19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 7 Mart 1937 Şehır ve Memleket Haberleri Tarihi tefrika : 50 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Siyasî icmal sıra Yugoslavyanm politikasi ağır basmakta ve siyasî vaziyet üzerinde derin tesirler bırakmaktadrr. Nitekim 1934 senesinde Avusturyada katolik partisinin asırlardanberi haiz bulunduğu mevkii muhafaza kaygusu ile diktatör yaptığı Dollfuss Avusturyah Hitlerciler tarafından öldürüldüğü zaman Italyaj» ordulan Brenner geçidinde tahaşşüd e derek Avusturyayı işgal etmeğe hazır lanmış ve buna karşı da Yugoslavya derhal kendi ordularını İtalya hududuna yığarak İtalyan ordularınm sağ cenahmda tehdidkâr bir vaziyet almıştı. O z a man Yugoslavyanm, orta Avnıpada beliren tehlikeyi hemen kavrıyarak almış olduğu bu tedbirler Avrupayı yeni bir umumî harblerden kurtarmıştı. Şimdi de Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Nazın Dr. Stoyadinoviç bu memleketın parlâmen tosu olan Skupştina'da kendi kabinesi nin haricî politikasını izah ederken Habsburg hanedanı hakkında söylediği mü him sözlerle ikinci defa olarak Avrupa sulhunu tehdid eden Avusturya meselesini kökünden halletti. Cürmü meşhud Emlâk satışlarında Yugoslavyanm politikasi Kadıköyündeki on senelerde Avrupanm orta yangının esrarı yok kanununun tesiri kolaylık gösteriliyor sında ve cenubu şarkisinde ara kında müşterilerine yeni bazı kolaylıklar cürmü meşhud kanununun çok faydalı Bununla beraber müteessirdi. Edimede Şimdi yalnız bir meselenin halli ile uğra Ferman efendimindir, hemen yola göstermektedir. Müzayedeye iştirak e neticeleri belirmeğe başlamıştır. geçireceği aşk hayatmda İbrahimin a şılmaktadır. Bu da, yakılan evde oturan çıkayrm. denler arasında peşin para ile muamele Bu cümleden olmak üzere her zaman O kadar acele istemem, ilkin ha rasıra olsun sesile tatlı bir değişiklik Diruhi ailesinin kaçakçılık yapıp yap göremiyecek kimseler, yüzde yirmi beşi mahkum adedi 30 u bulan Şile hapisanezırlan, sonra yola düzül. Dairen mükem katmasını şimdiden özleyip üzülüyordu. madığıdır. peşin verilmek şartile, 2000 liraya kadar Yanan evde, Adliye ve zabıta tara si dün boşalmış ve ne mevkuf ne de mahmel olmalı. Mısırlılar, senin debdeben Fenafilâşk olmyaı candan istiyordu, faolan emlâk için sekiz senede ve sekiz takkat o mertebeye yükselirken bile kula fından yapılan araşttırmada siyasî bir kum olmak üzere bir tek ferd kalmamtş den benim tantanamın kemalini sezmeli sitte verilmek üzere bir kuntrat imzalıyave seni, eskiden tanıdıklan hükümdarlar" ğında nediminin kıvrak nağmelerini bul meseleye temas edecek hiçbir emareye hr. bilmektedirler. Hatta bu taksitleri bazan mak dileğinden kendini kurtaramıyordu. tesadüf edilmemiştir. Yalnız evde buluÇok sevindirici mahiyette olan bu dan üstün bulup şaşırmalı. Hurremin arzusile bu dileği uygunlaştır nan tütünler ile üstünde Çarm arması bu vak'adan başka dün İstanbul Adliyesin aylığa bağlamak bile mümkün olmak Ferman efendimindir. Deniz yolu kısadır, çabuk aşılır. maya ise imkân yoktu. Ondan ötürü ka lunan sigaralar ve eski reji tütünleri ü de yapılan bir istatistiğe göre şehrimizde tadır. Emniyet Sandığı bu işler için yalSen de gemi ile git. Donanmayı dahi ya rarında sabit kaldı, zevkini aşkına feda zerinde tetkikat yapılmasına lüzum gö •ki asliye ceza mahkemelerinm işleri nız yüzde beş faiz almaktadır. 2000 linmda götür. Yolda henüz bizim olmıyan etmek yolundan dönmedi. rülmüş ve bunlar eksperlere tevdi olun yüzde yirmi azalmış, sulh cezaların işle radan fazla muameleler için ise faiz adalara da uğrarsm, saltanatımın şanmı Lâkin İbrahime candan bağlı olduğu muştur. Eksperler, tütünleri tetkik etmek ri yüzde elli hafiflemiş ve meşhud cü miktan yüzde yediye çıkanlmakta ve tanıtırsm. nu bütün cihana karşı göstermekten de tedirler. Tetkikat neticesinde Diruhi i!e rümler de ilk günlere nisbetle yüzde yet taksit seneleri de beşe indirilmektedir. İbrahim Mısır işlerinden kendi için geri kalmadı, onun büyük bir donanma kızı Hayganuşun kaçakçılık suçile hak miş nisbetinde düşmüştür. Bu gibi vaziyetlerde bankalar yüzde r ağır bir âkıbet kuruntularken hayır çık nın başında olarak Istanbuldan ayrıldığı larında takibat yapılıp otuz beşe kadar ikraz yapmaktadırlar ki yapılmıyacağı Ev\ elki gün Beyoğlu mıntakasmda tığını görüyor ve gene karışık hulyalar gün an'aneyi, tarihi ve padişahlık gu belli olacaktır. hiçbir vak'a olmadığı gibi, bundan beş bu da müzayedeye iştirak edeceklerin geçiriyordu. împaratorluğun bütün deniz rurunu ayak altma alarak teşyie çıktı. Evde bulunan mektublar da tercüme ay evvel günde 4050 vak'aya bakan yüzde altmış beş nisbetinde para sahibi kuvvetlerinin başmda Akdenizi dolaşa Sadnazamlan, tıpkı bir köle gibi, sık sık istanbul meşhud suçlar müddeiumumi olması demektir. Bankalar aynca yapaMumaileyhin Avrupadaki vaziyeti birdolaşa Mısıra gitmek ve orada bir hü tokatlıyan ve onları gene sık sık divan edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan tercakları ikrazat için yüzde 1112 ye ka denbire aydınlatan sözleri şunlardır: cümelerde bunların aile mektublan o! liğine de ancak bir müracaat vaki olmuşkümdar gibi davranıp dilediğini yapmak, dan kaldırtarak zincirler içinde Yedikule dar faiz ve kumusyon istemektedirler. tur. « Yugoslavya, Habsburg haneda yarın için düşündüğü işlere şerefli bir baş zindanlarına atan Yavuz Sultan Selimin duğu anlaşılmıştır. Maamafih tercüme Emniyet Sandığının müzayedeli em nının Avusturya tahtına tekrar oturma langıç olacaktı. Fakat Padişahı İstanbuh oğlu, para ile satm alıp ta üç beş yıl için işine devam edilmektedir. lâki gazetelerle on defa ilân edildikten sına mutlak ve kat'î surette muhaliftir.» da yalnız koymakta muhatara vardı. Ve de başvezir edindiği kölesini, kendisile bir Yangının sebebi sonra bir ay zarfında satılığa çıkanl Viyanada yeni diktatör Dr. Schuschnigg zirler, kendi yokluğundan istifade ederek seviyede imiş gibi, uğurluyordu. Bu ailenin ötedenberi mahalle sakin maktadır. Avusturya hududuna kadar gelip mementrika çevirebilirlerdi. Bu, yalnız Osmanlı tarihinde değil, lerile iyi geçinmedikleri, daima kavga lekete girmek için dahilî ve haricî poli Muhteriz vezir, o sevincli dakikada bu bütün şark milletleri tarihinde eşi mu MÜTEFERRİK tikada müsaid hava beklemekte bulunan ettikleri ve bu arada hakaretamiz sözler noktayı da düşündü, Dimyata pirince gi" kayyed olmıyan bir hâdise idi. Fatih Sul söyliyerek komşulannı zabıtaya şikâyet Habsburg hanedanı varisi Arşidük Ottoderken evdeki bulguru kaybetmekten Türkkuşu dersleri tan Mehmed, o sırada henüz muteber o etmeğe mecbur bıraktıklan tesbit edil nun iş başına gelmesi Avusturya halkının Gazi köprüsünün Unkapanı ciheünde korktu: Türkkuşu derslerine Güneş kulübünlan kanununa bir madde koyarak vezir miştir. yapılmakta olan tecrübe ameliyaüna de de devam edilmektedir. Burada nazarî karanna bağlı olduğunu son nutkunda İbrahim kulun, dedi, efendime hiz lerin kendi sofrasma oturmalannı bile yaKomşularla yaptıkları kavgada: «Biz vam edilmektedir. Burada çakdan on beş ders gören talebe martın on beşinden beyan ederek bu hanedanm Avusturya met için Mısıra değil, dünyanm son kö" sak etmişti. Süleyman, nedimile, her gece sizi buradan attıracağız» diye tehdid'ermetro derinliğindeki demir tecrübe ka itibaren Üniversite meydanında plâ tahtına tekrar oturabileceğini anlatmıştı. şesine dahi gider. Lâkin velinimetimin beraber yiyor, içiyor ve eğleniyordu. Fa de bulunduklanndan vaki ihbar üzerine zıklan kâfi gelmemiş; bunun on sekiz nörcülük tatbikatma başlıyacak ve mu Buna karşı Almanya derhal muhalif bir hasreti beni helâk eder diye endişeleni " kat bu sıkı temas, sarayın yabancı göz polisler evi aramağa gelmişlerdir. 40 metro derinliğe kadar indirilmesine lü vaffak olanlardan bir grup ta yazın vaziyet almış ve Hbsburg hanedanınm rim. Mübarek yüzünü görmemeğe, ayalere kapalı bir köşesinde vukua geliyor yaşlarında, asabî bir kadın olan Mer iki Alman devletinin birleşmesine mâni ğın tozunu gözüme sürmemeğe ben nice zum hasıl olmuştur. Yeni kazıkların be İnönü kampma iştirak edecektir. du. Şu uğurlama işi ise ocaklınm ve bü yem d e : olabilecek yegâne bir tedbir olarak bazi tahammül ederim? Yüce eşiğinden ayrıl" tonlan yann dökülmeğe başlanacak ve Diğer taraftan Türkkuşu için yaptı tün İstanbul halkının gözü önünde cere« Hah.. Polisler geldi. Bizi bura bir hafta sonra da bunlar yerlerine kona rılacak olan paraşüt kulesi için en mü devletlerin teşviki ile Avusturyada iş badığım gün, cansız kalıba döneceğimde işyan etmişti. İnsanhkJa uluhiyet arasında şma gelmesini Almanyaya karşı derhal dan atacaklar» zehabma düşerek kork tibah edilmez. caktır. Unkapanı cihetinde Halic sahili nasib yer olarak Beyazıd seçilmiştir. bir mevki işgal ettiğine inanılan Padişamuş ve aklî muvazenesi tamamen bozu fazla batak olduğu için buradaki direk Maarif Vekâleti müsaade ettiğı takdir kendisinin bilfiil müdahalesini icab edeSultan Süleyman, teessürünü saklamr hın Sadnazamla ayni kayığa binerek başde Üniversite meydanmdan istifadeye cek bir hareket olacağını Viyanaya an larak evdeki petrolu ateşlemiştir. Bu yüzya çalıştı, kaşlarını çattı: tardeye gidişini, onunla birlikte merdive den ev yanmış, bu arada Meryem de bir ler on sekiz metroya kadar inecekse de kalkışılacağı anlaşılmaktadır. latmıştı. Devlet işi müsamahaya gelmez, şa" ni tırmanarak gemiye girişini, Adalar ö sinir buhranı ile ne yaptığım bilemiyerek Azabkapı tarafında sahil o derece ba Ayni zamanda Almanya Avrupa poka götürmez. Ben de seni gözümden irak Ege gecesi taklık olmadığından on beş metro derin nüne kadar yol alışını ve orada nedimile ölmüştür. litikasında birlikte yürüdüğü, nüfuz ve eylemek istemem amma, ıztırar var. Gönliğin kifayet edeceği tahmin olunmaktaîzmir mahsullerini raklâm etmek birkaç kere kucaklaşıp vedalaştığmı gö faaliyet mmtakalarını tayin ettiği İtalyalümün seninle bile olduğunu bilip güle Evdeki paralar maksadile her yıl Üniversitede okuyan dır. ren ve duyan halk, bu hale parmak ısırıp nın dahi Habsburg hanedanının iş başına güle git, yüz akhğı gösterip gene güle gü~ İzmirli gencler taîafmdan tertib edilen Evde bulunan altın paralann da smr kalmıştı. t O ~ ADLÎYEDE Ege Gecesi bu sene martın 20 sinde ve gelmesine karşı açık bir vaziyet almasını le dön. Sayılı günler çabuk geçer İbra öğrenilmiştir. Bu aile evde hah doku istemiştL îtalya dahi resmen HabsburgHele Hurrem, kızgınlıktan çıldırma rileoaktâM < • * M . • » him!.. mak, bahk ağı örmek gibi işler yaparak Bir beraet ve bir mahkumiyet tehlikesi geçiriyordu. Kocasınm îbrahime Bu maksadla dün Ege Yurdunda îz ların Avusturya tahtına oturmalan hem Ve onun endişelerini gidermek ister gi" para kazanırlar ve kazandıklan paraları Beyazıdda dış tabıbi Muhsin Nezihi vakitsiz hem de tehlikeli bir iş olacağını gösterdiği bu yüksek teveccüh, hırçın kabi davranarak ilâve etti: altma tahvil ederek büyük bir küpe ko bundan bir müddet evvel muayeneha mir Kız ve Erkek Liselerinden Yeti ilân ederek muhalefetini bildirmişti. Ben de Edirneye gitmek, biraz ha~ dının yüreğine katmer katmer yara açı yarlarmış. Bu ailenin bir an'anesi de hiç nesinin bir kısmmı Jirair admda bir fo şenler kurumlarının idare heyetleri bir toplantı yapmışlardır. Lâkin iş bununla bitmemişti. Fransa, yordu. İyi saz çalmaktan, güzel konuşva alıp dinlenmek isterim. bir şeyi israf etmemektir. Bu yüzden ev toğrafçıya 15 lıra aylıkla kıralamıştır. Ege gecesi bu sene her iki kurum ta Çekoslovakya ve bunların arkalarmda maktan başka bir hüneri olmıyan ve devBu haber, muhteris vezir için büyük bir de yüzlerce şişe, boş konserve kutuları, Jirair iki ay kira vermemiş ve ayrıca 30 rafından müşterek olarak verileceğin bulunan diğer devletler her ne pahasma lira alarak Muhsin Nezihiye 60 lira kamüjde oldu. Tasadan kurtuldu ve has lete henüz ağza alınmıya lâyık bir hiz paçavralar bulunmuştur. den her senekinden daha parlak olma olursa olsun iki Alman devletinin birle dar borclanmıştır. Fotoğrafçı borcuna ret tekerlemelerini bırakarak devlet işle meti görülmiyen bu kölelikten gelme vesına çalışılacaktır. Üsküdar Miiddeiumumîsînin şerek Almanyanın nüfusunun birden yedı zirin kendinden evvelki Sadnazamlar mukabil, diş tabibine bir fotoğraf ma rine geçti, parlak mülâhazalar yürüttü, Bayram tatili dolayısile İzmire git n»ilyon artmasına ve büyük Almanyanın beyanatı kinesile 500 mumluk bir ampul vermiş gibi harbler yapıp zaferler kazanması, uzun projeler çizdi, sonunda Padişahı Bu hâdisenin tahkikatım idare eöen ve bu eşyaları verdığine aid bir de se miş olan İzmirli talebeler beraberlerin sına mâni olmağa azmettiklerinden Habssofra başına davet etti. Artık gülerek, kaleler devirip ülkeler alması halinde elde İzmir mahsullerinden külliyetli mik burg'lann iş başına gelmesi için bir emİJsküdar Müddeiumumisi Tahsin, bir ned imzalamıştır. Muamele bittikten nükteler mübadele ederek içiyorlardı, de edeceği mevki acaba ne olacaktı?. ionra dört gün kadar evvel fotoğrafçı tarda getirmişlerdir. orta Avrupanm göbeğine kadar sarkma Hurrem, içini kemiren kıskanclık ateşi muharririmize demiştir ki: nağme ve şarab şelâleleri içinde mesto Bu yıl Üniversiteli kız ve erkekler rivaki yapmağa çalışıyorlardı. bir sabah atölyeye gelerek gürültü yaparasında işte bu noktayı da düşündü ve luyorlardı. « Vak'anm gizli hiçbir tarafı kal mağa başlamış ve diş tabibinin kapı den müteşekkil muhtelit gruplar, Ege Tam bu sırada Dr. Stoyadinoviç Hünkâr, ne kararını tebliğ ederken, Ibrahimin tek başına bir zafer kazanma mamıştır. Bütün araştırmalar sonunda iinı zorla açıp kendisine haber vermek danslarmı beraber oynıyacaklardır. Habsburg hanedanının Avusturya tah ması için elinden geleni yapmak kararını evde bomba bulunmamıştır. Hâdisenin sizin fotoğraf makınesini aldığını iddia ne de nedimile başbaşa eğlenirken şu MıKabataş Lisesinden mezun tına tekrar oturmasma kat'î surette mu sır ve Edirne seyahatlerini kendine Hur aldı. Kündeden atmak ve ilk fırsatta yok siyasî mahiyeti yoktur. Aklî muvazene rtmiştir. olanların toplantısı halıf olduğunu ilân ederek Almanya ile remin telkin ettiğini sezdirmemişti. Çün etmek istediği bu başdüşmanının her adı sinde bozukluk olan bir kadının harekâtı Bunun üzerine mesele cürmü meşhud mını tarassud etmek ve ettirmek artık ona ile bu hâdise vukua gelmiştir. Kabataş lisesi mezunlan dün Eminö İtalyanın müşterek davasını takviye et kü, daha önce eniştesini Mısırdan getirmahkemesine aksetmiştir. Muhakeme nü Halkevinde toplanarak dört ay ev miş ve bu suretle Avusturya yüzünden tirken olduğu gibi, bu sefer de karısmm mukaddes bir emel olmuştu ve Topkapı Şimdiki halde evde bulunan tütünler ;ırasmda bir aralık mahkemenin kapısı vel seçtikleri idare heyetinde bazı deği yeni bir umumî harb çıkmasına meydan sözile hareket ettiğine inanmaktan çok u sarayının bir köşesinden, Padişahla İb üzerinde tetkikat yapılmaktadır. Bu tetönünde fotoğrafçı Jırairin kardeşi Ke zak bulunuyordu. Onun zu'müne göre rahimin vedalan şerefine atılan toplarm kikat sonunda serbest bulunan kad:nlar gam, Muhsine hakaret etmiş ve Muhsin şiklikler yaparak idare heyetinin çalış bırakmamak gibi Avrupa sulhuna gayet malarmı kolaylaştıracak bazı tedbirler mühim bir hizmette bulunmuştur. bu işler hissî muvazene meselesine bağ sesini dinlerken bu emele uygun plânlar hakkında bir takibat yapılıp yapılmı de bir cürmü meşhud yaptırarak Ke gamı mahkemeye vermiştir. Her iki almışlardır. Yugoslavyanm birçok defalar, yalnız lıydı. Hurremi löğusalık haftalannda il tasarlıyordu. yacağı belli olacaktır. Toplantada bundan başka mezunlar Yugoslavyanın vak'aya aid dava dün neticelenmiş ve menfaatlerıni gözeten tifatından mahrum bırakıp gecesini ve [Arkast uar] Hukuku âmme davası açmak için de şahidler dinlend:kten sonra Muhsin Ne için bir rozet teminile önümüzdeki ha müstakil, serbest ve uzağı gören politi gündüzünü İbrahime tahsis etmişti. Şim (1) Celâlizade, Ferdi Âli, Solakzade ta vücudü lâzım olan Meryem ölmüştür. zihinin haklı olduğu anlaşılarak bera ziranda Fransaya bir seyahat tertibi me kası Avrupa işlerinde hayırlı tesirler yadi nedimini Mısıra yollıyarak günlerini rihlerinde bu teşyi merasımi mukayyedBu yüzden âmme davası açılamıyacak etine ve ona hakaret eden Kegamm 3 seleleri de görüşülmüştür. pan mühim bir âmil teşkil etmektedir. gene bir devir için Hurreme verecek dir. Harnmer onlardan iktibas ederek vagün hapsine ve bir lira para cezasma ur.» kıayı yazarken «donanmanm azimetinde Bir düzeltme ti. Bu suretle aşk ile zevk arasında bozuMuharrem Feyzi TOGAY mahkum edilmiştir. Padişah, istanbul kurbündeki adalara kaGeçen gün Ankara küçük san'atlar lan muvazeneyi yeni baştan kurma yolu dar Ibrahııne refakatle pek müveddetkâraŞEHİR tŞLERİ Komünistlerin muhakemesi sergisinde mükâfat kazananların liste nun açılmış, arada ihtiyar olunan haksız ne bir surette veda eyledi ki şark milletsini neşrederken 2,000 liralık Atatürk Kaldırılacak mezarlıklar lığm da tamir edilmiş olacağına inanı lerinde işitilmemiş ve Osmanlı Padişahları başlıyor tarihinde başka misali görülmemiş bir ilmükâfatını kazanan kıymettar san'atkâyordu. Şehir içinde kaldırılması lâzım ge tifattır» diyor. Bundan bir ay kadar evvel komünist rımız kunduracı İsmail Kemalin ismi len mezarlıklarla muhafazası icab eden mezarlıklar hakkında Mezarlıklar mü lik tahrikâtı yapmakla maznun olarak maalesef İsmail Hakkı olarak basılmışBundan birkaç gün evvel Istanbulda diriyeti tarafından yapılmakta olan tet yakalanmış olan şair Nazım Hikmet, tır. Düzeltir ve özür dileriz. Dr. Hikmet ve daha 11 kişinin Ağırce Orman Fakültesi talebesinin kısa süren bir kasırga olmuş ve Dolma kikat bitmiştir. Bu hususta bir proje hazırlanarak Heyeti Fenniye müdiriyetine zada muhakemelerine 17 martta başlabahçe sarayı civarında bulunan gümrük kongresi verilmiştir. Fen işleri, bu işin müstak nacaktır. Nazım Hikmetle Dr. Hikmet sandalcılarından Ahmed sandalm bat Orman Fakültesi İstanbul kısmı ta ması üzerine denize düşmüş ve tam bo bel plâna uygun olup olmadığı cihetini dün tevkifhaneden Ağırceza kalemine lebe cemiyeti dun 1937 ilk kongresini araştıracak, lüzum görürse bazı tadîlât ğulmak üzere iken kurtanlmıştı. Bu manyapacaktır. Kaldırılması kararlaşan me getirilerek muhakeme günü hakkında akdederek yeni idare ve murakaba he zarayı sarayın bahçesinden seyretmiş buyetlerini seçmiştir. zarlıklar arasında tarihî kıymeti olan tebligatta bulunulmuştur. lunan Büyük Önderimiz Atatürk, Ah yerler ayrıca muhafaza edilecektir. medin derhal saraya alınarak tedavisine Kalkacak mezarlıklar için yeni bütçe dıkkat edilmesi hakkında emir vermişlerye lüzumu kadar tahsisat konmuştur. di. Ahmed zatürrieye yakalanmak tehHazirandan ıtibaren işe başlanacaktır. likesi geçirmiş olduğundan ilk müdavatŞehir plânına dair rapor tan sonra hastaneye kaldırılmıştır. Şehrin müstakbel plânı hakkında BeHaber aldığımıza göre Ahmed kaldılediye riyaseti, Ticaret Odasından bir rıldığı hastanede tamamen iyileşmiş oî rapor istemişti. Oda, bu raporu ikmal duğundan dün Dolmabahçeden bir otoederek Belediyeye göndermiştir. Belemobil, hastaneye giderek Ahmedi almış diyenin alâkadar şubeleri rapor üzerinve vazifesine iade etmistir. de icab eden tetkıkatı yapmaktadırlar. kasd olSandığı birçok Hurremi cıldırtan bir hâdise! Hiç bir siyasîanlaşıldı Ceza işleri % 20 azaldı, Emniyettaksitle satıyor Şile hapisanesinde madığı da evleri Yavuz Selimin oğlu, para ile satın alıp ta üç beş Kadıköyünde Paris mahallesinde vumevkuf kalmadı îstanbul Emniyet Sandığı icra vasıta kua gelen yangın hâdisesinin bütün es sile müzayedeye çıkardığı emlâk hak yıl içinde başvezir edindiği kölesini uğurluyordu ran çözülmüş, vaziyet aydınlanmıştır. Beş aydanberi tatbik edilmekte olan Gazi köprüsü İki taraflı tecrübe kazıkları çakıbyor İstanbul Erkek Lisesinde müsamere Atatürkün, sıhhatile alâkadar olduğu sandalcı iyileşti Filoya alınan yeni bir romorkör Dünkü temsilden bir manzara İstanbul erkek lisesinde Yeşilaym lise oğlu» piyesi temsil edilmiştir. deki azaları tarafından dün bir müsameYeni nesil mektebi küçük talebeleri re verilmiştir. Güzide bir kalabalık ve içki tarafından da kelebek ve zeybek oyundleyhtarlan cemiyetinin erkânı önünde ları oynanmış ve bundan başka lise tamuvaffakiyetle başarılan müsamereye lebeleri ayrıca kazaska ve zeybek oyunİstiklâl marşile başlanmış ve bilâhare E ları ile de misafirlere hoşça vakit geçirtdirnekapı sıhhat işleri murakabe şefi dok mışlerdir. Bugün sabah saat onda ayni tor Kutsinın söylevinden sonra «Himntetın müsamere talebelere tekrar edilecektir. MALİYEDE Dul ve yetimler maaşı veriliyor Dünden itibaren mütekaidin, eytam ve eramilin üç ayhklarının tevziine başlanmıştır. Emlâk ve Eytam Bankası avans suretile haziran üç aylıklarını, maliye şubeleri de mart üç aylıklarını vermektedir. Romörkör vapurdan çıkarilırken Cumhuriyet Abone şeraıti Dün Kitarna vapurile, donanmamızm hizmetinde kullanılmak üzere Bremenden 60 tonluk bir romorkör gelmiştir. Saatte 12 mil sür'ati haiz olan bu romorkör dün öğle üzeri alâkadarlarca tesellüm edilmiştir. Nüshası 5 kuruştur. Türkiye Hariç için için Senelik 1400 Kr. 2700 Kr Altı ayhk 750 > 1450 > Üç aylık 400 » 800 » Bir ayhk 150 » Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle