18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Mart 1937 CUMHURIYET Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarınm kat'î ilâcı KESKİN KAŞELERİDİR. Bahçekapı Salih Necati Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi Hissedarlar umumî heyeti 31 mart 1937 çarşamba günü öğleden önce saat on buçukta Şirketin Üsküdardaki Merkezinde adi surette toplanacaktır. Esas mukavelenameye göre en az 5 hissesi bulunanların hisse senedlerini içtima gününden bir hafta evveline kadar Şirket veznesîne yatırmaları ve duhuliye varakası almaları ilân olunur. İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Didar, Rezan, Melâhat ve Celâleddin tasarruflannda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek gösterdikleri ve tamamına «20,500» lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Fener cadde sinde eski 13 mükerrer yeni 55, 57 numaralı sağı Fuad Paşadan ferağ olunan Selânikli Dilberzadeler Selim ve sairenin bahçesi, solu Suad ve Münir Seyid hane bahçesi, arkası Hafız Paşazade Nail hane ve bahçesi, önü Fenerbahçe csddesıle mahdud kayden sekiz dönüm elli dört arşm üç parmak miktannda maabağ, bahçe ve köşkün evsafı aşağıda yazılıdır. Köşk bahçe içinde olup önü yarım duvar, üstü demir parmaklık, kapısı demirdir. Bahçede kestane, çmar, Malta eriği, badem ve ergavan ağaçlan ve bir kısım bağ ve muhtelif zinet ağaçları ve eşçarı müsmire vardır. Köşke mermer merdivenle çıkılır. Binanm önünde camekân mevcud olup burası mermer tarastır. Binanın içinde buzlu camla bölünmüş zemini parke tavanı kartonpiyer bir sofa üzerine zemini parke bir salon bir oda emaye musluklu alafranga halâ odanm birinde camlı ve armonik kapile zemini karosimen arkadan zemini kırmızı çimento v.e musluklu ve arka bahçeye kapısı bulunan yemek odası ve zemini ayni bir kilere geçilir ve aralıktan bahçeye çıkılır salonun duvarlan zeminden 1,5 metre irtifaında ahşab ve oyma kaplıdır. Bu katta bir de merdiven altı vardır. Birinci kat zemin tamamen parke tavanlar kartonpiyer olup bir sofa üzerine birinde hamam bulunan dört oda alafranga bir halâ zemin ve cıdarı fayans alafranga halâyı havi banyo ikinci kat: döşeme parke tavanlar ahşab olup bu katta dört oda alafranga halâ vardır. Zemin kat kârgir üst katlar ahşab olup haricen ve dahilen yağlı boyalı ve bodrum katı pencereleri demir parmaklıkh üst katlar pancordur. Birinci katta bir şahniş mevcud olup üstü balkondur yan ve arka cephelerde tahta oyma korkuluklu balkon vardır. Umum binada elektrik havagazi ve kalorifer tesisatı vardır. Müştemilâtı: Bahçede bir kat kârgir binanm önü zemini kırmızı çini üstü binanm çatısile mestur önü ve etrafı açık gezinti mahalli olup burada bir oda zemini kırmızı çimento sabit ocak mermer mssluklu mutfak zemini çimento sabit kazan ve tekneli çamaşırlık zemini kırmızı çini kiler bodrumda kalorifer kazanı vardır. Serin ittisalinde zemini k^rosimen demir parmaklık korkuluklu kârgir taras ve tahtısda zemini çimento pencereleri demir çerçeve kalorifer vardır. Bahçede bir kuyu vardır. Umum mesahası: 7745 m2 dir. 116 m2 köşk. 32 m2 yemek odası 65 m2 mutfak ve çamaşırlık, 71 m2 limonluk yani serdir. Evsafı yukanda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydmda olduğu gibi açık artırmıya vazedilmiştir. , Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek mü^terilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmalan icab eder. Arttırma şartnamesi 1/3/937 tarihine musadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 19/4/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 4/5/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı madedsine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren y,irmi gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlkte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit obnıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumile dellâliye resmi ve vakıf icarçsi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/531 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy met raporunu görüp anhyacaklan ilân olunur. (1318) Görüşülecek ı Işler: Idare meclisi ve murakıp raporlarımn okunması, 2 Bilânçonun tasdiki ve fdare Meclisinin ibrası, 3 Esas mukavelenamenin otuz dördüncü maddesine göre Idare meclisi azalığı için intihab icrası. 4 Murakıp seçilmesi ve ücretinin kararlaştırılması. Sinir ağnları, asabî öksürükler, asabî zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. Gönde 2 3 kabve kaşığı. Her eczanaden arayımz. N E RV iN ŞARK İSPEHÇİYARî LABORATUARI T. A. Ş. GRIP / NEZLE EROO AĞRILARim KESER BAŞ VE DİŞ Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Ayşe Vedad, Kâmia Fatma Talia, Suud Siahmeddin Kemalinin tasarruf lannda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan tamamma (7343) lira kıymet takdir edilen Kuzguncukta Nakkaş sokağında eski 4 , 4, yeni 6, 8 6. 8 numaralı iki tarafı Artin kalfa veresesi Makruhi arsası bir tarafı iki numaralı arsa tarafı rabii vol ile mahdud maabahçe kârgir hane nin evsafı aşağıda yzıhdır. Mezkur gyrimenkulün bulunduğu yer yokuş olduğundan bahçe setlerden mürekkeb ve içinde ve etrafmda set duvarları vardır, ve bahçede bir lak iki laklı ve diğer bir büyük havuz ve bir çok zinet ve sair ağaçlar ve bir katlı altı halâ vardır. Yer katı bir taş aralık iki oda bir kömürlük ve taş koridor üzerine dört kömürlük zemini çimento bir oda, birinci kat: bir aralık mermer döşeli bir taşlık bir halâ, birinde şömine gibi bir ocak bulunan beş oda, bir mermer aralık, mermer döşeli ve musluklu bir yemek odası çimento aralığı havi mermer döşeli duvarı çini kaplı ve mermer kurnalı hamam (termesıfon) ve bir sarnıç vardır. İkinci kat: bir merdiven başı ve bir sofa, beş oda, bir halâ ve diğer bir aralık üzerine bir oda, bir halâ, zemini çini taşlık üçüncü katta bu kat çatı olup üç sofa, altı oda. bir halâ bir balkon vardır. Döşemeler kısmen parke ahşab aksam ve bazı duvarlar yağlı boya tavanlan kısmen yaldızlı ve kartonpiyer olup bina kârgirdir. Umum mesahası 1898 m2 olup bundan 363 m2 bina kalanı bahçedir. Evsafı yukanda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydinde olduğu gibi açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7.5 nisbetinde pey akçeşi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmalan icab eder. Arttırma şartnamesi 1/3/937 tarihine musadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 19/4/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 4/5/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 n a madedsine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlkte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifijeden ibaret olan Belediye rüsumile dellâliye resmi ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil oİunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/1972 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacaklan ilân olunur. (1319) 1 Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fennî şartlar, Pansiyon projesi, taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. B Mukavele projesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Plân ve projeler. îstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde mekteb idaresınden alabilirler. 3 Eksiltme 22/3/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhidliği ehliyet vesikası. B 5Q000 liralık iş yaptığma dair Nafıa Vekâletince tasdikli vesika. C 937 yılma aid Ticaret Odası vesikası. 5 Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fennî mes'uliyeti altmda işin yapılacağmı ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağmı taahhüd etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndeıilecek mektubların nihayet üçüncü maddeds vazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) EKSÎLTME ILANI Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Bir tavyare hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda mşası kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmuştur. 2 Bu işe aid proje, keşif ve şarftıameler on lira mukabilinde Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda Türk Hava Kuro mu şubesinden almacaktır. 3 İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedelleri tutarı (109.200) lira (32) kuruştur. 4 Eksiltme 20 mart 1937 günü saat 11 de Ankarada Kurum Genel merkezinde yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilecekler: İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen inşaat mü teaahhidi olduğuna dair kayidli bulunduğu Ticaret Odasmdan alınmış resmî vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaffakiyetle başarmış olduğunu vesaikle isbat etmesi şarttır. 6 İstekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Genel Mer kez veznesine yatırarak alacaklan makbuzu ve beşinci maddede taleb edilen vesaıki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 1937 günü saat 10 a kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığma teslim etmelidirler. (1219) DAKTİLO ARANIYOR Bir şirkette çalışmak üzere bir Türk daktilo bayan isteniliyor. Bilmesi lâzım gelen malumat: Türkçe ve ingilizceyi iyi konuşması ve seri daktilo ve steno yazabilmesi. Aynca fransızca bilenler ve bundan evvel bu gibi işlerde çalışanlar tercih edilir. Talib olanlann acele olarak tercümei hallerile şimdive kadar nerelerde çalıştıklannı bildiren mektublarını posta kutusu 236, Beyoğlu, adresine göndermeleri. I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden j Şirketimiz heyeti umumiyesi 31 mart 1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kayseride Maarif hanmda Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: bulunan şirket merkez binasmda alelâTeminatı muvakkate de olarak toplanacaktır. Tahmin edilen bedel Miktarı baş Nev'i 765 kuruş 102 lira 3 Öküz Bu toplantıda hazır bulunacak hisseTeminatı muvakkate Tahmin edilen bedel Miktarı Nev'i daranm hâmil olduklan hisse senedatı675 kuruş 90 lira 500600 gübre Koyun, öküz, küfesi beygir gübresi nı veya bunu müsbit vesaikı içtima güPendik Bakteriyolojihanei Baytarisine aid yukanda yazılı iki kalemden nünden bir hafta evvel şirket veznesiibaret öküz ve gübre açık arttırma suretile 12 mart 937 tarihine musadif cu ne makbuz mukabilinde tediye etmelema günü saat 15 te Kartal Belediyesinde satılacaktır. Öküz ve gübreyi görmek istiyenler muayyen olan gün ve saatte teminatlarını Kartal Malsandığma ya ri lâzımdır. tırarak Belediyedeki Satış Komisyonuna gelmeleri. 1282) Paşabahçe Müskirat fabrikamızda mevcud •600» aded boş bidon 16/111/1937 tanhine raslıyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonları görmek üzere hergün Paşabahçe fabrikamıza ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (1215) Kayseri ve Gıvarı Anonim Şirketinden: Elektrîk Türk KUMBARA VEREN TARLADR . BIRE İOOO Ruznamei Müzakerat BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binleree kişiyi zengin etmiştir 5 inci keşide 11 mart 937 dedir. TÜRK HAVA KURUMU Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 faadır. Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 günü akşamı na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... Ankara Belediyesinden: 1 Su idaresine almacak font boru ve aksamı on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli (8913,40) liradır. 3 Muvakkat teminatı (668,50) liradır. 4 Şartname ve listelerini görmek istiyenlerin hergün Yazı îşleri kalemine ve İstanbul Belediyesine müracaatleri îhale 12 mart 1937 cuma günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağmdan isteklilerin saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mek tublannı Belediye Encümenine vermeleri. c401» (1006) 1 Meclisi idare ve murakıb raporlarının okunması. 2 1936 devrei hesabiyesine aid biânço kâr ve zarar hesablannm tetkik ve tasdikile, meclisi idarenin ibrası. 3 Nizamnamenin 34 ve 35 inci maddeleri mucibince kıdem itibarile jıkarılacak iki aza yerine aza intihabı ve meclisi idare hakkı huzurunun tes bitL 4 Münhal azalığa meclisi idarece intihab edilen bir zatın azalığının tasdiki. 5 Murakıb intihabı ve ücretinin tayini. Esas mukavelename ve ticaret kanunu ahkâmma tevfikan hissedaranın evmi mezkurda bu toplantıda hazır bulunmalan ilân olunur. Sahtb ve Başmuftarrtrt: Yunua Nadi Umum\ neşrtyati idare eden Yaa Müdürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle