12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 11 Mayıs 1937 14 Mayıs 1937 Cuma günü açılacaktır. (Adres: Beyoğlu istiklâl caddesi 353) Mağazası IİAS1R İIAC1 KAMZUK BİR TECRUBE Yiizünüzde veya burnunuzda siyah noktalar varsa biliniz ki cildiniz KiRLENMiŞTiR GOZEN KREM DOKTOR JEMSiN Amerikada uzun olarak bulduğu tetkikat neticesi bir formüldür. Yüzünüzü iyice sabunla yıkayımz. Tamamen temizlendiğini zannediyorsunuz; bolca sürünüz. B i r k a c . ^ * dakika sonra elinize temiz bir havlu alınız ve krem sürdüğünüz yerleri bastırarak siliniz. Havlunuz işte böyle kirlenecek, çünkü cildinizin altı siz farkına varmadan kirlenmiştir. ve sabun o kiri alamıyor. Mesamat tıkanmıstır, cildiniz nefes alamıyor. GÖZEN KREM mesamatı temizler ve cildi besler. KANZUK NASIR İLÂCI en eski nasırlan bile kökünden çıkanr. Ciddî ve §ayanı itimad bir nasır ilâcıdır. İNGÎLİZ KANZUK Eczanesi B E Y O Ğ L U îstanbul Gaib İnce bir zincire bağlı 6 aded ufak anahtar Merkez Rıhtım hanile Haliç vapurları iskelesı arasmda kaybol muştur. Bulana 5 lira ikramiye vardır. Galata Tünel caddesi No. 83 GÖZEN KREM 3 4 lira kıymetindeki kremler cinsindendir. Her yerde: Gündüz kremi beyaz yağsız 75 Kr. Gece kremi pembe yağlı 85 Kr. İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Ankara ve İstanbuî telsiz istasvonları ihtiyacı için fennî şartnamesine göre alınacak 1450 kilo 66 bome derecede saf hamızı kibrit açık eksiltmiye konulmuştur. Eksıltme 17/5/1937 pazartesi günü saat 14,30 da İstanbul Büyük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 551 lira, muvakkat teminat 41 lira 33 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat temin atlarmı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî kalemine müracaatleri. (2^68) TAM YERLi MALI 10 TANESİ 15 KURUŞ Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: Canakkalede Mezarlık civarmda yapılacak 137394.69 liralık 3 paviyonluk Jandarma Garnizonu inşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmesi 24/5/937 tarihine rasbyan pazartesi günü saat on beşte Çanakkale Nafıa Müdürlüğü odasında Komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dığer evrakı 687 kuruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabıleceği gibi istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne ve İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek gö rebilirler. Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 8119 lira 73 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimat nameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını 24/5/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) Elektrik Plonjörü SATi Kolay Seri ve Ekonomiktir. NEDYİN büftm rahatsılıklan glderir. Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümenînden: ve şehrin bütün büyük elektrik mağazalarmda satılır. Göz kamaştırıcı Fiatı 240 kuruştan başlar. • •I suzluK,baş veyarım başaönsı,baş dönmesiabmjgmlıK, earpınîı, ve smirden ileri gelen 5inira$rıları3asabF öksiirüKler,a5abî zayıflık,uyKu Pasteur un tedkilcatı fenniyesi dairesinde istihzar edilen gayet antiseptik ve nefıs kokulu Dentol diş macunu ve suyunu kullandığinız. takdırde dişleriniz, goz kamaştırıcı bir beyazlık ve güzellik kesbedecek ve sehhar tebessumünüzle her kesin takdirinı kazanacaksınız. Dentol dis suyu ve macunu, dış etlerını kuv^etlendirır Nefesı tasfiye ve dışlerı hüsnü ca» muhafaza ettigi gibi dişlere parlak bir beyazlık venr. OENTOL; bütün parfümörilerle eczanelerde satılın Harp Hatıralar Yazan : SALAHATTiN GÜNGÖR Eser itina ile basılmaktadır. Fiatı 100 kuruştur. Kumandanlarımızın enlo yerde DENTOL Lüleburgaz Elektrik Şirketinden: Lüleburgaz Beledıye ve Muhasebei Hususiye Elektrik Şirketi için tam Dizel altmış beygirlik bir motör satm alınacaktır. Talib olan firmalar teslîm müddeti ve fiatını bildiren mektublarını gönderdiklerinde motörün fennî evsafı kendüerine meccanen gönderilecektir. (2556) 1 Arttırmıya konulan iş: Haziranm üçünde açılacak olan Manyas, Dönüş ve Şamlı panayırlarından şartnamesi mucibince alınacak rüsumdur. 2 Muhammen bedeli «3350» liradır. Arttırmıya iştirak etmek istivenler bunun % 7,5 ğu olan «251» lira «25» kuruşu Malsandığına vatırdığına dair vezne makbuzu ve yahud banka mektubile müracaat edebilirler. 3 Arttırma 20 mavıs 1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat cl5» te merkezi vilâyette teşkil edecek Encümende yapılacaktır. 4 Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. İstekliler vakti muayyeninde teşkil edecek Encümende bizzat hazır bulunacaklardır. 5 Şartnameyi görmek istiyenler merkezde Daimî Encümen kaleminde, vilâvetlerde Vilâyet makamlarınm göstereceği mahalde ve kazalarda Muhasebei Hususiye memurluklarında görebilirler. ^ ^ 6 Encümende nakten para veya tahvilât kabul edilmez. (2440) En büyük kahramanlarımız Atatürkten, Inönünün yüce kahramam İsmet Inönunden başlıyarak tamnmış kumandanlarımızın harp hatıralarını nakleden bu eser. şimdiye kadar hiçbir yerde ve hiçbir eserde çıkmıyan isimleri de ihtiva etmektedir Kanaat Kitabeviı Memur Aranıyor % isteyiniz. Eczanelerde, Parfömörilerde satılır KARDOL Bunu hal için yegâne çaredir. Cumhunyet matbaası Heyecan, düşünce, çarpıntılar ve bayılmalar... Küçük bir şişe Ankarada büyük bir malî müessese memur alacaktır. Tsliblerin otuz yaşmdan aşağı Türk olması, liseyi bitirmiş bulunması ecnebi lisanlanndan birine tercihan fransızcava vâkıf olması şarttır. İsteklilerin hal tercüme ve fotoğraflarile birlikte Ankara posta kutusu 505 numaraya mektubla müracaatleri. «1189» (2645) Kütahya Şarbaylığından: Elektrik santralında «50» amper ve «380» volta kadar beş tane tek fazh efektif takatlı elektrik savacını birden muayene ve âyar edebilecek takatte ve endüktif ve kapasitif faz kaymalarım gösterir fazmetreler ve izolasyon tecrübe cihazlı bir âyar masası tesis edilecektir. Gümrük resmi Belediyeye aid olmak üzere Kütahya elektrik santralında teslim, muhammen bedeli «3500» lira olup açık eksiltme ile ihalesi 19/5/937 çarşamba günü saat «15» te Kütahya Belediye Encümeninde yapılacaktır. Ayrıca, yeni veya az kullanılmış 1 20 1.80 metroluk torna tezgâhı ile orta boy makkab da «550» lira kıymetle o gün için açık eksiltmeye konulmuştur .İsteklilerin her ikisi için ayrı ayrı teminat ve ihale kanunu mucibince icab eden vesikalarile eksiltmeye iştirakleri. Şartnameleri hergün Belediyede görebilirler. Taşradan istenildiğinde gönderilir. (2534) . M. M. V. Hava Müstesarhğmdan: Diyarbekir Tayvare alayı için bir mimara ihtiyac vardır. Verilecek ücret asgarî 165, azamî 256 liradır. Jsteklilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşembe gününe kadar Hava Müsteşarlığma müracaat etmeleri. (2599) Sahtb ve fiaşmufıarrtrt: Yunu» Nadı Umumi neşrtyati idare eden Yazı 14ten Müdürü: Hikmet Münif Reklâma Jüzum yoktur. Bir tecrübe kâfidir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle