12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Mart 1937 CUMHURİYET YAŞINIZ ELLflNSkflifl T CAIiNO J. PRRiS yıldızlarındm Hiç Bir Şey ifade Etmez Bir çok genc kızlar, ihtiyar göründükleri halde . . . . bir çok anneler de genc gibi görünüyorlar... Bu meselede yaş mevzuubahls değildir. Asıl rol oynıyan belki cildinizdeki <Biocel> hayat hüceyreleri) nin nüktarıdır. Isınmak için bütün kış kalorifer ocaklarında, salamandra ve kok sobalarında kullandığınız TÜRK ANTRASiTi'ni Yemeklerinizi pişirmek için mutfak sobalarında ve maltızlarda da yakmalısınız. RNKARft PflLflJTfl görUİKKİftir Doktor Aranıyor Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlügünden: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ kampında oturmak, burada ve civannda madende çalışan memur ve ameleleri muayene ve tedavi ile meşgul olmak üzere diplomalı ve tecrübeli bir doktora ihtiyac vardır. Ikametgâh, hademe, tenvir ve teshin Enstitüye aid olmak üzere 200 lira aylık ücret verilecektir. Talıb olanların diploma ve diğer vesaikile martın onuncu çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde Enstitüye müracaatleri. (1056) Cildinizdeki «Biocel» i canlandırınız ve her ne yaşta olursanız genc bir ten temin ediniz. Cildinizdeki «Biocel» nisbeti derecesinde yüzünüzde genc lik vardır. Cildin tazeliğini ve gencliğini muhafaza ve idame için tabiatin cildde yarattığı bu kıymetli cevherin kurumasma meydan vermeyiniz. Onu, genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edihniş saf ve taze Biocel ile besleyip canlandırınız. Bu şayani hayret cevherin cildiniz için büyük bir tesiri vardır. Biocel'in tabiî ihtiyatını ihya edecek ve hali takayyüzde bulunduracaktır. O zaman, cildiniz, kendi kendine yaşın ilerleme alâmetleri olan buruşuk, Çizgi, siyah benlerden kurtulacak ve hakikî ve devamlı bir genclik manzarası alacaktır. Cild için yalnız bir tefe <Bio cel> li unsur vardır. O da (pem"be renkli) ^Tökaîört 'fcrâhSKr. Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz. Sabah ta beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Cazib ve şayani hayret neticeler elde edeceksiniz. 72 yaşlanndaki kadmlarda buruşukluklar kahnıyacak ve 50 yaşlarmdaki kadınlar ancak 30 yaşlarmda görüneceklerdir. Genc kızlar da hiçbir vakit göremedikleri cazib bir güzellikte bir tene malik olacaklardır. Diğer mahrukattan, kabili istifade kalori, kolay yanma, çok dayanma ve zayiatın azlığı itibarile kat kat üslün olan T U R K A N T R A S İ T İ , bunlara nisbetle en ucuz ve en idareli kö•• • •• muraıır. Isınmak için olduğu gibi yemeklerinizi pişirmek için de Türk Antrasitini Kullanınız ! I I TARÎH YALAN SÖYLEMEZ Vak'alan, olduğu gibi mütalea edebilmek için, üzerinden biraz zaman geçmelidir. Bunun gibi bir güzellik müstahzannın değerini anlamak için onun icadı üzerinden en aşağı birkaç yü geçmi§ bulunmahdır. Gerede Belediye Reisliğinden: Bedeli keşfi 19362 lira olan Gerede kasabası elektrik tesisatı 19/2/937 tarihinde talib zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren evvelce Cumhuriyet gazetesinde ilân edilen şerait dairesinde 22 mart 937 pazartesi gününe kadar bır ay müddetle ve pazarlık suretile ihale edilecektir. Pazarlık 22 mart 937 pazartesi günü Gerede Belediye Encümeninde saat 15 te yapılacaktır. Tesisat için şartnamede evvelce göeterilen 210 günüik müddet 300 güne çıkarılmıştır. Taliblerin malumu olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (1104) Beyoğlu Biçki ve Dikiş Yurdu Sıdıka Evcim Noemi Asadoryan En son ve kolay Fransız metodile altı ay zarfmda biçki ve dikişe aid her şey bütün inceliklerile öğretilip devre sonunda Kültür Direktörlügünden tpsdikli şehadetname verilir. Kayıdlara başlanmış olduğundan istiyenler pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 10 dan 16 ya kadar Yurd Direktörlüğüne müracat edilmesi. B. O. İstiklâl caddesi Ağacami köşesinde No. 1, 2 nci k a t KREM PERTEV Dün ortaya atılan bir güzellik müstahzarı olmadığı için hakkındaki hüküm çoktan verilmiştir. O, cildin gıdası... Cildin hayatı. Kapah zarf usulile eksiltme ilânı Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Ankarada Çocuksarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, tiyatro, yüz me havuzu, gazino ve garaj binaları inşaatı; proje ve keşfinde bazı tadilât yapılrcak suretile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 22/3/937 pazartesi gü nü saat 15 te Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde yapüa caktır. Yeniden tanzim edilmiş olan münakasa dosyaları 15 lira mukabdlinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesab İşleri Direktörlüğünden verilmektei'r. (1204) " F E M i L „ TUVALET BEZLERİDİR. Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan hümumetleri için vekili: İŞ Ecza Deposudur. Bayanların candan arkadaşı: Aybaşlannda kullandıklan Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanların müşahedeleri kendiliğin den gelen en kıymetli delillerdir: (Yağsız dldim daima çatlar ve kırışırdı. To kalon buna mâni olda.) K. S... M. E. Manisa (Düz ve pürüzsüz bir yüze ancak Tokalon kremile malik oldum. Bü • tün arkadaşlanm yu zümdeki değişikliğe hayret ettiler.) M.F. sokak No. M. Bursa Mektublann asılları dosyalarımızda saklıdır. Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Süzme Sözler Mütefekkir cdibimiz Raif Necdet Kestellinin nefis vecizelerinden teşekkül eden bu eşsiz eserin üçüncü cildi de çıkmıştır. Birinci ve ikinci cildler tükenmek üzeredir. Muharri" rin çok rağbet kazanmış olan «Se mavî İhtiras» romanile «Yaşayan Mısralap> eseri de bitmek üzeredir. Acele ediniz. İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz değirmeninde sıhhî ve fennî bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yarınişar ve birer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da «50» şer kiloluk içi kâğıd kaplı çuvallar içinde satışa çıkarılmıştır. Sofra tuzlan «64» ve «128» er paketi havi sandıklara konarak ambalâjlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu Kabataş ambarında «9,50» ve mutfak tuzlarının beher kilosu «5,25» kuruş fiatla satılacaktır. Gerek mutfak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval bedeli aranmıyacaktır. Tuz satıcılannın İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü Merkezinde Kabataş ambanna müracaat etmeleri ilân olunur. (1184) Nafıa Vekâletinden: 1 4/2/1937 günü ihalesi yapümak üzere ilân edilmiş olan Trabzon İran transit yolunun Trabzon vılâyeti içinde seylâb tahrıbatına karşı yapılacak duvar anroşman, mahmuz vesair inşaat görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmiye çıkarılmıştır. Keşif bedeli «125,855» liradır. 2 Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 7543 liralık muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda yazılı talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1057) .«İKBAL» KÎTABEVÎ^ Eskişehir Orman Direktörlügünden: 1 Eskişehir İlinde Mihaliççik ilçesinde hududları şartnamede yazık Değirmendere Devlet Ormanmda numaralanmış ve ölçülmüş 558 adede muadil 1532 metre mikâb 592 desimetre mikâb dikili ve 416 adede muadil 377 metre mikâb 767 desimetre mikâb devrik ki ceman 1910 metre mikâb 362 desi metre mikâb gayrimamul muadil 974 aded numarah çam ağacı 20 gün müd detle ve kapah zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 2 Arttırma 10 mart 937 çarşamba günü saat 15 te Eskişehir Orman Direktörlügünde yapılacaktır. 3 Dikili ve devrik ağaçların beher gayrimamul metre mikâbının muhammen bedeli 457 kuruştur. 4 Muvakkat teminatı 655 liradır. 5 İstekliler teklif mektublarını teminatlarile birlikte muayyen günHe 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikredilen vesikalarla arttırma saatinden bir saat önceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 6 Işbu ihaleye aid şartname ve mukavele proı'esini görmek istiyenler bu müddet zarfmda hergün Eskişehir Orman Direktörlüğüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat edebilirler. (1005) r J ISamsunda Ziraat Bankası BEŞiR FUAD TOPUZ Doktor Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğünden: Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgad, Çorum, Tokad ve Sıvasm Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskân edilen ve edilecek olan muhacir ler için 2500 çift (beş bin aded)" öküz pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık ' 10/3/937 çarşamba günü saat 15 te Sıhhat Vekâletinde yapılacaktır. İdarî ve fennî şartnameler İstanbul, Kayseri, Sıvas, Adana Erzurum ve Kars Vılâyetleri İskân Müdürlüklerinde ve Ankarada İskân Umum Müdürlüğünde mecvuddur. İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Pazarlığa girmek için her talib beş bin öküz için şartnamede yazılı muhammen fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 947 mecburdur. ^ ^ İnhisarlar Umum Müdürlügünden Aded 699 590 83 1 2 1372 Yukanda cins ve miktarlan yazılı «1372» aded tabanca şartname ve numuneleri mucibince 9/III/1937 tarihine raslıyan salı günü saat 10 da pazar lıkla satılacaktır. Bu silâhları alıp satmağa mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta tnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (999) 5000 kilo 15/45 12500 » 15/50 8000 » 16/60 10000 > 17/70 35500 I Nev'i ve miktarı yukanda yazılı 35500 kilo çivi şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 12/111/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1035) Cinsi İspanya mamulâtı 7,65 Brovning sistemi » > 6,35 > » D. W. M. Markah 7,65 7,65 Dreyze marka 6,35 Valter İstanbul Defterdarlığından: Edirne Valiliğînden: Vilâyet yollarmda kullanılmak üzere 2 ton ağırlık taşıyabilecek 2500 lira kıvmetinde kamyon açık eksiltme suretile satın alınacağmdan taliblerin şartnameyi görmek üzere Edirnede Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 9/3/1937 salı günü saat 15 te 187,5 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri. (1004) Senelik kirası Müddeti Lira Kâğıdhanede Dereboyundaki seyir mahalli kahve ocaklarının kirası peşin verilmek şartile 1/5/937 üâ 31/10/937 tarihine 160 kadar uzıyan bir mevsim için: kahvehane Divanyolunda Sıhhiye Müzesi altmda elyevm 90 2 yü olarak kullanılan eski 149 yeni 134 No.lı dükkân: Tophanede eski Topçular yeni Necatibey caddesinde Kışla 240 2 altmda eski 347 yeni 337 No.lı dükkân: Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki bedel ve müddetler üzerinden açık artırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve tedıye şeraıt.ni öğrenmek istiyenlerin 18/3/937 perşembe günü saat 14 te yuzde yedi bucuk pey akçelerıle Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gel( U 4 3 ) meleri. M» Cinsi ve mevkii
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle