09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 7 Mart 1937 Artık yalan söylenemiyecek! Beşiktaş Güneş maçı Dostluk turnuvasının son maçı bugün Taksim stadyomunda oynanacak Dört kulüb arasında kurban bayra mınm arife giinü başlıyan dostluk kupası turnuvasmda finale kalan Beşiktaş ile Güneş takımlan bugün Taksim stadyo munda karşılaşacaklardır. Fenerbahçenin antrenörü Elyot'un idaresinde oynanacak olan bu iki takım evvelce lık maçı için karşılaştıklan vakit Siyahbeyazlılardan Rıdvan ile Enver oynamamışlardı. Buna mukabil Güneş takımmda da o gün iki golü atan Rasih de merkez muhacim olarak bulunuyordu. Bugün ise vaziyet aksinedir. Beşiktaş takımınm hücum hattı kıymetli iki oyuncu ile takviye edilmiş bulunmasma mukabil Güneş hücum hattı da Rasihden mahrum olarak oynıyacaktır. Rasih filhakika son oyunlarda takımda as oyuncu olarak parlamıyordu, fakat muhakkak olan bir şey varsa, iki iç oyuncu onun mevcudiyetinden, akıllı oyunundan, zeki görüşlerinden istifade ediyor lar, hiç olmazsa pas almasını, pas vermesini bilen bir merkez muhacimle oynuyorlardı. Amerikadaki alet, mahOkspor kulübü kumun yalanını meydana Millî sporumuzun ihyası çıkardı, herif idam edildi Yalnız donanma fişeklerine beş milyon harcandı, için bir kulüb kuruluyor yirmi bin kurban kesilip halka dağıtıldı, ahaliyi En eski ve en temiz bir Türk sporu obir ay müddetle Nizam dovuracak lan okçuluğun ihyası ve tamamen kuvvet esasına dayanan bu sporun yenîden taammüm etmesi için «Okspor» is mile bir kulüb kurulmak üzere olduğunu memnuniyetle haber aldık. Bu güzel işin müteşebbislerinin başında Beyoğlu Ev kaf Müdürü Halim Baki, eczacı Vasıf, Güzel San'atlar Akademisi tezyinî sanatlar profesörü Necmeddin, Beyoğlu Parti idare heyeti azasmdan Safi bulunmaktadır. Haydarabat Nizamının 25 inci yıl şenlikleri 1937 de binbir gece masalları Bugünkü maçlar Taksim stadyomunda: Saat 12,30 da Kuleli Maltepe askerî şampiyona flnali Saat 14 te Galatasaray Istanbulspor hususî Saat 15,30 da Beşiktaş Güneş dostluk kupası fınall Şeref stadyomunda: Kulübün esas nizamnamesi hazırlan mıştır. Bugünlerde vilâyete müracaat eAmerikada, yalanı meydana çıkaran dilerek resmî muamelesi yaptırılacaktır. bir alet icad edildiği, hatta bu aletin, baEskiden okatma talimleri yapılan vt zı mücrimlerin suçlarını itiraf ettirmek hâlen Evkafa aid bulunan Okmeydanı, üzere istifadeli bir şekilde kullanıldığı bu kulübün idman sahası olarak kulla malumdur. Bu alet, bundan üç gün ev nılacaktır. Burada badema her türlü vel, Şıkago hapisanesinde gene tecrübe Hakova takımı geliyor zer'iyat menedilecek ve Okmeydanı eski mevkiine konulmu4 ve çok §ayanı dikkat Hakova takımının şehrimize getirilmehaline ifrağ olunacaktır. Bu hususta mü bir netice vermiştir. si etrafmda yapılmakta olan müzakereler zeler idaresi de büyük muzaherette bu Uyuşturucu maddeler kaçakçılığında bitmiş ve takımın gelmesi kesbi kat'iyet lunacaktır. Haydarâbad Nizarm (solda siyah elbiseli) merasimde, sarayırvm ıhtısas sahibi Joseph Rappaport ismmde eylemiştir. balkonundan halkı selâmhyor Askerî liselerimizin boks bir haydud, azası bulunduğu bütün bü Hakova takımı 20 martta Güneşle, yük şehirlere dalbudak salmış çete efraşampiyonası 21 martta da Galatasaray takımile Takdından birini öldürmek suçile idama Istanbuldaki askerî mekteblerimizin sim stadyomunda iki maç yapacaktır. mahkum olmuştu. boks birinciliklerine dün de Heybelideki Bugün Rasrhin yerinde oynahlacak Halkevinin tertib ettiği Jüri, bu haydudun mücrimiyetine ittiDeniz lisesinde devam edilmiştir. olanın hiçbir suretle onun yerini doldu fakla karar vermiş olduğu için Rappa maçlar Galatasaraylı Süheyl, Melih, Şükrü ve ramıyacağını ve falsolarile Rebii ile SaHindistan zenginlerinin efsanevî servetEminönü Halkevinden: Fahrinin hakemlikleri altında yapılan port'un idamı muhakkaktı. lâhaddinin de oyununu bozacağını zanleri hakkında anlatılan hikâyelerin hadAmerikada, idam cezalannm affı, 7/3/937 pazar günü Evimiz spor şu boks müsabakalan çok heyecanlı olmuşnediyoruz. Melihin merkez muhacim oydi hesabı yoktur. Bir tahtada, milyonlamücrimin muhakemc edildiği eyalet valinatılması ve daima derin eşapelik pas besine bağlı kulüblerin aşağıdaki progra tul. ra yükselen yekunlan ortaya dökecek Genc boksörlerimizin mesleklerinin hu sine verilmiş bir haktır. larla beslenmesi akla en uygun gelen hal ma göre futbol lik maçlarına devam edikadar azametli servetlere sahib olan suretidir. Hakkımn merkez muavin mev lecektir. Alâkadar kulüblere tebliğ olu susiyetlerile mütenasib bir gayret ve e Bu itibarla, Illinois valisi Norner, Hind zenginleri arasında, yalnız Hindisnerjile gösterdiMeri bu kıymetli çalışma mücrimin kendisine havale edilen dosyası tanın değîl, bütün dünyanın en zengin kiinin istilzam ettiği vazifelerden bilhassa nur. üzerinde tam üç ay, uzunuzadıya tetki lar alkışlarla takdir edilmiştir. PROGRAM adamı olarak tanınmış şahsiyet Hayda rakib merkez muhacimi marke ermek vaDün yapılan müsabakalann ekserisini katta bulunmuş, hatta en mahir sivil me rabad Nizamıdır. Bakırköy sahası: zifesini yadırgayarak Melihin serbest kalKulelili sporcular kazanmış ve Kuleli ta murlar vasıtasile şahsan tahkikat bile Saha komiseri: Cevdet. Geçenlerde Haydarâbad Nizamımn ması mümkün ise de Hüsnü ile Faruğun kımı en başa geçmiştir. yaptırmıştı. Fakat, bu tahkikat, mahkuon dört milyon nüfusluk tebaanın hükümenerjilerile bu gediği kapıyacaklarını ve Bakırköy Şimendifer saat 14,30 da Kuleliden sonra on puvanla Denîz li mu idam sandalyesine götürecek kadar darlığmı eline aldığı günün yirmi beşinci enerjik oyun karşısında yılgın hareket e hakem Kerim, takım B. Şilt Fi. sesi gelmektedir. Neticede Kuleli takımı kuvvetlı delâıli meydana koyamamakla yıldönümü tes'id edildi. Bu münasebetle, Aksaray Lânga saat 15,30 da ha den Melihi tehlikesiz bir vaziyete sokanın boks şampiyonu olması kat'iyet kes beraber, onu bu akıbetten kurtaracakdünyanın bu en zengin adamının serveti kem Nuri takım A. Lık. caklannı tahmin ediyoruz. mahiyette de netice vermemiş, hulâsa, betmiştir. ve ihtişamı günün en mühim dedikodu Beşiktaş hücum hattı Rıdvanla EnveFransada herkes spor Müsabakalara gelecek hafta Maltepe Illinois valisi, müşkül bir mevkide kalmışmevzuu haline gelmiştir. rin iltihakile takviye edilmiş olmakla betı. Bu hal, kanunî müddetin nihayet buaskerî lisesinde devam edilecektir. yapacak Nizamın yirmi beşinci yıldönümünü raber Güneş müdafaasının karşısmda mulacağı, yani kat'î bir karar vermenin meşNizam, yeni yaptırdığı bir akademtnin Bursa stadyomu tanzim Paristen bildirildığine göre hükumet kutlulamak için yapılan hazırlıklar gö kuşad merasimıne giderken vaffakiyet derecesi şüphelidir. Şerefle rut olduğu günün arifesine kadar böylece bir kararname ile 6 yaş ile 18 yaş ara ediliyor rülmemiş derecede ıhtişamlı idi. O gece Eşref bu mevsimde eski şöhretlerine lâ sürdü. sındaki bütün çocuklar için beden terbiatılan donanma fişekleri başlıbaşına beş yon frank kadar bir paraya malolduğu Bursa (Hususî) Şehrimizdeki Atayık bir oyun gösteremediler. Şeref, EnIşte o sırada, Üniversitede Kriminoloji milyona malolmuş, hemen hemen buna söylem'yor. yesini mecburî kılmıştır. 18 ile 20 yaş türk stadyomunun tanzim ve tevsii işi ver, Rıdvan kombinezonu ise adeta yepMaamafih, bütün bu cömerdliklere arasındaki gencler için de askerliğe ha için bu sene hükumetimiz 5,000 lira tah profesörü olan Keller valiye müracaat e yakm bir para sarfedilerek almacak binyeni bir haldedir. Bunların, aralannda rağmen, Nizam, hususî hayatında, şöhzırlayıcı idman ve sporlar mecburiyeti sis etmiştir. Ankaradan bu tahsisat gel derek, yalanları meydana çıkaran meş lerce ampulle muazzam bir donanma yaçabucak anlaşmalan biraz şüphelidir. Hahur aletin bir defa tecrübe edilmesi tev pılmıştır. Fıkaraya dağıtmak üzere on reti dünyaya yayılan bir hasislikle melufihdas olunmuştur. miştir. yati ise sağaçık yerinde adeta tecrid edilsıyesınde bulundu. bin öküz, ve on bin koyun kesilmiştir. tur. Kamyonlarla taşınan altın külçelerile miş bir haldedir. Alet hazırlandı. Mahkumu getirdiler. Hindistanda cari bir âdet mucibince, Ni dolu mahzenlere, sandıklar dolusu pırVelhasıl bugünkü maçta iki takımın Clektrodlar ve kontaktlar yerlerine kon zam, şenliklerin devamı müddetince pa lantalara, zümrüdlere, yakutlara, $an müdafaalan hücum hatlanna nisbetle daduktan sonra profesör Keller, aletin nasıl yitahtında bir tek aç insan bulunmaması dıklar dolusu kıymettar kumaşlara sahib ha iyi bir vaziyettedir. Güneş daha id olan Haydarâbad Nızamı, müstesna ahişliyeceğini mahkuma uzunnuzadıya izah na bizzat nezaret etmiştir. manlı olmasına rağmen enerjik oyun karval haricinde, fakir bir insandan hiç farkı etti. Mahkuma sıra ile muhtelif sualler Camideki dınî merasimden sonra Nişısında kıymetinden çok kaybetmektedir. sorulacaktı ve mahkum da bunlara cevab zam Hindistan naibini kabul etmiş, bunu olmıyacak şekilde giyinir. Beşiktaş idman noktasından rakibi dereceHaydarâbad Nizamının serveti hak verecekti. Şayed, alet, mahkumun lehin müteakıb gümüş işlemeli bir arabaya bisınde hazırlıklı olmamakla beraber, cüs kında bir fikir edinmek için şu kadar de bir rakam kaydedecek olursa, vali af nerek şehirde dolaşmış, halka, avuç avuç seli ve enerjik oyunculann çokluğu kensöyliyelim ki, Prensin kıymettar taşlarıkaran verecekti. çil sikke dağıtmıştır. dileri için mühim bir avantaj sayılabilir. nın bir kataloğunu yapmak için 1932 seMahkumu, aletin yanma oturttular ve Bütün bu ihtişam ve israfa pek benziBu mühim maçtan evvel askerî mek heyecanlı bir isticvab sahnesi başladı. yen cömerdlikler haricde bulunanlara ga nesinde Londradan celbedılen mütehas tebler arasında devam eden futbol maçSorulan yirmi kadar sual, idam hükmü rjb gelmekle beraber, Nizamın tebaası sıslar, bugün işi henüz yanlamağa mu larının finalini Kuleli ile Maltepe liseleri nün haklı olduğu esasma istinaden tertib bu hallere alışmış sayılabilirler. Nizam, vaffak olmuşlardır. Esasen Nizamın sertakımlan oynıyacaklardır. Bundan sonveti o kadar sıkı surette saklıdır ki, kenedilmiş suallerdi ve bu suallerin içinde, idareyi ele aldığı gündenberi memleketra da Galatasarayla İstanbulspor arasın disi bile arasa tamamile meydana çıka mahkuumun yalan cevab vereceği sual te, mekteb, hastane, fabrika gibi mües da hususî mahiyette bir maç yapılacaktır rabileceği şüphelidir. lerle beraber, doğru cevab verebilecekle sesat durmadan artmağa başlamıştır. iki Haydarâbad Nizamı tahta çıktıktan Voleybol maçları ri de vardı. Fakat yirmi dakika süren is sene evvel, Osmaniyede bir üniversitenin üç sene sonra, Harbi Umumide, İngilte ticvab neticesinde, alet «yalan» hükmünü inşasına başlanmıştır. Bu üniversite mil Istanbul voleybol ajanlığı tarafından yonlara malolacak ve bin beş yüz hek reye Hindli efraddan mürekkeb bir kıt'ai vermişti. tertrb edılen voleybol turnuvasına Gala tasaray kulübü salonunda devam edil Yarım saat sonra da, Rappaport, tar genişliğinde bir saha işgal edecektir. askeriye ve şahsî servetinden de bir milyar hediye etmişti. O tanhtenberi, Ni rnişrir. elektrikli sandalyede son nefesini verdi. Haydarâbad Nizamı, bundan üç sene zam 21 pare topla selâmlanmak hakkmı Anadolu Genclerbirliğine 1 5 8 , Kurban bayramı tatillerınden istifade lılar son maçlannı da Adasporla yapmışYalanlan meydana çıkaran alet, ilk evvel, Delhide gayet büyük bir saray ihraz etmiştir. 1 5 3 galıb gelmiştir. ederek Adapazanna bir seyahat tertib e lardır. İki müsavi kuvvetin çarpışması icadı sırasında, aleyhinde söylenen bü yaptırmıştır. Sarayın yalnız harem daireSadeliği, tevazuu ile tanınmış olan Eyüb, Ortaköye, Feneryılmaz, Top den Darüşşafaka lisesinin futbolculan o içinde zevkli ve heyecanlı bir şekilde ce tün sözlere rağmen, Amerikada süratle sinde yüz seksen odası ve üç tane iç Prensin, bazan bu sadeliği ve hasisliği kapıya hükmen galib gelmiştir. rada üç maç yapmışlardır. îlk iki maçı reyan eden maç 11 e neticelenmiştir. şöhret kazanmakta ve Amerika adliyesi bahçesi vardır. Jübile münasebetile bu gülünc olacak derecede ileri götürdüğü Galatasaray İstanbulsporu 1 5 1 2 Gençay ile yapan ve her iki karşılaşmaYukanki resim Rarüşşafakalılan A tarafından mühim bir yardımcı olarak sene Nizam her kasabaya birer radyo 1 5 1 2 mağlub etmiştir. yı da 41 ve 40 kazanan Darüssefaka dapazar sahasında göstermektedir. hediye etmiştir. Bu hediyelerin on mil görülmüştür. Onun bu haline dair bazı kullanılmaktadır. vak'alar hikâye ederler. Meselâ bir gün Kalkütada at yarış sordu: O hıçkırırken Samoilof gülüyordu: Samoilof, inkisardan, ümidsizlikten Iarını seyretriği sırada canı dondurma ye Bu sabah, Prens Rızkullah intihar Prens Rızkullah öldü! Zavallı doğan bu isyanı çoktan bekliyordu. Fa etmiş; kendisini hastanenize yatırmışlar. Prens!... Galiba kocanın ölümüne ağlı kat kendisi de nefsine hâkim olacak, genc mek istemiş ve ucuz dondurma bulmak Doğru mu?... yorsun, değil mi küçük hanım? kadını itidale, sükuna davet edecek hal için çıkıp dolaşmağa başlamış. Tesadüf L M ^ I ^ ^ H ^ Zabıta romanı : 66 ^ M M M ^ H H H J Malumatım yok. îdareye soralım. Diye mınldandı. Hasret yüzü avüc de değildi. Onu aradan kaldırmak elin ettiği seyyar bir dondurmacıya, dondur Işitiyor musunuz?... Size müjde, zün kalın bir yağ tabakasile kaplı oldu Cevabmı almca Hasret birdenbire in" Iarının içinde sarsılırken bu söze cevab de iken bu mükemmel aleti kaybetmek te manın fiatmı sormuş, aldığı cevab üzerine artık Samoilof veya Prens Rızkullah de ğunu anhyarak bu tabakayı bazı mayikisara uğradı. Bu haber doğru olsaydı verecek halde değildi. Samoilof ona istemiyor, hâlâ ondan birşeyler bekliyor fena halde öfkelenerek dondurmacıyı nilen hayduddan siz de kurtuldunuz, biz lerle silmişler. Altmdan başka bir deri ve bir temiz haşladıktan sonra, dondurma yenöbetçi hekimi duymamış olabilir miydi? doğru iğildi. Şeytanm müstehzi ve mel'a du. Birdenbire: de. Herif bu sabah kendisini öldürdü. başka bir yüz çıkmış. Ben bu ıkinci surîtı Fakat bu inkisan bir dakika sürdü. netkâr sesd çmladı: Bu akşam kaçacaktınız, değil mi? mekten vazgeçerek yarış yerine dönmüş. Hasret, sevinc ve heyecandan baygın" da gördüm. Hiç te hayret etmedim. Çün" Hastane idaresi kendisine haberin doğru Eski mektubların boş sahifelerini, ye Hasret, başm sag olsun, ne yapa Diye sordu. Hasret büsbütün şaşırdı. lık geçiriyordu. Dizleri titriyerek telefon kü herifin kâh Rızkullah, kâh Samoilof olduğunu teessüfle bildirerek tebşir edin lım?.. Prens Rızkullah öldüyse sen sağ meğe çağıracağı kimselere göndermek üGünlerdenberi büyük bir sevinc içinde elinde, yandaki iskemleye oturdu. Gayet olduğunu biliyordum. Amma Rızkullahm suratı altmdan çıkan Samoilofa hiç ce Hasret teşekküre bile muktedir olama" ol... beklediği saadetin daha büyük bir sevinc zere davetiye kâğıdı diye kullandığını da zayıf bir sesle: dı; telefonu bıraktı. Ellerini çırparak ve Hasretin hiçbir mukabelede bulunma le tamamlandığmı öğrenmişken birkaç rivayet ederler. benzemiyor. Işte beni şaşırtan bu oldu. İmkânı yok!.. bir deli gıbi sevinerek karşıdaki atelyeye dığını ve ağlamakta devam ettiğini göBütün bunlara rağmen, Nizam, saradakikada hepsini kaybetmekten doğan Diyebildi. Hasan Azmi neş'eli ve tat Ne dersiniz? geçti. Artık patırdı yapmaktan çekinmi rünce omzuna dokundu, ağır ve tehdidyının altmdaki mahzenleri dolduran milyeisle: minkâr: Bilmem efendim... Olabilir... yerek lâmbayı yaktı. Fakat birdenbire kâr bir dılle: yarlar kıymetinde türlü türlü mücevhe Evet, evet... Bizim büroda benim Evet, bu akşam! dedi. Evet, olabilir... Çünkü muhakkak olduğu yere mıhlandı. Beyninden vurul Kalk bakalım, yeter artık... Oynagözümün önünde öldü. Cesedini hastane" yüzünü değiştiren mayi icab ettiği kadaı Sonra her an yaşlanan gözlerini onun rattan dostlarma daima hediyeler verir, muş gibi dili tutuldu. Bütün vücudü, mu" dığın oyunlarm bu sonuncusu olacak. ve sarığını 277 kratlık bir pırlanta ile ye kaldırdılar. Daha emin olmak ister kuvvetli değildi... Ancak kısmen müeskanlı gözlerine dikerek: hakemesi felce uğramıştı. Haydi, kalk diyorum. seniz Beyoğlu îngiliz hastanesıne tele " sir olabildi. Değil mi?.. Her ne hal ise!.. Eğer beni öldürmezsen behemehal süsler. Yirmi beşinci yılıhı kutlularken, merasimin, hafızalardan silinmiyecek deOdanm ortasında, siyah elbisesinin Diye bağırmca Hasret nemli gözlerini kaçacağım!.. fonla sorunuz. O artık gitti, sen sağ, ben Size ve bize lâzım olan Rızkullahın ge " selâmet. Hasan Nuriye de meseleyi an bermesidir. Size bu hayırlı haberi vermek içinde bir heyulâ gibi Samoilof dimdik bu ihtiyar hayduda çevirdi. Onun gözleDiye ilâve etti. Samoilof zehirlerini recede ibtişamlı olması için ne lâzımsa yapılmasmı emretmiştir. Haydarâbad duruyordu. Gözleri ateş püskürtmek isti rinde artık istihzadan eser kalmamıştı. dökerek: latmız. Belki kararınız üzerinde müessir için telefon ettim. Nizamının tahta çıktığının 25 inci yıl yor gibi Hasretin gözlerine dikmişti. Bir Hiddetten yanan, zehir saçan, rastgeldiolur, diye telefon ediyorum. Teşekkür ederim. Kaçamıyacaksın, dedi. Şimdi âşı Teşekkür ederim... Allaha ısmarladık. Dostum Hasan dakika, iki dakika hiç birşey söylemek ğini yakıp yıkmak istiyen bu gözlere kını elleri ayaklan bağlı, yüzünden mas dönümü günü beş milyon franklık donansizin dimdik durdu. Bu iki dakikacık, Hasret bakamıyarak doğruldu. Mindere kesi çıkarılmış, maymun suratile ortaya ma fişeği yakılmış, fıkaraya 500,000,000 Yalnız garib bir şey söyliyeyim. Nuriye çok çok selâm... Bunun sebebini siz bilirsiniz. Herifin ceTelefon kapandı. Fakat Hasret hâlâ Hasretin bütün kuvvetıni kökünden ım oturdu. Ellerini çenesine dayadı ve yere çıkmış olarak karşında göreceksin. Sonra frank atiye verilmiştir. Bütün bir memlesedi hastanede muayene edilirken dok " ahize elinde bekliyor, bu inanılmıyacak haya kâfi geldi. Genc kadın bir yığın ha bakarak: onu asla göremiyeceğin bir yere, seni ket halkma bir ay müddetle hükümda nn kesesinden yiyecek ve içecek dağıtıllinde minderin üstüne düştü, hıçkırmağa torlar yüzünde garib izler ve işaretler haberi tahkik etmek istiyordu. îngiliz has Ne istiyorsun?.. dedi. Artık ben başka bir yere hapsedeceğim. mıştır. sVmüşler. Dikkat ettikleri zaman b» yü tanesini aradı, buldu. Nöbetçi hekimine başladı. den ne istiyorsun? Canımı isbyorsan al... lArkası vari Saat 11 de Galata • Gencler Davudpaşa Saat 12,35 te Beylerbeyi Doğanspor Saat 14,10 da Anadoluhlsar Feneryümaz Saat 16 da Kasımpaşa Karagümriık Yalan soylenüdiğinl keşfeden âlet böyle çaltşıyor Fakat Nizam hususî hayatında dünyanın en hasis adamıdır Darüşşafakalıların Adapazarında yaptığı maçlar f Köşe minderinin esrarı I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle