13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r CUMHURÎYET 7 Mart 193Î GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • • 1 •l GRiPiN GRİPİN Soğuk algınlığın dan mustarib bir aileyi ihyakâr tesirile iyileştirmiştir. Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı İran Transit Yolu İnşaat Şefliğînden: 7/4/937 çarşamba günü saat on beşte Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda 99,889 lira 86 kuruş bedeli keşiflj Ağrı Vilâyeti dahilinde Transit yolu üzerinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasmda kısmen hazırlanmış ve kısmen hariçten gelecek taşla yeniden inşa edüecek 17 f 000 kilometrelik şose ile tesviye, imalâtı sınaiye ve tamiratı mütemadiye ekip binalarınm noksanlarınm ikmali işlerinin kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Erzurum ve Ağrı Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde görülebileceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transit Yolu İnşaat Şefliğinden de alınabilir. Muvakkat teminat 6245 liradır. İstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameve göre Nafıa Vekâletinden alınmış vesikaları ihtiva etmek ^artile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 7/4/937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1062) MEMURIN KANUNU istanbul Vilâyeti Daire Müdürlüğünden: «Memur» un kitabı unvanı altında neşrine başlanan ve bütün memurları alâksdar eden kanunlar serisinin birinci kitabı olan «Memurin Kanunu> gördüğü rağbet üzerine ikinci defa basılmıştır. Bu kitabda 788 numaralı memurin kanunile vekâletlere aid memurin kanunları ve tadillerile bunlar hdkkında Büyük Millet Meclisince itihaz edilmiş kararlar ve tefsirler yazılıdır. Fiatı posta ücretile beraber 30 kuruştur. Tevzi veri Edirnede Meriç Kitabevidir. (1257) 4 5 C 1 8 Ç ) • • • • ••• • • • • Giren yere, Grip, nezle, baş ve diş ağrıları girmez. 10 • • • Defterdarlık İstanbul Tahsil Müdürlüğünden: Fener Maliye Şubesine 936 yılı kazanç vergisinden 76 lira 45 kuruş borçlu Hıristo Mihalin işbu vergi borcunun tahsilini teminen Balatta Karabaş caddesinde 117 sayılı dükkânında tahtı hacze alınan (Deutsch İndustrie Werke Aktiengesellschaft type B 70 fabri 1857) markalı bıçkı makinesi 8/3/937 pazartesi günü saat 14 te Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde mahallinde satılacağından görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Fener Şubesi Tahsil Şefliğine müracaatleri ilân olunur. (1252) .Soldan sağa: 1 Yakında Ankarada sergisi açılacak olan şey, bir ısınma vasıtası. 2 Bir çeşid konser. 3 Arablarm başa giydikleri şeylerden biri, büyük. 4 Gaib zamiri, ekonomi yapan. 5 Yarı karanlık. bir sual edatı. 6 Bir hitab edatı. küçuk ve zarif bir hayvan. 7 Bir nota, İranlı. 8 Cereyan eder. 9 Büyuk delık, ev. 10 Aptal, Avrupada bir ünvan. ' Yukarıdan aşağıya: 1 Yağmurda başa geçirilen şey. 2 Bir e;nir, fikir, uzuvlarımızdan biri. 3 Arabca «yokb, akrabadan biri. 4 İnsan bununla yaşar, ham üzüm. 5 Uykudaki sinema. 6 Şark dillerinin birinde «altın», ince iplik gibi şey. 7 Nota, yapılmıs iş. kaba adamlarm kullandıkları bir tâbir. 8 Mahdum, yakınlasmış bir mevsim. 9 Malum, bir dilde «hayır!». 10 Toprağa atılan. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 1 0 GRİPİN Daima yanınızda bulunursa kendinizi gripe, soğuk algınlığına, nezleye karşı sigorta et miş olursunuz. Muhammen kirası Lira Boğaziçinde Yenikövde Kövbaşı cadesinde Vapur iskelesi yanında AnanGf yalısı denilen III No.lı sahilhane: 600 Aynî yer ve caddede 13 No.lı sahilhane: 300 Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Yoğurtçuçeşmesi sokağında 9 numaralı dükkânın yarı payı: 75 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlâkin hizalarmdaki bedeller üzerinden ?çık arttırma usulile ve birer sene müddetle kiraya verilme işi on gün uzatılmıstır. İsteklilerin ve tedive şeraitini öğrenmek istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 15/3/937 pazartesi günü saat on dörtte Millî Emİâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. cM.» (1259) istanbul ve mevkii Defterdarlığından: Cins • | Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden | Muhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve rengi muşamba ile 1900 metre muhtelif eb'adda Lineleum muşambası 24/3/937 çarşamba günü saat 15 te Havdarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 657 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekllflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri Komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1256) S 9 10 İstanbul Horsası kapanış fiatleri 6 3 1937 PARALAR t13. 1 Sterlln 123. 1 Dolar 116. 20 Fransız Pr 120 20 Llret b0" 20 Belcika Pr 1820 Draiınd :65. 20 Isvlcre Fr 20. 20 Leva 63. 1 Florin 70. 20 Cek kronu •'0. 1 Avusturva Sl 25 1 Mark 20. l Zlotl •21. 1 Pensru 20 Lev a 20 Dınar 4i Ruble 30, 1 Isveç kuronu 1035. 1 Türk altmı 246. 1 Banknot Os B ÇEKLER Ahş ÎKİAİYİAİB AİL I Gl I UİŞİAİKİ1 LİAİR •İR 3 K İ I İ Z İ B TİAİKİA z A 4 AİKİIİNİIİMİB • E K l RİBİKİAİT EİR i NİB 6 AİBİBİÇİE T i N • P z E Kll Ç l ı RİAİKİB AİÇİAİR •IŞİEİK i L 9 • İAİZİBİDİAİB L İ 10 ItİKİlİLİEİMİEİK •ıç 1 Kadıköy Vakıflar Direktörlügü İlânları Kıvmeti L." K. 395 35 Teminatı L. K. 30 00 Beynelmilel Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesi Kongresi • Satış bl7 16 116 125, b4. 22. 575. , 23. 66, 75. 23. 28. 22. 23. 14. 52, 32. 1036 İ47. 1 1 ' 616 5u ".7949 17.125 15.1010 4.70 i( 89 0C65 3.4835 64.82 Londra Nev Yok Parts Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofva ' Amsterdam Prae Vivana Madri* Berlln Varsova BudaDeste Bukres Belerad • Yokohama Moskova Stofcholm Alış 617, 0.7911 17.042O 15,0275 4.6920 88 ^75 3.4665 64.505 1,4458 22.71 4.M82 11.41 Satış 1%33 4.İ825 4.3760 108.265 34.5225 2.77 36 •24.91 3.1434 1.4530 ı 22.82 L 6 4.2590 U . 3757 U78O 4.202u 4.3975 1X8.795 3İ.69 2.7925 •24 82 3.1.88 ESHA M Aslan çlmento ' Açıüş 14 65 Kapanış 14.55 İSTİKRAZLAR Kapanış AÇLUŞ 19.725 rürk borcu I vadeU 19 775 19.25 » > II' vadel 13.25 95. Sıvas . Erzurum I TAHVİLÂT Anadolu I vadeli > O vadell Açüış 39.20 Iiapanıs 39.20 39,20 1 39 20 Çemberlitaş civarında eski Komprimehane binası mahzenlerinde bulunan 11 kalem hurda eşya pazarlıkla satılacaktır 1 Arttırma Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü bina smda kurulu komisyonda 10/3/1937 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Teminat 13 lira 50 kuruştur. Mahcuz olup açık arttırma ile paraya 3 İstekliler satılacak malları ve şartnameyi Daire Ambar Memurluğundan görebilirler. çevrilmesine karar verilen bir aded a4 İstekliler belli saatte teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri. (1274) çık renk kastoret kürk manto ile bir aded anyo roze kahve renkte kürk manto 8/3/937 tarihine musadif pazartesi Gümrük satışından: 24100 kilo Manyezit kalsine, 12400 kilo alâtı ziraiye, günü saat 10 dan 11 e kadar Mahmud 2803 kilo pamuk çanta ve fişeklik, 1025 kilo matbaa hurufatı, 970 kilo manpaşada Kürkçü hanında 47, 49 No. lı tar tapa. 70 kilo ipek ipliği, 15 kilo ipek kordelâ. 7.050 kilo telli ipek mendükkânda satılığa çıkarılacağından al sucat, 7 kilo ipekli elbise. Transit. 2995 kilo pamuk çanta ve fişeklik, 3158 mak istiyenlerin o gün ve saatte mahal kilo hurda evrak dolabı, 1365 kilo sun'î ipek mensucat, 1450 kilo binek otomobili, 163 kilo Cin «içki». 144 kilo vidala deri. 6.400 kilo ipek masa ve yatak linde hazır bulunacak memuruna müra örtüsünün Münakasa gazetesinin 19/2/937 günkü nüshasile ilân edildiğini caatleri ilân olunur. (30812) ve ihale günlerinde ayrıca küçük satışlar da olduğu ilân olunur. (966) İstanbul asliye mahkemesi altmcı hukuk dairesinden: Mümine tarafından Edirnekapıda Edirneli kahveci Mehmed nezdinde Mustafa aleyhine ikame olunan boşanma davasmın icra kılman tahkikatmda: Müddeaaleyhin ikametgâhınm meçhu liyetine binaen davetiyenin on beş gün müddetle ilânen tebliğine ve tahkika tın 1 nisan 937 perşembe günü saat 14 e talikma karar verilmiş ve davetiyenin bir nüshası mahkeme divanhanesine asılmış bulunduğundan muayyen gün ve saatte İstanbul asliye altıncı hukuk mahkemesinde bulunması ve aksi takdirde gıyabmda tahkikata başlanacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. " (30816) Beynelmilel Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesi ikinci heveti umumiye içtimaını 10 mart 1937 çarşamba günü saat onda İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmda aktedecektir Vaniköyünde ve caddesinde mükerrer 16 sayılı Kongre ruznamesi şudur: sahilhane arsasmm tamamı. 1 İdare heveti raporu. Yukarıda cinsi ve semti yazılı vakıf arsanm ihalesi 10 gün uzatılmıstır. 2 Komitenin 1936 yılı hesabatınm tetkik ve tasdiki. İhalesi 8/3/937 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar 3 Nizamnamenin sekizinci maddesi mucibince Meclisi İdare azasımn üçte Mudürlüğüne müracaatleri. (1270) istanbul asliye 2 nci ticaret mahke birinin yenilenmesi. mesinden: 4 Kongre murahhas intihabı. Kıymeti 5 Teklifİer. muhammenesi Teminatı Zingal Anonim şirketi vekili avukat Komiteye dahil faal ve ferdî azanın kongreye gelmeleri rica olunur. Lira K. Lira K. Halil Etem tarafından Petro Elefteri (1253) 682 71 51 21 Kadıköyünde Osmanağa M. Yazıcı S. 31 Mü. yadis ve Todori Askitoğlu Kereste Tisayılı arsanm tamamı. carethanesi, İstanbul Cibali, Fener cad271 66 20 38 Üsküdarda Selâmiali M. Topaloskiyan S. eski desi No. 52 de mukim aleyhlerine ika33 yeni 31 sayılı evin tamamı. İdare ihtiyacı için on bin kilo 16 m/m eb'adında yuvarlak demir ve otuz 177 36 13 31 Üsküdarda Pazarbaşı M. Karamanlı S. 22 sa me olunan davanın cereyan eden tah yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'adında dört köşe demir kapalı zarf usulile satın yılı dükkânın tamamı. alınacaktır. kikatı sırasmda: 150 00 12 00 Çengelköyünde Pazarkayığı iskelesinde 6, 6/1 Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminatı 441 liMüddeaaleyh Todori Askitoğluna vasayılı kayıkhane arsasmm tamamı. radır. Eksiltme 22 mart 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte ki tebligat üzerine gelmediğinden gıyab Yukarıda mevkii ve cinsi ve kıymetleri yazılı Vakıf yerler satılmak üzeyapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak karan ittihaz ve ilânen tebliğine, tahki re açık arttırmıya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 22/3/937 pazariçin de teklif mektubile Ticaret Odasından almacak yeni tarihli vesikayı ve tesi günü saat on beşte Kadıköy Vakıflar Mudürlüğüne müracaatleri. (1273) müteahhidlik ve ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminat karşılığı banka katın da 6/4/937 tarih, saat 14 e talikına mektubu veya vezne makbuzunu havi zarfları eksiltmenin yapılacağı gün karar verilmiş olmakla keyfıyet tebliğ nihayet saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmeleri ve muaymakamma kaim olmak üzere ilân oluyen saatte de eksi.ltmiye iştirak eylemeleri. (1217) Deve boynu demirlerinin ambalâjında kullanılmak üzere 2300 aded nur. (30810) 2 X 28 X 400 santim eb'adında çam tahtasile 575 tane 3 X 6 X 400 santim eb'admda pmar açık eksiltme ile satm alınacaktır. OPERATÖR Bunların muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminatı 160 liradır. Kurban Bayramında şubemiz bölgesinden toplanan 1076 tane koyun de İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de risile 118 tane tuzsuz kurutulmuş keçi derisi açık arttırmıya konmuştur. Dr, Cemil Şerif Baydur teminatlarmı vezneye yatırmak suretile 22 mart 937 tarihine raslıyan pa16/3/937 sah günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. Cerrahî hastalıklar ve sinir zartesi günü saat 16 da Fabrikada müteşekkil Komisyona müracaatleri. (1218) İsteklilerin şubeye müracaatleri. (1264) cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısında Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Erenköv Kozyatağı Otobüs cadTelefon 23289 desinde 4 dönümü bağ, üç dönümü Hisseye göre fidanlık ceman 7 dönümlük arazı üzerinde iki katlı kârgir bir bina Emlâk No. Cinsi ve hissesi muhammen K. satılıktır. 178 T. L. E:37 1 1 1 metro arsa Erenköv Kozvatağı Otobüs caddesi No. (71) adresine müracaat. Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka146 » 242,50 metro arsa E: 15 Mü. rar verilen bir aded Flottman markalı Üsküdar icra memurluğundan: harita: 107 İstanbul Yemiş Vapuriskelesi soka L. Z. tipinde 2923 numaralı çift silin 208 » 207 metro arsa E: 16 Mü. dirli ve çift hava tulumbalı Kombresörü ğmda 34 No. lı dükkânda Haci Nikola harita: 36 oğlu Gavril veled Yorgiye: motör ve teferrüatı 10/3/937 tarihine 110 » E: 15 Y : 12 Arsanm 1 /2 his. E : Tevfik Andırya veledi Manula 1500 lira Türk tesadüf eden çarşamba günü saat 10. lirası (11/11/938 tarihinden itibaren f 5 Y : Mavi c 11 e kadar ikinci açık arttırma ile İh faiz işlemek şartile) borcunuzdan dolayı 120 » Sepetçi E: 45 Y : 60 Kârgir hanenin racat Gümrüğünde satılacağından talib adresinize çıkarılan ve rehinin paraya 1/10 his. olanların mahallinde hazır bulunacak çevrilmesi yolile takib taleblerine mahKöybaşı cad. E:84 Y: 78 44 metro arsanın 84 nu 160 sus ödeme emri ikametgâhınızın meç memuruna müracaatleri ilân olunur. ve Malakof ve 2 maklub maralısının 9/14 ve 78 hul bulunduğundan bilâtebliğ iade edil(30811) No. yeni 74 numaralı arsanın 5/14 mekle ilânen tebligat icrasma karar veve 2 mahallen his. rilmiştir. İşbu ödeme emrinin ilâmndan itiba76 ve 2 Eminönü Eczanesi yanında ren (40) gün içinde borcu ödemeniz ve Ahşab baraka ve bahçe 150 Köşk E:6 Y : 4 bir itirazınız varsa gene (40) gün içinde Bahçeli kârgir hanenin 1000 E:652 E : Andonaki istida ile ve%ra şifahen icra dairesine bilve Gemici 2 '5 his. Y: 6 dirmeniz, bu müddet içinde itiraz edilY : Trablus ve mediği veya borc ödenmediği takdirde Reisülküttab merhun Kadıköyünde mukaddema Hasanpaşa elyevm İbrahimağa mahalle Beyoğlu Yılnz siniması karşısi Üsküdar Arakiyeciİçinde kulübe ve kuyu 140 Nuhkuyusu E: 2222 Mü. Leklergo Apt. Mu yene 4 ten sonra sinde atik Ayrılıkçeşmesi. cedid Sarayhacımehmed cad. su ve bir masura mailezizi Y: 22 Cumariesi aKirlere parasız arkasında 49 E. 21 ye müfrez tarlamn olan tarlanın 15/240 his. . »3924 nısıf hissesinin satılacağı tebliğ maka 110 Yeniköy Saidhalimpaşa E: 24 Y: 30 68 metr oarsa mına kaim olmak üzere ilân olunur. Bostancı Çatalçeşme Çatalçeşme E: 6011199 metro arsanın 3/4 160 Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: Türk Hava Kurumu Karacabey Şubesinden: SATILIK İstanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan İstanbul 5 inci icra Memurluğundan: n Dr. HORHORUNi Hastalarını hergün kabul eder. Dr. Suphi Şenses | idrar yolları hast Iıkla ı mütehassısı Mühim bir müessese Usulü muhasebe ve fransızca lisanına bihakkm vâkıf öz Türk ciddî bir memur aramaktadır. Taliblerin «Mühim» rumuzile İstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine mektupla müracaatleri. Bir aile oezdinde yen doğan bir çocuk için mürebbiye aranılıyor. Acele Alman hastanesinde 101 numaraya müracaat. Şvester Aranılıyor Feriköy Beyoğlu Pangaltı İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 6414 Yeniköy Ayanikola Kuzguncuk Beyoğlu YenişeKir Edirnekapı Çakırağa İstanbul 6 ıncı icra Memurluğundan: 6334 5625 5624 3788 Yeşilköy Umranîye Bostancı Çatalçeşme Bostancı Çatalçeşme Bostancı Çatalçeşme Baruthane cad. Baruthane cad. ve Ferah ve Kokino Kilise E : Yeni Y : Gül E : Paçacı Y : Katmerli E : Kilise ve Yanaki Y : Kasım ve Ulubathkâni Ef. E : Bostan Y : Kalaycı Çatalçeşme Çatalçeşme Çatalçeşme 34 Mü. harita: 34 E: 135 Mü. harita: 7 E: 137 Mü. his. 206,48 metro arsanm 1 /2 his. 6201 metro arsa 154 » » » » » 3110 200 180 175 12 28 E: 12 Y: 20 7 29 Y: 7 E: 106 Mü. 11 15 harita: 60 188 metro arsa 109 metro arsa 57,50 metro arsa 207 metro arsa 107 metro arsa 356 metro arsa 356 metro arsa 161 metro arsa 69 metro arsa 210 220 220 220 160 280 » » » » » » 11 15 harita: 61 istanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 3482 Beyoğlu Hüseyinağa Tavşantaşı 1115 Mü. Y:99 1 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 19/3/937 tarihine tesadüf eden cuma gününden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla satışa çıkanlmıştır. Pazarlık için talib olanların sah ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye ve bu iki günden maada hergün sabahları saat 10 dan 12 ye kadar müracaatleri.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle