09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
B KS ANKARA n „„ „ . . c m UDUÇUnCU yil S3]fl! 4oUI umhuri Telefon: Başmuharrlr Te evl: 22368 Tahrlr heyeti: 24298 tdare M U j d Türk bayrağı piyasaya çıkardıj safı haiz (AyyJ den basma) rerjgi neti garanti yefli ^ârân** den mamul Turk tfayraJ3artnı kullanmak ifatJr*^ miUî bir vzziîmî'. rekabet kabul etmiyçcek derecede ucuzdur. Toptan ve perakende siparis kabul edılır. Adres: İstanbul, Divanyolu Turbe karşLsı 135 Turk Bayrağı İmalâtevi telefon: 23026. j L İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriyet, tstanbu] Posta kutusu: tstanbul, No 246 ve matbaa fasmı 24299 24290 Pazar 7 Mart 1937 Holstadt'ın mühim beyanatı Nasyonal sosyalisilerin ihli«Hatayda samimî teşriki mesai, hazırlanmakta lâl hareketi akim kaldı olan ana yasa sayesinde temin edilecektir)) Ekonomik istikbali İtibarile dünya Nereye gidiyor? Viyana: 2 mart Sancakta son vaziyet Macaristanda atlatılan tehlike Rapor haftaya verilecek Heyet reisi sakin bıraktıkları Sancakta kendileri ayrıldıktan sonraki vaziyet hakkında birşey söyliyemiyeceğini bildirdi ve Türklere teşekkür etti Daranyi hükumeti vaziyete hâkim Tunusta patlıyan amele ihtilâli kanla bastırıldı, halkta Avrupalılar aleyhine galeyan var a batmağa, ya çıkmağa doğru: Milletler Cemi Tutumıın şekline göre. Genel yeti tarafından Ha Savaş sonu hayatınm milletler" taya gönderilen müârası ekonomik münasebetleri fevkalâde şahid heyeti reisi zorlaştırarak üstüste anormal vaziyetler Norveçli Holstadt yığdığı malumdur. Şiddetlendirilen güm refakatinde heyet rük kayidlerinden başka çeşid çeşid kon kâtibi Isviçreli Mottenjantman tedbirlerile takviye edılmiş tier olduğu halde olan bu vaziyetler her memleketi âdeta dün akşamki Toroç yüksek kale duvarlarile harice karşı aşıl ekspresile şehrimi ması güç engellerle tecrid ettiği kadar ze gelmiş ve Sem o kalelerin içinde kalan milletleri kendi plon ekspresile doğ memleketleri içine hapis dahi ediyordu. ruca Cenevreye haIthale müsaade etmediğin kadar ihrac reket etmiştir. etmekten de mahrum kalacağın tabiidir. Kadıköy kayma Boydanboya yapılacak bir Avrupa se kamı thsan, îstanbu yahatinde bu noktai nazardan sarfoluna Valisi namma mü Heyet reısı Holstadt ve kâtıbı Mottıer Strkecı gannda cak dikkat insanı hayret verici neticelere şahid heyet reisini götürür. Gümrüklük eşyan var mı, üze Haydarpaşa gannda selâmlamıştır. rinde ne cins para ve paralar taşıyor Muhtelit Mübadele komisyon aza ve reisi sıfatıle dokuz sene îstanbulda ikasun? Iki mevzu, ki onlan tetkık ve tatbıkla mükellef memurlar kadar seyyahlan met eden Holstadt motörle Haydarpa da bizar etmektedir. Vagonlide Bulgar şadan Sirkeciye geçerken kendisile uzun levasının 65 i Türk lirasıdır, Sofyada ise müddet görüşen muharririmize şunlan 85 i. Halbukî hudud haricinde Ievaya söylemiştir: « Anî hastahğım yüzünden arka kimse bir metelikhk kıymet vermiyor. Diğer bir mektubumuzda Bulgaristanın ıh daşlanma refakat edemedim. Bu akşam racı kabil ziraat mahsullerine ehemmiyet derhal Cenevreye hareket edeceğiz. Vakatfetmekte olduğundan bahsetmiştik. Hal" tim müsaid olsaydı birkaç gün Istanbulbuki burada öğrendik ki Bulgaristan da" da kalarak eski meslektaş ve dostlanmı Cenevre 6 (Hususî) Hatayın teşha ziyade merkezî Avrupaya ve daha ziyaret etmek isterdim. Bunu yapama kilâtı esasiyesini ve statüsünü hazırdığımdan cidden müteessifim.» yukanlanna sattığı bu eşyanın paralarını lıyacak olan muhtelit komisyon buHatayda vaziyet tahsilde müşkülât çekmektedir. Insana negün toplandı. Komite hükumetimirede ise altın istihsal etsen zor satacaksın Holstadt vaktile Mübadele komisyo zin verdiği proje üzerinde çalışmakgibi bir vaziyetle karşılaşacak hissi geli" nunda beraber çalıştığı Türk meslektaş tadır. Burada hâkrm olan kanaat yor. Kontenjantmanın en serbest ve en lan hakkında malumat istedikten sonra, Sancak mukadderatı hakkında Türk tezinin tamamen muvaffak olacağı salim şekli olan klering bile yeryer isle sözlerine şu suretle devam etmiştir: ve Suriye tarafından, Mılletler Ce « Bu sabah saat altı buçukta Anmesi güç, ağır ve hatta bazan tehlikeli bir karadan geçtik. Iki sene evvelkine nisbe miyeti Konseyi kararlanna da taa makine oluyor. ruz eden menfı hareketlerin aka Bu sistemin en tehlikeli noktalanndan ten şehri çok büyümüş ve inkişaf etmis metle neticeleneceğı şeklindedır. biri şuradadır: Zaten Umumî Harbin bir halde gördüm. Ancak çok erken olMaahaza müzakerelerin bir haylı altüst olacak surette kanştırdığı pazarlar duğu için arkadaşlardan kimseyi gör* çetin olacağını saklamağa da imkân bu sistemle daha ziyade kanşıyor. Mem medim. yoktur. Şımdılık cereyan sakindır. Milletler Cemiyeti tarafından bize tevleketler tabiî pazarlarını kaybederek eş[Arkası Sa. 7 sutun 1 de] yanıza sun'î surette fazla kıymet veren llllllllllllllllllllllllllllilimillllllllllHII IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII ııuııııııtııııınııııııııın ıııımıııııııırv diğer bazı memleketlerin adeta inhisarla" n boyunduruğu altına ginyorsunuz. Sun'î surette fazla verilen bu kıymetler geçer akçe ile ödenmedikçe ziyanm nekadar büyük olabileceği düşünülmeğe değer. En fenası tabiî pazarlannızı kaybetmiş ol" hıanızdır. Ankara millî bankalar kongresi Iplik ihtikârının önüne geçmek için alınan tedbirler Budapeşieden bir manzara: Saray ve Macar Başvekili Daranyi Budapeşte 6 (A.A.) Havas A detli müdahalesi sayesinde pek vahım neticeler verebilecek olan siyasî bir ka jansmın muhabirinden: Resmen teyid edılmemekle beraber rışıklığm önü alınabilmiş olduğu şimdi [Arfcası Sa. 7 sütun l del Macaristanda' Başvekil Daranyi'nin şid Cenevredeki komite tekrar faaliyete başladı Umumî kanaat Türk tezi lehindedir Madrid, ihtilâlcilerin hücumunu bekliyor General Franco kuvvetlerinin şehrin etrafında büyük tahşidat yaptığı ve bir fırkanın tamamile makineleştirildiği büdiriliyor Ankara 6 (A.A.) îktısad Vekili Celâl Bayarm reiîliginde toplanan Millî Bankalar genel direktörleri Istanul hariç olmak üzere Mersinden başlıyarak memleketin bellibaşlı bütün ihracat ve ticaret merkezlerinde tesis edilecek umumî mağazalar mevzuunu tetkik etmişler ve bu maksadla şimdilik iki milyon lira sermayeli bir Türk Anonim şirketi tesisini karar altına almışlardır. Osmanlı Bankası, bu şirkete kendisinin de iştiraki için merkezinden talimat istediğini bildirmiştir. Diğer taraftan Istanbulda bu nevi maİArkası Sa. 7 sutun 3 te] I Dahiliye Vekili Adanaya döndü Vekil bu sabah DÖrtyola gidecek Adana 6 (Hususî muhabirimizden) Bombardımandan sonra evleri yıkilan ve sokak ortasında kalan bir Madrıd aılesı Dahiliye Vekili Şükrii Kaya bu akşam saat dokuzda Mersinden şehrimize avMadrid 6 (A.A.) Havas Ajan Tajuna mıntakasmdaki mevzilerini ıslah det etmiştir. Vekil bir müddet istirahat sı muhabirinden: etmişler ve asılerin mukabıl taarruzlarmı ettikten sonra Himayeietfal ve Maarif Hükumet kuvvetleri, Jarama cephe tardetmeğe muvaffak olmuşlardır. Cemiyetleri menfaatine Halkevinde ve sinde Morata del Tajuna ve Perales de [Arkası Sa 5 sütun 1 de 1 rilen baloya gelmiştir. llllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllinilllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII Dahiliye Vekili yarın sabah Dörtyola giderek akşama dönecek ve şehrimizde beş altı gün kalacaktır. Fransız istikrazı iyi bir şekilde karşılandı Milletlerarasındaki mübadele müşkülâtının anormal olduğu kadar müşkül ve muzır birşey olduğunda artık kımsenin şüphesi kalmamış olmak lâzımdır, ve şimdi bir takım memleketler bu zincirleri kırmak için çalışıyorlar. Hususile Fran" sız frangile beraber diğer bazı paraların rayicleri üzerinde yapılan son tadıl ve tevzinden sonra bu fıkrin hayliden hayliye kuvvet bulmuş olduğu görülmektedir. Şimal memleketlerinin bu maksadla kendi aralannda yeni bir konferans akd" edeceklerinden bahsolunuyor. İngiltereden sonra Fransa Şimalî Amerika Birleşik Cumhuriyetlerile ayni meseleyi müzakere etmek üzere oraya bu iş için en ehıl saydığı bir zatı Büyük Elçi olarak göV derdi: Eski Ticaret Nazın Mösyö Bonnet'yi. Bütün bu çahşmalar belki büyük bir dünya iktısad konferansının toplanmasr na sebeb olur. Belki de serbest mübadelede anlasacak devletler kendilerince bu esaslarm düsturülâmel olduğunu ilân ederek dünyayı bir emrivaki önünde bırakır Bu istikraz neticesinde Fransız sermayesinin tekrar memlekete döneceği ümid ediliyor Paris 6 (A.A.) Rueff ile başlıca bankaların direktörleri dün akşam Maliye Nezaretinde toplanarak müdafaa istikrazmm muhtehf ahkâmını tesbit etmislerdir. Tahvilât frank, sterling ve dolar olarak tertib edilecektir. Hâmiller, tahvilât faizlerini alırken bu üç dövizden hangisini isterlerse, onu intihab edebileceklerdir. Sermayenin iadesinde de ayni suretle hareket edılecektir. Fransada hâmillere tediyat Fransız frangile yapılacak ve hâmiller, arzu ettiği takdirde dolar ve sterling mukabillerini frank olarak alacaklardır. Bununla beraber İngiliz ve Amerikan piyasalarında ecnebî sermayedarlar kendi dövizlerini alabileceklerdir. Bunun için îngiliz ve Amerikan sermayedarlannm mühim miktarda tahvilât sabn alacaklan ümid edilmektedir. Bugun bir nutuk soyhyecek olan Fransız Cumhurreisi Lebrun i Buharin ve Rikof Komünist partisinden çıkarılmalarma karar verildi Franstz Cumhurreisinin söyliyeceği nutuk Türk Dili Üzerinde TETKİKLER Harmonia 4 ] > Kosmos etüdünün sonu Yazan: Dr. M. Ali Ağakay Şimdi meseleyi, kelımelerin her ele nı tevsik için «Ögek», «Gök», «Kok» manmı ayn ayrı ele alarak araştıran, on gibi misaller getirmiştik. Şimdi de «A lann doğum ve gelişimini adım adım ta ğa», «Aya», «Eğe», «Eke», «İke» ve kib ederek her inkişaf devresini ana dilde «îğe» sözleri öne sürülebilir. Bunlar Alyaşıyan veya yaşamış reel örneklerle lah, sahip, efendi, reıs, azametli gibi matevsik eden Güneş Dıl metodiyle hal nalariyle büyüklüğün; hâmi, satvetli, tületmeğe çalışalım. Tahlil edeceğimiz ör vana anlamına da gelmek suretile kuvvet neğin ( H a r m e ) , arıyacağımız anlamın ve kudretın; ve nihayet akdh, âlım, hoşda (derli toplu olma veya etme hali) ol sohbet, muhterem, kâmil ve dâhi gibi delâletleriyle de parlaklığın ve ışığm ifadeduğu anlaşılmıştı. si oluyorlar. Burada, evvelce de işaret Harme etimolojik formülü: ettiğimiz bir hâdise üzerinde biraz dur (D (2) (3) (4) (5) mak gerek. Bu yazınııf başmda (kos Ağ j ah f ar + am + eğ mos) sözünün analiz soğuncunu hulâsa 1 ve 2. Ağ ah: (Kosmos) kef 5 limesinin tahlilinde bulunduğumuz ve ederken kelimenin şekfui fiasitten katışığa büyük, kuvvetli ve parlak varhk manası gittıkçe, anlamın da şümülden hususîliğe Paris 6 (A.A.) Siyasî mahfiller, yann milleti, millî müdafaa istikrazına iştirake davet edecek olan Reisicumhurun radyoda söyliyeceği nutka nazan dikkati celbederek, şimdiye kadar hiçbir Cumhurreisinin siyasete doğrudan doğ YUNUS NADI Rikof Buharın ruya bu şekilde müdahale etmemiş oldu[Arkası Sa. 3 sütun 6 da] Paris Borsasında yükselen tahviller ğunu kaydetmektedirler. Moskova 6 ( A . A . ) Neşredilen Paris 6 (A.A.) Dün Nazırlar Ayni mahfiller, bu tarzı hareketin, bir tebliğde, son günlerde mesaisini biti Meclisi tarafından ittihaz edilen kararReisicumhurun derpiş edilen tedbirlere ren Sovyetler Birliği komünist partisi lar, borsada pek müsaid bir şekilde karne kadar ehemmiyet verdiğine bir delil traerkez komitesinin umumî toplantısında, A üncüde: Hikâye şılanmıştır. Dün çok miktarda endüstri yeni kanunu esasiye göre yapılacak olan teşkil ettiğini ilâve eylemektedirler. 5 incide: Bir memleket kuran adam tahvilleri, Fransız rantlan ve beynelmilel seçim dolayısile parti teşkilâtı meselesinin Radyoda nutuk söyliyecek 6 ncıda : 1937 de binbir gece masallan esham sabn almmıştır. Bu esham ve tahtetkik edildiği ve Buharin'le Rikof'un şahsiyetler Spor haberleri vilâtta mahsus bir yükseliş kaydedilmişpartiden çikarıhnasına karar verildiği verdiğimiz (Oğ ok) terkibine muadil doğru inkişaf ettiğini kaiyâetmiştik. Birf Paris 6 (A.A.) Pazartesi günü [ArkasnSd. 7 sütun 9 te] tir. bir teşekküldür. O zaman bunun anlamıLArkast Sa. 3 sütun 1 de] bildirilmektedir. IÇ SAHİFELERDE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle