19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET Kaç yaşında ı Igörünüyorsunuz? Tecrübe gösteriyorki { 1(fkadın arasında 7 si yaşlarından j daha ihtiyar| görünüyorlar. h 10 kadın '/> \8rasında 2 si f < kendi yaşla/ rında görü, 1 nüyorlar. \Yalmz 1 kadın j daha genç görünüyor. | Sebebini okuyunuz îhtiyarlamakla yaş meselesi mevzuubahis değildir. Belki cildinizdeki «Biocel» tabir edilen tabiî ve sıhhatli cevherin mevcudiyeti rol oynar. Cildleri Biocel cevherile zengin olan kadınlar 60 yaşlarında olsabile gene genç görüniirler. Cildiniz, Biocel cevherini kaybetmeğe başladığı vakit 25 yaşında olsanız bile ihtiyarlamış görünürsünüz. Kederler ve düşünceler Biocel'i kurutur. Bunun için cildinizi, genç hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edilen taze ve saf Biocel'le besleyiniz. Bu cevher, cildinizi kuvvetlendirmek ve gençleştirmek hassasına maliktir. Tabiî Bio cel ihtiyatınızı uyandıracak ve cildiniz buruşukluklar, çizgiler, siyah benler gibi ihtiyarlık alametlerinden kendi ken dine kurtaracak ve hakikî de vamh bir gençlik temin ede cektir. Halihazırda Biocel cevheri haiz yegâne bir cild unsunı vardır. O da penbe rengindeki Tokalon kremidir. Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz. Sabah da beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Şayani hayret bir netice ile karşılaşacpjcsı nız. 72 yaşındaki kadınlarda buruşukluklar zail olacak 50 yaşındaki kadınlar ancak 32 yaşında görülecek ve genç kızlar ise hiç görmedikleri cazib güzellikte bir tene malik olacaklardır. Muvaffakiyet muhakkak ve teminatlıdır. Tec rübe ediniz. Memnun kalacaksınız. Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanlarm mü şahedeleri, kendiliğinden gelen en kıymeti delil Ierdir: (Yüzümde ergenlik ve kiiçük delikler içerisinde bir takım sivilceler olduğundan iyi bir cilde malik değilim. Birçok kremler kullandıktan sonra nihayet Tokalonda karar kıldım.) D. S. No. 4. M... İzmir (Cildim çok arızalı ve sarktktt, bu hal, beni yaşımdan daha fazla gös termekte idi. îşte altı aydır Tokalon kullanıyorum. Memnuniyetle itiraf ederim ki bu müddet zarfında düzgün, beyaz ve taze bir cilde sahib ol • dum...) S. Caddesi, D.. Tüccarı Y. A. M. Eskişehir Bu mektubların asılları dosyalarımızda saklı dır. üyük Atlas Faik Sabri Duran 10 Mart 1937 I büyük paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde şimdiye kadar görülmedik nefasette ve müelli' finin nezareti altmda Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaasmda basılmıştır. I Büyük Atlasta lise talebesi kadar Yüksek mekteb talebesinin de bütün ihtiyaclarını karşılıyabilecek tafsilât vardır. 16 paftası Türkiyeye hasredilmiş oldugu gibi Avrupa hükumetlerinin ve beş kıt'anın her yerine aid tabiî, siyasî, beşerî, iktısadi ve cevvî haritaları cazib ve canh renklerle tersim edilmiştir. İlâve edilen endekste Atlasta geçen bütün cografî isimlerin coğrafi mevkileri gösterilmiştir. Yalnız mekteb talebesinin değil herkesin eli altında bulundurması lâzım gelen büyük Atİasın fiatı 3 liradır Hayat Ansiklopedisi, gencliğin fikir hazinesi, erkek ve kadının çabuk öğrenme vasıtası, talebenin en yeni malumatla temasıru temin eden zengin bir ktubhanedir. Mektebde iken derslerini daha geniş bilgi ile zenginleştirmek istiyen talebe içın bundan mükemmel bir kütübhane bulunamaz. Muallim için, okutacağı dersler hakkında fazla bilgi toplamak hususunda bundan daha kolay bir vasıta bulunamaz. Mektebden çıktıktan sonra da hayatta hergün karşüaştığımız yeni meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insanı birçok kitab karıştırmak ve yazı okumaktan kurtanr. Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zarurf eşyasmdan biridir. Radyonuz olmıyabilir, telefonunuz olmıyabilir, fakat sizi mazi, hal ve istikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en büyük bir ihtiyacını tatmin edememiş demektir. Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. Bütün cildleri çıkmıştır. On cildin fiatı 30 liradır. Elımizde mahdud miktarda tam takım vardır. Bu takımlar bittikten sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak mümkün değildir. Binaenaieyh Havat Ansiklopedisini tedarik için bugünkü fırsattan istifade ediniz ve şimdiden bir takım alınız. Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basılabilmesl uzun zamana bağhdır. £ ^ Anadoluda bulunan diş taB • ^^^ biblerine beraberinde götü 15 receği mallan satmak üzere 300 veya 500 lirası bulunan faal bir kimse aranıyor. îş kârlı ve devamlıdır. îst^nbuîda Mısırşarşısının yanmda Mafculyan hanında Diş Deposu Mehmed İbrahime müracaat. AN/İKLOPEDİ/İ HAYAT Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi hissedar heyeti umumiyesi 26 mart 1937 cuma günü saat onda Ankarada İş Bankasındaki hususî dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince lâakal yüz hisseye malik hissedarların hâmil oldukları hisse senedlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket merkezine, îş, Ziraat Bankalarma veya Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları rica olunur. Türkiye Şeker Fabrikaları R U Z N A M E: KANAAT KiTABEVi Cumhuriyet inşaat Türk Anonim Şirketinden: 1 Sirketin 1936 senesi muamelât ve hesabatı hakkında Meclisi İdare ve Murakıplar raporunun okunması, 2 1936 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesablannın tasdiki ve îdare Meclisinin ibrası. 3 1936 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında karar ittihazL 4 1937 senesi murakıplannm intihabı ve ücretlerinin takdiri. 5 İdare Meclisi azalarına verılecek hakkı huzurun tayini. Aşağıdaki işleri görüşüp konuşmak ve karara bağlamak için 30 mart 937 salı günü saat 16 da sirketin idare merkezi bulunan Ankarada Işıklar caddesi Saylavlar sokağındaki yazıhanesinde hissedarlar umumî heyetinin senelik alelâde toplantısı yapılacaktır. Şirket mukavelesinin 24 ve 26 nci maddelerine tevfikan umumî heyete girmek için asaleten veya vekâleten yirmi hisseye sahib hissedarlann hisselerini toplantı gününden on gün evveline kadar şir ket veznesine yazdırmalan ve karşılı gm da girme kâğıdlan almalan ilân olunur. Konuşulacak işler 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarmın okunması ve onaylanması, 2 1936 yılı hesabına aid bilânçonun onaylanması ve idare meclisinin tebriesi, 3 Murakıb seçimi, 4 Esas mukavelenin 12 nci maddesi mucibince eksiklik iti • barle açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmesi, 5 Murakıb ve idare meclisi üyelerinin ücretlerinin tayini, 6 Sirketin vaziyeti hazırasına göre hattı hareketinin tayini ve tesbiti. Türkîye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Fevkalâde Heyeti Umumiye Içtimaı: 2999 numaralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine konulması dolayısile Şirket esas nizamnamesinin 82 nci maddesinin tadili için Şirket umumî heyeti 26 mart 1937 cuma günü saat 11 de Ankarada îş Bankasındaki hususî dairesinde fevkalâde olarak toplanacaktır. En az yüz hisseye sahib olanların yukarıda yazılı tarihte içtima mahallinde bulunmalan rica olunur. RUZNAME: Esas mukavelenamenin 82 nci maddesinin tadili. Bütün dünyada tanınmış iyi cıns mallar imal eden Avrupalı bir Yazı makineleri fabrikası Umumî mümessil arıyor fabrika hesabına kemali ciddiyetle çalışabilecek faal bir Bu işi tanzim ve idare için büyük bir sermayeye malik birinci sınıf müesseselerın teklıfleri nazarı itibara alınır. Viyana nümunelık ler sergisınin devamınca bu babda görüşmek kabıldir. Teklıflerın Z. R. 2919 rümuzıle zirdeki adrese gönderilmesi. Rudolf Mosse A. G. Wien 1 Seilerstaette 2. Millî Reasiirans TDRK ANONİM ŞİRKET! Alâka Kat'î Şirketimizde tahsildar olan Hüseyin Genuhn 9 mart 937 tarihinde vazıfesine nıhayet verılmiş olduğundan kendisine hişbır nam ve hesaba para verümemesi ilân olunur. Haznedar Tuğla ve Kire mid Fabrikalan ve Kireç Ocaklan Li ıtHfced ştrketi. Emlâk ve Eytam Bankası İlânları | SATILIK ÇİFTLÎK ESAS NO. SI MEVKİİ VE NEV'İ DEPOZİTO 222 Küçükçekmecede içinde muhtelif binalan havi otuz altı tapu senedile mutasarrıf olduğumuz Alibey çiftliği. 4140 L. (Tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibince) Tafsilâtı yukarıda yazılı çiftlık, peşin para ile ve kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. İhalesi 26 mart 1937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda şubemizde yapılacaktH\ Istekhlerin şubemize müracaatle tafsilât ve bir lira mukabilinde birer şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklıf mektublarını o gün saat ona kadar şubemize vermeleri. «692» (1324) I SATILIK ÇİFTLİK ESAS NO. SI MEVKİİ VE NEV'Î DEPOZİTO 263 Küçükçekmece ve İspartakule civarında otuz bir tapu senedile mutasarrıf olduğumuz Tahtakale Çiftliği. 2700 L. (Tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibince) Tafsilâtı yukarıda yazılı çiftlik, peşin para ile ve kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. îhalesi 26 mart 1937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda şubemizde yapılacaktır. İsteklilerin şubemize müracaatle bir lira mukabilinde birer şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarını o gün saat ona kadar şubemize vermeleri. «693» (1325) Şirketimizin 1936 senesi alelâde his sedarlar umumî heyeti aşağıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar ittihaz etmek üzere 31 mart 1937 ÇARŞAMBA günü saat ON BİRDE Anka MADDE 82 Adi ihtivat akçesi ka rada Türkiye İş Bankası Genel MüdürMADDE 82 İhtivat akçesi para nunen muavven olan nisbet ve şe lüğü binasında toplanacaktır. olarak hıfzolunacak ve bu para İkkillerde muhafaza ve tenmive ediletısad Vekâletince kabul olunacak Şirket esas mukavelenamesi mucibincektir. Kanunen muavyen olan mikemin bir malî müesseseve tevdi oluce umumî heyete iştirak edecek olan tardan fazlası millî bir bankaya tevnacaktır. îhtivat akcesinin, her za hissedarlann hâmil bulunduklan hisse di olunacaktır. man parava değismesi kabil Devlet senedlerini veya bunu müsbit vesika * veya Türk Şirketleri esham ve tahFevkalâde ihtiyat akçesini îdare lan toplantıdan bir hafta evvel Anka vilâtı istira edılmek suretile de ten Meclisi, münasib göreceği şekil ve rada Türkiye îş Bankasına ve İstan miyesi caizdir. İhtivat akçesi ve a surette istimale salâhivettardır. Hatmortisman bedeli olarak avrılan meta bir hesab devresinin hasılatı his bulda Türkiye hanında şirket muamebalijnn balâda tayin olunan suretlerselere kâr tevziine kâfi gelmediği lât merkezine tevdi ederek mukabilin den birile istimalini İdare Meclisi tatakdirde fevkalâde ihtivat akcesinin de duhuliye kartlan almaları lâzımdır. vin eder. Fevkalâde ihtivat akçesi de bu hususta istimali caizdir. Fev Hissedarlann muayyen saat ve günde İdare Meclisi münasib göreceği sekil kalâde ihtiyat akçesi tedrici surette Ankarada bulunmalan ilân olunur. ve surette istimale salâhivettar, hatsermayenin itfası icin dahi kullanıta bir hesab devresinin hasılatı, hislabilir. selere kâr tevziine kâfi gelmediği takdirde fevkalâde ihtivat akcesinin 1 İdare meclisi raporunun okun • de bu hususta istimali caizdir. Fevması, kalâde ihtivat akçesi tedrici surette 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesabı • sermavenin itfası için dahi kullanılabilir nın okunması, 3 Murakıblar raporunun okunması, 4 Yukandaki maddelerde yazılı evrak ve vesaikm okunmasuu mütea Ankara istasyonunda eski şube binasmda yaptırılacak kalorifer tesisatı kıb bu hususta ve temettüün tevzii eksiltmesi: hakkında müzakere icrasile karar ittiAnkarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı, kapalı zarf hazı ve idare meclisi azasile murakıb usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. ann ve müdürler heyetinin ibrası, 1 Bu işin keşif bedeli «5108.30» liradır. 5 Şirket esas mukavelenamesinin 2 İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı Ankarada DevÎ4 üncü maddesi mucibince müddetleri let Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci İşletme Komisyon Reisliğinden parasız olarak alabilirler. biten idare meclisi azalarının yerine 3 Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada Devlet »"enilerinin seçilmesi, Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesinde toplanacak Merkez 6 Murakıb seçimi, Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 7 îdare meclisi azasının gerek ken4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni günde saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş ol ü namlanna gerek başka şirketlerin maları lâzımdır. dare meclisi azası veya müdürü sıfatiA 2490 sayılı kanun ahkâmma uygun olmak üzere 383.12 liralık mue şirketimizle muamele yapabilmele vakat teminat. ine müsaade itası, B Kanunun tayin ettiği vesikalar. 8 îdare meclisile murakıblann 1937 C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. 5 Teklif mektublan ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabi senesi hakkı huzur ve tahsisatının tes linde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mek biti. tublarmm taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Dr. Ihsan Sami Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollan Yol Dairesine T IF O A Ş ISI müracaat etmelidirler. «539» (1335) Tifo ve paratifo hastalıklarına tutulmamak için tesiri kat'i, muafiMuhammen bedeli «475129,70» lira olan 50 bin ton Kriple Alman maden yeti pek emin taze aşıdır. Her eckömürü 26/4/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada zanede bulunnr. Kutusu 45 kurustur İdare binasmda satm almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «22755.19» liralık muvakkat teminatla kanuZayi Hukuk Fakültesinden aldığım nun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı hüviyet varakamı kaybetttm. Yenisini nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve teklacağımdan hükmü yoktur. liflerini ayni gün ve saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 4767 Kâni Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde şatılmak tadır. (1348) ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Görüşülecek işler Devlet Demiryollan İşlelme Umum Miidürliiğünden ı OPERATÖR Dr. Cemil Şerif Baydur Cerrahî hastalıklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısmda Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Telefon 23289 MAZON MEYVA TUZU atih sulh üçüncü hukuk hâkimliğinden : Mevduat ıçın elverışlı şartlar Para plasmaııı için öğütler Kıralık Kasalar Bütün gün arasız açıktır BASURA HEDENSA 1NKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİKL1K ve YANMALARINI giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ Içilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat Mahkememizce terekesine vazıyed edilen bakkal İsmailin Kocamustafapa ada Alifakıh mahallesinde ve caddesinde 36 sayılı bakkal dükkânile üzerindeki oda 12/3/937 cuma günü saat 15 te kiraya verileceğinden talıb olanların mezkur gün ve saatte mahallinde hazır lUİunmalan ilân olunur. (30870) Bütün dünyamn en müessir ilâcıdır. Ameliyatsız memeleri mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle