12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir. umhuriyet •ccc İSTANBUL CAĞALOĞLU Sîyi! 4bDD Telgraf ve mektub adresi; Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 « . .... « «««, uuH II MSjlS 1301 Ankara'da Mö niçin çatl Çatlıyan, şeklini değlştiren mobilyalar ve ev eşyası HÂRAÇÇI KARDESLER alınmıyanlardıp. ANKARA, BELEDIVE KARŞ1SI den lürk Fransız fikir birliği Ziraat Bankası kahunu MeclisParîs gazeteleri, iki Başvekilin mülâkatında sui te münakaşaları mucib oldu tefehhümlerin izale edildiğini yazıyorlar Ormanların korun Temaslar Jıakkında neşredilen resmî tebliğ masında Devlet , dairelerinin ve milletin vazifeleri Ormanlartmızın muhafctzası meselesinde vazifenin bütün memlekete şamil olduğunu çok iyi kctvramaklığımıza kafî bir ihtiyac vardır rmanlarımızı şimdıye kadar uğn'yageldıklerı tahribattan korumak için devletçe büyük fedakârlıklan istilzam eden yeni ve esaslı tedbirler alınmak yoluna girildığini biliyoruz. Eğer ormanların korunmasını, şimdıye kadar olduğu gibi, yalnız filân Vekâlete aid bir vazife bilmekte devam edecek olursak ahnmakta olan tedbirlerden büyük mikyasta müspet neticeler beklemeğe hakkımız olmıyacağını, daha bu işin başlangıcında iken, açık söylemeliyız. Çünkü ormanlarımızı tahnb eden amıllerin başında boyle bir hastalık vardır. Bizim memlekette herkeste orman muhafazasının Ziraat Vekâleti memurlanndan bir kısmına müterettıb bir vazife olduğu zannı vardır. O Vekâletin o kısım memurlan haricinde hemen hiçbir devlet dairesi ve bütün millet camıası kendilerini orman işlerile yakından ve candan alâkadar saymazlar. Hiçbirimiz orman varlıklarına karşı kâh bir hassaslıkla kayıdlı değılız. Hatta, en fecii, hepimiz elimizden geldiği kadar ormanı tahrib etmekte beis görmeyiz. Bir memlekette umumun ormana karşı hıssî, fıkrî alâkası bundan ibaret olursa o memlekette ormanların korunması ve yenilerinın yetiştirılmesi işini muvaffakiyetle yürütmeğe cıdden imkân bulunmaz. Bu yegâne müşkülün de yakında halli muhtemel Beyrutta beyanat veren Suriye Başvekili de Hatay muahedesinin ay sonunda imzalanmasına intizar olunduğunu söyledi Hatay davasına gelince Birçok meb'uslar kanunun muhtelif maddelerini tenkid ettiler Celâl Bayar Hikmet Bayur Halıl Menteş Mehmed Somer Emin Sazak Husnü Kitabct lktısad Vekili tenkidlere uzun uzadıya cevab verdi Almanyada, İtalya gibi, Yeni usul politika manevrası Ingilteredeki gazetecileri geri çekecekmiş «Şunu teminat olarak söyliyebilirim ki Ziraat Bankası bu kanunla tekâmül edecektir» Cemü Mardam Paris 10 (A.A.) Anadolu Ajan sınm hususî'muhabirî bildmybr: *" Başvekil İsmet İnönü dün sabah Lon draya hareket etti. Istasyonda Başvekil Blum tarafından uğurlandı. Gazeteler İnönü ile Fransız deylet adamları arasında yapılan konuşmalann büyük bir sami Berlin 10 (A.A.) Berliner Zeitung Ankara 10 (Telefonla) Türkiye büyük kısmını küçük çiftçiye hasretmek ve Morgonopost, İtalyanın İtalyan ga Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanun lâ dogru olmakla beraber mutavassıt vazizetecllerinin Londradan geri çağırılmalan kararını tasvib etmektedir. Hatta yihasının görüşülmesine bugünkü Meclis yette olan toprak sahiblerinin de gözetilbu iki gazete, dün akşam Propaganda te başlandı. Lâyihanın heyeti umumiyesi mesi lâzım geldiğini, ziraî telâkkinin AvNazırınm bu tedbirlere mümasil ted hakkında birçok hatibler söz alarak müta rupada da bunlar vasıtasile başladığını birlerin Almanyaca da ittihaz edıleceği lealarını ileri sürdüler ve tenkidlerde bu kaydettikten sonra ezcümle dedi ki: haberini tekzib etmesine rağmen Al lundular. Kanunun cevab vermediği bir memanyanın bu tedbirlere başvuracağı sele daha vardır. Beş altı seneki iktısadî Af. Blum Kanunun eevab vermediği mütaleasında bulunmaktadır. buhrandan sonra birçok kimseler Ziraat bir mesele miyet havası içinde cereyan ettiğini teba lArkası Sa. 5 sütun 5 te] Bankasına borclandılar. Borclan taksitrüz* ettinyorîar,~urmnm meseleler«U 4>îî Yttılftıt»*** Hikmet Bayır (Manisa) sermayefik [Arkast Sa. 7 sütun 1 de] hassa Cemiyeti Akvam ve müşterek em niyet meselelerinde gö'rülen fikir mutabakatmdan sevincle bahsediyorlar. Matin, Petit Parisien, Oeuvre, JourlArkası Sa. 1 sütun 5 te] Hariciye Vekilimiz bugün geliyor Rüştü Aras Cenevreye Bükreş yolile gidecek ve yolda Rumen devlet adamlarile görüşecek Ankara civarmdaki infilâk Ormanlarımızı koruyabilmek için devletin bütün dairelennce ve bütün milletçe ormanlarımız üzerinde tıtrıyen bir hassaslık göstermeği kendimize şiar ve vazife edineceğız. Bu hassaslığı bizzat orman memurlarının bütün milletçe kontrol altında bulundurulmalanna kadar ileri götürmek suretile göstermekliğiraiz temenniye lâyıktır. Çünkü etrafın kayıdsızlığı içinde bazı orman memurlanmızın da tahrib Ankara 10 (Telefonla) Geçenler amili olabilmeleri ihtimali yok değildir: de Mamak civarında bir yangın olmuş Ya vazıfelerini iyi bilmediklerinden, iyi ve patlamalar Ankaradan işitılmişti. yapmadıklarından, yahud da vazifelerini Dahiliye Veküi Şükrü Kaya yangın hâdisesi hakkında bugünkü Mecliste şu bile bile fena yaptıklanndan. izahatı verdi: Yalnız bir noktada vur deyince kırt Arkadaşlar; bu ayın 5 inci günü mağa gitmemek lâzımdır. En iyi orman Mamak cıvarındaki bir yangm hakkınlanmızdan dahi her yıl kesılecek, toplana da sayın arkadaşlardan birinin sualine cak, köylerde ve kasabalarla şehirlerde cevab olarak bazı malumat arzetmiş ve kullanılarak istifade edılecek bir kısım buna dair alacağımız mütemmim maluvardır ki milletin servetinden cüz olan bu kısmın paraya kalbi muvafıktır. Onlar üzerinde çalışarak sebeblenen vatandaşlann faaliyetini bıçak keser gıbi bugünden yarına yok edivermekte isabet yoktur. Bu bahiste yapılacak muamele o türlü i§lerin muayyen bir usul dahilinde yapılmasından ibarettir. Bu usulü kolaylaştırmalı ve ona ittıba lüzumunu en ücra köylüye kadar herkese anlatmaktan usanmamahyız. Ziraat Vekâletimizin orman işlerinde nihayet şuurlu bir inzıbat kurmasını bütün samimiyetimizle temenni ederiz. Orman kesilmesin demek, orman kesilmiyecek demek değildir. Kararlanmız makul olmazsa tatbik olunmak kabiliyetinden mahrum kahr, ve vaziyet eski hamam eski tas hükmünden kurtulamaz. Yeni kanunun kerestelik ağaclan hükmet keserek yol başlanna getirecek ve oralarda istiyenlere kütük halinde satacak hükmünü tatbikata koyuncıya kadar gene ayni kanunun müsaadesine tevfikan birçok yerlerde ormanlarımızin istismannı mukavelelerle teminde devam edeceğimize şüphe yoktur. Bu mukavelelerin îcrasında kılı kırk yaran Mübalâğalı şayiaların aslı olmadığı anlaşıldı Ihtilâlciler Bilbao'nun son müdafaa hatlarında ^ General Franco halka hitaben bir beyanname neşrederek: «Eğer teslim olmazsanız hakkınızda galibler kanunu tatbik edilecektir» dedi Dahiliye Vekili dün Mecliste yeniden izahat vererek yalnız iki işçinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını resmen bildirdi Balonun patlamasını müteakib şahid olunan feci yeti bugün anlaşılacak Adanada yakalanarak evvelki gün ve hazin sahnelere dair son tafsilât Londrada sona yaklaşan Firariler dün büyük hazırlık sorguya çekildiler Tac giyme nîerasimi yarın "Hindenburg,, faciası Firar hâdisesinin mahiŞehir mahşerî bir hal aldı, dünyamn her tarafından mütemadiyen heyetler geliyor şehrimize getirilmiş olan Ayazağa ci Londra 10 (A. nayeti faili Abdullahla Tevfik dün jan A.) Hükümdardarma nezaretinden almarak tekrar lar, hafta sonu ta Tevkifaneye nakledilmişlerdir. tilini geçirmiş oldukFirar hâdisesinden sonra Tevkifane ları Royal Lodde esasen çok sıkı tedbirler alınmış ol ge'dan dün akşam duğundan bunlar için hususî bir mua avdet etmişlerdir. mele yapılmamıştır. Müddeiumumî mu Kral ve Kraliçenin avinlerinden Sabri dün Tevkifaneye bindikleri araba kengiderek orada saatlerce kalmış ve fıradilerini alkışhyan rıleri sorguya çekmiştir. muazzam halk kütlArkası Sa. 5 sütun 5 te] lesinin arasından müşkülâtla geçe bilmiştir. Başmuharririmiz Bay Yunus Nadinin Ecnebi bir şehir Ankara 10 (Telefonla ) Ha iciye Vekili dok tor Tevfik Rüştu Aras bu akşam İs nbula hareket etmiştir. Reisicumhur Atatürk Hariciye Vekilimizi otomo matı Meclise arzedeceğimizi de söyle billerile istasyona mıştım. Mes'ul makamlardan ve he götürmek suretile yetlerden aldığımız malumata göre a uğurlamışlardır. yın beşinci günü saat 7 de Mamak ci Istasyonda Dok •Dr Rü?tu A r a s varındaki mermi imalâthanesinin bo tor Tevfik Rüştü Arası uğurlıyanlar arayahane kısmından ateş çıkmış ve mü sında başta Büyük Millet Meclisi Reisi teakıben patlamalar olmuştur. Yangım lArkası Sa. 6 sutun 4 ie] ılk gören boyahane ustabaşısı Satıl mış oğlu Bilâldır. Bilâlin anlattığına lArkası Sa. 4 sütun 4 ie] Vitoria 10 (A.A.) Havas ajansmm nu mitralyöz ateşi altma almışlardır. muhabiri bıldıriyor: Muhabir şunları ilâve etmektedir: Bilbao'nun son mukavemet hattı o Sollube dağmı gezdim. Cumartesi gülan Elgallo'yu bombardıman etmeğe nü Franco tayyarelerinin bombardımabaşlıyan 20 Franco taj'yaresi dün ak nı neticesinde tutuşan ormanlar hâlâ şama kadar hareket üslerile cephe ara yanmaktadır. smda gidip gelmışlerdir. Bermeo'dan Bilbao'ya giden yol birBu tayyareler hıç durmadan şehrin kaç yerinden Marksistler tarafından keetrafındaki istihkâmlarm üzerıne bom sılmiştır. ba yağdırmışlardır. Tarassud ve avcı Franco kıt'aları yolu tamir etmekle tayyareleri düşman tarafında ricat ha meşguldurlar. reketleri görerek birkaç yürüyüş kolu[Arkası Sa. 3 sütun 1 dei Kutlu bir nişanlanma YUNUS NAD1 lArkası Sa. 3 sütun 3 tel küçük kızı Bayan Nilüfer Nadi ile AyLondra 10 ( A . dın eşrafından İzzet Ayaydının oğlu A.) Şimdi BucCumhuriyet Merkez Bankası müfettişi kıngham'da hüküm Etem İzzet Ayaydm nişanlanmışlardır. darların misafiri buCumhuriyet tahrir heyeti, her iki güzide lunan ecnebi hü ailenin münevver ve güzide çocuklarmın kümdar ailelerinin Amerikadan Aviupaya telstzle verüen resimlerden; Koca Hindenburg balonu iskelet halinde ve alev içinde hayatlarını teşrik için verdikleri bu kutlu mümessilleri bu sa Ingiltere Kralı S. M. George Vaşington 10 (A.A.) Amerikan felâketi hakkında yapılacak tahkikatta kararı en saf ve samimî duygularile alkış bah Londranın bü hükumeti, Almanyanın hava ataşesi Ge müşahid olarak bulunmağa davet etmiş lar ve kendilerine olduğu kadar sayın aile yük caddelerini gezerek tezyinatı seyret dilerini alkışlamıştır. 1 mişlerdir. Saraydan çıkarlarken halk kenlArkası Sa. 6 sütun 5 tel neral yon Bitticher'i Hindenburg balonu tir, lArkası Sa. 5 sütun 4 te\ lerine de saadetler temenni eyler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle