20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mayıs 1937 CUMHURtYET lNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE EKŞILıK VE YANMALARINI A Z O N EYVA TUZU kat'î ilâcı giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalıgı olanlaı bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. îçilmesi latif, tesiri koIay ve mülâyîmdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yenipostane arkasmda No. 47 Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının VENUS KREMİ 1 Şık, kibar ve güzellerin kremidir. 2 Şimdi bütün Avrupa kadın ve kızlarının kullandığı V E N Ü S krem formülünü Londra, Paris, Berlin ve Viyananm en biiyük cildiye âlimleri yarım asrrlık çalışma neticesinde vücude getirmişlerdir. 3 Hiçbir krem terkib. tesir ve evsafı itibarile krem VENÜS'den üstün değildir. Cildi besleyici, gencleştirici, yeni icad vitaminli bütün unsurlar Krem VENÜS terkibinde mevcuddur. 4 İhtiyar bir cildi üç günde gençieştirmek kimsenin kârı değildir. Bu yalan ve gülünç reklâmlara inanmayınız. 5 Bilkimya saf ve pahah maddelerden yapılan Krem V E N Ü S yüzdeki sivilceleri, kabarcıkları, siyah leke ve buruşukluklan kat'iyyen izale eder. 6 Yağlı, yağsız ve halis acıbadem V E N Ü S kremleri tanınmış eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalannda satılır. KESKİN KAŞELERiDiR. Bahçekapı Sallh Necati BAKER Mağazaları Hali hazırda YALNIZ PARDESü RAGLAN TRENÇKOT REVERSîBLE'in En muntebap çeşitlerini Her yerden ucuz fiat ve müsait şartlarla TAKDİM EDEBİLİR. Çeşitler tükenmeden evvel istediğinizi intihab ediniz. Kapalı Zarf Usulile «75,000» Liralık Eksiltme Ilânı Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Nafıa Vekâletince muhammen bedeli «75,000» lira olarak tasdik edilen Manisada yaptırılacak mekteb inşaatı gene Nafıa Vekâletince muvafık görülen vahid fiatlar üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Bu işe aid keşif ve saire evrak «375» kuruş mukabilinde Manisa Nafn Müdürlüğünden alınabilir. 3 îhale mayısın 20 nci perşembe günü saat on birde Vilâyet Daimî Encümeni önünde yapüacaktır. 4 Muvakkat teminat «5000» liradır. 5 Bu eksiltmiye gireceklerin Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ve 1937 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuz veya mektublannı kapalı zarfın içine kovmalan ve zarfın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki şartlara bilhassa riavet etmeleri lâzımdır. Kapalı zarfların 20/5/1937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine verilmesi ve posta ile gönderileceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu ilân olunur. (2619) Nurlanan çiftler VOGfa medyuı İHTİYARLIK Peşinizden ONA KARŞI Hazıriıklı^Davranınızl r İnhisarlar Umum MîîHiirKi<ründen Âlim 18 Avrupa profesörünün genclere, ihtiyarlara, nur veren yeni keşifleri dünyayı hayrette bırakmıştır. Avrupada, Amerikada genclerin ihtiyar lamamasma ve güzelleşmesine, ihtiyarlann gencleşmesine yardım eden (Genc hayvanattan) istıhsal edilen VOG (Maddei müessıresi) yağlı pembe VOG KREMİ, yağsız beyaz gündüz VOG KREMİ formülüne girmıştir. VOG KREMLERİ Dr. IHSAN SAMI güzellik, beyazlık veren bir harikadır. İstanbul Üniversitesi VOG PUDRASI krem köpüğünün ku Gonokok Aşısı rutulmasmdan yapılmış olması cilde kaEdebiyat Fakültesi Dekanlığından: Belsoğukluğu ve ihtüâtlanna karşjl dife gibi yumuşaklık ve beyazlık verir. pek tesirli ve taze asıdır. Divanyolu | Mütareke zamanma aid Akşam gazetesinin kolleksiyonu satın alınacaktır. Cildi besler. Bugünden itibaren memleSultanmahmud türbesi Na 113 (2640) ketımizin maruf ıtriyat mağazalarmdan Kolleksiyonu olanın Edebiyat Fakültesine müracaati ilân olunur. ve eczanelerinden arayınız ve bir tec Zayi Eminönü Malmüdürlüğün rübe yapınız. Mutlak VOG KREMİ, Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden: den almakta olduğum 529 numaralı VOG PUDRASInı kullanmız. 18 profemaaş cüzdanı ve tatbik mühürümü Yeşilköy tayyare meydanında bulunan ve idareye aid olan 164 aded bensörün keşfinin ehemmiyetini görecek zin bidonu pazarhkla satılacağmdan ısteklilerin 19 liralık banka muvakkat kaybettim. Yenilerini çıkaracağımdan siniz. teminat mektublarile 15 mayıs 1937 cumartesi günü saat 14,30 da Yeşilköy eskısinin hükmü yoktur. Nezihe Tayyare İstasyon Müdürlüğüne müracaatleri. Cİ166» (2642) 4000 metre yeşil yağlı kaneviçe 6000 » beyaz » > 1 Yukanda cins ve miktan yazılı 2 kalem malzeme şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 12/V/937 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapüacktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2339) I. Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim «1000» ton rekompoze maden kömürü pazarhkla satın alınacaktır. II. Pazarlık 19/V/937 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2653) I. Üst kutru 46, alt kutru 35, bovu 65 santim olmak ve ağız tarafm«k karşılıkh ikı kulpu bulunmak üzere 3500 aded üzüm küfesi pazarhkla satuı ahnacaktır. II. Pazarlık 18/V/1937 tarihine rashyan salı günü saat 15 te Kabataştı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyooa gelmeleri ilân olunur. (2652) lstanbulun en güzel bahçesi ÇiFTLİK PARKI İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan* D. No. 61 320 581 746 2275 Semti ve mahallesi Büyükada Maden Ortaköy Tophane Hacımimi Tarabya Yeşilköy Umraniye Sokağı Salhane Karadağ E: Yazıcı Y: Serdanekrem E: Kolçiyari Y: Böğürtlen E: Fenere giden yol Y: îrfaniye Gazievranos ve Saadetli ve Gülibrişim Kalantor Emlâk No. Cinsi ve hissesi E: 51 Y: 8 E: 19 E: 87 89 Y : 9799 E: 16 Y: 10 E: 6 1741 metro arsa 305 metro arsa 262 metro arsa Ahşab hane ve bahçenin 3/126 his. 3103 metro arsa Hisseye göre muhammen K. 1750 Kapalı zarf 310 Açık arrtırma 3150 Kapalı zarf 60 Açık artbrma 6210 Kapalı zarf Fırsatı kaçırmayınız! Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Şekerci Lebon karşısındaki Akif Hazer hanınm şüyuun izalesi suretile satılıyor. (1100) metre murabbaı yer, han birahane, dükkânlar. Biri İstiklâl caddesinde, diğeri Kumbaracıyokuşu sokağına yüzü olan bu yerin senelik safî varidatı (4600) liradır. Son ihale 14/5/937 cuma günü saat 15 16 da Beyoğlu Sulh m&hkemesinde yapılacaktır. Fazla tafsilât için Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkâtibliginin 937/7 dosya numarasına müracaat. kiraya veriliyor Talib olanlar çarşambadan maada hergün saat 17 den sonra Maçkada Aysal aparümanının 3 üncü katında Bay Şakir'e müracaat etsinler. Profesör l Kömürcan'ın Amelî ve tatbikî kambiyo Kr. 35 Yeni muhasebe usulu 122,50 Ticari malumat ve bankacılık 105 Iktısad ılmi 87,50 Ihtısas muhasebeleri (şirket, sanayi, ziraat, banka) 175 Ticarî ve malî hesab 1 inci kısım 70 Zihni hesab kaideleri 20 Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 Yeni hesabı ticarî (mufassal eser) 200 Malî cebir (Lstikraz ve sigorta hesabları) 100 Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden: 5 nisan 1937 pazartesi günü ihalesi yapüacağı ilân edilen Erzurum Vilâyeti dahilinde ve Transit yolu üzerinde Horasan ile Saçtepe arasmda müteahhide ihale edilip te vakti ve zamanile yapılamadığmdan dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 17/333 kilo metre şose üışaatı ve sekiz aded ekip binasmın nevakisinin ikmah ve altı aded sinaî imalâtın tamamlanması işlerine talib çıkmadığından pazarhkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Erzurum Hükumet binası içinde Nafıa Müdürlüğü odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuruştur. Evrakı keşfiye, şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrakı Erzurumda Transit Yolu inşaat Müdürlüğünde görülebilir. Isteklilerin ihale günü saat on dörtte Tran(2557) >şitYolu Eksiltme Komisyonuna müracaatleri. 4422 Çengelköy Yenimahalle E: 13 Y: 23 No. taj: 23 ve 23/1 E: 471 Y: 419 No.taj: 421 Ahşab hane ve bahçenin V? his. Vİhis. Ahşab baraka 71 metro arsa Ahşab hane 27,50 metro arsa 270 Açık arttınna 5287 6380 6453 6546 7250 8035 5360 Kocamustafapaşa Tarabya Çengelköy Aksaray îğnebey Bebek Alipaşa Büyükdere Alifakih caddesi E: Suyolcu Y: Kalaycı E: Lokmacı Y : Lokmacıkâşif Mirahorhamamı E: Yenimahalle Y: Bebekbagı Büyükd€re caddesi 50 80 » » » » E:28 E:veY: 1 E: 154Ada:63 Harita: 1669 E: 19 Y: 21 E: 322324 Y: 312 Mahallen: 307309 710 400 Eczacı ve Tabib alınacak Askerî FabrikalarUmum Dr. Suphi Şenses |idrar yolları hastalıklan muteliassısı Müdürülğünden: Deposu: A. EMİRZE, îstanbul Sultanhamam Dikranyan han 3 Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere bir operatör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. tsteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatleri. (2305) Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel: 43924 70 » 919 metro iki arsanın 1/3 his. Dükkanı olan ahşab hane 1030 Kapaî; ve bahçenin 1/4 his. zarf tarihine düşen Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkanlmışür. Ihaleleri 21/5/937 cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle