09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Matmazel Calignac bütün gencliğini okumakla çürütmüştü. Hayatta yalnız olduğunu söyliyen olursa, ihtiyar kız yerinden fırhyarak kitablarını gösterirdi. Evet, evinin her tarafını kaplıyan sayısız kitabları okuyan Matmazel Calignac, bu su retle kendisini hayatın her zevkini ve her ıstırabını duymuş sayarak, ihtiyarlığa te vekkülle boyun eğerdi. Sokağa çıktığı zaman açık hava sanki onun başını döndü rürdü. Zavallı kız hemen bir kütübhane camına koşar ve okumadığı kitablann isimlerine bakarak sokakta olmamn verdiği baş dönmesini geçirirdi. Doktor kendisine çok kızmıştı. Az bir geliri olan Matmazel Calignac, güneşsiz bir zemin katında solup gidiyordu. Kitablann verdiği heyecanla kalbi fazla yorulmuştu. Bunun için ihtiyar kız, kitablarını altmış sandığa doldurarak, güneşli bir apartımanm altmcı katına taşınmağa mec bur kalmıştı. Çocukluğundanberi görmediği güneşe kavuşmak, Matmazel Calignac'ı sevindirdi. O kadar ki, zavallı kıza biraz da tembellik geldi. Artık kitabı elinden bıraka rak göke bakmağa, geçenleri seyretmeğe, sokakta olan bitenle alâkadar olma^a başlamıştı. Âşıkların, kolkola, karşıdaki parka girdiklerine bakıyor ve hakikati, muharrirlerin süslediği şekilde değil, açıkça bütün çıplaklığile görüyordu. Bir öğleden sonra idi. Hizmetçi bir buketle içeri girdi. Matmazel Calignac hayretle: Bu da ne? diye sordu. Benim için bir buket ha! İmkânı yok, yanlış olmalı. Fakat çiçeklerin üstüne iliştirilmiş olan kartta: «Matmazel Calignac» yazılı idi. Adres te tamamdı. Hizmetçi: îsim gününüz olmasın? dedi. Hiçbir zaman benim isim günüm olmadı ki. O halde kapıcıyı çağıralım. Kapıcı geldi. Evet, garib bir tesadüf, diye başladı. Bundan evvel bu dairede oturan Matmazelin ismi de Calignac'dı da... Nasıl, Calignac mı? Fakat ailem den sağ olarak kimse kalmadı ki. Kim bu ismi almağa cür'et etmiş acaba? Kapıcı devam ettı: Bahsettiğim Matmazel bu ismi müstear olarak almıştı. Kendisi tiyatroda dansederdi ve pek sağlam ayakkabı de ğildi. Onun için bu daireden çıkarttılar. Esasen kirasmı da ödiyemiyordu. Ala caklılar hergün kapıda idiler. Sevgilisi olan zabit gidince zavallı kadın bu hale düşmüştü. O halde bu çiçekleri kendisine götürmeli. Müstear nam taşıyan kadmlar bir yerden aynldıklan zaman kat'iyyen adres bırakmazlar. Bunun için nerede oturdu ğunu bulmak güçtür. Pekâlâ, şimdi çiçekleri atmak mı lâ zımdı? Zavallılann ne günahı vardı? Matmazel Calignac onları bir daireye yerleştırdi. Kapıcı hâlâ anlatıyordu: Eski Matmazel çiçekleri pencere nin yanındaki masanın üzerine yayar ve bir koltuk çekerek sokağa karşı oturup okurdu. Okur muydu? r CUMHURÎYET 11 Mayıs 1937 KUçük hikâye Ihtiyar kız Evet, fakat fevkalâde şeyler de ğil, açık saçık romanlar! Kapıcı çekildikten sonra Matmaze Calignac çiçekleri bir masanın üstüne koydu, pencerenin yanma bir koltuk çe kerek okumağa koyuldu. Fakat birşey anlamanm imkânı yoktu ki! Bütün dik kati, sagdaki sokakla soldaki çiçekler arasında gidip geliyordu. Nihayet çiçekler soldu. Fakat o gün gene ayni çiçekten yeni bir buket geldi Çiçekçi, gönderenin ismini bilmiyordu. Ertesi günü de Afrikadan bir mektub geldi. Bu artık fazla idi. Matmazel Calignac küplere bindi. Mektub şu kelime lerle başlıyordu: «Sevgili Germanie'ci ğim.» Buna rağmen ihtiyar kız sonuna kadar okudu. Çünkü okumak onda bir hastalıktı. Fakat bu mektubda, Matmaze" Calicnac'm alışmış olduğu edebiyattan eser yoktu. Imza sahibi, tatmin edilmemi: bir zevkten adi bir lisanla bahsediyordu Güzel kokulu apartıman, kuştüyü yatak sevgilinin tatlı nüvazişleri, sonra da mu • taassıb bir ailenin tazyikı altında kend kendini nefiy mecburiyeti... Mektubun sonu o kadar çirkin bitiyoriju ki ihtiyar kız kıpkırmızı kesildi. Matmazel Calignac kapıcıyı çağırdı Ona mektubu verecek ve asıl muhataba götürmesini söyliyecekti. Kapıcı: Herşeyde bir hayır vardır, dedi Dansözün burada yaptığı bütün masarif ten istifade ettiniz: Du§, ayna, elektrik tesisatı, elbise dolabı... Tutun ki cebinize birkaç tane bin franklık banknot indi Adrese gelince, onu da öğrendim. Buyu • run. Pekâlâ. Öyle ise kendim giderim. Matmazel Calignac, büyük bir istih karla dolu olarak o adrese gitti. Kendisine verilen numara, fakirlere mahsus bir hastane numarası idi. îhtiyar kadını bir oday a aldılar. Içinde dört hasta uzanmış yatıyordu. İsmi söylenen, içlerinden en renksiz olam idi. Yatağında halsiz halsiz doğruldu. Matmazel Calignac: Mesele şu... diye başladı. Ve durdu. Kendisini dinliyen kadın, korka korka ona bakıyor, halecandan dudakları titriyordu. Gelen bir alacaklı mıydı acaba?... Oturmaz mısmız, madam... Calignac müstear namını taşıyan kadın güzeldi. Çektiği ıstırab, kendisinde adilik namına ne varsa silip götürmüştü. Olüm eşiğinde bekliyen bir çocuk hali vardı. Matmazel Calignac: Mesele şu... diye tekrar söze başladı. Fakat o kadar yavaş ki... Sanki sesi acımaktan kısılmıştı. Devam etti: Oturduğunuz apartımanı ben kiraladım. Fakat yapmış olduğunuz masariften istifade etmek istemem. Bunun için şu bin frangı lutfen kabul edin... Daha söyliyeceklerim var... Afrikada olan a dam sizi unutmuyor... Gelecek sefer on dan size çiçek getiririm. Umidinizi kesmeyin ve kendinize iyi bakın. Jores'in katili Hava bombardımanından sonra kulübesinde ölü olarak bulundu Ankara civarmdaki infilâk Mübalâğalı şayiaların aslı olmadığı anlaşıldı Dahiliye Vekili dün Mecliste yeniden izahat vererek yalnız iki işçinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığmı resmen bildirdi RADYO Bu aksamki program j İSTANBTJL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 navadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 son 17,00 Inkılâb dersleri: Üniversiteden naklen. Yusuf Kemal Tengirşenk tarafmdan 18,30 plâkla dans musikisi 19,25 Konferans: Eminonü Halkevi neşriyat kolu namına Nusrat Safa 19,50 konferans: Spor fevaidı hakkmda. Bay Sami Karayel tarafmdan 20,00 Belma ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisî ve halk şarkıları 20.30 Bay Omer Rıza tarafmdan arabca söylev 20,45 Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları: Saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VİYANA: 18,35 ŞARK3LAR 19,15 fransızca ders, haberler, hava ve saire 20,45 eğlencell yayın 21,45 röportaj ve saire 23,15 ha berler, hava ve saire 23,25 BÜYUK KONSER. BERLİN: 17,35 karışık yaym 18,35 Alman halkına aid tetkikler 19,05 KONSER 20,05 spor, gramofon 20,45 gunün akisleri, haberler 21,15 gramofon 21,45 MUSİKILI FANTEZI PİYES 23,05 hava, haberler, spor 23,35 DANS HAVALARI VE HALK MUSİKİSİ. PEŞTE: 18,05 MUSİKİ 18.35 röportaj 19,05 Bulgar ve Yunan şarkıları 19,55 konfe rans 20,25 ÇINGENE ORKESTRASI21,05 kısa piyesler 22,05 haberler, DANS MU SIKISI 23.10 ORKESTRA KONSERİ24,25 gramofon, haberler. BUKREŞ: 18.05 gramofon. haberler ve saire 20,10 konferans 20,30 GÜZEL MELODİLER 21,05 konferans 21,20 MUSİKİ 21,45 KEMAN VE PİYANO KONSERI 22,20 kitablara dair 22,15 ŞAN KONSERI 22,35 haberler, spor 22,50 GECE KONSERI 23,50 almanca, fransızca haberler 24 son haberler. LONDRA: 17,35 MUSİKİ 18,05 çocuklann zamam 19,05 DANS MUSİKİSİ 19,50 konuşma 20,05 haberler, hava 20,35 piyes 22,15 OPERA YAYINI: KARMEN 23,05 haber ler, hava. spor, konuşma 23,35 dans orkestrası 24,45 gramofon. PARİS [P.T.T.]: 18,05 gramofon 18 50 konuşma, gramo fon, röportaj 19,35 haberler 20,05 ŞAN KONSERI 20,20 gramofon, haberler, hava, eğlenceli yaym 21,35 ORKESTRA KON SERİ 23,35 haberler, gramofon, hava. ROMA: 18,05 haberler, DANS MUSİKİSİ 19,55 turizm haberleri, MUSİKİ ve saire 21,45 EĞLENCELİ MUSİKİ 22,05 KEMAN VE PİYANO KONSERİ 23,05 piyes 23,45 dans musikisi, arada haberler ve saire. [Baştarafı 1 inei sah.ifede] göre işbaşı saati 7,30 da başlar. Bu saatten evvel kendisi iki arkadaşile bo Me$hur Jores ve katüi Wilain yahaneye gitmiş ve iki arkadaşım oraHarbi Umuminin ilânı ferdasmda, da bırakarak diğer sekiz arkadaşma ilFransız âyan azasından, sosyalist Jau tihak etmek üzere dışarı çıkmış ve o res, Vilain isminde bir yandeli tarafın zaman da yangm zuhur etmiştir. Boyahane içerisinde Edike köyünden dan rövolverle öldürülmüştü, âteşin ve kuvvetli bir şahsiyet olan Jaures'in b'lü Ahmedle Ankaranm Kıbrıslı köyünden mü, Fransada çok büyük teessür uyan Mehmed bulunuyorlarmış. Yangm çı kmca oranın müdürü yüzbaşı Nail ge dırmıştı. liyor, kendisinden ne olduğunu soru Katil Vilain, o zamandanberi, îspan yor. Ayni zamanda infilâklar oluyor. yanın İbiza adasında, bir kulübede tek Bu patlamalar yandaki memurların ve başma yaşamaktaydı. Onun Jaures'in amelenin oturduğu daireye de sirayet katili olduğunu bilen ada halkı kendisile ediyor ve depolardan biri de kezalik kat'iyyen temas etmiyor, Vilain, yaban yanıyor. İnfilâkın şiddeti Ankaradan cılara ve seyyahlara, kendi elile yaptığı duyulmuştur. Bu infilâkın Ankaradan duyulması halk arasında büyük zayiasigara tabakası, çekmece gibi ufaktefek ta hamledilmiştir. Bilhassa insan zayi eşyayı satarak geçiniyordu. Ada halkı, atı üzerinde işittiğimiz rivayet ve şa senelerdenberi hiç kimse ile bir tek ke yialara göre insan zayiatı 300, ve asgarî lime bile konuşmadan, yalnızbaşına bir olarak ta 150 diye söylenmiştir. Böyle kulübede kapalı yaşıyan bu divaneyi bü olmakla beraber insanca zayiat boya hanede çalışan iki ameledir. Bunlara da yücü, iblis gibi isimlerle anıyordu. acımamak elden gelmez. Yaralı olanlar Bütün Ispanyanın bombardıman al da yüzbaşı Naille itfaiye neferlerimiz tında yıkıldığı son günlerde, Ibiza adası den biridir. Başkaca hayat zayiatımız da General Franco'nun tayyareleri ta yoktur. rafından bombardıman edılmiş ve şidMaddî zayiatımız yanan daireler dadetli bir taarruzun ertesi günü, Vilain, hil olduğu halde imal edilmekte olan ve bombalarla yıkılan kulübesinde, enkazın kısmen boyanmakta olan eski mermi arasında kafası patlamış bir halde bulun lerin miktarı kıymet itibarile 1.000.000 lirayı tecavüz etmemektedir. Civarda muştur. ki bazı binalarm camları kırılmış. sıvaVilain'in kulübesini tayyare bombaları dökülmüştür. Yıkıntı olmamıştır. larınm yıktığı muhakkak olmakla bera Yangm çıkar çıkmaz oradaki memur ve ber, ö'lümün daha başka bir sebebden ile amele hayatlarını tehlikeye atarak yanri gelmiş olması da muhtemel görülüyor. gını söndürmeğe koşmuşlardır. Bura Zira, bir gün evvelki bombardımanda a dan giden itfaiye de eski tabirle cansidanm bütün binaları hasara uğradığı hal parane denecek eşkilde çalışmış ve de Vilain'in kulübesinde bir cam bile kı bundan dolayı, Millî Müdafaa Vekâleti rılmamış ve bunu gören halk, katilin bü itfaiyeye teşekkür etmiştir. Çalışmala yücülüğüne kanaat getirerek o gece, ku rına en güzel misal mermi depolarından lübeye silâhlarla hücum etmişti. Vilain'in birinin yarısı yandığı halde yansını kurtarmağa muvaffak olmalarıdır. Orabu hücum esnasında linç edilerek öldürülda çalışan iki vatandaşımızm bu şekil müş olması ihtimali pek kuvvetlidir. de şehid olmaları mucibi teessürdür. Bu Bir maddenin tahallülünden çıkmıştır. Aldığımız resmî malumat bundan iba rettir.> Dahiliye Vekilinin izahatından sonra İbrahim Demiralay (Isparta) şehid o lanların ailelerine ikramiye vermek suretile yardım edilip edilmiyeceğini sordu. Şükrü Kaya: c Teklifi hürmetle nazarı dikkate alır, icab eden yardımın yapılmasım Heyeti Vekilenin ıttılama arzederim» dedi. Kaza dolayısile Fransız meclisinin teessürünü gösteren meclis başkanı Heriot'nun telgrafı da meclisimize gelmiş olduğundan okundu. Meclis reisi Tevfik Fikret Sılay dedi ki: < Bu telgraf meclisi çok mütehas sis etmiştir. Müsaade ederseniz riyaset icab eden cevabı versin.> Bu teklif ittifakla kabul edildi. Mahkumların yiyecek bedelleri Cezaevleri inşaatı karşıhğı olmak ü zere mahkumlardan yiyecek bedelleri nin aranılması iktıza ettiği halde bazı yerlerde tahkikat yapılmadan bunların kendilerinin veya ailelerinin yiyecek bedellerini ödemek iktidanm haiz ol madıklarına dair rapor verilmekte ol duğu anlaşılmış ve badema bu gibi tahkikatm lâyıkile yapılması Dahiliye Vekâletinden bildirilmiştir. lade edilecek harçlar Hafta tatilinden istisna için evvelce berberler Belediyeden aldıkları ruhsatnameler için muayyen birer harç ver mişlerdi. Sonradan bunlar bir kanunla hafta tatili kanununa tâbi tutuldukla rından dükkânlarını kapamaktadırlar. Bu cihet nazarı dikkate alınmış ve ev velce kendilerinden alınan harçların geri verilmesi kararlaşmıştır. Bir çocuk yaralandı Kadıköyde Yeldeğirmeninde Ayrı Iıkçeşme sokağında oynamakta olan Müjgân admda bir çocuk, yerde bul duğu kalem şeklindeki demiri kurcalarken birdenbire patlamış ve zavallı küçük tehlikeli surette yaralanmıştır. iki çalışkan işçi 3 4 senedenberi ayni vazifede bulundukları gibi liyakatleri de âmirlerince müsellemdir. Kazanm dikkatsizlikten veya sigara çmekten çıkmadığı tahakkuk etmiştir. Kaza bir hâdisei kimvevive neticesidir. c YENİ ESERLER Beynelmilel kömür sergisi Kömür sergisi münasebetile bütün tanmmış muharrirleihtiva eden Haftalık Gazesayısı da çıkraıstır. SARAY in Beynelmilel neşredilen ve rin yazılarını tenin 3 üncü MUNİR En yeni muhasebe esaslarmı ihtiva eden muhasebe (Hesablaşma) ilmi intişar etmiştir. Nureddin Togayın bu eserl uzun senelerin pratik tecrübeleri ve tedrisatta aldığı neticelerin mahsulüdür. Muhasebeyi esaslı surette öğrenmek ve e v v 1 " "°nmiş malumatını derinlestirmek ' tavHiddetle girdiği yerden gözyaşlarile siye ederiz. tki yüz elli sa> gayet çıkh: İstihkar ettiği, kızdığı kadın o ka nefis bir surette tabedilmis dar zavallı bir halde idi ki... Fiatı 125 kuruştur. Çeviren: Muhasebe (Hesablaşma) ilmi İNGİLTERE TAGININ iNGiLE i filmi mUnasebetile iyi bir müjde !.. Turgudlu (Hususî) Belediye mec NÖBETÇİ ECZANELER lisimiz, yüz kırk bin lira sarfile kasabaBu akşam şehrin muhtelif semtlerinde ya elektrik tesisatı kurulmasma karar nobetçi olan eczaneler şunlardır: Istanbul cihetindekiler: vermiş ve iki bin iki yüz liraya yaptırEminönünde (Hüseyin Hüsnü), Beyazıddığı projeyi berayi tasdik Nafıa Vekâda (Asador), Küçükpazarda (Necati Ah letine göndermiştir. med), Eyübsultanda (Mustafa Arıf), Şehremıninde (Hamdi), Karagümrukte (Arif), Samatyada (Teofilos), Şehzadebaşmda ^Hamdij, Aksarayda (Şeref), Fenerde lEmilyadi), Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakırkoyunde (Istepan). 12 mayıs çarşamba günii 21 de Beyoğlu cihetindekiler: İstiklâl caddesinde (Della Suda), Gala tada (Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Limonmevsim sonu K O N S E R î ciyan), Şişlide Halâskâr caddesinde (Nargileciyan), Kasımpaşada (Müeyyed), HasFiatlar : 50 70 100, 150 kuruş koyde (Nesim Aseoj, Beşiktaşta (All Rıaa), Sarıyerde (Nuri>. Kadıköy, Üsküdar ve Adalardakiler: , Üsküdarda (İttıhad\ Kadıkoyünde Muvakkithane caddesinde (M. Tevfik), Bü yükadada (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). Turgudluda elektrik SİNEMASINDA NUREDDİN n S A K A R Y A sinemasına gönderîlen telgrafname sureti: « ingiltere Kralının incileri» filmi tam bir muvaffakiyet kazanmıştır. Ekspresle sevkediyoruz. Diğer memleketlerle beraber 18 mayısta iraesine başlayınız. SACHA GUITRY Sinemacıhk tarihinde unutulmıyacak bir tarih olacak olan 18 mayıı akşamı büyük GALA O L A R A K gosterilmeğe başlanacaktır. Gala ile müteakib günler için biletler şimdiden satılmaktad r Telefod : 41341 Teşekkür Babamız eski Zapt^e Nazırlığından mütekaid merhum A. Hamdi Cemiloğlunun ölümü sebebile duyduğumuz büyük acıları, cenazesinde bulunmak, telgraf. mektub ve kart yollamak, evimize gelmek suretile paylaşmak lutfunda bulunan dostlara ve çok yüksek ve canh alâkalarile elemlerimizi azaltmağa ça lışan Bakırköy C. H. Partisi saym ilçe yönkuruluna borclu olduğumuz teşek kür ve minnettarlıklarla derin saygıla rın ayrı ayrı arzına teessürümüz mâni olduğundan gazetenizin lutfu delâletini dileriz. Merhumun ailesi namına Oğlu Damadı ve yeğeni Kemal Cemiloğlu Hasan Ferid Perker F. VARAL Bahçe Mimarı | Mevlud Baysal DENİZ tŞLERt Acentalar vapurlara girebilecekler Limanımıza gelen ecnebi vapurlara haricden girmek, kaçakçıhğa mâni almak noktasmdan, yasak edilmiştir. Bu sebeble karşılayıcılar, yolcularmı, yol cu salonunda kendilerine ayrılan par maklıklı bir yerde karşılamaktadırlar." Pakat bu yasak, acentaların işlerini çok güçleştirmiştir. Çünkü, gemi evrakı i çin kaptanla teması lâzım gelen acen talar, vapura giremedikleri için, bu işi dışarıda ve teahhurla yapmaktadırlar. Bu yüzden muameleler uzun sürmek tedir. Buna bir çare olmak üzere acentaların vapurlara bazı kayid ve şartlarla girip çıkmalanna müsaade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için acenta lara birer karne verilecektir. Ecnebi vapurlara bu giriş çıkış ve acentalara karne verilmesi işlerini görüşerek bir karara bağlamak üzere bugün Emniyet müdürlüğünde bir toplantı yapılacak tır. Bu toplantıya, Gümrük Muhafa ve deniz müesseseleri müdürleri iştirak edeceklerdir. KÜLTÜR ÎŞLERİ San'at mekteblerinde imtihan günleri îstanbuldaki bütün san'at mektebleri, kız enstitüleri ve ticaret mekteblerinin imtihanlanna aid programlar dün Maarif Vekâleti tarafmdan alâkadarlara tebliğ edilmiştir. Bu programlara göre bu mekteblerde 30 mayısta derslere nihayet verilecektir. Kız enstitülerile kız san'at muallim mektebleri amelî imtihanlanna bi» haziranda başlanacak, 12 haziranda nihayet verilecektir. 15 ha ziranda da nazarî imtihanlara başlanacak, 30 haziranda bu mekteblerde bü tün imtihanlar hitam bulmuş olacak tır. Akşam kız san'at mekteblerinin son sınıflarının imtıhanları bir haziranla 15 haziran arasmda yapılacaktır. Orta Ticaret mektebi imtihanlarına 15 haziranda başlanacak, 30 haziranda nihayet verilecektir. Yüksek Ticaret mektebi imtihanlanna bir haziranda başlanacak; 30 haziranda nihayet verilecektir. Erkek Terzilik mektebinde 20 mayısta dersler kesilecek, 1 1 5 hazi ran arasında da imtihanlar yapılacak tır. Bütün san'at mektebleri 20 ağustosta talebe kayid ve kabulüne başlıyacak lardır. Kabul müddeti bir eylule kadar devam edecektir. Bir eylulden 20 ey lule kadar da bu mekteblerde ikmal imtıhanları yapılacaktır. Yeni sene tedrisatı ise bir teşrinievvelde başlıyacaktır. Dördüncü Vakıf Han dördüncü kat, 18 numara. Telefon: 23426 ııtıııııiMiıııııııııııııı>ıııııı<ııı>ı>ıi">ııııııııt SAKARYA SİNEMASINDA Büyük şehir ve kasaba parklan; Anıt, meydan, çocnk parklan ve villâ bahçeleri için modenı proje ve plânlar hazırlar; keşifnameler tanzim eder. Projelerin arazide tatbikattnı dernhde ve taahhüd eder. Büket, nişan sepeti ve çelenkler icin yapılan siparişler sür'atle hazırlanır. Çiçek, sebze tohumları; fide ve fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıklan; bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli Bahçivanlar gönderir. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gönderilir Kat'iyyen unutulamıyacak filimler ..... Sinamacılığın şimdiye kadar yaratmadığı müessir ve hissî bir mevzu.. Aşk, kin ve dostluk dramı.... KADIN SARAY ve ŞEYTAN sinemasında Teşekkür Aıle reisimiz Necib Kocameminin irtıhali dolayısile, büyük kederimize her suretle iştirak eden akraba ve dostlarımıza alenen teşekkür ederiz. Refikası Oğlu Emine Kocamemi Vedad Kocamemi 1936 1937 senesinin alün madalya kazandığı Hlm. Bu Perşembe akşamından itibaren alkışlıyacağınız bir şaheserdir. Teşekkür Yirmi senedenberi mustarib olduğum karhai mide hastalığmı yeni usul te davisile ve evvelki gün anî olarak ge çirdiğim fıtkı muhterik hastalığmdan ameliyatsız olarak beni kurtaran Bo monti tramvay istasyonu karşısında Uğurlu apartımanmda doktor Bay İsmail Kenana alenen teşekkür ederım. Bahriyeden mütekaid Abdullah 19 MAYIS ATATÜRK'ün Anadolu toprağına ayak bastığı mukaddes gündür ingiltere Kralı S. M. VI Jorj'un tac gıyme münasebetile İNGİLTERE KRALLIGININ i H T iŞ A M I Bütün kral hanedanının hayatını ve tarihi ni bütün zenginliği ve ihtişamı ile göste»en büyük Paramount filmi Ayrıca: Dünyanın en büyük dram artisti en SOD na2irıadı£ı ve bütün dünyada ha/ret ve tikdirle karş lanan filmi Şirketi Hayriyenin vapuru Şirketi Hayriyenin Hasköydeki fab rikasında yapılan yeni vapurun inşası bütün kısımları itibarile bitmek üzeredir. Deniz Ticaret müdürlüğü fen he yeti yeni vapurun inşaatım tetkik ve kontrola başlamıştır. Eğer kazan ve makinelerin montajı yetişirse Şirketin yeni vapuruna yaz postalarında sefer verilecektir. Vapu run kızaktan indirilmesinde merasim yapılacaktır. Milletimizin mukadderatını değiştiren bu günü tebcil icin Teşekkür Evvelki gün vefat eden Trabzonlu ehlihibre Hacı Kâmil oğlu gümrük muayene memurlarından zevcim Ah med Refık Bilenin cenazesinde bulu nan ve kederlerimıze iştirak eden bilcümle dostlarımıza alenen teşekkür tderim. Eşi Nebahet 50 Y I L I N T A R iH i EMİL JANNİNGS HAYAL ve HAKiKAT (TRAUMOLUS) fi'mi Türkce olarak haz rlanıyor. Perşembe akşamından itibaren M E L E K sinemasında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle