13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Mart 1937 CUMHURİYET Sancakta vaziyet son • Holstadt ın mühim beyanatı • Anakra millî bankalar kongresi Iplik ihtikârının önüne gecmek için alınan tedbirler • • «Hatayda samimi teşriki mesai, hazırlanmakta olan ana yasa sayesinde temin edilecektir» [Baştarafı 1 inci sahifede] di edilen vazifeye gelince: Hatayda tam iki ay çalışarak her sınıf halkla temas ettik. Müşahedelerimizi tam yaptık, her kesi dinledık. Her tarafta halk bize karşı büyük bir sempati gösterdiğinden, vazifemizi kolaylıkla bitirdık. Bilhassa Hatay Türkleri bize karşı fevkalâde bir sempati gösterdıler. Sancağın bütiin şehirle rini, kasabalannı, hatta köylerini gezerek, çiftçilere varıncıya kadar herkesle gö rüştük. Raporumuzu ona göre hazırhyacağız. Hataya gittiğimiz zaman vaziyette hic brr fevkalâdelik yoktu. Evvelce getiril diği haber verilen Fransız kuvvetleri geri çekilmişti. Bu itıbarla bizim orada bulunduğumuz müddet zarfında vaziyet sakındi. Daha evvelki vaziyet hakkında bir şey bilmiyoruz. Esasen burasını araştırmak bizim salâhiyetimiz haricinde olacaktı. Nitekim hareketimizden sonraki vaziyet hakkında da bir şey söyliyemeyiz. Ancak şunu diyebilirim ki, bizim kanaatimize göre, Hatayda yaşıyan insanlar arasır.da samimî bir teşriki mesaî vücude getirecek imkân mevcuddur. Bu da, Milletler Cemıyetinin hazırlamakta olduğu anayasaya sayesinde temin edilebilecektir. teşriki mesai vücude getirmek kabil ola caktır. Hatayda bulunduğumuz zaman el yevm Cenevrede bulunan Fransız delegesi Durieux'yü İskenderunda, makamında ziyaret ettik ve ona karşı yapılan şikâyetleri de dinledik. Hulâsa Milletler Cemiyeti tarafmdan bize verilen vazifede hiç bir kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Bu kanaatle Cenevreye, vazifemizin hesabmı yapmıya giderken, Milletler Cemiyetinin de Hatayhlara saadet ve refaha kavuşturacak tedbirler almasını ve bu işte muvaffak olmasını candan dileriz.» Muhtelit Mübadele işini muvaffaki yetle bitirmiş olan ve bu gibi beynelmilel pürüzlü işlerin hallinde büyük yer kazanmış olan Holstadt'ın Hatay meselesînde de muvaffak olacağından efkârı umu miyenin emin bulunduğunu kendisine bildirdik. Italya ve Almanyamn aleyhine matufmuş Ingilterenin yeni. teslihatı ^ Türk Dili Üzerinde TETKiKLER Kosmos > etüdünün sonu Harmonia tamamen aşınmış bulunan bu tip, bazı ekler daha alarak şu çeşidleri meydana getirmiş bulunuyor: 1 Kuvvet anlamma, ö r i i k = manevî kuvvet (Rad. «Kaz.»). Ürük = manevî kuvvet (Rad. «Kaz.»). Erk = kavi (B. T. L. «Uyg.»). Erik = kadir ( D . L. T . ) . 2 Büyüklük anlamma, ö r = yüksek mevki (Çağ., Kır.). ö r = tepe ( A n a d o l u ) . ö r e = Yukarı (Rad. «Şor., Sağ., Koyb., Tar., Kaç., Çağ.»). Örü = yukarı (Rad. «Anadolu., Çağ., Uyg.»). ö r ü k = yüksek (B. T . L. «Uyg.») ö r k i = yüksek (Uyg. «İnd.»). îri = muazzam (K. T . ) . Kuvvet ve büyüklüğün ifadesi olmak üzere, (ağ f ah + ar) tipine uygun bir (Ağır) sözü mevcud olduğu gibi ayni tipten ve abstre olarak parlaklığı anlatan (Uğur) kelimesi de vardır. (Uğur) takdis, saadet ( P . D. C ) , şans (Der: A.) manasınadır. Bu manalarda parlaklığm abstre olarak takarrürü gayet meydanda bir keyfiyettir. (Oğür) de munis manasına kullamlıyor. Sevinmek demek olan (Öğürmek) (Uyg. «înd., P . P.») kelimesinin delâletile (öğür) sözünün aslında (sevimli), binaenaleyh (hoş ve güzel) gibi, parlaklığın bir abstraksiyonu Böylece, şâmil ve donuk mefhumlu bir sözün, ekler almak suretile nasıl daha olduğu anlaşılıyor. Bu tip çeşitlenmek üzere bir taraftan toplu ve vâzık fikirlerin ifadesi olabile ceği hatırlandıktan sonra analize devam başındaki vokali atmak, diğer taraftan da ekler almak suretile şu şekilleri al edebiliriz: mıştır: 3 Ar: «Herhangi bir süje, obje Görk = güzellik (D. L. T . ) . veya pansenin belli, kesin bir nokta veKörk = güzellik ( P . D. C ) . ya sahada takarrür ve temerküz ederek Görük = güzellik (Kur. 1.). oluşunu, bulunuşunu, hareketini fark ve Kürik = letafet (Rad. «Tob.»). temyiz ettirmeğe yanyan» bir işarettir. Bu unsur varlık, büyüklük, kuvvet, ışık Yarka = revnak (Rad. «K. Kır.») ve parlaklık gibi fıkirleri kendinde top Yaraşık = rnelâhat (Bab.). lıyan (ağ + a h ) terkibine katşınca ((Uğur) kelimesi de (öğür) ün tâbi olmeydana çıkacak (ağ f ah + ar) ve duğu fonetik değişimlere ve genişleme bunun varyantlan, artık bu fikirlerin, lere uğnyarak şu şekilleri verir: hepsinin değil, ancak bir iki tanesinin daUras = saadet (Rad. «Küer.»). ha hususî, daha taazzuv etmiş ve daha Uraz = saadet (Rad. «Çağ., istikrar bulmuş vekillerini anlatacaknr. Kaz.»). Araz = saadet (Der: Bursa). Fılhakika (ağ + ah + ar), fonetik Irıs = (Rad. «Kır., Kom., Alt., icablar dolayısile (Ağır) kılığma gire Tel.» v. s.) rek yalnız kuvvet ve büyüklük fikirleri Irg = şans (Der: Bolu). nin hususî birer çeşitini ifade etmeğe elKonumuz olan (ağ + ah + ar) tîpiverişli bir söz olur. Bu sözün; (güç, e hemmiyetli, pahalh, müteenni, vakur, nin, güzelhği ses sahasmda takarrür ettimuhataralı, sıkmtıh, dokunaklı) gibi ma ren şu örneklerini de kaydedelim: Yır = taganni, şarkı gazel (Rad.; nalarda kuvvet ve büyüklüğün takarrürü açıkça görülüyor. Fonetik gelişimde baş B. T . L.; Der: A . ) Ir = taganni, şarkı, müzik (Rad.; ka bir yol takib etmiş olan (Gür) ve (HOT) kelimeleri de ayni kategoriye gi Bian.) rer. Biri bol, yüksek ve kuvvetli mana Arandak = nağme ( P . D. C.) larma gelir: Gür saç, gür ses, gür tali'h ( R ) unsurunun radikale katışmasile tabirlerinde olduğu gibi; ikincisi de kuv meydana gelen fonetik ve semantik ay vet demektir (Bal.) nlımlan bir bakışta ka\nyabilmek için şu (Gür) ve (hor) daha hususî mef tablolan çizdikten sonra analize devam humlan ifade etmek için fonetik geliş ederiz. [Arkast var] melerine devam ederek kuvvet ve bü Dr. M. AH Ağakay yüklük timsali, (kale) manasına ( O r ) , (1) Köken, kökenğ, kökün = Mer^e, va( Ö r ) ; ve (cesur, kahraman, mert) an tan (Ç. L.; Rad; K. T.). lamına da (Er) şekillerine girmişlerdir. (2) Köke, küke = Dam, çatı, tavan Ana kökle beraber prensipal kökü de (Kur. A.; Müh.). [Bajiara/ı 1 inci sahifedei azdan bir daha müşahede edeceğimiz bu hâdisenin, «Ana kök» gibi en sade bir fonemin bunca anlama nasıl analık edebildiğini izah edecek bir manası var. Beşenyet, düşünmek ve düşündüğünü söylemek hususunda bir emekleme devresi geçirirken pek kısa sözlerle, ve donuk, müphem, adeta dumanh ve o nisbette umumî fikirlerle işe başlamaktan başka birsey yapamazdı. Onun içindir ki idrakini ilk kamçıhyan Güneşe ve onun bütün vasıflarına ancak (Ağ) diyebilmişti. Bu (ağ) sözüne bir (ağ) daha katmağı akıl ettiği gün, zekâsı da güneşin bazı vasıflannı dığerlerinden temyiz kabiliyetini kazanmış bulundu. Bu suretle bir taraftan eldeki kelimelere yeni unsurlar katılarak, dığer yandan, seslerin mahrecı değiştirilerek söz hazinesi zenginleştikçe, şâmil ve vuzuhsuz düşüncelerin, gitgide sınıflara ayrılıp tebellür etmesinden hasıl olan daha hususî ve muayyen mef humlara da elverişli ifade vasıtalan bu lunuyordu. Onun içindir ki meselâ (kok) ve (gök) sözlerini meydana çıkaran lojik ve fonetik ilerleyiş gökle toprağı, yani tabiatin bu iki sahasını birbirinden ayırmağa hizmet ettiği gibi yen ses ve fkir hamlelerile de «göğüs», «köken (1)», «kökeğ (2)» v. s. gibi daha hususî ve muayyen sahalar tefekkür ve ifade edilebilmişti. IBaştaraft 1 inci sahifedei ğazalan tesis vazifesi verilmiş olan îstanbul Liman işleri şırketınin mesai progra mı İktısad Vekâletince tasdık edilmiş bulunmaktadır. Bu umumî mağazalardan beklenen başlıca iki büyük netice şudur: Birincisi: Resepisse ve varand usulü tatbik edilerek mal sahibinin bu mağazalara girmiş malını kısmen veya tamamen kolayca ahara devir veya mukabilinde avans almasını teshil etmek. îkincisi: Taze meyva, peynir, yağ, yumurta gibi birçok ihracat mallanmızın istilzam ettiği frigorifık veya diğer teknik şeraıti temin ederek ticarî emniyet ve kıytneti arttırmaktır. Her memlekette kolay, •bol ve ucuz ticarî kredi için en mühim tesisattan sayılan bu mağazalann ticarî inkişafunızda mühim bir merhale teşkil edeceğinde şüphe yoktur. Ticaret Odalan hissesinden mütera•kim para da son Ticaret Odalan kongreHolstadt'ın teşekkürü sinde verlimiş tasvib karan ve odalar niBunun üzerine Holstadt: « Türkiyeden çok iyi intıbalarla ay zamnamesmde yapılmış tadılâta tevfıkan nlmıştım. Bu sefer gidişte ve dönüşte *bu işlere hasredilmiştir. ihtikâra mâni Türkiyenin her tarafında bize karşı eski İplik satışlarında olmak için alınan tedbirler bir dost muamelesi yapıldığını büyük b;r memnuniyetle gördük ve mütehassis olAnkara 6 (A.A.) îktısad VekâBiz anayasayı hazırlamakta olan ko duk. Teşekkürlerimizi alenen resmî ma letinden: 23/6/936 tarihli ve 3337 samisyonun mesaisine iştirak edecek değıl'z. kamata ve efkârı umumiyeye bildirme yılı Resmî Gazete ile ilân edilen ve 1 temBizi, sırf bazı noktalar hakkında lüzum nizi stazetenizden rica ederim.» muz 936 dan itibaren mer'i olan iplik Hasan Cebbarenin vaziyeti hissedildiği zaman reyimize müracaat etfiatlar fabrika teslimi peşin satış fıatlamek üzere Cenevreye çağırmışlardır. RaHolstadt arkadaşlarile beraber ayn: ndır. porumuzu gelecek hafta Milletler Cemi trenle seyahat ederek Cenevreye gidcn Toptancı tüccar gizli bir surette ve bu yetine vereceğiz. Suriye maliye memuru Hasan Cebbare fiatların çok fevkinde bir fiatla iplik saHatayda vazifemizi ifa ederken Su den bahsederek demiştir ki: tışı yapmıştır. « Hasan Cebbarenin Milletler Ceriyeye giderek Beyrut ve Şamı ziyaret Bunun önüne geçmek üzere endüstriettik. Bu münasebetle Fransız fevkalâde miyeti tarafmdan çağırılıp çağınlmadı yel mamulâtın maliyet ve satış fiatlarınm komiseri Kont dö Martel ile Türk kon ğını bilmiyorum. Her halde arkadaşla "kontrolü ve tesbiti hakkındaki 3003 nusolosu Feridun Erkini de ziyaret ettik. rımla ayni trenle hareket etmesi sırf bir maralı kanunun bahşettiği salâhiyete rsFeridun Erkin vaktile muhtelit mübade tesadüf eseridir.» tinaden yerli fabrikalar mamulâü iplikleMottier'nin beyanatı le komisyonunda çalışmış bir akadaşı •rin toptan satışlarında tüccar ve fabrikaMüşahid heyetin kâtıbi İsviçreli Motti törlerin riayete mecbur oldukları hükümmızdır. Bu tesadüften ikimiz de memnun olduk. Suriyede bir gün kaldıktan sor. er de şunlan söylemiştir: ler aşağıda formüle edilmiştir: « Heyet işlerini bitirdi. Hataya gira, tekrar Hataya vazifemizin başına a Gerek fabrika, gerekse ticarethadeli iki ay olmuştu. Bu müddet, Milletler ne satışlannda bir paket dahi toptan sadöndük. Bu sabahki «Cumhuriyet» ve «La Re Cemiyetinin gönderdiği müşahid heyet tış addolunur. püblik» gazetesinde arkadaşlarımız tecrübeli kimseler olduğu için, meselenin b Fabrikasınm bulunduğu şehirlertarafmdan yapılan beyanatı okudum. ikmaline kâfi geldi. Hataydan mufarakat deki tüccarlar fabrika fiatından azamî Arkadaşlarımın sözlerine ben de iştirak tarihinin martm on beşi olduğu sanılıyor yüzde 1 yükseğine toptan satış yapabi «derek, seyahatimizin Milletler Cemiyeti ve heyetin vaktinden evvel çağırıldığı ze lirler. tarafmdan evvelce verilen karar üzerine habına varılıyor. Halbuki martın on bec Fabrikasınm bulunduğu şehir haşinci günü, işlerin bitmesi için tayin ediicrayı tesir edecek mahiyette olmadığını ricindeki tüccarlar ilân edilen fiatlara kenlen son tarihti. Ondan daha geç kahnmısöylemek isterim. Biz müşahid olduğu yacaktı. Bereket versin Holstadt'in has di kâr ve masraflan olarak azamî yüz muz için raporumuzda siyasetten bahse talığı uzun sürmedi. Çünkü bazı anlar de 3 fiat farkı ilâve edebilirler. decek değiliz. Sadece gördüklerimizi, iş'tda kendisinden hakikaten endişe etmiş d • Fabrikalar başka şehirlerde satiklerimizi aynen kaydetmekle iktifa edetik. tışlarını satış mağazası veya büro açmak ccğiz. Pazartesi günü Cenevreye muvasalat suretile bizzat yaptıklan takdirde o şeCenevrede verilen karar Hataydaki etmiş bulunacağız. Milletler Cemiyetinin hirlerde açacakları satış mağazası veya Türkler tarafmdan büyük bir sevincle işleri uzun sürüyorsa, bu, görülen işlerin büro masrafı olarak fiatlara azmî yüzde karşılanmıştır. Karardan memnun olmı dikkatle ifa edilmesi lâzımgeldığindendir. 2 frk ilâve edebilirler. yanlar da vardır. Fakat umumiyetle sem Fakat Hatay meselesi esas itibarile halli e ilân edilen fiatlar azamî oldu patik olan Hataylılar arasmda sıkı bir güç bir mesele değıldir.» ğundan fabrikalar bu fiatlardan daha ucuz satış yaptıklan takdirde yukarıki fiatlarda yalnız tüccar kâr ve masraflannın azamî fiat üzerinden hesab edilme [Baştaratı 1 inci sahifede] dirmektedirler. yip fabrikalarm bu ucuz satışı üzerinden anlaşılmaktadır. hesab edilmesi meşruttur. Tunustaki amele ihtilâli Nasyonal Sosyalist olan «Oklu haç» f Fabrikasınm bulunduğu şehir ha* ve neticeleri ile «Oraklı haç» grupları ve «Turul» ve ricindeki satışlarda toptan fiatlara aynMarsilya 6 (A.A.) Dün akşam «Move» isimlerindeki rasist teşekkülleri ca nakliye ücreti zammedilir. Panse hareket eden Tunus umumî valisi ecnebi bir memleketin malî yardımile hüg Paket ambalâj masrafı fabrika kumeti ellerine almağı matuf bir hareket Guillom, Havas Ajansına, dün Met lara, balya ambalaj masrafı müşteriye lauı'deki kanlı hâdiselere sebeb olan atevhd etmeğe kalkıjmışlardır. aiddir. Balya ambalaj masrafı hakikî Bu teşekküller nasyonal sosyalizme mele ihtilâlini halletmek için Gafsa Fos masrafı tecavüz edemez. meyyal müfrit sağ cenaha mensubdur fat kumpanyası umumî müdürü Bey h Gerek tüccar ve gerekse fabri narts ile uyuşacağını ümid ettiğini beyan Jar. etmiştir. Müşterek kuntratnamenin ak kalar depolannda iplik olduğu halde muNazırlar arasmda yapılan bir görüş bayaa için müracaat eden müşterilere sameden sonra asayişi muhafaza etmek için dinde tesadüf edilen müşkülât yüzünden tış yapmaktan istinkâf ettikleri takdirde Jâzım gelen tedbirler ittıhaz edilmiş ve salı günü akşamı kumpanyanın bütün kanuna mugayir harekette bulunmuş o bundan sonra Başvekil Daranyi, millî maden ocaklarında grev ilân edılmiştir. Dün, Metlaui'de çıkan hâdiseler netice lacaklarından kanunun cezaî hukümlerine birlik teşkilâtının Budapeşte grupu mentâbi tutulacaklardır. gublanna hitaben bir nutuk irad etmiş einde yerlilerden 9 kişi ölmüş, 27 yerli ile 6 jandarma yaralanmıştır. Sükunet şimi Gerek tüccar ve gerekse fabrikalar tir. di iade edılmiştir. Dığer madenlerde va mağaza veya satış bürolarına, kumusyon Başvekil demiştir ki: ziyet şöyledir: ve masraflannın ilâvesile tanzim edecek« Memleketin dahilî ve haricî valeri iplik satış fiatlannı mahallî ticaret Nudla'da sükunet hüküm sürmekte ise ziyeti sergüzefte atılmağa müsaid değilodalanna tasdik ettirdikten sonra Resde hinihacette müdahale etmek üzere <dir. Hükumet, dahilî inzıbatı temin etmemî Gazete ile ilândan itibaren nihayet 15 ğe karar vermiştir ve bunu yapacak kuv bir müfreze hazır durmaktadır. gün zarfında umumun görebileceği bir şeMulares'de vaziyet gergindir. Askerî vete de malıktir.» kilde talik etmeğe mecburdurlar. Macar polis müdürü Ferenczy'nin is kıt'alar maden işletme idaresini işgal ettifası, Almanyamn Macaristandaki sefiri mişlerdir. Avrupalılara karşı hâlâ düş İhtilaf halledildi von Mackensen'ın azimetile ayni zama manlık eserleri gösterilmekte ise de askerî İngiltereye ihrac olunan kuşyemi ve na tesadüf ettiğinden bu hâdise birçok kıt'alar, Avrupalılar tehdid edilmedikçe, darıların hususî takas şeklile ihraç olumüdahale etmiveceklerdir. kılukali mucib olmuştur. nup olunamıyacağı hakkında bir ihtilâf Tunusta ölenler 16 yı buldu Siyasî mehafıl, bu iki şahsiyetin Mo çıkmıştı. Bu ihtilâf, kuşyemi ve danlarova ismindeki rasist teşekkülünün reis Paris 6 (A.A.) Tunus kömür hav rın hususî takasla ihrac edilemiyeceği leri Marton ve Meeser ve müfrit bir zasındaki kanşıklıklar neticesinde ölen şeklinde halledilmiştir. Bundan evvel ihrac olunan kuşyemi sağ cenah teşekkülü olan «millî birlık» lerin sayısı 16 ya çıkmıştır. Bugün P a ve darılar için hükumetimizle İngiliz liderlerile sıkı münasebatta bulundukla rise gelen Tunus umumî valisi Hariciye hükumeti arasmda müzakere cereyan rını ihsas etmektedirler. Müsteşarı Vienot'la görüştükten sonra etmektedir. beraberce Başbakanın nezdine gitmişlerŞayialar asılsız mx? Budapeşte 6 (A.A.) Birkaç gün dir. Kadınları Esirgeme Derneği İngiliz fılosunun büyuk ciızütamlarından Rodney dretnotunda süâhendazların teftişı Berlinde intişar eden ve nasyanol sosyalist partisinin resmî mecmuası olan Deutschc Volksvvirtchaft ismindeki iktı sad mecmuası, mühim bir makale neşret miştir. Bu makalenin ehemmiyeti, yan resmî mahiyet taşıyan bir Alman mecmuasınuı, İngiliz teslihatım yalnız İtalyaya karşı değil, ajiıi zamanda Almanya a leyhinde olmak üzere tasvir etmesidir. Bu makalede Almanyamn, İngiltereye karşı tam bir müsavat elde etmek istediği söylendikten sonra ezcümle deniliyor ki: «Birkaç seneye kadar, Balkanlardan Anadoluya doğru giden yol işlemeğe başlıyacak ve cenubu şarkî memleketle rinin ekonomik kuvvetleri o derece inkişaf edecektir ki artık İngiltereye müfte kir kalmıyacağız. Maamafih, İngiliz siyaseti, millî teceddüdleri ve milletlerin ekonomik kal kınmalannı silâh kuvvetile durdurmak ümidini besliyorsa, bizim için muazzam zayiatla bitecek, hatta belki de mevcudiyetimize malolacak büyük bir harbm vukuu muhakkaktır. Fakat, bu harbin, îtalya İmparatorluğunun tam bir inhilâline sebeb olacağı da ayni derece mu hakkaktır. Biz, beyaz ırk noktai nazanndan bir cinnet olan bu hedefi hiçbir zaman takib etmedık. Fakat Almanya şu fikirdedir ki, Avrupa ortasında kuvvetli bir Alman devletinin mevcudiyeti, Britanya Impa ratorluğunu zâfa düşürmez, belki kuv vetlendirir. İşte bundan dolayıdır ki, İngilterenin bizim aleyhimize silâhlanmasmı teessüfle karşıhyoruz. Parlak nutuklar bu hususta hiç kimseyi kandıramıyacağı gibi vaziyetin muslihane yoldan düzelmesini de teshil edemez.» CUMHURİYET Alman gazetesinin Anadolu hakkındaki sözü sarih değildir. Eğer maksad serbest ticarî mübadele meselesini telmihse bunu siyasî mevzulardan ayırmak icab eder. Macaristanda atlatılan tehlike Zırh gibi defter! Mahalle bekçisi Sabitin hayatını kurtardı Evvelki gece Çemberlitaşta büyük bir facia ile neticelenebilecek mahiyette bir kavga olmuş ve failleri dün cürmü meş hud mahkemesine verilmiştir. Vak'a şu dur: E\velki gece Çemberlitaşta Aile kazinosunda Hayrı adında bir sabıkalı şarkı söyliyen kadmlara söz ataıağa başlamıştır. Hayri 1931 yıhnda birisini öldürmüş, fakat yaşınm küçüklüğü ve diger bazı sebebler dolayısile ancak 3 sene ağır hapse mahkum olmuş. Bilâhare af kanunundan itifade etmişti. E\velki gece kadınlarla şakalaşmaga devam ettiği bir sırada diğer müşteriler den Şerefeddin, Hayrıya «ayıbdır bu yaptığın, burada aileler var» demiş ve bundan muğber olan Hayrı, Şerefeddini takib ederek kapıdan çıkarken sustalı çakı ile baldınndan yaralamış ve kaçmağa başlamıştır. Hayrı kaçarken birdenbire o civarın bekçisi Sabitle karşılaşmış ve sustalısmı bekçinin tam kalbi üzerine bütün şiddetile yerleştirmiştir. Fakat bir tesadüf eseri olarak beçik o gün aylık toplamağa mahsus olan kalın mukavya kaplı defterini sol cebine koymuş bulunuyor du. Sustalı bekçinin kaputunu ve defterin kabını ve yapraklannı delmişse de etine kadar işliyememiş ve Hayn bu nu müteakıb kaçmışsa da gürültüye ko şan Beyazıd merkezi polislerinden Şükrü tarafmdan yakalanmıştır. Hayn evvelâ sulh ceza mahkemesine verilmiş, hâkimin rüyete ademi salâhi yet karan vermesi üzerine dava dör düncü asliyeye gönderilmişrir. Mahkeme bazı şahidlerin dinlenmesi ve bekçinin hayatını kurtaran defterin getirilmesi için davayı pazartesi gününe bırakmıştır. Fonetik tablo : Ağa, Eğe, v. s. Ağır, gür Uğur. öjür. Ör; Öre, îri v s Er; Erk, ürük v. •. Gör (k) Yır Uras, ır? v. s Görük, yarka v, s. ' lr; Arandak v. s. Semantik tablo : Büyüklük + kuvvet + parlaklık Büyüklük + kmrvet Parlaklık Büyükıük Kuvvet Talih, şans Güzellik Güzel ses. 1 Bu tablolann mütenazırını grekçe kelimelerle de yapmak kabildir Ağa: hayret, dehçet hayranlık Ağavos = hayranlık, uyandıran, asil, mubtesem Ağavros = azamecli, mağrur, kibirli Küros = iktidar Oros = dasr Krato» = kuvvet heros = efendi, asil, şef arbos = şef Argos parlak denberi siyasî mahfillerde dolaşan bazı şayialar, bazı siyasî grupların müfrit icraat hazırladıklarını bildirmekte idi. İvi malumat alan mahfiller bu şayialann aslı ve esası olmadığını, devlet idaresinin kuvvetli ellerde bulunduğunu ve hüku metin muhtemel herhangi bir tahrikâtı bastıracak kadar kuvvetli olduğunu bil Daranyi Dahiliye Vekâletini başkasına devredecekmiş nin balosu Budapeşte 6 (A.A.) Peşte Lloyd gazetesinin siyasî mehafilden öğrendiğine göre, Başbakan Daranyi, şimdi vekâleten idare etmekte olduğu Dahiliye Bakanlığını muhalefetin de itimadını haiz bir şahsiyete tevdi etmek fikrindedir. Kadınları Esirgeme Derneği tarafın dan tertib edilen balo, martm 20 nci cumartesi gecesi Tokatlıyan salonlarmda verilecektir, Balonun fevkalâde cazib olması için Dernek büyük hazırlıklarda bulunmaktadır. gümüş argüros altın hrüsos horaion = güıel horaiotes = güzellik, tazelik, süs horaizo = süslemek ğerüo == yırlamak, teganni etmek, ayin yapmak. oaros = yır, şarkı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle