09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BKS ANKARA Beynelmilel kömUr sergisi . . t  c n jfll S3yi! 4oU4 umhuri cagı temsil edemi yeceği Âli komiser liğe bildirildiği gibi Fransız Hariciye Nezaretine ve Milletler Cemiyetine de telgraflarla protesto mazbatalarile müracaatler vaki olmuş tur. Gene Hatay A levileri Hasan Cebbarenin maruf bir Alevî düşmanı ol duğunu ve bu ada mı istemediklerini Milletler Cemiyeti ne protesto telgraf Jarile bildirmişjer dir. İSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mekfrıb adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: fstanbul, No 248 P K Ifi y8rŞ8IHD3 İU Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrfı heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 piyasaya ^ g j d ı j j kanunl ev [ safı bjaız <^$ıl< 12a kendin 1 den ^usmâr%ei ;i ve metaneti garaati jter i mab şall | den m a ^ u l J$M! bayraklarını kullanmaK* C r Turk İçin millî bir ^agpedir. Fiatlar rekabet katmr^etmiyecek derecede ucuzdur. Toptan ve perakende slparis kabul edilir. Adres: İstanbul, Divanyolu Türbe karşısı 135 Türk Bayrağı İmalâtevi v telefon: 23026. J Türk b a ^ M îjfrıalâtevinin lürkiye Sııriye hııdudıında Atatürk Ankaraya avdet etti çele teşkilâlı yapılıyor Top yekun Harb tehlikesi ütün dünya, muazzam bir silâh fabrikası halini aldı. Norveç, gibi, askerhk müddetinin 72 günden 84 güne çıkarılmasmı, mühim bir mesele haline koyan hakikî sulhperver memleketler haric olmak üzere, büyük küçük birçok milletler, tepeden tırnağa, yediden yetmişe kadar silâhlanıyorlar. General Ludendorffun «Top yekun fıarb» ine doğru gittiğimize hiç şüphe yoktur. Fakat biz, burada «top yekun harb» derken Ludendorff gibi millet ölçüsile değıl; dünya ölçüsile konuşuyoruz. Filvaki, Ludendorff, «Top yekun harb» îsmini taşıyan eserjnde, bundan sonraki harblerin, iki muharib devletin yalnız ordulan arasında değil; bütün millî kuvvetleri arasında cereyan edeceğini, iki tarafta da milletin her ferdinin muharib olacağım, artık cephe ve cephe gerisi kalmıyacağmı söylüyordu. Bizim söylemek istediğimiz «top yekun harb» ise hemen hemen bütün dünyayı ateşe yakacak, başka bir «top yekun harb» olacaktır; kelimenin tam manasile bir «top yekun harb»... Böyle düşünmekte de hakkımız vardır, çünkü, bu sılâhlanma yanşı, elbette sulh için, sulha hizmet için yapılmamaktadır. Cepanelıklere yığılan barut tınazlarmı ateşe vermek içm, bir kıvılcım kâfi gelecektir. Medeniyet tarihinde, hiçbir zaman bu kadar silâhlanıldıgı görülmemiştir. Büyük Harb* takaddüm eden senelerdeki harb hazırlıklan, bugünkünlerin yanında çocuk oyuncağmdan ibaret kalır. Devletler arasında, en sulhperver geçinen îngilterenin 191314 harb bütçesinde, 77 milyon îngiliz liralık tahsisat vardı. 193637 bütçesindeki askerî masraflar îse 188 milyon İngiliz lirasına çıkmıştır. 1937 den 1942 ye kadar da, İngiltere her yıl, millî müdafaa masrafları için, 300 milyon îngiliz lirası harcıyacaktır. Bu arada, şunu da hatırlatalım ki bugünkü îngiliz donanması umumî tonaj itıbarile 1914 tekinden hayli zayıftır. Çünkü, deniz silâhlarmı tahdid eden konferanslar, 1932 den 1936 ya kadar, Amenka, Japonya, Fransa, îtalya gibi İngilterenin de deniz kuvvetlerini azaltmıştı. 1937 ıse karada ve havada olduğu gibi, denizde de müthiş bir silâhlanma yanşmın başlangıcı olmuşrur. Türkiye aleyhinde gülünç propagandalar Mahud Hasan Cebbarenin beyanatı Hatayda nefretle karşılandı. Ve Milletler Cemiyetîne protesto edildi. Cenevre müzakereleri devam ediyor Hama 9 ( H u susî) Suriyenin Türkiye hududu üzerinde yer yer çete ı teşkilâtına devam olunmaktadır. Suriyedeki Türkler aley , hine tedhiş hareketi çetelerle temin e ' dilmek istendiği gibi diğer taraftan da Türklerin minarelerde otomobil korne leri çaldıklan pro paganda vasıtası olarak kullanılmak tadır. vapurdan çüctıktan sonra ve trene gıd erlerken.. '•: ' , W YT\ #••;. * * Romanya Hariciye Nazırı salı günü şehrimize geliyor Antonesco Ankarada üç gün kalacak Ulu Önderin hareketi Reisicumhurumuz dün öğleden sonra şehrimizden tezahürat arasında ayrıldı Büyük Önder Atatürk dün öğleden sonra saat üçü yirmi geçe hususî trenlerile şehrimizden Ankaraya hareket bu yurmuştur. Atatürk refakatlerinde hemşireleri Bayan Makbule, Istanbul Valısi ve maiyetleri bulunduğu halde Akayın Heybeliada vapurile Haydarpaşa nhtımma muvasalat eüniş, ve alkışlarla karşılanmıştır. BayTaklarla süslenmiş gann etrafında kalabalık bfr halk kütlesi birîkmişti. Cumhurreisi, vapurdan çıkmca halk «Var ol!.» diye bağırmış ve Büyük Onderi uzun müddet alkışlamıştır. Atatürk teşyie gelenlerin ellerini sıkarak veda ettikten sonra trene binmiş ve hususî katar derhal hareket etmiştir. Cumhurreisimizi teşyi edenler arasında lArkası Sa. 3 sütun 5 te] Romanya Hariciye Nazın Antonesco önümüzdeki salı günü RomanyV^vapu rile şehrimize gelerek akşam ekspresine raptedilecek hususî bir vagonla Ankaraya hareket edecektir. Dost ve mütteBu delice propa fik memleketin Hariciye Nazın üç gün ganda herkesi ancak Mahud Hasan Cebbare Ankarada kalarak cumartesi sabahı îsgüldürmektedir. tanbula dönecek ve öğleden sonra KösHatayda nefret Demirgömlekliler dayak yddiler tenceye hareket eden Romanya vapu Antakya (Hususî muhabirimizden) rile memleketine dönecektir. Haleb 9 (Hususî) Sancak maliye Hataya nümayiş yapmak için gelen müdürü Hasan Cebbarenin îstanbul gaRomanya Başvekilinin daha sonra 200,000 Hatayli Ankarayı ziyaret edeceği anlaşümıştır. zetelerine vuku bulan beyanatı Hatay Demirgömlekliler, halkı arasında garib bir his ve nefretle Türkün vaziyet almalan üzerine cesaret[Arkası Sa. 7 sutun 4 te] karşılanmıştır. Hasan Cebbarenin San Vali Hüseyîn Cahid davası hararetli bir safhada Muhakemeye dün Izmitte devam edildi, Valinin vekilile Hüseyin Cahid arasında şiddetli münakaşalar oldu Saffet Arıkan Istanbulda bütün irfan müesseselerini gözden gecirecek, mekteblerde kitab İngilterenin silâhlanması meselesi kat'î bir şekle bağlanıyor Italyanın kendisine karşı Evvelki gün şehrimize gelen Maarif Vekili Saffet Ankan dün öğleye kadar itimadını sarsmıs Park otelde Talim ve Terbiye Heyeti reisi Ihsanla birlikte çalışmıştır. Öğle üzeri Parkotelde Vekilin nezdinde bir toplantı olmuş ve bu toplantıda Maarif erkânı hazır bulunmuştur. Saffet Ankan Park otelden saat on beşe doğru ayrılmış ve Dolmabahçe sarayına gitmiştir. Vekil bundan sonra Atatürkün teşyiinde bulunmuş ve Kadıköyde bulunan ailesi nezdine gitmiştir. Mussolini Trablusa hareket etti Maarif Vekili geniş tetkikler yapıyor tzmit 9 (Telefonla) Muharrir Hüseyin Cahid Yalçın tarafmdan ls tanbul Valisile bazı istanbul gazeteleri aleyhine açılan hakaret davasına bugün de devam edildi. Mahkeme salonu çok kalabalıktı. Vali Muhiddın Üstündağuı vekili eski Icra reisi Ahmed Refik, avukat Hâmid, Son Posta gaz«tesinin vekili Esad, Akşam gazetesi neşriyat müdürü Enis Tahsin ve Hüseyin Cahid mahke .Yukarıda îngiltereyi misal getirmekle, mede hazır bulunuyorlardı. ABID1N DAVER Vali Muhiddin Ustündağın, Hüseyin [Arkası Sa. 7 sutun 3 <el ahidle Akşam gazetesi aleyhine açtığı mukabil hakaret davası evrakı diğer da va ile alâkalı görüldüğünden dosyası buraya gönderilmişti. 3 üncüde : Bir tetkik Hüseyin Cahid: Profesor M. Şekib Tunc 5 incide : Anadoluda san'at tetkikleri « Bu davanın bana taalluku yok tur. Binaenaleyh bu davanın hikmeti vüMımar Sedad Çetintaş 6 ncıda : Spor cudü de yoktur. Çünkü Akşam gazetesinde «Biriken para» başlıklı yazı namı Vekilin beyanatı Huseyın Cahıd Vali Muhiddın Ustundağ Maarif Vekilimk dün akşamüzeri Parkotelde kendisile görüşen bir muharrimizin muhtelif suallerine şu cevablan vermiştir: « Burada bulundugum müddetçe Üniversite işlenle de meşgul olacağım. [Arkası Sa. 5 sütun 4 te] Maarıf Vekili Saffet Ankan IÇ SAHIFELERDE Türkkuşu filosu dün İzmirden geldi müstearla yazılmıştır. Bunun mes'uliyeti Duçe amıral kıyafetıle varsa matbuat kanunun 27 nci maddesi Roma 9 (A.A.) Büyük faşist mecmucibince gazetenin sahib ve neşriyat lisi, geçen haftanm bidayetindenberi dörmüdürüne aiddir» dedi. düncü defa olarak Venedık sarayında Enis Tahsin de; iki dava arasında ra dün saat 22 de toplanmıştır. Bu toplantı, bıta olmadığını söyledi ve Akşam gaze Achille Starace'nin faşist partisinin faa [Arkası Sa. 4 sütun 4 tei liyeti hakkmdaki raporuna tahsis edil miştir. Bu rapora göre partinin azaları «mücadele müfrezeleri» nde 2,000,000 dan fazla, üniversite gruplaruıda 75,000 den fazla, genclik teşkilâtmda 1,270,000 [Arkası Sa. 7 sütun 2 de] Ihtilâlcilerin büyük taarruzu devam ediyor Eski Ispanya Kralına oğlu lehine tahtından feragat etmesi için müracaat edildi Filistin müftisi Kral ilân edilmek için çalışıyor Arab kaynakla nna atfen Kudüs ten verilen bir habere göre, Arab propagandasmı jdare etaıek üzere birkaç aydanberi Londra da bulunan heyet Kudüs Müftisi Cemal el Hüseyninin Filistin Krah ilân Eski Ispanya Kralınm lehine tahtmdan feragat etmesi istenen itynci oğlu Prens edilmesi lehinde te Mufti Cemal Don Juan zevcesi İtalyan prensesile beraber el Huseyni şebbüslerde bulun muştur. Arab davasına muzahir olarak cephe üzerinde 12 kiloânetro kadar ilerbellenen bazı îngiliz ricalıle yapılan mülemişlerdir. zakeratta, Filistin meselesinın yegâne hal Resmi tSbliğ çaresinin, Filistinde bir Arab kralhğı Salamanca 9 (A*A!) Karargâhı vücude getirilip Kudüs Müftisinin de Salamanca 9 (A.A.) Asi kıt'ala umuminin teblıği: [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] n, Madridin §imali şarkisinde geniş bir İArkaşı Sa. 7 sütun 1 de] Türkiyeden de İspanyaya gönüllü gidemiyecek Turkku§u plânor ve para§utçulerinm İzmırde ve Istanbulda yaptiklan göstenlerden muhtelıf intıbalar (Yazısı altıncı sahifemizdedir)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle