16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mayıs 1937 CUMHURIYET Meziyetler vardır ki bir milletin kanmda ve ruhunda meknuzdur; doğuştandır: rin önünü almak zamanı henüz geçme konsoloshanenin ismini şimdilık bildirGeçen seneîerde yapılan idman şenliklerinden bir hatıra Kahramanlık gibi. Gene meziyetler var«Fikren yükselmiş bir adam, kendi miştir. Biscaye eyaletinin zaptından ev mek istemiyoruz.» dır ki fıtrî değildir; ancak, uzun bir çaduyduğu ihtiyadarı başka insanların 19 mayısta yapılacak genclik bayraFenerbahçe stadında vel silâhlarınızı bırakınız. Böyle yap lışma neticesinde elde edilir: Bütün bir Fenerbahçe stadındaki merasime iştimazsanız hakkınızda (galibler kanunu) General Franco'nun Mussolini'ye duymamasını tabiî görmeli midir?» mı programını hazırlamak üzere Valı muavini Hüdainin riyasetinde toplanan rak edecek bütün mektebler talebeleri, milletin okuyup yazma bilmesi gibi. Hayır! Nazarî bir müsavatın hayat ve çektiği telgraf tatbik edilecektir.» Bütün Türk milleti kahramandır amSalamanca 10 (A.A.) İtalyan İm tabiat önünde imkânsızlığını anlıyan komisyon mesaisini ikmal etmiş, progra ve spor kulüblerine mensub gencler saat Bllbao'nun tahliyesi devam tam 8,40 ta Kadıköy iskelesinde kayma ma, her ferdimiz, maalesef, okuyup yazparatorluğunun yıldönümü münasebe lar, yalnız ihtiyaca hürmet ederler. ma son şeklini vermiştir. ediyor Hazırlanan programa göre 19 mayıs kamlık önünde içtima etmiş olacaklardır. ma bilmez. Memlekette okuyup yazma tile General Franco Mussolini'ye aşa Bir çoban kızı baloya gitmek isteBilbao 10 (A.A.) Bilbao'deki kadm mezse, baloya giden bir tüccar kızı spor ve genclik bayramı, o gün öğleden Bu içtimaa Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy bilenlerin nüfusumuza nazaran, pek az olve çocuklann tahliyesi devam etmek ğıdaki telgrafı göndermiştir: «Komünizmle mücadele eden hakikî gibi ağır bir tuvalet giyemediği için evvel, öğleden sonra ve gece olmak üzere ve Adalar kaymakamlıklarındaki orta duğunu resmî istatistikler söylüyor. Ben, tedir. Mülteciler Ingıliz ve Fransız vapurlarile hareket etmektedirler. Bu va ve ebedî İspanya namına Duçesinin dâ ağlamaz. Tuhaf olan şey, başkaları sehrin muhtelif semtlerinde ayni zaman mekteblerle lise talebeleri iştirak edecek İskandinavya memleketlerine gider de opurlar iki devletin kruvazörleri tarafın hiyane idaresi altında Roma İmpara nın, yani iktısadî müsavatçıların o da yapılacaktır. lerdir. Mektebler önlerinde Selimiye fır radan dönüşte bu şimal memleketlerinin yorluğunun büyüklüğünü tekrar gör dan himaye edilmektedir. Öğleden evvelki merasim Taksim ve ka bandosu olduğu halde saat tam 9 da halkı yüzde yüz okuyup yazma bıliyorlar, meğe muvaffak olan asil ve şerefli İ kadıncağız hesabına ağlamaları, yaBurgos hükumeti İngiltereyi Fenerbahçe stadlarında yapılacaktır. Öğ hareket edeceklerdir. Saat 9,30 da da, bizde ise, okuma yazma bilenler azdır; talyan milleti hakkında duyduğumuz hud mitinglerde bağırmalarıdır. FaKadıköy birinci ilkmekteb bahçesinde ilim ve irfan itibarile henüz pek geriyiz; protesto etti samimî hislerin kabulünü rica ederim.» kat bir çoban kızının seviyece yüksel leden sonra ise bu iki stadla beraber BaSalamanca 10 (A.A.) Burgos hü mesini, ihtiyadannın artmasını ve kırköy, Topkapı, Üniversite, Şemsipaşa, toplanmış olan sporcular hareket edecek dersem, bu okuvucumun bana, vermek islerdir. Saat 9,50 de Fenerbahçe stadın terdiği dersi, «Türkün gözü ancak Türkü Bir Sovyet gazetesi İngltereyi kumeti İngiltere hükumetine bir nota emellerine uygun bir hayata kavuş Edirnekapı, Şişli ve Beyoğlu Halkevlegöndererek Bilbao ablukasına İngiliz itham ediyor ri spor sahalannda, semtin Halkevleri da gerek mektebler, gerek sporcular ken ilim ve irfan sahibi görür» şeklinde tekramasım kim temenni etme?" Böyle gemileri tarafından yapılan taarruzu dilerine tahsis edilen yerlerde mevki almış ra imkân olur mu? Moskova 10 (A.A.) Tas ajansı bil halk arasından yükselenler c çok spor kolları tarafından muhtelif spor eğprotesto etmiş, İngiliz harb gemilerinin bulunacaklardır. Bu esnada ve İstanbul bildiriyor: Pravda gazetesi yazıyor: Milliyetperverlik, şuursuz bir şovinizm, tur. Amerika milyarderlerinden ekse lenceleri, müsabakalar tertib edilecektir. Kumandanı namına bir zat ile bu kazaİspanya kara sularındaki hareketinin cAdemi müdahale komitesinin son risinin evvelce bir mağaza süpürücü Taksim stadyomundaki merasim körükörüne kendini beğenmek değildir. îspanya zırhhsının mahvolmasma sebeb ların kaymakamları, bu semtlerin mekteb Milliyetperverlik, kendi milletinin, mezi Taksim stadındaki merasime, Beşık olduğunu iddia ederek İngiltere hüku toplantıları, İspanya harbinin bundan sü, bir kundura boyacısı, bir gazete müdürleri, Halkevleri reisleri tarafından metinin hâlâ cKızıllar» la siyasî müna sonraki inkişfı kendi hattı hareketine müvezzii olduklannı biliyoruz. taş, Beyoğlu, Eminönü, Fatih ve Eyüb yetlerini olduğu gibi, kusurlarını, eksik takafileler teftiş edilecektir. Teftişten sonsebetler idame ettiğine teessüf etmiştir. bağlı bulunan İngilterenin mütearrızı Bu müsavatsız dünyada içtimaî kazalarındaki liseler, ortamekteb, san'at ra Haydarpaşa lisesi izcileri tarafından raflarını da bilmek, bu mezıyetleri ıdame Notada Bilbao ile Santender arasında teşvik eden siyasetine devam ettiğini merdivenin basamaklarını yukarıya mektebleri ve yüksek mekteb talebeleri bayrak çekilecek, ondan sonra hep bera ve tenmiye ederken kusurlarını düzelt beynelmilel Kızılhaçın murakabesi alistirak edeceklerdir. göstermiştir. Edenin İspanya meselesi doğru aşmak için hiç kimsenin önüne ber İstiklâl marşı söyîenecektir. Bundan meğe, noksanlarını tamamlamağa çalıştında bitaraf bir mmtaka tesisi hakkınÜniversite ve yüksek mekteblere men sonra erkek muallim talebesinden bir mak demektir. Böyle yapmaz da en yaya hakkında parlâmentodaki istizahlara çıkan bir engel yoktur: Kendi iradedaki teklif tekrar edilmektedir. verdiği cevablar, her zamankinden da sizliğinden veya beceriksizliğinden sub gencler, saat 8,40 ta Tepebaşı bah genc tarafından bir nutuk söylenecktir. olduğumuz işlerde bile kendimizi dev İspanya sularına hareket eden ha mühim mahiyetler ile tebarüz et başka... Fakat bütün insanl&rı tek ba çesinde toplanacaklardır. Lise ve orta Daha sonra da jimnastik hareketleri ve aynasında görürsek hiçbir zaman ileri giyeni Alman gemileri samağın hizasına indirmeyi düşünen mekteblerin erkek talebeleri, alfabe sıra geçid resmi yapılacaktır. Kafileler Ata demeyiz. Berlin 10 (A.A.) Deutschland ve mektedir.» bir müsavatçılık, terakki merdivenini sile Şışhane karakolundan İngiliz sefa türkün fener stadındaki büstüne çelenk Hakikî mıllıyetperver, mılletini eksıksiz ımmlııuiilininnillllllllllllllllUtllllllllllllllll""»'"" "" rethanesine giden Tozkoparan caddesi koyacaklardır. Alaylar dağılmadan kendi ve fazlasız, dosdoğru tanıyandır. Saltanat yıkmaya doğru gitmekten başka birdevirlerınde, Türk milleti, bilhassa Anaşey olmaz. «Müsavi ücret» sistemi, üzerinde mevki alacaklardır. Bu mek yerlerine gideceklerdir. doluda, bakımsız kaldı. Başta sıtma oltatbikı tecrübe edilmiş olan memle teblerin kız talebeleri Galatasaray lisesiÖğleden sonra ayni yerde sporcular mak üzere bir sürü hastalıklar, harbler, ketlerden bile çoktan kaldırılmıştır ve nin önüne tabur halinde dizileceklerdir. tarafından muhtelif takımlar arasında Ayni kazalar dahilindeki spor kulüble cehalet, doktorsuzluk, ilâcsızlık, zaruret, dünyanın hiçbir köşesinde bannabürine mensub sporcular Beyoğlu 29 uncu futbol maçları, saat 4 te Kadıköy Hal beden terbıyesınin adı bile olmaması, mis değildir. mekteb bahçesinde toplanacaklardır. kevi spor kolu tarafından da muhtelif dünyanın bedenen en gürbüz, en kuvvetli, PEYAMI SAFA Tayyare mektebi ve Türkkuşu talebeleri jimnastik hareketleri yapılacaktır. en güzel milletıni, çok hırpaladı. Buna Beyoğlu Halkevi binasında toplanmış oDiğer sahalarda rağmen, damarlarımızdaki temiz kan salacaklardır. Saat tam 8,50 de ÜniversiDığer Halkevleri spor sahalannda, yesinde neslimizi bugünkü halıle muhafate ve yüksek mekteblere mensub genc Halkevleri sporcuları onuncu yıl Cum za edebildik. Başka bir millet olsaydı, Toulon 10 (A.A.) Bir endaht tali Lcndra 10 (A.A.) İmparatorluk ler, önlerinde şehir bandosu olduğu halmi esnasında Tourville kruvazörü kenhuriyet marşını söyliyerek sahalara çıka şimdıye kadar çoktan tereddı eder, münlccnferansı cuma günü St. James sara de stadyoma hereket edeceklerdir. Saat disine hedef ittihaz ettiği Jules Michecaklar, kendilerine tahsis edilen yerlerde kariz olurdu. Fakat unutmamak lâzım ge9 da lise ve ortamekteb talebeleri, önle yında Balckvin'in riyasetinde toplana iet kruvazörünü otuzuncu top darbesin[Başmakaleden deıam] duracaklardır. Sporcular burada mahallî lir ki Avrupanm ileri milletlerine nazaran, caktır. • de <batırmağa» muvaffak olarak Uzak bir dıkkatin en iyi bir muhafaza şekli ol rinde Taşkışla bandosu olduğu halde, kaymakam tarafından teftiş edılecekler vücud güzelliği bakımından çok geriyiz. şark filosunun amiral gemisinin faali duğu ve olacağı fikrinde musırrız. Burası saat 9,30 da Beyoğlu Halkevindeki tayToplantıda neler görüşülecek? dir. Burada İstiklâl marşı ve söylevler Bu zengin ve ileri milletler, yıllardan ve işin teknık bir tarafıdır. Alelitlâk orman yare mektebi talebeleri, saat 9,40 ta Londra 10 (A.A.) Cuma günü yetine nihayet vermiştir. vücudlerine bakıyorlar, söylenecek ve muhtelif müsabakalar ya yıllardanberi CUMHURİYET Jules Michelet ların muhafazası meselesınde ıse esasen 29 uncu ilkmektebdeki sporcular hare toplanacak olan İmparatorluk konferanpılacaktır. Yalnız Şehremini Halkevi ile muntazam çalışıyorlar, beden terbiyesi kruvazörü Fransamn 1905 te yaptırdığı Ziraat Vekâleti vazifedar olmakla bera ket ederek stadyoma gireceklerdir. İçe sından bahseden Daily Telegraph di bazılarında adeta yeni bir din halini al eski büyük zırhlı kruvazörlerinden bi ber bu vazifenin bütün memlekete şamil nde her grup kendilerine tahsis edılen Beyoğlu Halkevi gece de spor eğlenceleyor ki: ri tertib edeceklerdir. Beyoğlu Halkevin mıstır. Onların yanında, son Olımpiyadridır. 11.072 tonluk ve dört bacalı olan olduğunu çok ıyi kavramaklığımıza kat'î mevkide duracaktır. Saat 9,50 de bütün de ayni gün öğleden sonra başka bir me larda olduğu gibi, biz ancak 19 uncu o«Harbde iptidaî maddeler ve yiyecek bu gemi sürat tecrübelerinde 23 mil gruplar yerli yerlerinde bulunacaklardır. vermek meselesi her halde konferansta yapmıştı. 4 tane 19,4 lük, 12 tane de bir ihtiyac vardır. Ankaranın içinde kaçak Bu esnada gruplar, Vali, İstanbul Ku rıısim daha yapılacak, şehirdeki merasime labıliyoruz. nıühim bir yer tutacaktır. Dominyoniar 16.4 lük topla mücehhezdi. Mürettebatı kereste satıhyor da buna hiçbirimiz aldınş mandanı, Maarif Müdürü, kaza kayma istirak edemiyecek kadar yaşlı sporcu Bu vaziyette, okuvucumun dediği gibi ticaret engellerinin azaltılması yolundakı 720 kişidir. Yedi sekiz yıl evvel, kadro etmiyoruz. Bu kaçak keresteleri alanlar kamları, Parti Halkevleri reisleri, lise ve lara heyetler göndenlecektir. «Türkün gözü, ancak Türkü yüksek, gayretlere iştirake davet olunacaklardır. haricine çıkarılarak ihtiyata alınmıştı. arasında elbette bir takım devlet memur ortamekteb müdürleri tarafından teftiş Bu merasim esnasında iki tayyare şe kuvvetli ve güzel görür» demek, pek göBununla beraber konferansta Ottavva Şimdi. genc arkadaşı Tourville tarafın ları da yardır. Kaçağa, yanı orman tahri edilecektir. Teftişten sonra Galatasaray hir üzerinde dolaşarak halka vecizeler zü kapalı bir görüş olur. anlaşmalarında herhangi bir tadılın der dan top talimlerinde hedef olarak kul bine aldınş etmemenin bu feci şekli önün lısesi sporcuları tarafından bayrak çekı atacaktır. Bayram vesılesile o gün ve o lamlmış ve 30 uncu mermide batmış de hiddetten titrememek ve hayretten Söylediğimiz vecizeleri yanlış anlamapış edileceği zannedilmemektedir. İmpalecek ve bütün seyirciler ve talebelerin gece şehir baştan aşağı bayraklar \e elektır. Tourville 1928 de yapılmış, 10,000 donakalmamak elde değildir. malıyız. Meselâ «Türk yalan söylemez» ratorluk nazırlan arasında daha şimdi tonluk bir büyük kruvazördür. Sürati iştırakile İstiklâl marşı söyîenecektir. triklerle donatılacaktır. Bütün büyük ded'.ğimiz zaman, «Türk yalan söylemeDiğer devlet memurlarımızda ve milden temasa gelinmıştır. Dün Kanada, 36 mıldır. 8 tane 20.3 lük top. 8 tane 75 meydanlara oparlörler konulacak, me melidir» demek istiyoruz. Yalancılığm Müteakıben kız muallim mektebi ta rasim ve söylenen nutuklar ilân edilecekYeni Zelanda ve Cenubî Rodesyo Baş lik hava dâfi topile mücehhezdir. Mü let ferdlerinde orman işleri orman memurTürke yaraşmaz bir kusur olduğunu millanndan başka hiç kimseyi alâkadar et iebesinden bir kız jimnastik bayramlan tir. vekilleri hafta tatilini Baldvvin'in Che rettebatı 30 zabit, 575 neferdir. lî gururumuzu okşıyarak anlatmak, özü, mez farzeden garıb ve çok fena bir zihnive gayelerini tebarüz ettiren ques'deki sayfiyesinde geçirmişlerdir.» Tapu ve Kadastro mektebin yet vardır. Hal böyle olunca her ağacın nın maksadsöyliyecektir. Nutuk bittikten Bugün prova yapılacak sözü doğru bir millet olmaktan zevk ve bir nutuk Bugün saat 10 da Taksim stadında, ftihar duyduğumuzu göstermek gayesini de yeni teşkilât dibıne bir nöbetçi diksek bu işi diledığimiz sonra jimnastik harekâtı başlıyacaktır. Ankara 10 (Telefonla) Tapu ve gibi halletmekten gene âciz kalırız. Saat 1 1,30 da geçid resmi yapılacaktır. şenliklere iştirak edecek mektebler tara takib edıyoruz. Kadastro mektebi talimatnamesi Ve Ormanlarımızın harablıktan korunma Geçid resmini müteakıb alaylar bozul fından bir prova yapılacaktır. Provada Hulâsa, şuurlu milliyetperverlik bir Ankara 10 (Telefonla) Ziraat Ve killer Heyetince kabul edıldi. Mekteb Vali ve Maarif Müdürü de hazır bulu meziyet, şuursuz şovinizm bir kusurdur. ları ve hatta yenilerinin yetiştirilmesi işi en madan, önde mektebler, arkada sporcu kâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki altışar aylık A ve B şubelerine ayrıl büyük devlet ve mıllet meselelenmizden lar olduğu halde Cumhuriyet abidesinin nacaktır. Provaya iştirak edecek mek Mılletini sevmeği öğrenelim, milliyetperkanun lâyihası encümenlerden çıktı. mıştır. A kısmında Tapu, Kadastro teşönüne gelinecek ve abideye merasimle tebler, jımnasitk muallımleri refakatin verliği yanlış anlamıyalım. Ve Meclis ruznamesine alındı. Lâyiha kılâtma dahil memurlardan tahsile biridir. Ne hacet, eğer orman olmazsa de olarak zamanında Taksim stadında ya göre Ziraat Vekâleti devlet teşkilâtı kabiliyetli görülenlerle haricden orta memleket yavaş yavaş ziraat iklimlığıni bir çelenk konulacaktır. Ondan sonra da hazır bulunacaklardır. içerisinde memleketin ziraat, hayvan ve mekteb mezunları kabul edilecektir. B kaybederek bir çöle döner gider. Orman alaylar gene dağılmadan muntazam bir Yann da Fener stadında bir prova yaorman siyasetlerinin tatbikına ve bu şubesine lise veya 10 uncu sınıftan me lan olmıyan bir memlekete yağmur sel surette kendi semtlerine gideceklerdir. pılacaktır. mevzulara giren işlerin iktısadî vazi zun olanlar müsabaka ile alınacaklar şeklinde düşer ve faydalı olmak şöyle öğleden sonra yetlere göre tanzim, ıslah ve teşkilât dır. dursun önüne ne rasgelirse hepsini siiip Öğleden sonra saat tam ikide gene landırılmasına ve inkişaiına müteallik Kütübhane memurlarının süpürüp götürür. Onun için hıç mubalâ Taksim stadında muhtelif takımlar ara Bulgar Başvekilinin beyanatı hizmetleri ve umumî, hususî kanunla Belgrad 10 (Hususî) Bulgar Baş ğaya düşmeksizin normal bir sekilde he sında futbol maçları yapılacaktır. Saat maaşları artırılıyor Prag 10 (A.A.) Macaristan, rın tahmil eylediği vazifeleri yapmak vekıl ve Hariciye Nazırı Köseivanof pimiz topumuz ormanlarımızın muhafaza 4 te Beyoğlu Halkevi sporcuları tarafınAnkara 10 (Telefonla) Maarif Veîa mükelleftir. sına azamî hassaslıkla en büyük itina ve dan müzikle ritmik jimnastik harekâtı ve Vreme gazetesinin bir muhabirini ka mecburî askerlik hizmetini tekrar tesis etmek istediğini resmen Küçük Antant Ziraat Vekâleti İcra Vekillerine dair kâleti barem kanununun Vekâlete aid ihtimamları göstermek mecburiyetindeyiz. danslar yapılacaktır. Saat 6 da kulüblere bul ederek kendisine mühim beyanatta kısmında değişiklik yapan bir kanun lâdevletlerine bildirmemiştir. Fakat çok iyi bulunan bir Vekilin emrinde bir bulunmuştur. yihası hazırlamıştır. Bu proje ile 1925 Şunu iyi bilelim ki memlekette yersız ve sporculara mükâfatlar dağıtılacaktır. müsteşarlık, bir teftiş heyeti reisliği, bir te Vakıflardan Maarife devredilen kü olarak ve zararlı surette bir ağac kesen Köseivanof bu beyanatında, Bulgar malumata göre bunu pek yakında yapa Gece ise Beyoğlu Halkevi spor salonhususî kalem müdürlüğü, iki umum tübhane memurlarının çok az olan ma adam, bir insan öldüren katilden farksızYugoslav dostluğundan uzun uzadıya caktır. larında eğlenceli sporlar yapılacaktır. müdürlük, bir hükmî şahsiyeti haiz u aşları artırılmaktadır. sitayişle bahsettikten sonra müteveffa dır. Üniversite meydanında mum müdürlük, altı müdürlük, bir müYugoslav Kralı Aleksandr'ın: «Bulgarlar YUNUS NADÎ Saat dörtte Beyazıdda Üniversite şavirlik tarafından idare olunur. Umum la Yugoslavlar arasında ya tam kardeşmeydanında da gayrifedere kulübler aParis 10 (Hususî) Paris Borsasınm müdürlükle bir ziraat işleri, iki baytarLondra 10 (A.A.) Royter ajansı çe münasebat olur ve yahud hiçbir şerasında muhtelif müsabakalar yapılacakbugünkü kapamş fiatlan şunlardır: nın bildirdiğine göre, Irak parlamentolık işleri, üç hükmî şahsiyeti haiz or kilde bir anlaşma olamaz» sözünü tektıı. Bu vesile ile Eminönü Halkevi reisi su azasmdan üç kişi ihtilâl hareketi teLondra 110,32, Nevyork 22,35 1/2, man işleri, müdürlükler de, bir pamuk Prag 10 (A.A.) Çekoslovakya Agâh Sırn Levend ve bir genc tarafın rarlamış ve netıce olarak Bulgarlarm şebbüsünde bulunduklarından dolayı Brüksel 360,17, Amsterdam 1227,75, Roişleri, iki zat işleri, üç levazım işleri, Yugoslavları çok sevdiklerini ve Yu Devaniş vilâyetinde tevkif edilmişler ma 117.55, Lizbon 100,25, Cenevre polısmın iki casusluk hâdisesi meydana dan birer nutuk söyîenecektir. O gece goslavyanın muvafakati olmaksızın dir. Bunlar halka silâh dağıtmışlardır. dört neşriyat, beş evrak, altı seferber 511,87 1/2, bakır 64 65 1/2, kalay 252, çıkardığı bildiriliyor. Tahkikat gayet saat 7,30 da gene Agâh Sırn tarafından lik müdürleridir. Müşavirlik, hukuk altın 140,09, gümüş 20 1/8, kurşun 24,10, gizli cereyan etmektedir. Yakında heye b:r nutuk söylenecek, bu nutuk radyo ile Bulgaristanın hiçbir taahhüde girmiye Mezkur vilâyete asker kuvvetleri gön ceğıni söylemiştir. müşavirliğidir. derilmiştir. neşredılecektir. çinko 24,11,6. can verici tevkifler beklenmektedir. 1 1 üsavata dair yazdıklanmdan bahseden arkadaş Nurullah Ataç, ki mutlak manasile olmasa bile gene müsavatın hararetli taraftandır birkaç gün evvel bana verdiği cevabda şöyle diyor: «Medeniyet ihtiyaçların eoğal • ması demektir. Fikren yükselmiş bir adamın basit bir insandan çok General Franco halka hitaben bir beyanname ihtiyact vardır; bir takım ağır el işlerine tahammülü neşrederek: «Eğer teslim olmazsanız hakkınız şeyin iyisini, incesini kalmaz. Her ister. Btznda haklıdır. Fakat kendi duyauğu ihda galibler kanunu tatbik edilecektir» dedi tiyacları başka insanların duyma[Baştarafı 1 inci sahijede] Admiral Scheer zırhlılarile ikinci tor masını tabii görmekte haksızdır.» General Franco'nun Bilbao halkı pito filosu, Nurenberg ve Leipzig kru O halde bu arkadaş ta kabul etmiş vazörlerile nöbet değiştirmek için İs oluyor ki medeniyet, seviyesi yükselna yeni bir beyannamesi panyol sularına gitmek üzere bu sabah miş insanlarla geri kalmış olanlar aSalamanka 10 (A A.) General Franco Bask ahalisine hitaben yeni bir Wilhelmshafen'den hareket etmiştir. rasında bir fark vücude getiriyor. Bu beyanname neşretmiştir. Tayyareler bu îhtilâlciler Madridde bir konso farka göre, ihtiyacla kazanc arasında beyannameyi dün hükumetçilerin işgaloshaneyi zaptettiler bir muvazene zarurî değil midir? Ihli altında bulunan bütün arazi kısımlaMadrid 10 (A.A.) Reguetes radyo tiyacları fazla adamın kazancı da fazrına atmışlardır. istasyonu dün akşam aşağıdaki haberi la olmalıdır ki şikâyeti kalmasın. DeBeyannamede ezcümle şöyle denil vermiştir: mek ki seviyesi, kabiliyeti ve ihtiyacı mektedir: «Ihtilâlciler Madridde bir ecnebi kon«Bilbao'nun kapılarma geldik. Harb soloshanesine hücum ederek zaptetmiş daha az adam onunla müsavi ücret talihi aleyhinize döndü. Yeni felâketle lerdir. 58 kişinin iltica etmiş olduğu bu istiyemez. SON TELEFON HABERLER... TELGRAF TELSiZLE Hâdiseler arasında Kazanc ve ihtiyac Ihtilâlciler Bilbao'nun son müdafaa hatlarında 19 mayıs genclik bayramı IHEM NALINA M1H1NA pıogramı hazırlandı Yanlış anlamıyalım! Atatürkün Samsuna ayak bastığı o gün bütün memleket gencleri tarafından tes'id edilecek eçenlerde, bu sütunda, Yugoslavyada gördüğüm güzel ve gürbüz insanlardan bahsetmiş tim. Bir okuyucum bana bir mektub göndermiş, sonunda şöyle diyor: «Türkün gözü ancak Türkü yüksek ve güzel görür.» * Hıç ihtiyacım olmadığı halde bana millıyetperverlik dersi vermek istiyen bu zat milliyetperverlikle şovenliği, yani taassub halini almış bir milliyetperverliği birbirine kanşıtırıyor. Evlenecek bir Türk delıkanlısı veya kızı için «ancak Türkü yüksek ve güzel görmek» lâzımdır; bu, milliyetperverliktir; fakat mücerred bir beden terbiyesi ve güzellik bakımından bizden daha güzel insanlan metettiğimiz zaman «Türkün gözü ancak Türkü yüksek ve güzel görür» demek, manasız bir şovinizm olur. ingiltere Imparator Eski bir Fransız zırhlısı batırıldı luk konferansı Cuma günü yapılacak Yeni bir Fransız kruvailk toplantıda görü zörü talim esnasında buOrmanların korunmasınnu 30 atışta batırdı sülecek meseleler da Devlet dairelerinin ve milletin vazifeleri Ziraat Vekâletinin vazife ve teşkilâtı Macaristan da mecburî askerliği iade ediyor PARİS BORSASI Çekoslovakyada mühim bir casusluk hâdisesi Irakta yakalananlar halka silâh dağıtmışlar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle