12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Mart 1937 CUMHURİYET i KÜÇÜK KÖŞE SON TELEFON HABERLER... TELGRAF ve TELSiZLE Bulgaristanm dahilî vaziyeti Belediye intihabatı münasebetile Bulgar partilerine bir bakış Yarın Bulgaris tanda Belediye intitihablarına baş lanacaktır. Bu intihablar yeni kanunla yapılacağından partiler bu intihablarda resmen namzed gösteremiye ceklerdir. Ferdler doğrudan doğruya namzedliklerini va zedebileceklerdir. Bulgaristanm en Hükumet te in kuvvetli parti baştihablarda bitaraf kanı Çankof kalacaktır. Çünkü kendi namzedlerinin kazanamaması halkm hükumete itimadmın olmaması demek olacağmdan hükumet bu feci vaziyete düşmemek için intihablarda kendi namzedliğini vazetmemektedir. Fakat her ne de olsa hususî şahıslar gizliden gizliye muhtelif partilere mensub oldukları için intihablar da eskiden olduğu gibi gene partiler arasında olacak demektir. Bu intihab arifesinde Bulgaristandaki partilerin vaziyetine bir göz gezdirmek her halde faydadan hâli olmıyacaktır. Resmen kapatılmış oldukları halde bugün Bulgaristanda partiler gene yaşa makta ve büyük bir faaliyet göster mektedir. Bulgaristandaki partiler şu üç grupa ayrılmaktadırlar: Sağ cenah, merkez ve sol cenah. Sağ cenahın en kuvvetli partisi profesör Çankofun partisidir. Bu parti bugün Bulgaristanda en çok faaliyet gösteren partidir ve yarınki idareye en fazla namzed olanıdır. Bu partinin programı Alman nazi programile İtalyan faşist programı arasında olup faşistliğe daha ziyade yakmdır. Partiye birçok zabitler de taraf tardırlar. Sağ cenahta profesör Çankof partisinden maada sabık Hariciye Na zırı Bürof partisi de vardır. Bulgaristanm hemen bütün zengin leri, iş adamları ve profesörleri bu partiye mensubdurlar. Bürof müstakbel bir millî temerküz kabinesinin başve kili olarak ortaya sürülmektedir. Merkezde en kuvvetli parti beşler grupu denilen çiftçi, liberal, radikal, sosyalist demokrat ve Zgovor partilerinden müteşekkil gruptur. Bu grup ta istikbalde hükumeti ele almak için büyük bir faaliyet göstermektedir. Bu grup iki defa Kral Borise bir muhtıra vererek memleketin bugünkü feci vaziyetini izah etmiş ve serbest intihablar yapılmasını ve kanunu esasinin iadesini istemiştir. İki defa da halka hitaben gizli beyannameler neşretmiştir. Bu grupun haricinde Malinof ve Musanof'un demokrat partisile gene çif. , liberal, radikal, sosyal demokrat ve Zgovor partilerinin küçük hızibleri vardır. Demokrat partisinin bugün artık Bulgaristanda bir kıymeti kalmamıştır. Çünkü taraftarları hiçe inmiştir. Sol cenahın en kuvvetli partisi ko münistlerdir. Komünistler bugün Bulgaristanda en iyi teşkilâtı ve en fazla azası olan partidir. Hükumetin bütün tazyiklerine rağmen Bulgaristanda komünist partisi öldürülememiştir. Bilâ kis bu tazyikler onu daha ziyade kuv vetlendirmiştir. Sol cenahta komünist lerden maada sol çiftçi ve mahud as kerî birliğin mensub olduğu 19 mayıs taklibi hükumetini yapan Zvenocular vardır. Sol çiftçilerle Zvenocular umumiyetle beraber hareket etmektedirler ve oldukça da kuvvetlidirler. İşte Bulgaristandaki partilerin bu günkü vaziyeti. Görüldüğü gibi beşler grupu haric olmak üzere partilerin hepsi kendi başlarma hareket etmektedirler. Hükumet her nekadar Belediye intihablarma hususî bir ehemmiyet vermek istemiyorsa da bu intihablar Bulgaris tanm dahilî hayatımn müstakbel inki şafında çok büyük bir rol oynıya caktır. Bulgaristan bugünkü dahilî vaziye tinden müştekidir ve işin içerisinden çıkmak istemektedir. Çünkü Bulgaris tanda bugün idarenin bütün mes'uliyetini Kral üzerine almış bulunmaktadır. Ve şimdi bu vaziyetten kurtulabilmek için mes'uliyet, her ne suretle olursa olsun, milletin intihab edeceği mümessillere devredilmek istenmektedir. Avrupada siyasî faaliyet Yarınki Türkiyeyi yetişAlmanya Lokarnoyu bir garb itilâfı halinde yenilemek istiyor Küçük Antant devlet reisleri de 5 nisanda Belgradda toplanıyor. Schuschnig Romaya hareket ediyor, Musolini 15 martta Trablusa gidecek Londra 6 (A. A.) iyi haber alan mahfillere göre, sefir von Ribbentrop, Lokarno meselesi hakkında Alman cevabını Ber linden Eden'e ge tirdikten sonra İn giliz ve Belçikalı siyasî liderler top Solda M. Benes, ortada ve sağda değıştırilecekleri soylenen lanarak Belçikanın fon Ribbentrop ve fon Papen bitaraflık statüsü meselesini mümkünse bir garb itilâfı çer rüşmeler, geçen sene Bükreşte yapılmıştı. çevesi dahilinde müzakere edeceklerdir. Önümüzdeki toplantı ise, Tuna üzerinde Ayni mahfıller, Eden'le von Zelad'ın a yapılacak olan Romanya Yugoslavya rasında Londrada veya Brükselde vuku köprüsünün ilk taşmın konulması merasibulacak bir mülâkattan bahsetmekte ve mi dolayısile, Turn Severin'de yapıla Kral Leopold'un bir golf maçı yapmak caktır. Bu takdirde Benes'in Belgrada bahanesıle Ingiltereye geleceğini ilâve gideceği ve Küçük Antant konferansının eylemektedirler. da bu ziyareti takib edeceği rivayet edilmektedir. Şuşnig'in Roma seyahati Roma 6 (A.A.) İyi malumat aVon Ribentrop değişiyor mu? lan îtalyan mehafılınde söylendiğine göLondra 6 (A.A.) Manchester re, Avusturya Başvekili Şuşnig'in Roma Guardıan gazetesi, Almanyanın Londra ya nisanda yapacağı seyahat, iki memle sefiri von Ribbentrop'un yerine von Paket devlet adamları arasında daima vu pen'in getirileceği hakkındaki haberi ihku bulan mülâkatlar gibi, Roma proto tiyatla karşılamaktadır. kollan çerçevesine dahil bulunmaktadır. Bu gazete, von Ribbentrop'un, tac Binaenaleyh bazı ecnebi mehafilin yap giyme merasiminden sonra îngilterenin tıkları haberler kat'iyyen tekzib edil haricî siyasetinde hiçbir değişiklik olmamektedir. dığını sarahaten gördükten sonra, vazi fesinden ayrılacağını zannetmektedir. M. Benes Belgrada geliyor Belgrad 6 (A.A.) Benes'in 5 niRoma 6 (A.A.) Başvekil Mus sanda Belgradda bulunmasına intizar esolini, 12 martta şarkî Libya hududu dilmektedir. müntehasında kâın Dobruk lımanmda Küçük Antant reisleri toplanacak vapurdan inerek bir teftiş seyahatine başBükreş 6 (A.A.) Siyasî mahfiller, îıyacaktır. Benes'in Yugoslavya seyahatinin Kü Başvekil, Mısır hududundan Tunus çük Antant devletleri reisleri arasında 'nududuna gıden yeni yoldan geçecektir. yakında yapılacak olan mülâkatın he Duçe, Mareşal Balbo tarafından kamen akabinde vukubulacağını zannedi bul edildikten sonra bilhassa Berma, yorlar. Bingazi ve Trablusu ziyaret edecek ve Bu üç devlet reisi arasındaki ilk gö ağlebi ihtimal bir nutuk söyliyecektir. Fransız istikrazı iyi bir şekilde karşılandı Bu istikraz neticesinde Fransız sermayesinin tekrar memlekete döneceği iimid ediliyor [Baştarajı 1 inci sahifede] tirenleri düşünelim ir çocuk babasınm, dünkü sayımızda çıkan Kültür Bakanına yazdığı açık mektub, şüphesiz bütün çocuk babalarının hislerine tercüman olacak kadar haklı ve samimî idi. Evet, mekteb kitabları işi, Cumhuriyet hükumetinin gösterdiği candan alâkaya rağmen senelerdenberi halledilemiyen bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Senenin yarısmı kitab beklemekle geçiren çocuklar, diğer yansını da ekseriya, dünkü nüshamızda muhterem çocuk babasınm yazdığı gibi, teknik ve pedagojik bakımdan kusurlu eserler üzerinde boşu bosuna kafa yormakla öldürüyor. Kültür Bakanlığmın meseleyi kb'künden halletmek üzere işe esaslı bir surette sarılmasını beklerken, bugün, çocuk babalarını daha az alâkadar etmiyen diğer bir meseleden bahsetmek istiyoruz: İlk mekteb muallimlerinin vaziyeti meselesi. Malumdur ki çocuklanmızı yetiştirecek olan herşeyden önce onları «eti senin, kemiği benim» diyerek ellerine teslım ettiğimiz ilk mekteb muallimleridir. Öğretmek ve yetiştirmek ise bu işi yapan tarafından maddî manevî büyük bir gayret istiyen bir yüktür. Bu yük, ancak zarurî ihtiyaclann tatminile taşmabilir. Bizim ilk mekteb öğretmenlerinin hemen hepsinde tükenmez bir vazife aşkı bulunduğundan şüphe edemeyiz. Fakat bu fedakâr vatandaşların, bugün yaşadıklan şartlar içinde kendilerinden beklediğimiz semereyi vermelerine kolay kolay imkân yoktur. Bir öğretmen, mesleğine dair çıkan neşriyatı takib için bütçesinde her ay en az beş altı liralık bir masraf ayırabilmelidir ki onun yetiştireceği çocuklara «hakkile yetişmiştirler» diyebilelim. îlk mekteb öğretmenlerinin kazancı, bu asgarî bilgi ihtiyaclarını tatmine müsaid değildir. Onların terfihi, yarınki nesillerin kültür seviyesi üzerinde mühim bir rol oynıyacaktır. millî müdafaa istikraz tahvillerinin pi yasaya çıkanlması münasebetile Harbiye Nazın Daladıer, Âyan Meclisi Reisi Jeanueney, Meb'usan Meclisi Reisi Herriot ve âyan rasclisi maliye encümeni reisi Caillaux, radyo vasıtasile memleketi vazifeye davet edeceklerdir. Amerikadan Fransaya yeniden altın gelecekmiş Vaşington 6 (A.A.) Malî me hafil, Fransa tarafından verilen malî kararlardan dolayı memnuniyet göstermektedirler. Bu mehafil, Fransanın üç tarâflı iti lâflara sadakatini alkışlamakta ve serbest İstikraz çarşambadan evvel altın ticaretinin Fransız bankasma yeni başlıyamıyacak den altın getireceğini ve Amerikada çok Londra 6 (Hususî) Paristen bilmiktarda bulunan altının bir kısmını dirildiğine göre, bazı kanunî zorltfklar Fransaya çekeceğini ilâve eylemektedir yüzünden Fransız dahilî istikrazına çarler. şambadan evvel başlanamıyacaktır. Fransız Nazırlar Meclisi tarafından alınan tedbirlerin Fransaya altın getirecek ve müdafaa istikrazmin muvaffakiyetini temin edecek mahiyette olduğunu kay detmektedir. Times gazetesi, bu hususta şoyle ya zıyor: «Başvekil Blum'la arkadaşları, istik raza iştirak edenlerin ve bilhassa küçük sermayedarların emniyetini kazanmanın bir ihtiyac olduğunu anlamışlardır. Kambiyo muvazene sermayesi müdiriyetile devlet istikrazı piyasa kontrol servisi hürmet ve itimad telkin eden bir komitenin idaresine tevdi edilmiştir.» I T ı f İ Gazeteler kararı iyi karşıladılar Blum'ün ntttku Paris 6 (A.A.) Fransız mat buatı, müttefikan Blum hükumetinin dün verdiği liberal kararlan alkışlamakta dır. Le Populaire gazetesi, meseleyi açıkça ortaya koyarak diyor ki: «Hükumet, liberalizmin bütün vası talanndan istifade ederek tecrübeyi yepyeni bir sahaya intikal ettirmişse de bru tecriibeye mütemmim imkânlar vermiş tir ki, bunların da sonu yeni bir sisteme müncer olur. Dünkü esaslı kararlar, sarahaten hükumet reisi tarafından sık sık tarif edilen «tecrübe» çerçevesi dahilin de ittihaz edilmiştir.» Paris 6 (A.A.) Başvekil Blum, 'bu akşam radyoda bütün Fransız istasyonlannın yaydığı bir nutuk söylemiştir. Blum, bu nutkunda hükumetin yeni bir millî müdafaa istikrazı yapmasma saik olan sebebleri izah etmiştir. Blum, hazinenin 40 milyar frank tahmin etriği ihtiyaclarını anlattıktan sonra ezcümle demiştir ki: «Bu istikrazın yarısı millî müdafaaya tahsis edileceği için buna millî müdafaa istikrazı adı verilmiştir. Bu istikraz garantilidir. Ve hariçte Fransız, îngiliz ve Amerikan parasile de bu istikraza kayid muamelesi yapılacaktır. Binaenaleyh, Londrada müsbet mü*alealar lcapital sahiblerinin bu istikraza kaydo Londra 6 (A.A.) Matbuat, dün lunmamaları için hiçbir sebeb yoktur.» Duçenin Afrika seyahati Sovyet Rusyada işçi Polonyadaki Alman kadınlar çoğalıyor ekalliyetî İnkılâbdanberi kadın doktorların miktarı yirmi misli artmış Moskova 6 (A.A.) İstatistik merkez idaresi tarafından neşredilen malumata göre, işçi kadın adedi 1929 dan 1931 e kadar 5 milyon artmıştır. 1936 da çah şan kadın adedi 8,492,000 i yani bütün işçilerin yüzde 34 ünü bulmuştur. Büyük sanayide 929 da 939 bin kadın ça lışıyordu. 1936 da ise 2 milyon 908 bin kadın çalışmaktadır. Bu rakam bütün işçi adedinin yüzde 38.8 ini teşkil et mektedir. 1936 yılınm başlangıcında Sovyetler Birliğinde 15.338 üim kadını vardı. 1936 kânunsanisinde bütün Sovyetler Bir liği doktorlarının yarınsmdan biraz eksik ve inkılâbdan evvelki adedden 20 misli fazla olarak 42,353 kadın doktor mevcuddu. İşçi kadmlara mahsus yüksek mektebIerle fakültelere devam eden kadınların adedi 1928 de 129 bin iken 1936 da 585 bin 973 ü bulmuştur. Kadının devlet idaresine iştirakini, 1936 da toplanan Sovyetler Birliğinin sekizinci fevkalâde kongresinde 919 delege bulunması göstermektedir. 1923 kongresine ise, temsil nisbeti ayni ol duğu halde 49 kadm delege iştirak et mişti. Ekonomik istikbali İtibarile dünya Nereye gidiyor? [Başmakaleden devam] . Mecliste eski kanunî haklarını resmen taleb ediyor Varşova 6 (A.A.) Bütçenin umumî müzakeresi esnasında âyan azasmdan Habsbach, Alman grupunun şimdiki müşkül vaziyetini nazarı itibara alarak Polonyanın kanunu esasisinin ilânı sırasında kendisine verilen hakları istemekte olduğunu ve hakları almak için de her türlü kanunî vasıtalara müracaat edeceğini beyan etmiştir. Hasbach demiştir ki: < Alman grupu, bu hususta Alman ailelerinin Polonyada asırlardanberi çahşarak elde ettikleri tarihî hakka istinad etmektedir. Alman grupu, yeni millî Polonya grupunun Polonyadaki Alman ekalliyetine karşı ne gibi bir siyaset kullanacağını görmediği müddetçe, miralay Voc'un programma karşı müteyakkız davranacaktır. Alman grupunun meclisi. Polonya kanunu esasisinin kendisine vadettiği haklann millî Polonya partisi tarafından verilmesine intizar etmektedir. Bu intizar, Polonya hükumet adamlarımn kanunu esasisinin Alman ekalliyetine verdiği hakları teyid eder mahiyetteki beyanatına istinad etmektedir.» Tekzib edilen bir Litvanya Lehistana suikasd haberi emin olamıyor Çang Su Siang'ın katli doğru değilmiş Tokyo 6 (A.A.) Peiping ve Tientsin'den alman ve henüz teeyyüd etmi yen haberlere göre Mareşal ÇangSuliang, dün Fenghahein'de katledilmiştir. Şangay 6 (A.A.) Mareşal ÇangSuLiang'ın katli hakkındaki haber, resmen tekzib edilmiştir. Hariciye Nazın açıkça endişelerini izah etti Kaunas 6 (A.A.) Hariciye Nazırı Lozaraitis, parlamentoda Polonya Litvanya münasebetlerini tefsir ederek demiştir ki: € Beck, Polonya efkârı umumiyesinin Litvanyanın istiklâlini tanımağa hazır bulunduğunu. fakat Litvanyadan bir hareket belkediğini beyan etmiştir. Nazır, iki memleket arasında asgerî bir dostluk mevcud olduğunu söylemişse de hakikatte bu dostluk mevcud değildir. Polonya da dahil olduğu halde bütün ecnebi devletlerle sulh hakkı esasına müstenid münasebetler tesis etmekte yiz. Fakat Polonya, 1920 senesinde memleketimiz hakkında bu asgarî dostluğu göstermemiştir.> Nazır, 1920 senesinde Polgen ve Jeligovski tarafından Vilna'da yapılan hükumet darbesini hatırlatarak şöyle de miştir: « Biz emri vakileri bir hak olarak tanıyanlardan değiliz. Hattı hareketimiz hukuk ve ahlâk prensiplerine istinad etmektedir. Beynelmilel sulh muvaze nesini bozmağa niyetimiz olmadığını söylemekle beraber sulh prensiplerüe telifi kabil olmıyan Polonyanın emellerine dünya efkârı umumiyesinin nazarı dikkatini celbetmek mecburiyetinde bulunuyorum. Polonya makamatı tarafından tazyik edilen, hatta mahvedil mek istenilen Litvanyanın acıklı vaziyetini düşünürken, Polonya hükumetinin, iki memleket arasındaki münasebet meselesini tetkik etmeğe hazır bulun duğuna dair bir emmare göremiyorum.» İngiliz kabinesinde değişiklik Londra 6 (A.A.) News Chronicle gazetesi, Kralm taç giyme merasimin den sonra kabinede vukua gelecek de ğişiklik neticesinde Runciman'm Ma liye Nazın, Neville Chamberlin'in yeri ne geçeceği hakkındaki şayiayı tekrar etmektedir. Bu gazeteye göre, Sir John Simon, şimdi rahatsız bulunan Lord Hailshau'ın yerine, Lord Chancelier tayin edilecektir. Faşist meclisinin kararlan Roma 6 (A.A.) Büyük faşist mec lisinin üçüncü ve sondan bir evvelki içtimaı, dün akşam Venedik sarayında akdedilmiştir. İktısadî ve malî vaziyet hakkındaki raporları dinledikten sonra meclis, Maliye Nazın Ahaon Direvel'in idaresini tasvib etmiş ve yeni bir vergi ihdas et memeğe karar vermiştir. Hazine eskisi gibi, liretin istikrarı ferdasmda ihdas edilen ve emlâk kıymetlerinin yüzde 5 i nisbetinde akdedilen mecburî istikrazla takviye edilecektir. Bu husustaki rapordan anlaşıldığma göre, 20 şubat 1937 tarihindeki ihtiyat altın miktarı 4 milyar 21 milyon kıy metindedir. 24 mart 1936 da ihtiyat al tm miktarı 5 milyar 142 milyon kıymetinde idi. Izmir panayırı için bir kolaylık îzmir 6 (A.A.) îzmir enternasyomal fuan münasebetile Türkiye dahilinden yataklı vagonla İzmire gelecek yolcuîarın gidip gelme biletleri üzerinden yüzde yirmi beş tenzilât yapılacağı Yataklı Vagonlar Şirketinden fuar komitesine Ibildirilmiştir. Meb'uslarımız Selânikte Atatürkün evinde Atina 6 (Hususî) Tetkikat için Yunanistana gelmekte bulunan bazı Türk meb'usları Selânikten geçerek Türkiye Cumhurreisi Atatürkün doğduğu evi ziyaret etmişlerdir. Amerikada yakalanan afyon kaçakçıları Londra 6 (Hususî) Amerikan polisi Mevyork limanına giren bir îngiLondra 6 (Hususî) Kudüste A liz vapurundan yüz bin sterlin kıymetinde rablarla Yahudiler arasında yeniden ba afyon bulmuştur. Vapurda bulunan dört zı hâdiseler çıktığından askerî tedbirler Çinli yakalanmıştır. almak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Belgradda yapılacak tuz Kudüste yeni karışıklıklar Memduh Tezel Kudüste örfi idare Kudüs 6 (A.A.) Gece saat 21 den ertesi günü şafağa kadar sokağa çıkmak yasak edilmiştir. Askerler kışlalarda alakonulmuş ve sokaklarda askerî kamyonlar 'devriye gezmeğe başlamıştır. Yeni karışıklıklar olmasından korkuluyor. Bugün t>îr Arab ölmüş ve bir Arab ile bir yahu'di de ağır surette yaralanmıştır. münakasası tstanbul 6 (A.A.) Belgradda yapı lacak olan tuz münakasasımn tarihi, bugünkü gazetelerde 23 mart olarak gösterilmiştir. Bu münakasa, 23 martta değü, 18 mart 937 de yapılacaktır. lar, ve herkesi bu emrivakie iştirake da" vetle iktifa ederler. Bizce milletlerarası ekonomik münasebetleri itibarile hazırlanmakta olan istikbal buradadır, ve bütün memleketler itibarile şimdiden bütün bir ehemmiyetle tetkik ve takib olunmağa d e ^ r mahiyettedir. Zahmet cekmeksizin yeni rejime intr bak etmenin kestirme müessir çaresi maüyet fiatlarının tanzimindedir. Gerek ziraî, gerek endüstriyel istihsali dünya marşesi itibarile rekabete göğüs gerebilecek bir seviyeye irca etmek başlıca iştir. Hatta bunun için serbest mübadele devrinin gelmesini beklemeğe hacet bile yoktur. Mil" letlerarası ekonomik münasebetlerinin bin müşkülle mahmul olduğu devirlerde bile ucuza mal edilmiş mahsulât ve mamulâtr nızm her yerde altın değerile kıymet bulacağına şüphe yoktur. Türkiyemiz için vaziyetin öyle sanıla" bileceği kadar zor olacağını hiç zannetmiyoruz. Biz memleketimizi bugünden yarına tam manasile, yani baştanbaşa ve tepeden tırnağa endüstriyel bir memleket haline koymağı hiçbir zaman iddia etmedik. Bu vadide yaptığımız şeyler memlekette milletin medenî seviyesi itibarile zarurî ve elzem bazı sanayii kurmaktan ibarettir. Yoksa Türkiyemizin oldumola" sıya bir ziraat memleketi olduğunu ve önünde sonunda olanca inkişafmı bu sahada göstermeğe namzed bulunduğunu hepimiz pek iyi biliyoruz. Bizim mahdud surette yaptığımız elzem ve zarurî endüstrilerin büyük bir kısmı iptidaî maddeleri itibarile gene memleketimizin ziraî ve tabiî hayatına istinad edecektir: Pamuklu ve yünlü mensucat işlerinde olduğu gi" bi. Onun için milletlerarası ekonomik ha" yatın istikbali hesabına hazırlandığını his" settiğimiz serbest mübadele bizi pek fazla ürkütemez. Mahsulât ve mamulâtımızda bizi yarın değil, hatta bugünden, fakat telâşsız, bütün bir soğukkanhlıkla işgal edecek tek mesele maliyet fiatm" dan ibarettir. Başta hükumetimizin nurlu tetkik ve tedbirleri olduğu halde bütün milletçe omuzlanacak olan bu meselenin nihayet mes'ud bir hal neticesine götürülmesî muhal olmadığına hepimiz olanca itmi" nanımızla inanmış olalım. i tngiliz filosu döndü Londra 6 (Hususî) Anavatan filosile Akdeniz filosunun iştirakile At lantik denizinde yapılan büyük manev ralar bitmiştir. Manevradan dönen 16 gemi Ispanyol sahıllerinin kontroluna iştirak etmek üzere bugün Cebelüttarık'a muvasalat et miştir. Los Anjelos 6 (A.A.) Sinema yıldızı Marlen Dietrich Amerika tabiiyetine geçmek için mahkemeye müracaat et miş ve bu hususta ilk muameleler ya pılmıştır. Marlen Dietrich Am*»rika tabiiyetine giriyor r YUNUS NAD1 Yarın yabancıya el açmak istemezsen har vurup harman savurma. Her gün kazancından artır ve bankada hesabına yatır. 221. Yurddaş! ' * . Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle