zabitlik hâkimiyeti altında ve hükmen galibiyetivazifemin haricine çıkmış olmıyorum.» le neticelendi. Londranın bombardımanı Zeppelinlerin İngıltereye ilk akını 15 kânunusani 1915 te vaki olmuştu. Fakat, 1915 ağustosundan itibaren Almanlar, yeni yaptıklan Zeppelinlerle, İngiliz sa hillerini daha sık sık ziyarete başladılar. Bu ziyaretler Londraya, daha sonra Liverpool'a kadar temdıd edildi. Hava gemileri yolda gidip gelirken birçok sanayi şehirlerini bombaladılar. İngilterenin dahilindeki şehirleri bol bol bombalamaktan maksad, buralann müdafaası için top, tayyare, tayyareci, topçu, cepane ayırtarak İngiliz cephesini zayıflatmağa çalış maktı. Fakat Zeppelinlerin asıl hedefi Londra idi. Çünkü îngılizlerin deniz ha kimiyetini sevk ve idare eden makam, Bahriye Nezareti burada idi. Londra limanında ve Tamise nehri etrafında fabnkalar, antrepolar, depolar vardı ki bunlann tahribi çok mühim neticeler verebilırdı. Yalnız Zeppelin filolan, bazan havanın veya rüzgârın müsaadesizliğinden dolayı Londraya kadar gidemiyorlar, bombalarını başka hedeflere boşaltıyor lardı. O tarihe kadar harbettikleri milletlerin hiçbiri İngilizleri adalannda böyle rahatsız etmemiş, tatb canlarını tehlikeye koymamıştı; onun için Zeppelin bombardı manlarına fena halde kızıyorlardı. Al manlar, 1 şubat 1916 gecesi büyük bir hava fılosile Londrayı adamakıllı bom baladılar. Dönüşte L 19 sakatlandı ve İngiliz kıyılarından 100 mil açıkta deni 66 kiloda Millî takımdan Yusuf Aslanla, müsabakalanmızın ikincisi (Kasımpaşa) dan Ahmed Kuloğlu karşılaştı. Yusuf AsUn, dün tahminin fevkinde bir itidal ve sükunetle çok güzel çalıştı. Tekniğile ve hücumlarile hasmmı kolayca bastınyor ve neticeye erişmek için bütün gayretini gösteriyordu. Yusuf Aslan bu maçı da sayı hesabil? kazandı. Maraton şampiyonu tarih profesörü oldu Berlin Olimpi yadında maraton birincisi olan Japon atleti Kieti Son memleketindeki ü niversitelerden birinin edebiyat tarihı 72 kiloda profesörlüğüne ta Millî takımdan Saimle, müsabakaları yin edilmiştir. Yu Çoban Mehmedın Urfah Salihle yaptığı müsabakalardan bir gorünüş mızm ikincisi (Kasımpaşa) dan Ahmed karıki resim bu kıyBasri, ancak ayak takmak suretile kar etti. Yalnız bütün bunları metodik bir Kandemir karşılaştı. Saim hasmını 8 da metli ve alim sporcuyu göstermektedir. şılıyabileceğine zahib olmuş, fakat bu bilgi ile yapmadı ve bu nazarı dikkati kika 12 saniyede mağlub etti. na rağmen yastık gıbi mindere yapışmış celbeden hassalan kendisinde mevcud o87 kiloda tı. Ne çare ki hatayı, yani Basrinin ayak lan ve tabiatin verdiği bedenî kabiliyetle Millî takımdan Büyük Mustafa, mü leri evvelce ilân edilen kulüb ve güreşçitaktığını gören hakem, derhal düdük çal idare ettiği göze çarpıyordu. Nitekim sabakalarımızda bu kilonun ikincisi olan lere kupa ve mükâfatları tevzi edildi. mış bulunduğundan aletle ölçülemiyecek Kenanın nefes aldırmadan hücumu karKupa ve mükâfatların bulunduğu ma(Kasımpaşa) dan İsmail İslâmla karşıkadar kısa zamanlarda hâdis olan bu şısında kendini çok iyi muhafaaz ve müsanın başına gelen Yazı İşleri Müdürülaşacaktı. Fakat İsmail ayağı ağrıdığınvaziyetler gerçi oyunun seyrine mâni o dafaa ve neticeyi sayı hesabile kaybetli. dan gelememiş, Büyük Mustafa da hük müz Abidin Daver, sıralanmış olan bi lamamışsa da nizamname mucibince tuş Büyükakkan ilerisi için muhakkak ki, rinci, ikinci ve üçüncülerle, halka hitaben men galib ilân edilmiştir. tan evvel düdük çalmmış olduğu için bu hatırı sayılır bir fırtınadır. Gazetemizin bu müsabakalan tertib etAğır sıklette hata Basriyi muhakkak bir tuşla mağlumekten maksadı henüz şöhret kazanma56 kiloda ikinci güreş, millî takımdan Millî takımdan Çoban Mehmed, mü biyetten kurtarmıştır. Ahmed Çakır Yıldızla, müsabakaîanmı sabakalarımızda bu sıkletin ikincisi olan mış gene güreşçiler arasmdaki yüksek ka15 dakika sonunda Yaşar ittifakla gazm bu kiloda birincisi (Güneş) ten Ha (Güneş) ten Zühtü ile karşılaştı. Çoban biliyet ve liyakatleri meydana çıkarmak lib ilân edildi. olduğunu, ve bu müsabakalann tamamile san Tahsin arasında yapıldı. Bu müsa 2 dakika 51 saniyede galib geldi. 66 kiloda bu hedef ve gayeyi temin ettiği, bazı baka da hayli heyecanlı ve yeni göze Bu suretle millî takım güreşçilerile genclerin millî takımdaki ağabeylerine Millî takımdan Yusuf Aslan, müsa çarpan Hasan Tahsinin galebesile bit • karşılaşmalar, alkışlarla nihayete erince, bakalarımızın bu kilodaki birincisi Gü karşı muvaffakiyet kazandıklarını söyleneşten Yahya Omerle karşılaştı. Yusuf miştir. Ahmed evvelce de kaydettiğimiz gene evvelce verilmiş karar mucibince, miş, bunları tebrik ebniş, müsabakalan Aslan kendisinde görülmeğe alışılmış o gibi esasen serbest güreş takımmda mevki müsabakalarımızda derece alan ve isim idare eden Güreş Federasyonu erkânma, lan asabî hareketleri tamamile terkedemüsabakalara giren kulüblere ve güreşçirek ve şuurlu ve teknik bir güreş yapa lerle seyircilere teşekkür etmiştir. rak çok kuvvetli olan hasmmı sayı hesaYazı İşleri Müdürümüz, bundan sonbile mağlub etmiştir. ra mükâfatlan birer birer bizzat vermiş 72 kiloda ve kazananlann ayrı ayrı ellerini sıkarak Millî takımdan Saim, müsabakalan Cumhuriyet namına tebrik etmiştir. mızın 72 kilo birincisi Güneşten Mehmed Güneş kulübüne birincilik kupası ve Ali Karaca ile güreşti ve Saim sayı he rildikten sonra Güreş Federasyonu Reisi sabile galib geldi. Ahmed Fetgeri: 79 kiloda « Nizamen Güneş kulübü 17 puMllî takımdan Adnan, müsabakalanvanla takım birinciliğini kazanmıştır. Famızm 79 kilo birincisi Faikın rahatsızlığıkat bu müsabakada Kasımpaşa kulübüna binaen ikincisi Kasımpaşadan Rızzıknün nizaraî bakımdan ikinci kalmasma la karşılaştı. Adnan, çok kuvvetli olan rağmen her cihetçe gösterdiği büyük murakibini yedinci dakikada güzel br tuşla vaffakiyet federasyonumuzca takdire şamağlub etti. yan görülmüştür» diyerek alkışlar ara 87 kiloda sında Federasyon namma bu kulübe bir Millî takımdan Büyük Mustafa, mü , Dünkü guçeşlerden heyecanlı bir sahne kupa hediye etmiştir. ze inmek mecburiyetinde kaldı. Karakol hizmetini gören bir İngiliz balıkçı gemisi, Zeppelinler denizde neden daha L 19 un mürettebatını kurtarmadan top ateşile balonu batırdı. Zeppelinin müretiyi iş göriiyorlardı? tebatı kâmilen boğuldu, bir İngiliz pis Donanma kumandanlığının emrindekı koposu bu hareketi takdir etti. Zeppelinlerin asıl vazifesi filolar hesabıAlmanlar, mürettebatın kurtarılmamana keşif yapmaktı. Bunlar, bombardıman sına fena halde kızdılar, müsellâh İngiliz için de kullamldılar. Zeppelinlerin karadan ziyade denizde işe yaramalannın se ticaret gemilerini bılâmerhamet batırmağa başladılar. Bir yandan da hava bombarbeblerini şöyle hulâsa edebiliriz: dımanlannı artırdılar. 1916 martının ilk 1 Karada yerlere gömülmüş olan haftasında üç Zeppelin, şiddetle yağan ordular üzerinde yapılan keşıfleri Zeppekara ve doluya rağmen, ingilterenin şi linlerden ziyade tayyareler, daha tehli mal sahillerine hücum etliler. Hava ge • < kesizce yapıyorlardı. mileri kâmilen buz tutarak ağırlaşmışlar2 Zeppelinler çok büyük olduğu için karada, yüzlerce kilometroluk cep dı. Bütün safralarını boşalttıklan halde helerdeki ve büyük şehirlerdeki hav a dâfi gene yükselemiyorlardı. Bir sürü benzin toplarına büyük ve kolay hedefler arze fıçısmı da atarak ancak 2300 metroya diyorlardı: Denizin, her tarafında bu yükselebildıler. Muhtelif hedefleri iyice bombaladıktan sonra müşkülâtla hangar topçu mevcud değildi. 3 Büyük Harbde çok kısa bir za larına dönebildiler. Bundan sonra, hava müsaade ettikçe manda, çok büyük terakkilere mazhar o Zeppelinler, birinci hedef Londra olmak lan tayyare, daha seri ve daha cevval olduğundan, Zeppelin için korkunc bir ra üzere, İngiliz limanlarını ve şehirlerini bombalıyorlar ve bu hücumlan, hemen kib, tehlikeli bir hasım kesilmişti. 4 O vakitki tayyareler, Şimal deni daima gece yapıyorlardı. Bazan Alman zini bir baştan bir başa dolaşacak kucreli donanmasile beraber hareket ediyor, hem haiz bulunmadıklan için Zeppelinler, bu keşif vazifesi görüyor, hem de muhtelif geniş sahalarda iyi bir keşif vasıtası olu hedefleri bombardıman ediyorlardı. 1916 yorlardı. Çünkü 24 saat havada dolaşa nisanının son haftasında yapılan Yar mouth ve Lovvestoft bombardımanına 11 biliyorlardı. 5 Zeppelinler, o zamanın tayyare tane hava gemisi iştirak etmişti. Artık saleri hilâfma, bütün bir gece sefer edebili yılan gittikçe çoğalan Zeppelinler, 13 ilâ 12 gemiden mürekkeb filolar halinde yorlardı. 6 Tayyareler gibi süratli uçmafc harekât yapıyorlardı. mecburiyetinde olmadıklan ve icabmda A. D. bir hedefin üstünde durabildikleri için daha emin, daha dikkatli ve daha doğru keşifler yapıyorlardı. 7 Zeppelinler, düşman sahillerini bombardıman için o devrin tayyarelerinBu fevkalâde meraklı yeni zabıta den daha fazla işe yarıyorlardı. Çünkü romammızı yanndan itibaren neşrettayyarelere nazaran çok daah fazla bommeğe başlıyoruz. 1] Bundan evvelkl yazılar 10, 12 ve 14 mayıs tarihli sayüarımızdadur. Hacı Raşid
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle