13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Mart 1937 Küçük hikâye Yağmurlu bir akşam ^ ^ Louis de Robert'den Louis de Robert'den 4 içinde insanların hali bana dokunuyor. Ve nedense yerimden gidemiyordum. Bu sırada Opera sokağından bir kalabalık akın etti. Kadınlar küçük ayaklarile sulara basarak yürüyorlar, kâh karanlıkta kayboluyorlar ve kâh bir ışığın altında birdenbire görünüyorlardı. Uzaktan sevgilime benziyen birisi geliyordu. Herhalde odur diye mınldan dım. Boyuposu.y ürüyüşü hep o.. Fakat az sonra, yanıma yaklaşmca bunun ihtiyar ve çirkin bir kadın olduğunu gör düm. Aradan bir müddet geçtî. Kapıday dım. Bir kadın: Pardon! diyerek gîrmek istedi. Çekildim. Ve yeni gelen kadını gözlerimle takib ettim. Tam havagazinin altına o turdu. Genc, çok güzel ve cana yakın bir sarışındı. Karşısına geçtim ve ona bak mağa başladım. Onun da bakışlan bir lâhza üzerimde durdu; sonra sükunetle başka tarafa çevrildi. Üzerinde, vücu dünün bütün inhinalarını meydana çıkaran bir müşamba vardı. Kımıldadıkça hatlan göze çarpıyordu. Çantasını açarak içindeki bozukluklan büyük bir dikkatle saymağa başladı. Galiba bir mağazadn geliyor! di ye düşündüm. Gözlerimi ondn ayıramryordum. Bir aralık dudaklarile birşeyler mırıldanır gibi oldu. Sonra ansızm bakışlannı gene benimkilerile birleştirdi. Gözlerimi kırp madan bakıyordum. Asabî bir hali vardı. Bu asabiyet içinde daha ziyade ca zibleşiyordu. Hâlâ, yirmi sene evvelki o hırçınlıgını şimdi bütün teferruatile hatırlıyorum. Bir aralık bakışlannda bir sertlik peydahlandı. Ve birden sol elinin eldivenini çıkardı. Ben bu hareketine dikkat ederken parmağında duran bir alyans gözüme i lişti.. İçimden gülümsedim. Bu hareke tile şunu demek istiyordu: Görüyorsunuz başkasma aidim. Isrannız beyhude.. Onun bu samimî ve şirin ihtan bana o kadar dokundu ki.. hemen gözlerimi başka tarafa çevirdim. Tam bu esnada arkadan birisi kolumu tuttu. Daha dönmeden beklediğimin sesi kulağıma geldi: Bonsoir! Görüyor musun Kava nekadar fena? I ı Yirmi yıl oluyor. Bir akşamdı. Yağ mur yağıyordu. Adım unuttuğum bir kızla Theatre Français meydanmda randevum vardı. Sevgilimin adını unut tum amma o akşamın bütün sahnelerini vuzuhla hatırlıyorum. Yağmur durmadan yağıyordu. Eylulün tatlı bir akşamıydı. İnsan, hâlâ, ha vada yazın sıcak gevşekliğini duyuyordu. Buluşacagımız yer omnibus bekleme salonuydu. O zaman daha salonun zemini topraktı. Ben ondan evvel gelmiştim. Havaga zinin hafif, mavimtırak ışığı bekleme yerine adeta hazin bir loşluk vermişti. Gelenler, şemsiyelerini açıyor ve dökülen yağmur damlalan, toprağın üzerinde yılankavi yollar yapıyordu. Bir köşede bir kollejli, sinirli sinirli her yeni geleni süzüyordu. Kapınm karşı tarafında, Odeon artistlerinden bir yaşlı adam, biraz evvel salonun ucunda tanış tığı iki kadınla oturmuş konuşuyordu. Ben salonu arşınlıyordum. Gözlerim, yağmurun ince dokuması arasında beklediğimin silüetini aramakla meşguldü. Randevumuz saat sekiz buçuktaydı. Halbuki dokuza çeyrek vardı. Ben saate bakarken kontrolör içeri girerek: Amma pis hava! diye mırıldandı. Ve kasketinin üstündeki yağmur damialannı sildi. Sonra içeri güzel ve genc bir kız gir'di. Arkasından da gri bıyıklı bir ihtiyar.. Adamın haline bakılırsa kızı takib ettiği anlaşılıyordu. Kız, gelip arkasını bana dönerek yanımda durdu. Uzun boyluydu. Mavi bir palto giymişti. Nedense dikkatim onlara çevrilmişti. Gitgide vakit geçiyordu; ve gelenlerin çıkanların arkası kesilmiyordu. Nihayet omnibustan biri geldi. Güzel genc kız hafif bir hareketle eteklerini kaldırarak arabaya atladı. Parasına güvanerek peşini bırakmıyan ihtiyar zam para da binmek istedi. Fakat birden kondiiktör: Tamam! diyerek kapıyı kapadı. Ve geçkin zampara öylece yağmurun altında arabanın arkasından bakakaldı. Saat dokuzu çaldı. Kendi kendime: Artık gelmiyecek! dedim. Bununla beraber oradan ayrılamıyordum. Bu yağmurlu ve hüzünlü akşamın Vali Hüseyih Cahid da RADVO Türkiyede 1935 Yılındaki vası hararetli bir saf hada Bu aksamki prograni Bibliyoğraffya Arkeoloji İşleri Devlet Basımevi • tstanbul 1936 Fiatı yazılı değil. Ankara Halkevi neşriyatmm büyük boy 7 numaralısı olan bu küçük kitabın müellifi arkeoloğ Remzi Oğuz Arıktır Tarih ve dolayısile arkeoloji ile alâ • kadar olanlanmızın çok işine yaraya cak olan bu kitab vesilesile yurdumuzda ilk hafriyatı yapanlarm ecnebiler olduğunu ve çıkarılan kıymetli eserlerin birçoklannm j^abancı şehirlere nakle dilmiş, btmlarla birçok müzelerin zenginleştirilmiş, hatta bunlann bazılan için bir müze yapılmış olduğu acı hakikatini bir daha hatırladık. Bugün memnuniyetle biliyoruz ki yurdda bu gibi eserlere lâyık olduğu kıymet verilmektedir. Onlardan gittikçe daha geniş bir mikyasta istifade yollan araştınlmıştır. Türk Tarih Kuru mu Kültür Bakanlığile eleîe vererek yeni bir hızla bu işi ilerletmektedir. 1935 yılı bu imkânların tarihe büyük zaferler kazandırdığı bir yıldır. Bu sene zarfında yurdumuzda ecne biler tarafmdan Tarsusta, Turovada, Kusura köyünde, Nemrudkale, Boğaz köyünde, Ayasofya avlusunda, Iznikte, Sultanahmedde, Yanıkovada, Bergamada, Efezde hafriyat yapılmış ve Ayasofya mozaiklerinin çıkarılmasma devam edilmiştir. Bulunan bütün eserler eli mizdedir. Gene bu sene zarfmda tarafımızdan Alacahöyükte, Bursada hafriyat ve bir çok yerlerde geziler ve sonajlar yapılmıştır. Bunlann içinde bütün dünya tarihi bakımmdan büyük bir ehemmiyeti haiz olan Alacahöyük hafriyatı başlıbaşma bir abidedir. Kitabda bütün bunlar hakkında kısaca malumat mevcud olduğu gibi sonuna konulan bir yurd haritasında da bu hafriyat ve sondaj yerleri gösterilmektedir. 38 sahife resimle de süslenmiş olan bu eser, satılrnasa bile, her halde bütün Halkevleri kütübhanesinde mevcud olacağmdan alâkadarlarm istifadesine arzedilmiş demektir. j Muhakemeye dün Izmitte devam edildi, Valinin vekilile Hüseyin Cahid arasında şiddetli münakaşalar oldu [Baştarafı 1 inci sahifede] tesi aleyhine açılan davanın Istanbulda görülmesini istedi. Valinin vekili Ahmed Refik, çok heyecanlı ve gitgide artan hararetli bir li sanla: « Evvelki celselerde Hüseyin Ca hid, müekkilim Muhiddin Üslündağı devlet otoritesine sığınarak istediğini ve dilediğini yapmakla itham etti. Şimdi müsaadelerile ayni suali kendilerine tev cih etmek mecburiyetindeyim. Çünkü yazdıkları yazılardan dolayı olanca suçu ve günahı başkalarının üzerine yüklemeleri kendilerinjn de devlet otoritesine sı ğınmak mecburiyetinde kaldıklannı gösterir. Hüseyin Cahid Yalçın, müekkilim Muhiddin Üstündağa ve onun şahsmda İstanbul Belediyesine hakaret etmiştir. Bu hakaretin cezasını görmeleri lâzım dır» dedi. Hüseyin Cahid Ben nasıl ve ne gibi bir cürüm işlemişim, cürüm nerede işlenmiştir. Muhiddin Üstündağa nerede hakaret etmişim. Kahvede mi, sinemada mı, nerede? Hayır böyle birşey yoktur. Akşam gazetesinde Akşamcı imzasile çıkan fıkra şayed hakaret sayılıyorsa bunu matbuat kanununa göre mülâhaza ve muahaze etmek lâzımdır. Bunun şümulü de matbuat kanununun 27 nci maddesinde sarahatle sayılmıştır. Binaenaleyh îs tanbul Valisinin hakkımda açftğı davayı kabul etmiyorum. Çünkü bunun bana taalluku yoktur, dedi. Valinin avukatı, Türk ceza kanunu nun 480, 484, 488 inci maddeleri hü kümlerine göre Hüseyin Cahidin ceza landınlması mütaleasmda bulundu ve şunlan ilâve etti: « 27 nci madde Hüseyin Cahide siper olamaz. Demek oluyor ki, Hüseyin Cahid herhangi bir remizle yazı yazsın, hakaret etsin, sonra bu hakaretin suçunu da kendisi değil, başkalanna yüklemek istesin. «Akşamdan akşama» sütununda «Akşamcı» imzasile yazıyı Hüseyin Cahid yazmıştır. Bunu erkekçe ve merdçe söylemesi lâzımdır.» Hüseyin Cahid çok heyecana kapıldı ve şunlan söyledi: « Muhterem reis; görüyorum ki kabahatim kanuna hürmettir. Eğer 1tendileri kanun maddelerini değiştirmek is tiyorlarsa bunu inşallah meb'us oldukları zaman yaparlar. Merdlikten, erkekÜkten bahsediyorlar. Bu donkişotluğu da geçtı. İstanbul Valisinin avukatı: « Hüseyin Cahid Akşam gazetesinde devletin halktan aldığı vergiye îstanbul Valisi keyfemayeşa tasarruf ediyor, şeklinde gösterilmesinden husumet ve hakaret etmiştir» dedi ve Akşam gazetesile Hüseyin Cahidden 10,000 lira tazminat istediğini ilâve etti. Hüseyin Cahid Ben Hüseyin Cahidim, Akşamcı değilim!» dedi. Müddeiumumî sordu: Bu yazıyı kendileri mi yazmışlardır? Hüseyin Cahid şu cevabı verdi: Devletin emniyetine, esrarı aske rîyesine aid yazılar için müddeiumumi ler bu sorguyu sorabilirler? Müddeiumumî, Hüseyin Cahidin bu yazıyı kimin yazdığmı söylemekten imtina eylediğini ve bunun akşam gazetesinden sorulmasını istedi. Hüseyin Cahid İmtina etmiyorum. Bu sualin bana şümulü yoktur, cevabını verdi. Mahkeme Akşam gazetesi sahibi Necmeddin Sadıkın da bu dava ile alâkası olduğuna, masuniyeti teşriiyesinin ref inin istenmesine ve muhakemenin martm 16 sma talik edilmesine karar verdi. Bir çocuk otomobil altında kaldı Kasımpaşada Mesçid sokağmsa otu ran 13 yaşlannda Necmeddin, dün Lâ lelide Hasanpaşa karakolu önünde caddeden yürürken 2260 numaralı otomo bilin sadmesine maruz kalmış ve ağır surette yaralanmış, ifade veremiyecek bir halde hastaneye kaldırılmıştır. Şo för kazayı müteakib kaçmıştır. Şiddetle aranmaktadır. (Çajjrılar, konferanslar. kongieİüP) Turing Kulübün umumî heyet içtimaı Türkiye Turing ve Otomobil kulübünden: Menafii umumiyeye hâdim cemiyetler den olan Türkiye Turing ve Otomobil kulübü senelik heyeti nlzamnamesinin 6 ncı maddesi mucibince nisanın 10 una musadif cumartesi günü öğleden sonra saat 3 te Beyoğkında Perapalasta toplanacağmdan vasıflan mezkur maddede münderic azanın teşrifleri saygı ile rica olunur. Sıddık Sami dekanlıktan istifa etti İstanbul Hukuk Fakültesi dekam ve idare hukuku ordinaryüs profesörü Sıddık Sami, idare vazifesile profesör lüğü ayni zamanda yapmağa sıhhî va ziyetinin müsaid olmamasmdan bahse derek dekanlık vazifesinden istifa et mış ve istifası kabul edilmiştir. Profe sör Sıddık Sami Fakültedeki derslerine devam edecektir. Mevlid Teknik ve öğretici filimler gümrük resminden muaf Devlet daireleri tarafmdan getirilen teknik ve öğretici filimler ve bu filim leri göstermeğe mahsus amplifikatörlü oparlör ve sesli filim tesisatlı otomobillerle sessiz sinema ve projeksiyon ma kineleri ve sinema filmi almağa veya yapmağa yarıyan makine ve aletlerle boş filimlerm, her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak memlekete sokula cağına dair olan kanun lâyihası dün ViTeşekkür lâyete tebliğ edilmiştir. Buna nazaran ferdler ve her nevi müesseseler tarafmUzun müddettenberi müptelâ oldu dan getirilen. tamamı teknik ve öğreti ğum kulak hastalığını büyük bir itina ci filimler dahi yazılı şartlar dairesinde ile tedavi edip beni ıstırabdan kurtaran her türlü vergi ve resimlerden muaf Etfal hastanesi burun, boğaz, kulak mütutulacaktır. tehassısı doktor Süleyman İhsana ale Sanayi grupları toplantılar nen teşekkürü vazife bilirim. ^ yapacaklar Mühendis Mustafa Ulvi Açar İ L Sanayi Birliğinde muhtelif sanayi ^•rupları birkaç gün içinde içtimalar yatftotttta. ^parak Birlik tarafmdan hazırlanan pro' jenin kendilerine aid olan kısımlarını tetkik edeceklerdir. Alâkadar mehafilde muamele vergi sinin tamamen kaldırılması zamanının henüz gelmediği kanaati vardır. Ticaret Odası idare heyeti de dün uzun bir toplantı yapmış ve Odanın muamele vergisi hakkmdaki mütaleasını ihtiva eden raporu tetkik etmiştir. İç timada Sanayi şubesi müdürü Avni rapor hakkmda izahat vermiştir. Korgeneral Kirameddm Kocamanm kardeşi merhum Ahmed Kocamanm ruhuna ithaf edilmek üzere 14 mart 937 önümüzdeki pazar günü öğle namazıru müteakib Üsküdarda Aziz Hüdai camii Küçükpazar Gencler Birliğinden: şerifinde Mevlidi Nebevî okutturulacaCemiyetimizin 1937 yılı kongresi 14 mart ğından arzu buyuranların teşrifleri rica 1937 pazar günü saat 14 te C. H. P. Kü olunur. cukpazar kamun kurağında yapılacağın dan cemiyetimize bağh arkadaşların bu günde hazır bulunmaları. Profesör doktor Tevfik Remzi Kazancıgile açık teşekkür * * * Kızılay Beyoğlu kaza şubeslnden: Uzun zamandanberi çekmekte oldu Kaza şubemizin 1937 yılı kongresi 17 ğum hastalığıma kat'î teşhis koyarak mart 1937 çarşamba günü saat 15 te kaza mahirane bir operasyonla beni tekrar merkezinde yapılacağmdan şubemize kahayata kavuşturan ve hastalığım esna yidli üyelerin teşrineri rica olunur. * * * sında dahi kıymetli alâkasmı esirge Sağır, Dllsiz ve Körler cemiyetinden: memiş olan sayın profesör doktor TevKurumumuzun davalarını görecek bir fik Remzi Kazancıgile ve kıymetli asisdiplomalı avukatla bir daktilo bayana ifı tanı doktor Refiğe sonsuz minnet ve tiyac vardır. Talib olanlar Ankara caddesinde Vilâyet karşısında Dilsizler kurumu saygılarımızı sunanz. baskanlığma müracaat etmeleri rica olu Münife Anıl nur. * * * Yeşilay cemiyetinden: Her ayın iünci cumartesi günü yapılan aylık toplantılarımızdan ikincisi 13 mart cumartesi günü saat 14,15 te Cağaloğlunda Eminonü Halkevi salonunda yapılacaktır. Yeşilay ve Yeşilay Gencler Birliği üyelerinin gelmelerini dileriz. * * * Erzurum Lisesinden Yetişenler cemiyetinden: 11/3/937 perşembe günü saat 16 da Erzurum kurtuluşunun 19 uncu yıldönümü tesid edilecektir. Bu merasime bütün hemşeriler gelebilirler. SİLVİA Î P E K Sinemasında büyük yıldız SİDNEY'in Kadıköy cihetinde birçok yerlerde hırsızlık yapan Ömer ve Fikri isrninde üç kişilik bir hırsız kumpanyası yaka lanmıştır. Hırsızlar Emniyet müdürlü Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde ğüne sevkedilmiş ve haklarında tahki nöbetçi cwoı eczaneler şunlardır: kata başlanmıştır. istanbul cihetindekiler: Eminönünde (Bensason), Beyazıdda (Belkis), Küçükpazarda (H. Hulusi), E yubde (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), Karagümrükte (Suad), Samat yada (Teofilos), Aksarayda (Etem Prtevi, Fenerde (Vitali), Alemdarda (Esad), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: ' Galatasarayda (Ahmed Cevad), Bostanbaşında (Garih), Galatada Topçularca (Hidayet), Taksimde (Kemal Rebül), Kurve tulusta (Galopulo), Maçkada (Feyzi), Hasköyde (Barbut), Kasımpaşada (Müeyyed), Besiktaşta (Süleyman Receb), Sanyerde (Nuri). Üstüdar, Kadıköy ve Adalardakiler: filimlerini görüb alkışladınız. Üsküdarda İskele caddesmde (Merkezi, Kadıköyde Muvakkithane caddesinde (Saadet), Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybeli de CHalk). Bir hırsız kumpanyasaı daha yakalandı İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 Havadis 13,55 muhetlif plâk neşriyatı 14 son18,30 plâkla dans musikisi 19,30 Tayyare cemiyeti namına konferans: Nuri Kızılkanad 20 Vedia Rıza ve ar,kaKiaşİ£irı tara • fından Turk musikisi ve halk şarkıları . 20,30 Ömer Rıza tarafmdan arabca söy • « lev 20,45 Bimen ve arkadaşları tarafın dan Türk musikisi ve halk şarkıları 21.15 orkestra 22,15 a.ians ve borsa habçrleıi ve ertesi günün programı 22,35 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23 son. VTYANA: 18,10 ŞAN MUSİKİSİ 19 bir san'atkârı ziyaret 19,15 konuşma, röportaj, haberler ve saire 20,30 yeni hayat haberler 20.35 gramofonla musiki, eğlenceli yayın 21,45 ASKERÎ BANDO 22,50 haftanın maka lesi 23,15 hava, haberler, gramofon ve saire 23.50 OPERA YAYINI: MANON. BERLIN: 17.50 OPERA PARÇALARI 19,05 Frankfurt'tan naklen BÜYÜK KONSER 20,05 konuşma 20,20 eğlenceli yayın 20,53 giınün akisleri, haberler 21,20 genc milletlerin zamanı 21,50 genclere hitabe, ulusal şarkılar ve yayın 23,05 hava, ha, berler, spor 23,35 EĞLENCELİ MUSİKİ VE DANS HAVALARI. BUDAPEŞTE: 18,35 PIYANO İLE MACAR MUSİKİSİ 18.55 konuşma 19,25 SALON ORKESTRASI 23.25 hava, gramofon 24,05 fransızca ve italyanca haberler 24,15 gramofon 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 18,05 gramofon 19,05 İTALYAN MUSİKİSİ 20,45 konferans 21.05 ORKESTRA KONSERI 21,50 ŞAN KONSERİ 2210 BÜYÜK KONSER 22,35 haberler, spor ve saire 22 50 BALALAYKA KONSERİ 23,30 gramofonla konser 23.50 fransızca ve almanca haberler 24 son haberler. LONDRA: 18.05 briç yayını 18,50 edebî yayın 19,05 cocukların zamanı 20,05 ORKES TRA KONSERI 21,05 haberler, hava ve saire 21,35 havadis 22,05 karışık yayın 23.05 ORKESTRA VE ŞAN KONSERİ 24,05 hava. haberler, spor ve saire 24.30 OR KESTRA KONSERİ 1,35 haberler ve saire 1,45 gramofon. PARİS [P.T.T.]: 18,05 konuşma, haberler, spor 18,35 ŞARKILAR 18,50 kıraat, gramofon, skeç 19.35 edebî yayın, konuşma, gramofon 20.35 haberler, hava, gramofon, turizm propagandası 22,05 beklenilmiyen prog ram 2235 RADYO REVÜSÜ 23.35 ODA MUSİKİSİ VE ŞAN KONSERİ 24,35 son haberler. ROMA: 18,20 ODA MUSİKİSİ 18,55 hava, kış haberleri 20.10 turizm propagandası, haberler ve saire 21.45 KARIŞIK MUSIKI 22,05 piyes 22.25 BÜYUK KONSER 24 05 haberler, hava 24,20 DANS MUSİKİSİ 24,35 Bari istasyonile birlikte DANS MU SIKİSİ, sonra hava. NOBETÇI ECZANELER KANUNDAN KAÇILMAZ GONUL YARAS sizi temin ederiz ki bu filimler Şaheserler şaheseri yanında SÖNÜK. KALACAKTlR. LİNÇ KANUNU Rejisör: FRITZ LANG KONYADA Yeni Kütübhane sahibi M. Naci Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitabları, kırtasiye, gazete ve mecmualarm tevzi yeridir. Cuma akşamından itibaren Bu akşam SÜMER sineması SHEARER ARD KADINLIĞIN SIRRI ve diğer zıldız Sinema âleminde unutulmaz bir sahife bırakğcak olan r YENİ ESERLER ^ İRENE DUNNE Bugün matinelerden itibaren 'I I Y I L D IZ Sinemasında f Bugün matinelerden itibaren ? N M ^ Hergün ilk seansta Denizler Perisi ve diğer seanslarda Miki Mavs, Foks Jurnal Yeni Türk Eminönü Halkevi tarafmdan her ay çı karümakta olan (Yeni Türk) ün 51 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: Ziyaeddin Fahri, H. Namık Orfeun, Nahid Sırrı, Agâh Sırrı Levend, M. Halid Bayrı, Raşid Gokdemir, Rıza Çavdarlı, Tahsin Baguoğlu, Meliha Avni Sözen gibi tanınmış imzaların yazıları vardır. Genclerle münevverleri" alâkadar eden yazıları toplamış bulunan bu mecmuayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. Deniz mecmuası Deniz mecmuasınm 21 inci sayısı çok mütekâmil bir halde intişar etmiştir. De niz seyahatleri, hikâyeleri ve tefcnik ba hislerile mündericatı pek zengindir. Tav siye olunur. Bu filmi bütün seyirciler, takdir nazarlarile seyredecekler ve candan alkışlayacaklardır. Yerlerin evvelden aldırılması, Telefon : 42851 J T Baş rollerde: BÜYÜK GALA Fransızca sözlü şaheseri olarak takdim ediyor. ROBERT TAYLOR MiLLî SİNEMADA RUSJAPON MUHAREBESİ Baş rollerde: DANIELLE DARRIEUX RUDOLF WOHLBRUK ilâveten : ÇiNGENELER GECESi Tamamen renkli müzik Dans ve şarkı filmi. Ayrıca: Paramount Jurnal dünya havadisleri. Nazarı dikkate : Bu akşam verilecek gala müsameresi için biletler ^ündüzden itibaren sinemam'Z gr'şelerinde tedarik edilebilinir. Telefon: 2.2962 Türkçe sözlü senenin en büyük filmi Benjamino Giglî'nin en son ve en güzel filmi tekrar tekrar gorülecek şaheser Halıhazırda Radyoda Operada ve Sinemada büyük muvaffakiyetler kazanan meşhur teror « s Bir Mayıs gecesi FERAH sinemada SAADETİM S E N S i N MUNiR NURETTİN KONSERI • Verlerinizi almakta acele ediniz • SAVOY Bu akşam saat 9 da 13 mart cumartesf T U R K SİNEMASINDA Bütün kadınlar onu istiyor. Üç kadın onun aşkı için mücadele ediyor. Birinci kadın ona kocasını o'ldürfmek istiyor. 2 nci kadın onun katil diye mahkumivetini istiyor. 3 üncüsü onu sevdiği için ondan kaçıyor. Hepsi onun aşkı için.. Müthiş bir facia Aşk, merak ve heyecan filmi, Rus muziği Balalaika. ilâveten ICkler dünya h l HANS ALBERS BRiGiTTE HORMEY KATE DORSCH OTEL 217
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle