12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 7 Mart 1937 Küçük hikâye Satılık eşya Bütün bu eşyayı başımdan sav dıktan sonra, bir köye çekümek istiyorum, yahud, dedi. Demek yalnızsmız, dedim. Çok alçak ve beni ta içimden sarsan bir sesle: Kimsem yok, dedi. Bununla beraber, beklenmez bir su rette doğan bu arkadaşlık benim için bir zaruret halini alıyordu. Bu ziyaretlerden kendisinin de hoşlanır gibi olduğunu hissediyordum. Bu vaziyetler! Bu ziyaret lerin kesildiği gün hayatın manasız, ka ranlık bir şey olacağını kendi kendime itiraf mecburiyetinde kaldım. Aldığım eşyanın, biblolann ordaki vaziyetini bura da da muhafaza ettim. Duvarlan ayni kumaşlarla kapladım. Bu romantik fikir beni, her şeyi söylemekten menediyordu. Artık pek te delikanh sayılmam. Her şeyi itiraf etmek saatinin çalması beni ürkütüyordu. Ve bununla beraber, çok geçmeden, Therese'i buraya getireceği mi ve başka şey söylemek Iüzumunu hissetmiyeceğimi düşünüyordum. Fakat bana olan itimadının, alâkasının azaldığını farkeder gibi oldum. Bana karşı muamelesini değiştirmişti. Sükutu mun daha fazla devam edemiyeceğini hissettim. Sarsılmaz bir kararla, bir sabah, Artois sokağına gittim. Daha kapı b'nünde sandıklar, yüklü görmiyeyim mi? Boş apartımanda kapılar açılıp kapanıyordu. Uzun müddet, sersemlemiş gibi olduğum yerde kaldım. Gitmişti. Nereye gittiğini kimse bil miyor, yahud kimse söylemek istemiyordu. Onu bir daha görmedim. Manasız bir macera, değil mi?» Bibliyoğrafya Balıkesir Coğrafyası Vilâyet B. Balıkesir 1936 Fiatı yazılı değil. Mahallî tetkiklerin gün geçtikçe artmakta ve özlenmekte olduğunu görmenin bizi ayrıca memnun ettiğini kay dettikten sonra Cenab Refık Orkonun «Balıkesir Coğrafyası» adlı eserini size tanıtayım. Balıkesir Halkevi yayınlarınm on ikincisi olan bu kitabı müellif şu sözlerle takdim ediyor: «îlimizin tabiî, beşerî, hayatı yanında hayvanlar ve ne batlar, âleminin mütaleasında da bir birlerile sıralanan, yerleşen ve birçok sebeblerle karışan ve daha başka hâdiselerin meydana getirdıği sonuçlan coğrafyanm tarif ve izahınm hallettıği vâkıâlar sırasmda olmakla insanlar üzerinde hâsıl olan akislerin yerleştiği de görülmektedir. Tabiat ve insanların birbirlerine yaptığı ilgilerden doğan yeni hâdiselerin ahenktar olarak meydana getirdiği imtizacları ve münasebetleri de arayarak ve bu yolda giderek kitabımın tertibini ve yürüyüşünü tanzim ettim.» Fransada feyezan bitmedi RADVO Bu aksamki program Cambodge'den döniişümde Gerin'le karşılaştığım zaman onu beş senedenberi görmemiştim. Beraber yemek yemek için sözleştik. Pek sıkı fıkı değildik ve Cam bodge'e gidişim dostluğa inkılâb etmek üzere olan bir arkadaşlığı inflcıtaa uğrat mıştı. O akşam, sözleştiğimiz lokantaya gitmeğe hazırlanırken Gerin bana telefon etti. Gripe yakalanmıştı, sokağa çıkamı yacaktı, bir hastanm yanında bulunmaktan çekinmiyordisem beni eve yemeğe çağırıyordu. ; Yirmi dakika sonra Gerin*deyd m. Gene ayni apartımanda oturuyordu. Bu apartımana bir kere gitmiştim, bu sefer gidişimde dekoru değişmis buldum. So fasmda bir kadının yatak odası gibi güzel kokularla meşbu bir hava esiyordu. Beni kabul ettiği oda da yemlenmişti. Odasını yenilediğini güliimsıyerek hatırlattım. Hiç beklemediğim halde, yüzünü ekşitti, mustarib olduğunu hissettim. Hassas bir teline dokunmuş olmaktan korkarak sustum. Canımın sıkıldığının farkına vardı, koluma girerek: Dinle, dedi. Başını eğdı ve kendisini d'nlemeğe gelmişim gibi anlatmağa başladı: « Bir sabah (geçen seneydi) bir duvara yapıştırılmış bir ilânı mihanıkî olarak okudum. Elle yazılmış küçük bir ilândı, hani gazetelerde, şurda burda iş arama, kiralık oda, satılık eşya ilânları vardır ya, onlardan. Satılık eşyadan bahsediliyordu. Bir bir sayılan eşya ve verilen adres dikkatimi celbetti. Eski eşyaya daima sevdim. Ayni gün Artois sokağına gittim. Mürebbiye kılıklı biri beni içeriye aldı, daha ilk bakışta koltukları, son derece san'atkârane işlenmiş bir oyun masasını, minyatürleri far kettim. Bilhassa hangi cins eşyanın satılık olduğunu rehberime sordum. «Bu oda larda her şey satıhktır» dedi. Bılmem neden bu cevab beni hüzün lendirdi. Birkaç parça küçük eşya seç tikten sonra oyun masasına yaklaştım. Efendinizi görmem lâzım, dedim. Kendisinin her şeyi yapmağa salâhiyettar olduğunu söyledi. Israr ettim ve ancak bu Gümrüklerdeki Alman şartla satın alabileceğmi bildirdim. Te reddüd etti, dışarı çıktı; birkaç dakika eşyası tesbit ediliyor bekledim ve kapı tekrar açıhverdi. Ha Türkofis Istanbul şubesi merkezden reketsiz kaldım. Bir genc kadın içeri giriyordu; mustarib bir çehresi vardı ve aldığı emir üzerine şehrimizde mevcud asla gülmüyordu. Birdenbire kendimi Almanyadan gelen mallara aid stoklarla, gümrüklerde ve yolda bulunan Alman zalim, menfur hissettim. Affedersiniz madam, diye keke eşyasının miktarını tesbite başlamıştır. Oğrendiğimize göre Alman kleringinin ledim. Bılmiyordum, fakat sizi görme den satm almağı... kesilmesile ihracatçılar kadar alâkadar oÇok uzaklarda olmak isterdim. Eşya !an ithalât tacirleri de Türkofiste topla yı aldırmak için adam göndereceğimi narak mevcud vaziyeti tesbit edecekler söyliyerek müsaade isteyip çıktım. dir. Ertesi gün tekrar oraya gittim. Bu seHükumetimizin Alman klering kredifer o genc kadın beni içeri aldı. Fiatlar sini kesmek hususunda verdıği haklı ka üzerinde pazarlık yapamıyacak kadar ıardan sonra bu vaziyeti icab ettiren semüşkülât içindeydim. Başka şeyden bah5ettim, genc kadın da ferahlamış görü beblerin izalesi için bazı esaslar bulun muştur. Bu hususta Alman büyük elçi nüyordu. Ondan sonra, haftada birkaç defa Ar sinin İktısad Vekilimizle üç saat süren tois sokağına geldim. Daima ayni ahval mülâkatında ve bunu müteakıb Başvekicereyan ediyordu. Konuşuyorduk, sonra, limizin görüşmeler^den alâkadar mehagitmeden evvel, neler sldıracağımı mü fil ümidli görünmektedir. rebbiyeye firarî bir surette gösteriyor Dün sabah şehrimize gelen Alman büdum. Vaziyetin garibhğini farketmiyor yük elçisi Von Keller'ın derhal Berline dum bile. hareket edeceği bu mülâkatlar neticesin Kitabda vilâyetin mesahası, toprağı, suları, denizleri. hayvanları, nebatları, beşerî durumu hakkında malumat mev cud olduğu gibi merkez ve kazalann umumî vaziyeti hakkında da esaslı iza hat vardır. Bu umumî malumatla beraber vilâvetin mahsulleri hakkında ayrıca tafsilât mevcud olduğundan kitab herkes için istifadelidir. Balıkesirin madenleri, sıcak su kaynakları, sanayiı hakkında da malumat unutulmamıştır. Kısa olmakla beraber kitabın kıymetini tayin edecek olan bu satırlardan sonra birçok resimlerle zenginleştirilen bu eserin tab'ınm pek itinalı olmadığmı Fakat Gerin, başını eğmiş, inad etmiş kaydetmek, bu hususa da biraz dikkat gibi kaldırmıyordu; elleri titriyordu ve istemek bir hak olabilir. Çünkü Balıkeben hiçbir şey söylemek cesaretini ken sir Vılâyeti Basım Evinin daha bazı dimde bulamadım. eserlerini görmüş ve takdir etmiştik. Çeviren: Bu kitab çok resimli olduğundan resimCEVAD SAD1K lerinin daha iyi basılması ayrıca bir kazanc, bir muvaffakiyet olurdu. ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadls 13,00 Beyoğlu HalkeVî gosterit kolu tarafından bir temsıl ii,00 son 18,30 varyete muzığı Ambasa ior'den naklen 19,30 konferans, Ordu saylavı Selım Sırrı Tarcan (Roma) 20,Oo Muzeyyen ve arkadaşlan tarafından Turk musıkısi ve halk şarkıları 20,30 C/jier Rıza tarafından arabca söylev 20,40 Munir Nureddın ve arkadaşları ts'afmdan Turk musikisi ve halk şarkılar, saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün progîamı 22,30 plâkla sololar, opera ve opem parçaları 23,00 son. VIYANA: 18,25 EGLENCELİ BÜYÜK KONSER 20,K) spor, konferans 21,15 PIYANO KONSZRI 21,45 şarkılar 21,50 haberler22,05 'lomedi 23,15 haberler, spor ve salre 23.35 DANS MUSIKISI 24,35 haberler. Fransada Seıne nehri hâlâ inmemistır. Fotoğraf Rouende tamamen BERLDî: sular altında kalan bir mahalleyi göstermektedir. 17,05 pazar programı 20,05 SERE • « NADLAR KONSERİ 20,45 spor 21,05 karışık yayın 23,05 hava, haberler, spor 1 23,35 DANS HAVALAR1. BUDAPEŞTE: 18 askerî bando, konferans, Macar halk Bugünkü zengin ve mütenevvi programını mutlaka gorünüz. musıkLsı 20,35 spor 20,45 MUSİKELI PIYES: HAŞMETPENAHIN BUSESI 23,10 şanla birlikte CAZBAND KONSERİ 23,50 BUYUK ORKESTRA KONSERİ 1,10 son Aşk, ihtiras dolu halihazır vak'ayı musavver film haberler. Baş rollerde : JOAN BLONDEL v e E. ROBİMSON BUKREŞ: 18,05 EGLENCELİ KONSER, istlrahat esI nasmda konusma 20,05 milletlerin zai mani 20,25 KORO KONSERİ 21 piyes Haftamn muvaffakiyeti Fransızca sözlü film 22,35 hava, haberler ve saire 22,45 ŞANBaş rollerde: SiMONE SİMON ve HERBERT MARSCHALL LA BİRLİKTE GECE KONSERİ 24 son haberler. 2 büyütc filim birden görünüz ve alkışlayınız. LONDRA: Busrün saat II de tenzilâtlı matine 18,05 KORO KONSERİ 18,35 çocukların zamanı 19 05 ORKESTRA KONSERİ 20,05 ORG KONSERİ 20,35 PAZAR GUNPek yakında T Ü R K Sinemasında LERINE MAHSUS BUYUK KONSER 22' dinî yayın ve saıre 23,10 musiki 24,35 son. PARİS [P.TT.l: 18.50 BUYUK KONSER: WAGNER'İN ESERLERİ 20 50 haberler, sonra KON SERIN DEVAMI 21 35 haberler, hava Meşhur artist ve saire 22,35 ŞAN VE ORKESTRA KONSERİ 24,35 hava, haberler 1,05 DANS MUSİKİSİ. ROMA: 18 05 radyo sahnelerl 21,10 haberler, konferans ve saire 21,45 KARIŞIK MU En son ve büyük filmi SİKİ KONSERİ 22,45 KONSER 23.25 Büyük aşk ve ihtiras roma* fılimlere dair konusma 23 35 KORO KONSERİ 24 05 hava, haberler 24 20 DANS nı zengin mizansen, müteMUSİKİSİ 24.35 Bari Istasyonile birlikaddid, figüranlaı* şarkılar, te DANS MUSİKİSİ 24,55 hava. •SARAY SiNEMASININ 1 CiNAYETE HARB 2 K I Z L A R MEKTEBi SAVOY OTELİ 217 HANS ALBERT' in danslar, Balalaika. Alman kleringi Küçük san'atkârların konseri 9 yaşında olduğu halde şayani hayret derecede piyano çalan küçük san'atkâr Cilinka Lebovitch 7 mart 1937 pazar günü saat 16 da Ünyon Fransezde bir piyano konseri verecektir. Konser programmda Bach'ın, Mo zart'ın, Scorlatti Tausig'in Chopin'in ve diğer birçok tamnmış bestekârlarm müntehab parçaları vardır. FREDERIC MARGH WARNER BAXTER ve LIONEL BARRYMORE Fran*,ız Alman cephesi Kanh siper harbleri Altlarında lağım kazıldığım duydukları halde. . Müthiş dakikalar Baba oğul ayni saffı harbde Bu boğuşmalar niçin ? 5af bir aşk macerası. Bugün S U M E R sindmasında taraiından fevka'âde bir »urette temsil edilen NOBETÇI ECZANELER Bu aksam sehrin muhtelif semtlerinde nobetçi olan eczaneler şunlardır: Istanbul cihetlndekiler: Eminonunde (Besir Kemal), Beyazıdda fHaydar), Küçükpazarda (Hıkmet Cemil). Eyubde (Hıkmet Atlamaz), Şehremininde (Nâzım Sadık), Karagümrukte (Arif), Samatyada (Erofilos), Şehzadebaşında (Üniversıte), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde (Vıtali), Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakırkoyde (Merkez). Beyoğlu cıhetindekller: İstiklâl caddesinde (Kanzuk), Altıncıdairede (Güneş), Galata, Topçularda (Bporidıs), Taksimde (Nizameddin), Tarlabaşında (Nlhad), şislide (Halk), Kasımpaşada (Mueyyed), Haskoyde (Nisım A«eo), Beşiktaşta (Süleyman Receb), Barıyerde (Nuri). Usküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Üskudarda (Ahmediye), Kadıköy, Pazaryolunda (Rifat), Büyükadada (Halk), Heybelide (Tanaş). Z A F E R Y O L U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Saat 11 de tenzilfit'ı matine B ^ B V ^ B ^ B ^ B H Teşekkür Şişli Sıhhat Yurdunda yaptığı ameliyatla canımı kurtaran operatör M. Kemal, Dr. Marko, Hasan, asistan Şinasi ve hastabakıcılarla yurdda gördüğüm intizam ve mükemmelıyetten dolayı müdür Bayan Saniyeye alenen te şekkür ederim. Arto Y. îsakidıs Yarın akşamdan itibaren S A K A R Y A sinrmasmda En fazla alk,ş toplayan GİNGER R O G E R S dans ılâhesi ^ W İ L L İ A M POVVELL >'n ovnadıkları fransızca sö'zîü en güzel bir a$k faciası . Cinaî bir dram GECE YARISI YILDIZI MARLENE DIETRICH G A R Y COOPER ve Serseri kuş: Renkli komedi Aynca Paramount dünya haber'eri ve SEVİŞMEK ARZUSU MELEK sinemasında Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Fransızca sözlü Paramount filmi Teşekkür Büyük acımızı yüksek duygularile paylaşmak ve kıymettar varlıklarıle bizleri teselli etmek lutfunda bulunan bütun dostlarımıza alenen beyani teşekkür ederiz. Ordu valiliğinden mütekaid merhum Nazam Akyürek Eşi Kızı Oğlu Yıldız Seruha Mıthat Bir gün, çoktandır beni işgal eden kaba ve münasebetsiz suali sordum: Hakikaten bütün bunlan satmağa mecbur olacak vaziyette misiniz? Hayret etmiş gibi yüzüme baktı ve başmı önüne eğdi. Ya hepsini sattıktan sonra?.. Sualimi olduğu yerde kestim. Ne hakkım vardı? Fakat o anladı ve: de tesbit edilmiş olan bazı noktalarm Btrlıne iblâğı lüzumuna hamledilmektedir. Frnsızca dersleri Diplomalı ve pratik metoda malik bir Fransız bayanı kısa zamanda mükem mel surette fransızca öğretmektedır Müracaat için gazetede (F.) rümuzuna yazılmak lâzımdır. v MAZURKA ve BiTMEMlŞ SENFONi rejisörü: WiLLY FORST'un son eseri KOREBE SiLViA Büyük Müjde!... Dunyanın en muazzam filmi RENATE MİLLER ADOLF VOHLBRUK JENNY fUGO RUSJAPON PORT ARTHUR Türkçe sözlü fimi pek yakında Muharebesi Paris sergisi vaktinde açılamıyor MUAZZAM MÜTHİŞ NEFiS BİR ŞAHESER GELiYOR LİNÇ SiDNEY K A N U N U SPENCER lijl | î S i N E M AD A lYIILLI S gösterilecektir, TRASY Hergün ilk seansta AŞK Gaby Morlay Victor Francen Elvir Popesco Raimu A. Lefaur v e DUvalles gibi büyük yıldızların temsili o'an Ş Ü K R A N I (Le Roi) S A K A R Y A sinemasına tmelidirler. Bugün saat 1 1 d e tenzilâtlı matine A N E M A S I Son Uçuş ve diğer seanstarda P/iki DENiZLER PERiSi avs Foks Jurnal Sergnnn ileride alacağı şekil Paris 6 (A.A.) Devam eden tuğyan ve 40 saatlik haftanın tatbikı dolayısile çıkan ihtilâf yüzünden sergi insaatı, yeniden sekteye uğramıştır. Serginin, 2 mayısta açılacağı şüphelidir. Sergi komiseri, açılış tarihini tehir etmek imkânlarını aramaktadır. Bazı mehafiller, serginin muhakkak 2 mayısta açılacağını, fakat halkın sergiyi ancak ayın ortasma doğru gezebileceğini beyan etmektedirler. Hükumetle amele sendikaları arasında bu hususta yapılan müzakereler, henüz müsbet bir netice vermemiştir. KADIN LIGIN R O B E R T LLOYD DOUGLAS'ın meşhur romanından muktedes Fransız ca sözlü büyük filmini gösterecektir Pek yakinda S Ü ME R Sİnemasi Baş rollerde : ŞAN KONSERİ 12 mart cuma 21 de ünyon Fransez salonlarında Pıyanoda : Prof. KARL MALLY SIRRI CELiLE ENiS OZA Kolonya Konservatuarından Jönprömyelerln en dehakârı ve en sehharı v e s e v i m l i v eg ü z e l a r t i s t İ R E N E D U N N E Filmin kıymetini fazlalaştıran bu iki büyuk artist, seyircileri bajtan • • • H M sonuna kadar büyük bir alâka ile takib ettiriyor T A Y L O R I'NKILABINDA i ^L TERAKKi HAMLELERi ^ I^ L , TU bUyük TÜRK sinemasında görünüz' Saat 11 de tenzilâtlı mat ue.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle