09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Mayıs 1937 Izmirli sporcular dün gittiler Kafile reisi, resmî bir makama müracaat etmedik, diyor Deniz idareleri tekaüd sandığı Kıdemli memurların pa raları iade edilecek Devlet deniz idareleri tekaüd sandı ğının memur kadroları ıkmal edildiğin den sandık faaliyete başlamıştır. Sandı ğın müdürlüğüne Denizyollan idaresinin zat işleri müdürlüğünden açıkta kalan Galib Kemali tayin edilmiştir. Tekaüd sandığı, Denizyollan, Akay ve Deniz Fabrika ve Havuzlar idaresi memurla nna aid müşterek bir teşekküldür. 3137 numaralı kanun mucibince, tekaüd sandığının sermayesini, kanunun neşri tarihinde hizmet müddetleri on beş seneyi doldurmamış memurlardan kesilecek olan yüzde beşlerle, bu idarelerin gene memurlarınm maaşlan nisbetinde verecekleri yüzde beşler, memurlara verilecek olan ikramiyelerden kesilecek yüzde beşler ve memurlardan cezaen tahsil olunacak paralardan ibarettir. Bundan başka, hizmet müddeti 15 seneden fazla olanların bu idarelerce ka nunun neşrinden evveline kadar kesilmiş olan tekaüd aidatı bu kanun mucibince kendilerine iade edilecektir. Bu memurlar, askerî ve mülkî tekaüd kanunu hükümlerine tâbi tutulduklanndan bunlardan ayrıca tekaüdiye kesilmiyecektir. Deniz Fabrika ve Havuzlar idaresi bu gibi eski memurların müterakim paralarını iade etmiştir. Akay ve Denizyollan İdaresinde bulunan kıdemli memurların da bu suretle alacaklan paralar hesab edilmiştir. Memurlara bu paraları bu ay içinde verilecektir. Londrada sona yaklaşan büyük hazırlık Tac giyme merasimi yarın Şehir mahşerî bir hal aldı, dünyanın her tarafından mütemadiyen heyetler geliyor Londranın dünkü manzarası lunacak Fransız heyeti Londraya hareLondra 10 (A.A.) Ahvali adiye ket etmiştir. de pazar günleri ıssız olan merkez mahal Otobüs ihtilâfı halledilemedi [Baştarafz 1 inci sahifede] tere Krahnın tac giyme merasiminde bu Yıldızların tehlikeye giriyor günden güne endişeli vazîyet alıyor Hollywood sinema artıstlerinin grevı hakkında, Paris Soir gazetesının hususî muhabiri şu çok meraklı tafsilâtı veriyor: Hollyvvood artistlerinin hepsini bir araya toplıyan grevi evvelâ stüdyo memurları ılân etmişlerdi. Bazı kimselerin tasvib et tiği, bazılarının da aleyhinde bulunduğu bu hareket ne de olsa tabiî bir hâdiseden ibaretti. Ancak Robert Montgomery, Joan Crawford, ve kocası Franchot Tone, artistler birliğinin de bu harekete iştirak etmek üzere toplanması lüzumunu ıleri sürünce vaziyet gayritabii bir hal aldı. Bu toplantı geçen pazar günü yapılmış ve en büyük yıldızlardan James Cagney ile Lionel Stander'in şiddetli ısrarları üzerine, artistler birliği greve iştirak etmek istiyenlerle buna muanz olanlardan mü rekkeb iki zümreye ayrılmıştır. O gün grev karan verilememiş ve içtima sekiz gün sonraya tehir edilmiş olmakla beraber, ertesi günden itibaren, Hollyvvood'un şöhretini ve ıtibarını sarsabilecek bir takım hâdiseler cereyan etmeğe başlamıştır. Makiyaj memurları, ilk grevi ilân edenler meyanında bulunuyorlardı. Bu sebeble, yıldızlar, halkın tanıdığı hakikî simalarını yaratan makiyajı kendi ellerile yapmağa mecbur kalmışlardır. Bu da, şehirde, ağızdan ağza gitgide büyüyerek dolaşan bir dedıkodu yaratmıştır. Greta Garbo ve Marlen Ditrihin resimleri teşhîr ediliyor Türk millî takımının bu sene ren artistlerin fotoğraflarmı çektiler. Ak şamüstü, resimler, Hollywood duvarlan na asılmış bulunuyordu. Greta Garbo Marlene Dietrich, Marion Davies gib artistlerin resimleri etrafına «kahrolsun grev bozucuları» yazısı yazılmıştı. Hollyvvood, sağ, sol ve orta yani, ik müfrit ve bir mutedil olmak üzere üç cepheye ayrılmış bulunuyor. Artistlerle grev ciler arasında bu didişme devam ederken, neşriyat şefleri, bu çirkin vaziyetin mat • buata aksetmemesi için varkuvvetlerin sarfediyorlardı. Çaxşamba günü, mesele büyüdü; Westmore biraderlerin, bütün artistlere melce olan güzellik salonu meçhul eller tarafından tahrib edilmiş bir halde bulundu. Ayni gün, öğleye doğru, sopalar, çe kiçler ve demir çubuklarla müsellâh ell kişi, greve iştirak etmiyen tiyatro müstahdemleri beynelmilel birliği binasma hücum ederek ellerine geçeni kırdılar, parçaladılar ve bunun üzerine panik başlad Yıldızlar villâlarına kapandılar. Bir kısmı, şehirden iki üç saat uzakta, çöl ortasındaki muvakkat ikametgâhlanna ka çıp saklandılar. Perşembe sabahı, hâlâ stüdyoya de vam eden tektük yıldızların, bütün esvablarını ve mücevherlerini evlerinde bırakıp plâj kıyafetile sokağa çıktıklan görülü yordu. Bir haftadanberi, matbuatta, hiçbir yıldızın evlenme veya boşanma havadisi okunmamaktadır. Henüz bütün dünyanın öğrenemediği, haber alamadığı ve tah min edemediği birşey vardır ki, o da Hollyvvood'un temellerinin sarsılmağa başladığıdır. Hollywood ilâhlannın mevkii tehlikededir. Şehrimizde iki maç yapan Doğanspor oyunculan dün İzmire hareket etmiş lerdir. Dünkü nüshamızda İzmirdeki hâdiseye mukabele olmak üzere Gala tasaraylıların Doğanspor aleyhinde te zahürat yapacaklarını duyan İzmirli sporcuların kafile reisinin Taksim nahiye müdürüne müracaat ederek bu nü mayişin önüne geçmek üzere tedabir alınmasım istediğine dair bir haber yazmıştık. Doğanspor kaptanı Fethi bir muharririmize şunları söylemiştir: < Maçtan evvel bize böyle bir ha ber verdiler. Dedikodu mahiyetinde bize kadar akseden bu haberi manasız bulduğumuz için yalnız aramızda ko nuşmakla iktifa ettik ve hiçbir resmî makama müracaat etmedik.> Diğer taraftan kafile reisi Haydar da: < Bilâkis bizi teşci edenlerin stadyomun sol tarafında oturan Galatasa raylılar olduğunu öğrenince çok müte hassis olduk. Bunu İzmire gidince ar kadaşlara söyliyeceğiz> demiştir. yapacağı temaslar Ankara 10 (Telefonla) İstihbaratımıza nazaran bu sene Yunan ve Yugoslavya millî takımlarile biri Ankarada diğeri de Belgradda olmak üzere iki millî maç yapılması takarrür etmiş gibidir. Yugoslavya federasyonu maçı kabul etmiş fakat tarafımızdan ileri sürülen tarihlere mukabil bir ve iki ağustos tarihlerini teklif etmiştir. Bu teklif umumî merkezce muvafık görüldüğü için bu maça kat'î nazarile bakılabilir. Diğer taraftan Yunan federasyonu da 10 haziranda İstanbul Atina ve 13 haziranda Yunanistan Türkiye maçlarına ve bunların malî şartlarına muvafakatini bildirmiştir. Hariciye Vekilimiz bugün geliyor [Baştarafı 1 inci sahifede] Abdülhalik Renda, Başvekâlet vekili ve Içtimaî Muavenet Vekili doktor Refik Saydam, Dahiliye, Maarif, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri ile mebuslar, Fransız Büyük Elçisi Ponsot, Balkan ve Küçük Antant elçilerile diğer kordiplomatik, Hariciye Vekâleti yük sek memurları ve sair birçok zevat bu lunmakta idi. Hariciye Vekilimiz Istanbulda üç gün kaldıktan sonra Bükreş tarikile Cenevreye giderek Cemiyeti Akvam konseyinin içtimaına iştirak edecektir. lzmirde atletizm bayramı | | Bir müddettenberi Avrupada bir turneye çıkmış bulunan İspanyanm millî oyuncularından müteşekkil Bilbao ta kımı bu hafta içinde Çekoslovakyaya giderek Prag muhtelitile karşılaşmış tır. Maçm birinci devresi 2 2 beraber Bir müsteşrik için ihtifal Belçika Kralının söylediği likle bitmişse de Çekler ikinci devrede İlk defa Türk yazısını açıp okuyan nutuk Danimarkalı profesör Vilhelm Tomsel bir gol daha atarak oyunu 3 2 kazan Brüksel 10 (A.A.) Hambaracılar mışlardır. alayının kuruluşunun yüzüncü yıldö için Şehremini Halkevi bir ihtifal haFransız kupası final maçı nümü münasebetile bu alay kışlasında zırlamıştır. îhtifal haziranın ilk pazar Kupa maçmda finale kalmış olan SoKral Albert büstünün açılışinda bir günü yapılacaktır. şo ve Strazburg takımları Pariste Konutuk söyliyen Kral Leopold ezcümle Bir kadın ölü olarak bulundu lomb stadında karşılaşmışlardır. Bu mademiştir ki: çı Soşolular 2 1 kazanmışlardır. Galib Çemberlitaşta Osmanbey matbaası < Belçika, tam surette bitaraf ve akım ikinci golünü maçın bitmesine iki tam surette millî siyasetini sadıkane ta yanında kolacılık eden Madam namile dakika kala atmıştır. kib eyliyecektir. Bu siyasete, müessir maruf Ester. dün gece Türbede Beledibir askerî çalışmamn ve kuvvetli ve e ye karşısında Seniye apartımamnm bi Atletizmde yeni bir dünya min bir ordunun müzahereti lâzımdır.» rinci katında merdivenlerde ölü olarak rekoru Amerikanın Kaliforniya havalisinde Bulgaristanda mahsul bulunmuştur. ertib edilen bir atletizm toplantısında 45 yaşlarında bir kadın olan Esterin, vaziyeti fena dünya sırıkla yüksek atlama rekoru kıSofya (Hususî) Bu sene Bulgaris apartımanm 4 numaralı dairesinde otu rılmıştır. Eski rekor 4,45 metro iken tanda havalarm fazla yağmurlu gitmesi ran doktor Hamiyi ziyarete gitmekte şimdi 4.48 metroya çıkarılmıştır. yüzünden Bulgar mahsulâtı büyük bir olduğu anlaşılmıştır. tzmir spor idarecileri aratehlike geçirmektedir. Kışlık mahsulât Cesedin arkaüstü bir vaziyette ve yağmurlar yüzünden inkişaf edeme sında tebeddüller mekte ve çürümekte ve yazlık mahsu hiçbir yerinde yara bere olmama İzmir (Hususî) Bugünlerde îzmir lât ta ekilememektedir. sı şüpheli görülmüş ve Morga kaldırılpor idarecileri arasında bazı değişiklikmasına lüzum hasıl olmuştur. Isfahanda bir feyezan er olması muhakk.aktır. Futbol ajanı AdMüddeiumumî muavinlerinden Feh nan, yakında askere gidecektir. Yerine felâketi Tahran 10 (A A.) Isfahan yakının mi ile Emniyet İkinci şube cinayet ma üç namzed vardır. da kâin Maine'de vukua gelen feyezan sası memurları dün gece apartımana Üçoktan Mustafa (eski Altınordulu), lar, 160 evi tahrib etmiştir. giderek tahkıkata başlamışlardır. Vamanlarspordan Suad (Belediye reis Şehir adeta değişmışti. İki tarafında hangarlann uzayıp gittiği caddelerde, adım başında elele tutuşmuş figüran ve makinist dizilerine tesadüf ediliyordu. Bunlar, grevi bozmak isriyenleri geçirtmemek için, bu şekilde yolları kapatıyorlardı. Grev aleyhinde rey veren yıldızlardan bir çoğu, böyle hareket etmekte haklı telâkki ediliyordu. Çünkü bunlar, kendilerine senede 50,000 den 200,000 dolara kadar kazanc temin eden mukaveleleri nin tecdidi arifesinde bulundukları için, Son vaziyet grevi tervic ederek sinema kumpanyası nın hoşnudsuzluğunu celbetmekten kor Hollyvvood 10 (A.A.) Altı bin kuyorlardı. Buna rağmen, gizli gizli gre stüdio amelesi, grev yapmakta devam etvi tasvib etmekten, hatta grevci sandığına mektedir. para vermekten çekinmemişlerdir. Hollyvvood grevcileri tesanüdlerini ilân etmek için Amerikanın her tarafında Salı gününe gelinciye kadar, yıldızlann nüfuzu eksilmemişti. Grevden uzak bütün büyük şehirlerde sinemaların ka kalmalan, grevcilerin hareketini bir dere pılarına nöbetçiler koyarak filim gösteceye kadar zâfa uğratmış olmakla bera rilmesine mâni olmağa çalıaşacak kadın ber, sendika şefleri, kapıları bekliyen nö ve erkeklerin miktan bir milyon tahmin betçilere, artistlerin stüdyoya girmelerine edilmektedir. Hollyvvood 10 (A.A.) Büyük mâni olmamalan emrini vermişti. studioların ekserisi, sinema aktörleri senFakat, pazartesi gecesi buhran şiddetlenmeğe başladı ve salı günü sabahı, sen dikasınm talebelerini kabul etmiş oldukdika delegeleri, stüdyo kapılanndaki nö lanndan sinema aktörleri grev yapmıyabetçilerin arasma katılarak stüdyolara gi caklardır. İzmir 10 (A.A.) Dün Erkek lisesi Alsancak sahasında atletizm bayramı yapmıştır. Sahada on bine yakm seyirci vardı. Mor ve sarıya ayrılan atletler arasındaki müsabakalar çok heyecanlı olmuştur. Morlar 72, sarılar 64 puvan aldılar. Rüştü Aras Bükreşte temaslarda bulunacak İlbay ve Parti başkanı tarafından kazananlara madalyalar ve kupalar verilHariciye Vekilimiz Doktor Tevfik di. Böylelikle genc atletlerimiz taltif e Rüştü Aras Istanbulda Ingiliz Kralının dildiler ve alkışlandılar. tac giyme günü münasebetile tertib edilecek garden partide de hazır bulunacak ve Konyada gürültülü maç mayısm 15 inci cumartesi günü saat 13 te hakkında Geçenlerde Konyada gürültülü bir Romanya bandıralı Romania vapurile maç başlığı altında yazdığımız yazıya şehrimizden Köstenceye müteveccihen karşı Eskişehir İdman Yurdu reisliğin hareket edecektir. Hariciye Vekilimiz den bir mektub aldık. Bu mektubda de Bükreşte iki gün kalarak orada Romanya Başvekil ve Hariciye Vekilile temaslarda niliyor ki: bulunacaktır. , «Son maçtan sonra otelimize bir polis gelerek Konyalıların bizden şikâSofyada tevkif edilenler yetçi olduklarını söyliyerek bizi kara kola davet ettL Bilâhare şikâyetin yal Sofya (Hususî) Polis, Sofyada nız alt tarafma bir tekme yiyen bir ar profesör Çankof taraftan birçok kim kadaşımıza inhisar ettiği anlaşıldı. Bu seleri yeniden tevkif etmiştir. Bu zevat arkadaşın baldırına yediği tekmeyi ra profesör Çankofun 7 numaralı gizli bekib oyuncıya göstermesi bazılarınca fe yannamesini dağıtmakla itham edil na telâkki edildiği de anlaşılarak orta mektedir. da mesele kalmadı.> Urugnayda bir isyan Montevideo 10 (A.A.) Eldiario gaKadmlar arasında millî zetesinin yazdığına göre bugün Sao futbol maçı paulo, Riogrande ve Bahia eyaletlerinFransa ve Belçika kadın millî futbol de bir isyan çıkmıştır. Asilerin miktan takımları arasında yapılan maçı Fran 5ı kişidir. İsyan hareketi Montevideo'da sızlar 3 0 kazanmağ muvaffak olmuş hazırlanmıştır. lar dır. Londra 10 (Hususî) Kral ve Kraliçe bu gece Buckingham sarayında 450 kişilik bir ziyafet vermiştir. Kral Beşinci George'un vefatındanberi Buckingham sarayında ilk defa olarak verilen bu ziya fete hanedan azasından başka tac giyme merasiminde bulunmak üzere Londraya gelen yabancı devlet mümessilleri de iş tirak etmiştir. Türkiye Başvekili İsmet înönü ile Türkiyenin Londra elçisi Fethi Okyar da Londraya gelen heyetler Londra 10 (A.A.) Tac giyme ziyafette bulunmuslardır. merasiminde Hıtleri temsil edecek olan Hariciye Nazırı Mareşal Blomberg, İngiliz sefaretinde yapılacak âyin dün akşam buraya gelmiş ve istasyonda Ingiliz Kralının tac giyme merasimi Kral ailesi adına Prens Arthur of Con münasebetile, yarın sabah İngiliz sefanaught tarafından karşılanmıştır. rethanesi dahilindeki kilisede dinî bir âyin Londra 10 (A.A.) Mareşal Blom yapılacaktır. Istanbulda bulunan elçiler, berg'in Londraya muvasalatını sabah ga konsoloslar ve İngiliz kolonisi bu âyinde zeteleri nezaketle karşılamaktadır. hazır bulunacaktır. Öğleden sonra saat Times Mareşali sempati ile selâmla 4 te, İngiliz Büyük Elçisi İngiliz eski makta ve «Büyük Alman ordusunun yük muhariblerini teftiş edecek ve tac giysek ve zeki şefi» olarak tavsif etmekte me gününün hatırası olarak eski muharibdir. lere bir bayrak hediye edecektir. Bunu Londra 10 (A.A.) Kralın tac müteakıb bir garden parti verilecek ve giyme merasimine iştirak edecek Fran İngiliz çocukları muhtelif devirlerin tarisız askerî heyetine riyaset etmekte olan hî kıyafetlerile bir resmigeçid yapacakGeneral Gamelin, buraya gelmiştir. lardır. Akşamüzeri saat 18 de sefir InParis 10 (A.A.) Delbos'la İngil giliz kolonisini kabul edecektir. leleri dün meraklılann tehacümile adeta iğne atılsa yere düşmiyecek bir hale gelmişti. Durmayıp yağan yağmur, halkın şevkini kaçınyordu. Uzak şehirlerden gelmiş bulunan o tobüsler, tac giyme merasimine aid tez yinatı görmeğe koşmuş olan Jones'lerin, Smiths'lerin ailelerini boşaltıyor ve bunlar asıl tac giyme merasiminin icra edileceği büyük günde işgal edemiyecekleri tribünlerde yer alıyorlardı. İki misline ve hatta üç misline çıkarıl mış olan zabıta kuvvetleri, şoselerde taşan halkın harekâünı kontrol etmeğe bir türlü muvaffak olamıyorlardı. Fazla olarak, yağmakta olan yağmur, taksilerin ve arabalann tehacümünü artırmıştır. O dere cede ki kondoktörler, kısa fasılalarla tevakkuf etmek mecburiyetinde kahyor lardı. Alacalı elbiseler giymiş olan meraklılar kafilesıne öğleden sonra otobüs şo förleri de iltihak etmiştir. Bunların çoğu «şoförler için daha az çalışma saati, halk için daha ziyade emniyet» yazılarını ta şıyan bayraklan hâmil bulunuyordu. Bunlar muntazam surette bir geçid yaparak Trafalgar Square'a gitmişlerdir. Orada birçok hatıbler, nümayişçileri davalannı sonuna kadar takib etmeğe teşvik eylemişlerdir. Alayın başında giden bir arabada bir tabut vardı. Bir amele gömleğile örtülü ve üzerinde bir kasket bulunan bu tabutun üzerinde «iş uğrunda 46 yaşmda ölmüş...» ibaresi yazılıydı. Londra 10 (A.A.) Tac giyme merasimine üç gün kaldığı halde otobüs grevini halletmek için henüz bir çaıe bulunamamıştır. Nakliyat ofisi tarafındaa yapılan teklıflerin nakliyat işçileri sendikasınca kabul edilmesi ihtimali başlıca talebden vazgeçileceğine bir delil teşkil etmez. Çünkü işçiler bilhassa iş saatlerinin azaltılmasını istemektedirler. Yapılan teklifler ikinci derecede bazı ıslahatı derpiş etmekte ise de iş saatlerinin azaltılnıası ihtimalini tamamile uzaklaştırmaktadır. Grevcilerin murahhaslan bu akşam toplanacaklardır. Yapılan teklifleri kabul ettikleri takdirde salı günü işe başlanacaktır. Merasime giden bir gemi kazaya uğradı Lizbon 10 (A.A.) Tage önüncta demirli bulunup Ingiliz Kralının tac giyme merasiminde Guba bahriyesini temsil etmek üzere Londraya gitmesi mukarrer olan Güba kruvazörüne bir petrol gemisi çarpmış ve kruvazörün bordosu su kesiminin üstünden çatlamıştır. Dün akşam verilen büyük ziyafet İngilterede tac giyme merasimi Prag muhteliti tspanyollarî yendi muavini) ve Cemal Ahmed.. îzmirde Futbol Ajanlığı, bugünkü vaziyette çok çalışmayı icab ettirmektedir. Çünkü yeni kulüblerin hususî mahiyetleri, içinde bulundukları şartlar yüzünden, bunlarda yerleşmiş olan ve bugün hiç çalışamıyan takımlan ve nihayet bütün futbolcuları daha esaslı şekilde düşünmeği istilzam etmekledir. Ajanlıkta, vaktinin daha müsaid olacağı mülâhazasile Ya manlarspordan Cemal Ahmed tercih edilmektedır. Kendisi ayni zamanda tecrübeli ve müspet olarak çalışan bir arkadaştır. Bu işte faydalı olabileceği kanaati vardır. Haber aldığıma göre, mmtaka ikinci reisliğine Uçoktan Reşad Leblebici teklif edilmiştir. Diğer ajanlıklar için de dörder namzed gösterilmiş ve isimleri alâkadar federasyonlara bildirilmiştir. Federasyonar, bunlardan birini seçeceklerdir. Yalnız güreş ajanı için bir namzed verilmiştir. •ünkü esasen bu şubede gösterilebilecek başka namzed yoktur. Yugoslavya :1 Macaristan :1 Budapeşte 10 (Hususî) Burada yapılan Yugoslavya Macaristan millî futbol maçmda iki taraf birer sayı ile berabere kalmıştır. Ayni günde Belgradda oynanan Yugoslavya Macaristan B ta[imları karşılaşmasında Yngoslavya 0 galib gelmiştir. îskoçya: 1 Avusturya: 1 Viyana 10 (Hususî) İskoçya A ımsturya millî takımları neticesinde iki ;araf 11 berabere kalmıştır. Londrada bu hafta muazzam hâdiselere sahne oluvor. Kralın tac giyme merasimi hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Resimlerde abide, sütun, bayrak ve taclarla süslenmiş Londra sokaklarından birisini, merasime iştirak için payitahta gelen Zengibar Sultanıle Tasmanya Başvekilini görüyorsunuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle