20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 11 Mayıs 1937 { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal ransanın dahilî işleri bir türlü istikrar bulamıyor. Her an yeni bir fırtına kopmak istidadını gösteriyor. Bir senedenberi ıktıdar mevkiinde bulunan Halk cephesi, yani sol partilerin hükumeti ameleyi tatmin için birçok kanunlar çıkardı. Her işçi haftaKaradeniz mıntakasında bir seyahate da kırk saatten fazla çalıştınlmıyor. Ayçıkmış olan îç Ticaret Umum Müdürü Eski Unkapanı köprüsü söküldükten Genel ithalât rejiminin serbestisi, mu ni zamanda ücretleri indirilmemiş ve biMümtaz, görülen lüzum üzerine dün şehsonra, Halicin içine doğru çekilmiş ve amele ve istihlâk vergilerinin alacağı şe lâkis artırılmıştır. İşçi senede on beş rimize dönmüştür. Dün öğleden sonra TiHünkâr, Diyarbekirden kendisine su diğini ileri sürerek valiye bir devir seya Eyübsultan açıklannda bağlanmışü. Eskil hakkında İktısad ve Maliye Vekâlet gün, maaşı verilmek üzere tatil alıyor. caret Odasında bütün ihracat firmalan nulan kıymetli hediyelerden mahzuz ol hati teklif etti. Padişahın emrine istinad ki köprünün duba ve ahşab kısımlannın lerile temas etmek ve bu meyanda dahili Patronlar münferid işçilerle değil, bunmümessillerile ihracat tacirleri Umum duğunu ve eski kölesini unutmayıp daima ettirilen bu teklifi savsaklamaya imkân ol tamirinden sonra Sütlice ile Eyüb ara sanayii korumak için alınacak tedbirler lann birlikleri olan sendikalarla mesai şeMüdürün reisliği altında toplantılar yapmuhabbetle andığmı tebarüz ettirmek i madığından hemen hazırlık yapıldı ve sında kurulması mevzuu bahsti. Bu tahakkında dileklerde bulunmak üzere raitini ve iş mukavelelerini tayin etmeğe mışlardır. çin böyle bir tenezzülde bulunuyor, Mardin, Hatuniye, Kendili yolile Sen savvur o civar ahalisini çok sevindırmişti. Ankaraya giden Sanayi Birliği heyetin mecbur tutuluyorlar. Dünkü toplantılarda son zamanlarda hatırlı bir saray adamını o bohça ile Di car kalesine kadar gidildi. Hekim Mah Çünkü, koca Halicde hiçbir köprü bu den bir kısmı dün şehrimize dönmüştür. Birliklere dahil bulunmıyan işçilere ihracat tacirlerimizi bir hayli sarsan İs yarbekire kadar göndermek lutufkârlı mud, konak yerlerinde çadırlara kapanı lunmaması yakadan yakaya nakliyat işHeyetin diğer azalan da bugün şehrimi herhangi suretle iş vermekten patronluk panya ve Almanyaya ihrac edilmiş mallığını gösteriyordu. Halbuki maksadı, lıp yatılmasını istemiyor, köy kulübele lerinde müşkülâtı mucib oluyordu. Ay ze gelecektir. menedilmiştir. Bu kanunî kuvvetin tesilarm alınamamış bedelleri üzerinde gö Mihrimah Sultana koca yapmak istediği rinde ve köylü yataklarında uyunmasını rıca, son senelerde iki tarafh fabrikalarla Dün akşam Ticaret Odasında, Anka riîe bütün amele birlikleri konfederasyo rüşülmüştür. Evvelce İspanyaya ihrac e Rüstemde cüzam hastalığı bulunup bu tercih ediyordu. Rüstem Paşa, bakımsız dolan Halicde böyle bir köprüye çok ihradan gelen heyet azasının da iştirakile nunun azalan bir sene içinde bir milyonkulübelerde su ve sabun yüzü göraıemiş tıyaç hissediliyordu. Fakat, nedense bu dilmiş ve bedelleri el'an gelmemiş olan lunmadığını tahkik ettirmekti ve Diyarumumî bir toplantı yapılmış ve Ankarada dan beş milyona çıkmıştır. Bu teşekkülün malların bankalardan ihracat tacirleri tabekire giden hekim, Süleyman Paşanın yataklarda uyumaktan zevk alan hekim tasavvur tatbik edilemedi, köprü de Harafından alınmış yüzde 80 bedeli hüku alınan neticeler üzerinde görüşülmüştür. nüfuz ve kudreti o kadar artmıştır ki talimi veçhile hareket edip o sım açığa Mahmudun bu tutumunu garib bulmakla licde muattal bir halde kaldı. Şimdi de Bu arada Ankarada bulunan Birlik u Başvekil Blum memleketi idare edenin beraber ses çıkarmıyordu. İçinden binbir dubaların uzun müddettenberi tamir e metin bir kararile Cumhuriyet Merkez çıkarmağa memurdu. mumî kâtibile de telefonla görüşülmüş bu amele ittihadı değil; kendi kabinesi Bankası tarafından ödenmiş ve bu suretle Rüstem Paşa, bir hayli zaman önce küfür savura savura onunla bile köy evdilmemesi yüzünden çürüdüğünü ve su olduğunu alelâde işçiye anlatmaktan ihracat tacirleri faiz yükünden kurtanl tür. lerinde yatıyordu. dolarak batmağa başladığını haber alHurrem Sultan tarafından yapılan va Ankarada gerek İktısad, gerek Mali âciz kalmıştır. Hekim Mahmud, Saçlı dağında da dık. Bu suretle eski köprünün gözlerin mışlardı. din tbrahim Paşa öldüriildüğü ve a ye Vekilleri nezdinde, gerekse ayrıca SaAlelâde işçiler şöyle dursun, amele itŞimdi İspanyaya ihrac edilmiş mallar radan birkaç yıl da geçtiği halde yeri ayni şeyi yaptı, dağlıların birer kuyudan den iki tanesi dubalan parçalandığı için nayi Umum Müdürünün iştirakile yapı tihadının başında bulunan Jouhaux bile, ne getirilmemesinden dolayı teessür için farksız olan yeraltı kulübelerinde konak Halicin bu bataklık kısmma gömülmek için vaziyet şudur: lan toplantılarda sanayiciler çok iyi ve son beyanatında, amele birliklerinin di 1 İhracat tacirleri bu mallann yüzdeydi. Gözden uzak olanlann gönülden ladı, valiyi de beraberinde yatınp kal üzeredir. Eğer derhal tedbir alınmaz ve mucibi memnuniyet netice almışlardır. leklerini kanun mahiyetinde saydığmı ihde ırak kalacağını düşünüp üzülüyordu, dırdı. O devirde Saçlı dağında oturan önüne geçilmezse, çok geçmeden koca de 80 bedelini Merkez Bankasma borc Muamele ve istihlâk vergilerile genel it sas etmişti. Bunlarm son dilekleri ise, avezir ve vali olarak Diyarbekirde bu Sencarlılar çok bakımsız kimselerdi, içine köprü bulunduğu yerde sulara gömüle ludurlar. halât rejimi üzerinde bütün esaslar takar meleye yeni yeni işler bulmak için ha lunmaktansa gene imrahorluğa dönüp kapandıklan kuyularm çöplükten ayırd cek, çıkanlmasmdaki müşkülât ber 2 Paranın ihracat tacirleri için asıl rür etmiş, yalnız hükumet bazı cihetlerin zineden verilecek on milyar frankhk yaTopkapı sarayında yaşamağı için için edilmesi mümkün değildi ve her yer bit taraf, o civar bir köprüden mahrum kala kâr kısmını teşkil eden yüzde 20 si ise öğrenilmesine lüzum göstermiştir. Bunun ni yüz milyon İngiliz liralık tahsisat ile ve pire yuvası kadar murdardı. cak ve Halicin esasen kısmı azamı dol diğer yüzde 80 nile beraber İspanyadatercih edip duruyordu. için Birlik dün akşam bütün sanayi mü umuru nafıaya aid teşebbüsler yapılmaRüstem Paşa, Diyarbekirden çıkıla muşlan bu kısmı, bir köprü enkazı ile dır. Bu vaziyette saraydan adı sanı belli esseselerine bir tamim yapmış ve şu sual sına ve bütün ihtiyar işçilere tekaüd aytamamen dolacaktır. Halbuki alâkadarAlmanyaya ihrac edilmiş olan malla lerin cevablannın süratle bildirilmesini isve hayli önemli bir ağanm ansızın çıka l'danberi kaşmıp dururken Saçlı dağınliğı tahsis edilmesine dairdir. Ihtiyarla • da durup oturamaz hale geldi, uyuz ol lar, köprü olarak istifade edilmediği tak rımızın bedeli daha mühimdir. Maamafih temiştir: geldiğini görünce ve hele onun padişahrın tekaüdiyeleri için mükerrer sigorta dırde de köprünün demir aksamını sat bu yüzden ihracat tacirleri arasında bir tan selâm, hem de kıymetli bir bohça ge muş gibi ıztırab çekmeğe başladı. Dağlılara, ressurancelere vazıyed edilmesi de 1 Kullanılan ana ham maddeden mak suretile demir fiatlarının çok yük endişe mevcud değildir. Bir taraftan da tirdiğini görünce sevinc delisi olayazdı, lar, ölmüş köpekleri soğan suyile yıkayıp istenmiştir. yapılacak eşya cinsleri. sek olmasmdan dolayı Belediyeye mü bu para ödenmektedir. Yalnız ihracatçımuhterem konuğunu birçok defalar ko kefenledikleri, merasimle gömdükleri için Amele birliklerinin memleketin malî 2 Bu eşya cinslerinde kullanılan himce bir para temin edilmiş olacağını lar şu cihetlerin hallini zarurî görmektecup kucakladı, en baş sedire oturttu, boh vali, o diyarda yıkanmaktan da çekıni ham maddenin nisbeti. vaziyetini, parasını ve zaten fenalaşmış söylemektedirler. dirler: çayı da iiç kere öpüp başına koyduktan yordu. Zaten örtülü bir yerde dökünüle3 Bu mamullerin bugün verdiği mu olan haricî siyasetini müteessir hatta büscek iki üç kova sıcak sudan fayda gör sonra yüksek bir yere yerleştirdr Diğer taraftan, Halicde, denize gö A Bankalardan almmış olan yüzde amele vergisi. bütün harab edecek yolda yeni yeni ta mek imkânı da yoktu. Üzerine oturulan 80 bedelin İspanya işinde olduğu gıbi IPÜIÜ bir halde bulunan birçok gemi leşle Eh, dedı, hoş geldın kapıyolda veya içinde yatılan minderler, şilteler, 4 Ham maddenin ithal miktan ve leblerde bulunmalan Fransanın dahilî rinden başka, iki tarafh sahilde, kulla Merkez Bankasmca ödenerek ihracatçı şım, ne var ne yok İstanbulda?.. Biz busuyun götüreceği haşeratın birkaç mislini kıymeti (yerli ham madde ise bu san'at ve haricî kredisini sarsmış ve bütün bornılamıyacak derecede ihtiyarladığı için lann faizden kurtarılması. rada ulak atlannm nal sesine hasret çesalarda Fransız eshamı sukut etmişti. yeni baştan vereceklerdi. B Borcun umumî miktan için hü şubesinde kullanılan miktan ve kıymeti.) hurdaya çıkarılmış olan bir sürü gemi ve kip duruyoruz. O ses kulağımıza değe Ankaradan bugün veya yarın gelecek Başvekil Fransanın malî itibarını kur Hekim Mahmud da ayni ıztırabı rekip motörler vardır. Harice demir ihracatı kumetçe bir şekil bulunması. cek ki ardından Istanbul kokusu alalım, tarmak için memlekette amelenin değil; durduğu halde sesini çıkarmıyordu, Saç aurduğu için bunlar sökülüp, parçalanaDünkü içtimada bu cihetler tetkik e Birlik Umumî Kâtibi Halid Güleryüzle biraz ferahlıyalım. Siz, Tanrının sevgili kendisinin ve parlâmentonun hâkim oldulı dağında kudret helvası toplamakla va mamakta ve zamanla çürüyerek batmak dilmiş ve îç Ticaret Umum Müdürü, İk birlikte sanayiciler toplantılar yapacaklar kullarısınız. İstanbulda ve sarayda yaşığunu açık sözlerle izah etmeği düşün kit geçiriyordu. Rüstem Paşa, iki gün,tadırlar. Eğer adedleri elliyi bulan bu tısad Vekâletinden aldığı tebliği ihracat ve ondan sonra Birlik umumî kâtibi bu yorsunuz. Hergün şevketlu Hünkârın müştü. Fakat, 1 mayıs bayrammda ve üç gün disini sıktı, nihayet dayanamadı, gemiler derhal bozularak parça halinde çılara bildirmiştir. Bu arada Ankaraya malumatı Ankarava götürecektir. mubarek didarını göriiyorsunuz, muba bunu takib eden muhtelif tatil günlerinhekim Mahmudu banndıklan kulübede karaya nakledilbezlerse, senelerdenberi bir heyet gönderilmesi de mevzuu bahrek sesini işitiyorsunuz. Biz firak içindeMÜTEFERRİK de amelenin kendi sözlerine karşı mey • yanıbaşına oturttu, mintanmın yakasını temizlenmediği için yarıyarıya dolmuş o solmuştur. yiz, hicran içindeyiz, perışanız. dan okumasından çekinerek sözlerini paraçtı: Seyyah miktan artıyor lan Halic bu yeni leşlerle büsbütün do Hekim Mahmud gönülden kopup gelâraentoaun toplanmasına bırakmıştı. A Kerem et yoldaş, dedi, şu hale lacaktır. Yâpıfeh*bir iltatistîğe göre 936 sene melenin, malî ve iktısadî vaziyetleri ve len bu sözlere nezaketle karşıhk verdi, bak. Bit içinde kaldım. si içinde kırk dört bini denizden, on beş paranın mevkiini düşünmiyerek yaptığı Hünkârın «Diyarbekir valisi» ni unut Bu noktalan gözönünde tutan alâkalı Hekim ıMahmud, son derece ciddî bir bini de karadan olmak üzere şehrimize madığını anlattı ve şu bahçeyi bir ha makamlar, yeni taraklar gelınciye ve Ha İstanbul Vilâyetinden dün şu tezke elli dokuz bin seyyah gelmiştir. Bu mik talebler, gösterdiği tazyik ve tehdid, yaldurum aldı, bir hasta muayene eder gıbı remağasile, bir içoğlanile, hatta bir ulaknız sermayedarlan ve patronlan değil; hcin temizlenmesine başlanıncıya kadar reyi aldık: tar 935 senesinden on bin fazladır. 936 valının açık göğsüne gözlerını dıkti, uzun göndermek mümkün iken kendisini, cPlevne muhacirlerinden Nabi Ah senesinde gelen seyyahlarm en fazla Halk cephesinin ve hükumetin ikinci abu leşlerle Halicin büsbütün dolmaması uzun araştırdı ve irice bir kehle yakala hashekimlerden birini bu işe memur etve seyrüseferin tehlikeli bir hal almaması med imzalı mektub üzerine (Soruyoruz sını Yunanlılar teşkil etmekte, ondan zası bulunan, küçük sermayedarlan temyınca sevinc içinde ayağa kalktı, haykırbaşlıklı), 10 mayıs 1937 tarih ve 4665 mesi de o büyük teveccühten ileri geldiiçin âcil tedbirler alacaklardır. sonra da sırasile Rumen, Alman, İtal sil eden radikal sosyalistleri dahi endi • maya koyuldu. numaralı nüshanızın ikinci sahifesinde ğini söyledı. yan, Bulgar ve İngilizler gelmektedir. şeye düşürmüştü. Mübarek bad, mübarek bad. DevŞEHİR tŞLERl yazılı fıkra okundu. Rüstem bahtiyardı ve bahtiyarhğmı Izmir Liman şirketi müdürü Binaenaleyh parlâmentoda yapılan let kuşu başına kondu, şu hayvancık sa1 Bulgaristan, Romanya ve Yugosdurumile, tutumile isbat etmekten geri îzmir Liman şirketi müdürü Haşmet, istihzarlar ve bunlara hükumetin verecena ikbal getirdi, saadet getirdi. Senin Çöplerin denize dökülmesine lavyadan muhacir sıfatile yurdumuza kalmıyordu. Diyarbekir artık hekim gelmek istiyenlerin mahallî hükumet İzmir limanına aid işler hakkında Deniz ği cevabların neticesinde meb'usan meciçin hüma bu bittir, simürg bu bittir, 4er hazırlık Ticaret müdürlüğile temas etmek üze lisinin kabul edeceği karar sureti ve buMahmud Ağa demekti. Eşraf, âyan, tücşey bu bittir. Sen buna elmastan bir ka Çöplerin denize atılması için beledi lerinden alarak oradaki konsoloslarımıre şehrimize gelmiştir. car ve herkes, valinin emrile o saray adanun üzerinde yapılacak münakaşa ve fes yapmalısm, bülbül beynile onu bes yece yapılmakta olan tetkik ve hazırlık za gösterdikleri pasaportlara muhacir mına bohça bohça kumaşlar, düzineler vizesi verildiği görüldüğü takdirde 2510 Meclis ikinci reisi şehrimizde bahusus radikal sosyalistlerin alacağı valemelısın. Çünkü seni o, yükseltıyor! lar bitmek üzeredir. Yeni çöp iskelelele atlar, kese kese akçeler, dizi dizi incinumaralı kanun hükümlerine göre el Büyük Millet Meclisi ikinci reisi Ha ziyet, merakla ve bir derece endişe ile Rüstem Paşa, hekim Mahmudun çıl rinin inşaatı da birkaç güne kadar ni lerine muhacir kâğıdı verilerek hak san Saka ile Isparta meb'usu Mükerrem bekleniyordu. Hakikaten bu parti karar ler sunuyorlar ve herifi ziyafetten ziya dırdığına zahib olarak acıya acıya herife hayet bulacaktır. Mavna ve romorkör larında Türk tebaası muamelesi yapılşehrimize gelmişlerdir. Bu seyahatin A suretine «her türlü hürriyetlere riayetin fete götürüp ilkin midesini, sonra koynubakıyor ve ayni zamanda hümalara, gıbi bu işi yapmağa mahsus olan vesait maktadır. nadolu kulübü tarafından satm alınan nu, kesesini, burcunu, çuvalını yanş yasimürglere benzetilen, elmas kafeslere ko te hazırlanmıştır. Nihayet haziranm bi 2 Bunlardan bazılarının, mektub Yat kulübünün devir işlerile alâkadar temini» kaydının konulmasını istiyerek parcasına doldurmıya koşuyorlardı. amele birliklerinin diğer teşekkül ve haîk nup bülbül beynile beslenmesi teklif olu rinden itibaren kararın tatbikına geçi sahibi Nabi Ahmedin de bildirdiği gi olduğu söylenmektedir. Mahmud, bir yandan böyle hazineler nan pis mahluku görmeğe savaşıyordu. lecektir. sınıflarınm hürriyetine dokunmamasına bi, yurdumuza mahza gezmek için gi Maliye Vekâleti Siyasî düzmekle beraber bir yandan da vazife Hekim Mahmud, Diyarbekir valisinin hükumetin dikkatini celbetmiş ve mem • Eyübde belediye teşkilâtı deceklerini söyliyerek mahallî konso sini müsbet surette görmeğe çalışıyordu, nasıl bir zehaba kapıldığını sezmiş ve iki Müsteşarı şehrimizde nuniyetsizüğini göstermiştir. Eyüb kazasında vücuda getirilecek loslarımıza müracaatlerinde konsoloslaRüstem Paşayı sıkı bir tarassud altında parmağı arasında tuttuğu murdar nesneyi Maliye Vekâleti Siyasî Müsteşarı Farıraız da bunlara gezi vizesi vermekte Bunlann lideri Campınchi, patronların belediye teşkilâtı için evvelki gün bü bulunduruyordu. Zeki Hırvat, bohçası devletmeabın dizi üstüne koyarak izaha tün kazalarda halkm reyine müracaat dir. Yurdumuza bu vaziyette gelenler ik şehrimize gelmiştir. Faik birkaç gün hakları ilâhî olmadığı gibi amelenin ücnı bıraktıktan, yapılan ikramları da gö girişmişti. edilmiş, verilen reyler teşkilâtın yapıl hakkında ecnebi tebaası muamelesi ya burada kaldıktan ve bazı tetkiklerde retleri gökten inmediğini ve işçilere yalrüp hazmettikten sonra güle güle yerine pılarak kendilerine zabıtaca ikamet bulunduktan sonra Ankaraya döneceknız amele konfederasyonunun ekmek ver Şevketlu Hünkârla ismetlu Haseki ması suretinde tecelli etmiştir. Belediye tezkeresi verilmektedir. Bunlar, diğer tir. dönmesi icab eden sarayhnm ayak sürüriyaseti buradaki teşkilâtın kadrosunu diği telâkkisi tahammül edilmez birşey hazretleri seni damad edinmek isterler, ecnebiler gibi, küçük san'atlar hakkmyüp durmasından artık huylanmıya başMuhtarlar hakkında biricik kızları Mihrimah sultanı cenabına hazırlamakla meşguldür. Yeni teşkilât daki 2007 numaralı kanun hükümlerinclduğunu söyledikten sonra, kendi par lamıştı. Misafirin hakkı üç gün ağırlanhaziranm birinden itibaren faaliyete nikâhlamak dilerler. Fakat hased ehli bir karar risinin, hükumetin Halk cephesi prograce küçük san'atlardan menedilmekte ve makken hekim Mahmud dönmek temageçecektir. boş durur mu hiç?.. Hünkârın, Haseki mına sadık kalması şartile bu grupa sa • tabiiyetimize geçmek için Vilâyete müîlk tedrisat kanununun tatbikı esna yülü hissettirmeden on beş günü güle güîstanbulda vergi tahsilâtı racaatlerinde de diğer ecnebiler hak smda herhangi bir suç işlerlerse hakla dakat göstereceğini de açıkça anlatmıştır. sultamn düşüncesinî sezince onlaı bühtan le geçirmişti. Acaba bu uzun boylu kotezgâhını işletmeğe koyuldular, cenabını kmda yapılagelmekte olan muamele rında memurin kanunu ahkâmmm tat Karar suretinde hükumetin mevcud ni arttı nukluktaki hikmet ne idi? veçhile kendilerinden 1260 numaralı bik edileceği alâkadarlara tebliğ edil zam dahilinde kalmak ve cumhuriyet gözden düşürmek için çeşid çesid yalanDefterdar Kâzımla Defterdarlık şube Rüstem Paşa için için tasalanarak şu lar dokudular. Cenabın hakkında her kanunumuzun 1 ve üçüncü maddeleri miştir. kanunlarına riayet etmek suretile işine müdürlerinden Mümtaz tahsil şubelerigarib bilmeceyi çözmeğe savaşırken Mah şey, herşey söylendi, hatta cüzamlıdır ni teftiş etmektedirler. İstanbul vergi gereğince evvelâ 5, bilâhare de 20 lira devamı istenmiştir. Hükumete 200 rey« Metruk dalyanlar mud, Hünkâr tarafından Diyarbekir denildi. Hünkâr keramet ehlidir, her sırrı tahsilâtı son aylarda geçen senelere nis harç istemektedir. Bu zat ta muhacir okarşı 380 rey ile itimad karan verildi • Üç sene zarfmda sahibleri meydana larak değil, gezi vizesile yurdumuza mıntakasında gezintiler yapmıya ve görkeşfeder. betle ehemmiyetli surette artmıştır. gelmiş olduğundan Türk tebaasına has çıkmıyan metruk dalyanların Hazineye ğine nazaran radikal sosyalistler son düklerini yazıp sunmaya da memur edil{Arkası var) VÎLÂYETTE redilen küçük san'atlardan istifade et intikal edeceği Maliye Vekâletinden a bir ihtar daha yaparak şimdilik hüku • mette kalmış oluyorlar. , tirilmemesi ve ayni zamanda harç iste lâkadarlara tebliğ edilmiştir. Nahiye müdürleri hakkında nilmesi mevzuatımız iktızasındandır. Şehrimize gelen şeker Muharrem Feyzi TOGAY Yapılan muamelede yanlışlık yoktur. bir karar mütehassısları Nahiye müdürlerinin bizzat veya bil Keyfiyetin tashihini rica ederim.» Şeker sanayiimiz hakkında etraflı Romanyanın millî bayramı vasıta hazırlık tahkikatı yapamıyacak Romanya millî bayramı münasebetile bir surette tetkikat yapmak üzere Reoları alâkadarlara bildirilmiştir. Yerli Mallar Sergisi şehrimizdeki Romanya konsoloshane mer ve Blohm isminde iki Alman mü tehassısm şehrimize geldiği yazılırken sinde dün bir resmi kabul yapılmıştır. Balıklar hakkında Dahiliye hazırlıkları İktısad Vekâleti Maarif Vekâletile bunlarm yanlışlıkla Fransız olduğu Resmi kabule resmî zevat ve şehrimiz Vekâletinin bir tamimi deki Rumen kolonisi iştirak etmişler » yaptığı temaslar neticesinde 937 senesi kavdedilmişti. Keyfiyeti düzeltiriz. Dahiliye Vekâletinden Vilâyete göndir. Romanya konsolosu Rumen kolo sekizinci Yerli Mallar Sergisinin Gala Halkevleri hakkında asılsız derilen bir tamimde son günlerde bil nisine hitaben söylediği nutukta Ata « tasaray lisesi binasında ve her zam?nhassa İstanbul sularında son senelerde bir haber türkün büyük eserlerinden hararetle kinden daha geniş mikyasta açılmasma emsaline ender tesadüf edilecek dere Dünkü akşam gazetelerinden birisi, bahsetmiş ve Rumen kolonisine Türk karar vermiş ve bu karar dün resmen cede büyük ve çok miktarda torik balığı ekalliyetlerin de Halkevleri teşkilâtı leri candan sevmelerini ve Türkiyenin Millî Sanayi Birliğine bildirilmiştir. tutulmakta olduğu halde ecnebi alıcı Birlik derhal sergi hazırlıklanna baş dahilinde çalışabilmelerini temin mak kanunlarına seve seve itaat etmelerini ların bunları ucuz elde etmek için arasadile Halkevleri talimatnamesine bir tavsiye etmiştir. lamıştır. larında bir blok teşkil ederek mubayaamadde ilâve edileceğini yazıyordu. tı kestikleri bildirilmekte ve bununla Frank yükseliyor Halbuki Halkevleri talimatnamesine mücadele için bu balıklarm leylî mek Dün gelen Paris ve Londra borsası yeni bir madde ilâvesine hiç lüzum teblerde, hastanelerde, müesseselerde telgrafları Fransız frangınm yüksel yoktur. Zira talimatnamede ekalliyet Nüshası 5 kuruştur. ve askerî kıtaatta sarfının temin edil mekte devam ettiğini gösteriyordu. lerin Halkevleri faaliyetlerine iştirak Türkiye Haric mesinin memleket iktısadiyatma fay Londra borsasında dün frank bir İngi edemiyeceklerine dair bir madde meviçin için dası dokunmakla beraber ayni zamanda liz lirası mukabili 109,96 franktan mu cud olmadığı için ekalliyetler de her Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. çok iyi bir gıda olan balık etinin mebzu amele görmüştür. Borsamızda frank vatandaş gibi arzu ettikleri takdirde Altı ayhk 750 » 1450 » Ankarada haşlıyan, Türkiye Fransa ticaret müzakereleri devam ediyor. Yu len istihlâkini temin etmiş olacağı bil dün bir Türk lirası mukabili 17,70 te Halkevleri teşkilâtına dahil olmakta Üç aylık 400 » 800 » dirilmiştir. karıdaki Fransız heyetidir, aşağidaki zevat ta bizim murahhaslarıınızdır. dır. kapanmıştır. Bir ayhk 150 » Yoktur iTercüme ve iktibas edilemez' Tarihf tefrika : 115 Yazan : M. Turhan Tan Unkapanı köprüsü Ticaret Odasmda batmağa başladı dünkü toplantı alınacak Ankaraya giden sanayi heyeti Fransada sol partiler Cılız bir kehle, cüzzamlı olduğu işae edilen Rüstemin başına devlet kuşunu nasıl kondurdu? tamamen dolmaRüstemin başına konan devlet Haliciniçin âcil tedbirler İhracat ması tacirleri mühim Vekâletlerle yaptığı temaslar neticesinde iyi dileklerde bulundular neticeler aldı Vilâyet, bir şikâyete cevab veriyor Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle