18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Mavıs 1937 OKUYUCULARIMIZ Gümrüklerin tevhidi hakkmda bir düşünce GÜNÜN BULMACAS1 1 2 3 4 5 ts Diyor ki 7 1 Cumhuriyetin geçen haftaki nüshalarının birinde bir kumusyoncu imzasile Gumrük İdaresi hakkına bir mektub intişar etmişti. Bu mektub bugüne kadar resmî makamlarm mukabelesine maruz kalmadı. Müsaade ederseniz okuyucularınız ar&sında bir gümrük memurunun da bu hususta ne düşündüğünü arzedeyim. Mektubda, evvelâ dört gümrüğün Galata nhtımı üzerindeki yeni gümrük binasma nakli muvafık görülmüyor. Bir kere buraya nakleden iki gümrüktür. Binada yüzden fazla oda var ve bütün teşkilât buraya sığabilmiştir. Yüzlerce memurun istif halinde oturmadığını görmek binaya umumi bir nazar atfetmekle mümkünken kumusyoncu olduğunu söyliyen bu zat neden aksini iddia ediyor? Bilâkis yeni yerleşmeden ve teşkilâttan sonra memurlar daha rahat ve temiz yerlerde oturmağa başlamışlar ve baştan aşağıya yeni mefruşat kullanmak imkânını bulmuşlardır. Iş sahiblerinin ihdas edilen fişler ianesile işlerini takib etmeleri evvelkine nazaran çok daha kolay bir hale gelmiştir. Kumusyoncularm gümrük muamelesi sırasmda başkaca uğramak mecburiyetinde bulundukları Merkez Bankası, Liman Işletme gişeleri, acentalar yeni gümrük binasma eskilerinden çok daha yakmdır. Sonra Mumhane antreposu yenibaştan inşa edildikten sonra yeni bina civarında mühim bir antrepo mahallesi teşekkül etmiş olacaktır. Bizim hergün muamele icabı temas ettiğimiz kumusyoncular yeni bina ve teşkilât m bu muhassenatmı tamamen takdir ettikleri halde bu okuyucunuz niçin boyle düşünüyor? • • • • • • • • •• • • • • • Soldan sağa: 1 Bir sebze, yemek. 2 Bir hayvan, garbî Anadolulu. 3 Üzerine basınca ça lar, bir emir. 4 Çifter, ayınm evi. 5 Cemi edatı, bir renk. 6 Bir çeşid kılıc, bir renk. 7 Bir balık, fransızca «fare». 8 Dost bir memleketin merkezinin fransız ca talâffuzu, ana vatana kavuşmak Lstiyen bir memleket parçası. 9 Şerefli insanlar için hazırlanan şenlik vasıtaları, et satan. 10 Herkesin önünde, dinî merasim. Yukarıdan aşağıya: 1 Bir kâğıd oyunu, bir oyunda iki ki şinin ayni sayıyı kazanması. 2 Kapıların önündeki mânia, bir yemek yeme vasıta sı. 3 Alçak, bir şeyin bıraktığı kirlilik. 4 Sonradan ilâve olunan parça, eski Türk papazı. 5 Korkunc bir hastalık, bir edat. 6 Bir emir, bir cins kumaş. 7 Zehir, fena düşünce. 8 Büyük bir tazyik altında kal mış olan, bir hayvanın yavrusu. 9 Mey dan. şark lisanlanndan birine mensub. 10Manevî leke, muntazam şenlik kalabahğı. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 H • • • 9 10 İst. Borsası 10/5/937 P A R J !I L A R Acılış 626. Sterlin 123. Dolar 110. Frank 120. Liret 80. Belcika Fr. 19. Drahmi 570. İsvicre Fr. 20. Leva 63. Florin 70. Kron Cek 23. Silin Avusturya 25. Mark 20. Zloti 21. Pengo 12. Lev 52. Dinar 30. Kron İsvec 1059. AHın 253. Banknot Ç E K L ER Acıhs 624.50 Lonrda 0.7904 NewYork 17.595 Paris 15.0136 Milâno 4.6813 Brüksel 87.51 Atina 3.455 Cenevre 64.0512 Sofva 1.4395 Amsterd. 22.6870 Prae 4.2130 Vivana 13.8510 Madrid 1.9662 Berlin 4.1680 Varsova 3.9792 Budapeste 107.6060 Bükres 34.9475 Belerad 2.7510 Yokohama 24.15 Moskova 3.1060 Stokholm İ S T İ K R A ZL A Açılış Türk borcu I Pesir1 » I Vadelii 20.60 95. Ergani T AH V İ L Â T Açılış Anadolu I Peşin I VadeJi 40. II Vadeli 40. Knnams 626. 126. 114. 125. 84. 22. 575. 23. 66. 75. 23. 28. 23. 24. 14. 52. 32. 1060. 254. Kananıs 625. 0.7895 17.70 15.0080 4.6775 87.44 3.4525 «. 1.4384 22.6688 4.2096 13.84 1.9650 4.1650 3.9760 107.52 34.32 2.7486 24.1675 3.1036 R Kapanıs 20.50 95. Kapanıs 39.90 39.90 RADYOLiNin Terkibinin yükgek fennî kıymetine rağmen, rekabet kabul etmez derecede ucuz ve sarfiyatının çokluğu sebebile daima taze olmasından ileri geliyor «Radyolin» bütün memleketin tasdik ettiği bu meziyetleri sayesinde halkı yabancı ve pahalı diş macunlarından kurtarmıştır. Satılık arsa Göztepede, Göztepe caddesinde, tramvay yoluna üç dakikalık bir mesafede merhum Osman Paşa zevcesi Fahirenin köşkünün arka tarafmda bir dönümden on dönüme kadar ifraz olunmuş arsa ehven fiatla satılıktır. Müracaat mahalli: Kadıköyünde Süreyya sineması yakmmda İnönü sokağında No. 11 Edremid asliye hukuk mahkemesin den: Edremidin Hekimzade mahallesinden Hasan kızı Haticenin kocası Lülebur gazın Hamidiye mahallesinden Mehmed oğlu Ziya aleyhine açtığı boşanma davasında müddeaaleyhin Lkametgâhınm mechuliyeti hasebile ilânen yapılan tebligatta müddeaaleyhin vakti mez kurda mahkemeye gelmediğinden hakkında gıyaben devamına ve gıyab ka rarınm tebliğine karar verilerek muhakeme 8/6/937 sah günü saat 14 e talik edilmiş olduğundan müddeaaleyh mu maileyhin vakti mezkurda ya bizzat veya bir vekil göndermesi. aksi halde bir daha mahkemeye kabul edilmiye rek muhakemenin gıyabında devam e deceği gıyab kararı makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Göz kamaştıran muvaffakiyeti Daima Radyolin Sıvas İli Bayındırhk Direktörlügünden: 24/4/937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 14284 lira 42 kuruş keşif bedelli Kovulhisarda yapılacak beş sınıflı ilk mekteb inşaatına talib çıkmamasından dolayı eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 24/4/937 den itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 10,071 lira 33 kuruştur. Proje ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görülebilir. îsteklilerin müteahhidlik vesikası ibrazına ve en az 10,000 liralık bina ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lâzımdır. (2403) Dr. A. K. KUTİEL Karaköy, Topçular cad. 37 Fatıh sulh birinci hukuk satış me murluğundan: Mustafa ve Mehmed Cevdet ve Mü kerrem ve Lutfiyenin şayian mutasar rıf oldukları Kocamustafapaşada Cambaziye mahallesinde Meşelimescid so kağında eski 19 mükerrer ve yeni 89 numarah bir tarafı inekçi Mehmed A ğanın menzil ve bahçesi ve bir tarafı 2608 zira mahal ve bir tarafı 136 zira 6 parmak mahal ve tarafı rabii Yeni çeşme caddesile mahdud 450 lira mu hammen kıymetli ahşab ve eski ve biri sandık odası olmak üzere 4 odalı ve tahminen 100 arşın kadar bahçesi olan ev izalei şüyu zımnında açık arttırma suretile 17 haziran 937 tarihine musa dif perşembe günü saat 14 ten 16 ya ve muhammen kıymetin '/c 75 ini bulma dığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 2 temmuz 937 tarihine musadif cuma günü ayni saatte atideki şartlar dairesinde mahkeme başkâtibinin odasında satılacaktır. 1 Arttırmaya girecekler r'c 1 buçuk nisbetinde pey vereceklerdir. 2 Arttırma peşin para iledir. 3 Müseccel ve gayrimüsecce! hak sahiblerinin tarihi ilândan itibaren 20 gün içinde vesaikile beraber müracaatleri, aksi takdirde gayrimüseccel hak sahibleri paylaşmadan haric kalacak ardır. 4 Müşteri bedeli ihaleyi zamanın da vermezse gayrimenkul yeniden ihaeye çıkarılacak ve aradaki fark bilâhüküm müşteriden alınacaktır. 5 Tarihi ihaleye kadar vergiler, hissedarlar ve 20 senelik Evkaf taviz bedeli, tellâliye müşteriye aid olacakır. 6 Şartname herkesin görebileceği surette açıktır. Fazla malumat almak istiyenlerin satış 63 numara ile memuriyetimize müracaatleri lâzımdır. 9 10 MiuisiüKiiiaii F A AİRİUİZ •İDİAİL A K RİAİB • İKİAİYİAİK Bu mektubun sonunda evvelce yazdıklarile tenakusa düşerek gümrüklerin bir biAİYİAİZİBİMİE Mİİ nada tevhidini doğru görüyor ve fakat bu ZİBiY A S • İTİB R A eski İstanbul ve Galata gümrük binalarının herhangi birinde olmalıydı diyor. A | Ç | B LİAIKİBİŞ İş buraya kalmışsa buna verilecek cevab İİL İİM • İKİA D I kolaylaşır, çünkü bu binalar asrî büro haliA Y ne getirilmeğe müsaid değildi. Çünkü baMİA K AİR A kımları daha masraflıydı, iş sahibleri düTİA M N U MIA R A şünüldü ve işlerinin zemin katta bitiril10 mesi nazarı itibara alındı ve nihayet rıhAlN AİÇIBİŞİAİBİA N tımlar üzerindeki binaların büro yerine antrepo ittihazı nakil masraflarını azaltmak Adana birinci icra memurluğuna: yüzünden memleketin umumî menfaatleriAdananın Ocak mahallesindeyken hane daha muvafıktır ve bu binalar okuyucunun zannettiği gibi istifadesiz bir halde bı len oturduğu yer belli olmadığı anla rakılmış değildir. Buraları Liman İşletme şılan Süleyman kızı Fatmaya Adanada İdaresi antrepo haline getirecektir. tüccardan Ahmed Necatiyeiki bin lira Fatih: Cümrük memurlanndan mukabilinde ipotek etmiş olduğunuz mart 329 tarih ve 376377 numarada kaNedim Yapıct yidli Sofubahçe mahallesinde kâin e vinizin paraya çevrilmesi istenilmiş ve HALKEVINDE tanzim olunan ödeme emri ikametgâ hınızın meçhul olduğundan bahisle biYunus Emre gecesi lâtebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yapılan Eminönü Halkevinden: tahkikat ta mübaşirin meşruhatını te Büyük halk şairi (Yunus Emre) yi yid eylemiş olduğu cihetle ilânen teb anmak üzere Evimiz Dil, Tarih ve Ede ligat icrasına karar verilmiş olduğun biyat şubesi tarafından 12 mayıs 937 dan ilân tarihinden itibaren otuz bir çarşamba akşamı saat 20.30 da Cağal gün içinde borcu ödemediğiniz ve bir oğlu merkez salonumuzda aşağıdaki itirazda bulunmadığınız takdirde rehi program gibi bir toplantı hazırlanmış nin paraya çevrileceği ödeme emri matır. kamma kaim olmak üzere tebliğ olu nur. (32527) Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. • ş Kayseri Baytar Müdürlüğünden: • • • •ş • Önümüzdeki haziranm altıncı günü Kayseride biri Taydeneme biri Erciyes sür'at olmak üzere iki at koşusu ile üniformalı sübay ve Kayseri Atlı Spor üyelerine aid konkur ipik yapılacağı ilân olunur. (2635) Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığmdan: Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesi Birinci sokakta üç tarafı yol bir tarafı Naciye arsasile çevrili eski 6 yeni 10, 12, 14 sayüı arsanın hazine adına tescili istenilmekte ve kayidsiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla senedsiz tasarrufat eşkâline kıyasen mayıs 937 aymın 18 inci salı günü öğleden sonra saat 15 te yerinde tahkikat yapılacağından bu yer için herhangi ayni bir hak iddia edenler varsa ayni gün yerinde tapu tahkik memuruna veya bu müd det içinde Sultnahmedde Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığına müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (2654) Satılık tarla ve ev J Erenköy, Sahrayicedid, Kapıdağı caddesinde 180 dönüm tarla içinde, taşocaklan, kireç ocakları ve 6 odalı kârgir bir ev muhtelif meyva ağacları ve 8 aded bostan kuyusu vardır. Taliblerin merhum pamukçu Mehmed Efendi mahdumu Bâkiye müracaatleri. Yakacık çarşısmda Çınaraltmdaki köye aid kahvehane mayıs 937 iptidasından itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin Yakacık İhtiyar Heyetine müracaatleri ilân olunur. Sıvas İli Bayındırhk Direktörlüğünden: 25/5/937 cumartesi günü saat 12 de Sıvas Vilâyet Daimî Encümeninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak Vali evi inşaatı kapalı zarf usulile 24/4/937 den itibaren tekrar eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri keşif. proje vesair evrakı Vilâyet Encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kuruştur. İsteklilerin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir taahhüdde en az 15,000 liralık bina ve buna benzer inşaatı ivi bir surette yapmış olduklarını isbat eylemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublanm 25/5/937 cumartesi günü saat on bire kadar Vilâyet Daimî Encümenine vermeleri lâzımdır. (2402) Yakacık köyü ihtiyar heyetinden Sovyet ORAK makineleri Konva Niğde Afyonkarahisar Vilâvetleri umumî acentabğı 7 E N İ T SEPARA TÖRLERİ Türkiye genel satış deposu ve her nevi alâtı ziraiye depoziteri: TÜRK ZİRAAT Kol. Şti. Tünel Cad 83, Galata, Tel: Özinan Telefon: 41986, şubeleri: İstanbul. Tel: 21850, Çumra: Telgraf: Kumrulu ZENİT Asrî süt makineleri hiç bir rrsakiney' kendine rakib görmiyen müstesna bir SEPARATÖRdür. İvi istihsal ancak bol randıman, 20 sene garantili kırılmaz cam müş'ireli Z E N İ T'le kabildir. Cünkü: Tekniğin bir şaheseri olan ZENİT daima ZENİT'tir. 1 Başlangıç 2 Yunusun deddin Nüzhet) 3 Yunustan 4 Yunusun Fahri) (Halid Bayrı) hayatı ve san'atı (Sa şiirler (Naki Tezel) felsefesi (Ziyaeddin Pazarlık Suretile Eksiltme İlânı Eskisehir Nafıa Müdürlüğünden: İki defa kapalı zarf usulile eksiltmiye vazedilip talib zuhur etmiyen Sivrihisar Hamdiye yolunun 12 + 500 34 + 000 ci kilometreler arasmda 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalâtı sınaiye inşaatı 2490 numarah kanıınun 43 üncü maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. Muvakkat teminat 2571.90 liradır. İnşaata aid her evrak her zaman Nafıa Direktörlüğünde görülebilir. Evvelce ilân edilen şerait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler hergün Vilâyet Daimî Encümenine müracaat etmeleri. (2631) SAĞLIK ÎŞLERİ Haseki hastanesinde tıbbî toplantı Haseki kadın hastanesinde munta zaman yapılmakta olan yıllık tıbbî müsamere 14 mayıs cuma günü saat 1 de yapılacaktır. Ruzname: 1 Rahim harici gebeliğe dair nadir bazı vak'lar: Ord. Prof. Liepmann 2 Yüksek doz digipuratum'la tedavi edilen vak'alar: Ord. Prof. A. Muh. tar Özden 3 Graviç urlanna dair: Dr. Ali Eşref 4 Bir rie kist idatiği vak'ası: Do çent Dr. Kâzım İ. Gürkan 5 Kordon kisti zannını veren bir fahiz fıtkı: Doçent Şinasi H. Erel 6 Bir siyatik felci vak'ası: Dr. Şükrü Hazım Tiner 7 Rakabî nahiye meningiomu, harkafa sarkomu ve hicabı müşeffef glio mu piyesleri. Müzik Oğretmen Okulu Direktörlügünden: Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26/2/1937 tarihinde ihale edilmiş ise de müteaahhid, taahhüdünü yapmamış olması dolayısile tekrar müteahhid nam ve hesabına 14/5/1937 pazartesi günü saat 15 te Okullar Sayışmanlığındaki Komisyonda açık eksiltme ile münakasası yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler Müzik Okuİ Direktörlüğüne baş vur maları. «1056. (2385) KU M BAR A BIRE Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Esas No.sı 937/577 İnhisarlar İdaresi V. li Münirin Beyoğlunda Talimhanede Yakut apartımanının dördüncü dairesinde Kemal aleyhine açtığı 45 lira 78 kuruş alacak davasınm cari duruşması sırasmda müddeaaleyh Kemalin ikametgâhmm meçhuliyetine mebni usulün 141 ve müteakib maddeleri mucibince ilânen yirmi gün müddetle tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan muhakeme günü olan 7/6/937 saat 10 da mahkemeye gelmekliğiniz veyahud vekil göndermekliğinız tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (2657) VEREN ^RLADIR ıooo Zonguldakta Kurşım hırsızı çocuklar yakalandı Kasımpaşada Telsiz mektebinden çı kan yangın neticesinde hurda halinde mühim miktarda kurşun birikmişti. Son bir ay içinde bu kurşunların parti parti çalındığını farkeden alâkadarlar Emniyet müdürlüğüne vaziyeti bildirmişlerdir. İkinci şube memurlan tahkikata başlamışlar ve üç çocuktan mürekkeb bir kumpanyanın gayet ustalıkla kurşunları çaldıklarını tesbit etmişlerdir. Üç hırsız çocuk dün suçüstü yakalanmışlardır. Haklarmda tahkikata devam edilmektedir. Eti Bank Ereğli Kömürleri İşletmesinden: Ereğli Şirketinin hükumetimizle yapmış olduğu anlaşma veçhile mezkur Şirketin uhdesinde bulunan işletmeler 1 mayıs 937 tarihinden itibaren bize geçmiş olduğundan sözü geçen Şirketten devir aldığımız mezkur işletmeleri alâkadar edip 1 mayıs 937 den sonraya tesiri bulunacak olan işler için teşkilâtımıza müracaat edilmesi. (2639) Eyüb Posta Telgraf Şefliğinden: Kemerburgaz posta merkezile Eyüb merkezi arasmda her gün mütekabibir sefer yapılmak şartile posta nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. Nakliyat otomobil veya otobüsle yapılacaktır. Gidiş geliş olan her seferde ağırlık yekunu 100 kilodur. Muhammen bedel ayda 8 liradır. Muvakkat teminat 720 kuruştur. Eksiltme 24/5/1937 tarihine musadif pazartesi saat 14,30 da yapılacaktır. Talib olanlar yevmi mezkurda muayyen olan saatte Eyüb Posta Telgraf Telefon binasında müteşekkil Arttırma Eksiltme İhale Komisyonuna müracaat etmelidirler. (2644) len Türkiye Tıb Encümeninden: Türkiye Tıb Encümeni 12 mayıs 1937 çarşamba akşamı saat 18,30 da Etibba Odası salonunda toplanarak profesör A. Esad Birol tarafından unku rahim tüberkuîozu ve alelumum tüberküloz genital hakkmda tebliğde bulunulacaktır. Muhterem meslektaşların teşrlfleri rl ca olunur. G ağrılar, Konîeranslar, kongreler) Zonguldak Beledîyesinden: . 50 milimetreden 1374, 25 milimetreden 223, 16 milimetrelikten 143 kilo elektrolit bakır telle 12 numara siemens izolâtörden 100 A. E. G. marka asma armatörden 16 aded satın alınmak üzere açık eksiltmiye çıkarılmıştır. İhale 20/5/1937 saat (15) te Beledivede Encümen "tarafından yapılacaktır. İhaleden itibaren sekiz gün zarfında Zonguldakta teslim edilecektir. Muhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) liradır. İsteklilerin ihale günü muvakkat teminatla eksiltmede bulunmalan ilân olunur. (2634)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle