16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYEÎ 10 Mart 1937 çahpr dersi îai'ilıe karışîı Eskiden çalgı çalmasını bılmıyen kızlar koca bulamazlardı. Meselâ î bır kıztn pıyano çalması altın para zamanmda aüesine 4500 lıraya malolurdu. Halbuki şımdi hassas, ve sonderece tekâmül etmiş radyolar sayesinde genç kızlar çalgı çalmak külfetınden kurtuldular Erkekler Ise güzel bir radyo* nun keyfini bayanlanmrtj pıyanıstliğinetercıh edıyorlar. Şu halde Radyonun tekâmülü her iki tarafı da.memnun bırakmış oldu. Yalmz Radyo deyip geçmeyin; daıma R. C^A» R a d y o s u n u lercıh edTna Musiki ihtiyacınızı yalmr.J ama yalnız' R, C» A* tatmirî edebilir» Ayda 12 liratık küçük bir taksitle hakikî bir R. C. A. Radyosuna sahip o l a b il i r s i n i z> 1 'â BOURL BIRADERLERVE HAYATMIZ O . T . T . A . Ş . ISTIKLAL CAOOESI •*#• * İ5TANBUL»ANKARA* iZ/* IÇIN ELTEMDIR HEYECAHLI Antalya Valiliğînden: 1 Antalya Vilâyetinin Akseki Manavgat yolunda 1551 metrelik kısımda yapılacak olan 15986 liralık tesviyei türabiye işi 20/3/1937 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Teklif mektublannın saat on bire kadar Vilâyet makamına veril miş olması lâzımdır. 3 Muvakkat teminat 1199 liradır. Talib olanların keşifnamelerini Antalya ve İstanbul Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. (1160) çalışmanız , arkadaşınız^olarv'sâatTJtamjâyarı it JıdırVJşte^bu^presiziyon Revue saat / lerinir» başlıca^kalitesidir» Başlıca'saatcılarda bulunur» Istonbul.'Bahçe Kapı, Ta» HaA NÖ? Tel. ı 21354 OAHA.DAKİK, FİTATIlDAHA REVUE UCUZ İnhisarlar İstanbul Başmüdürlügünden: Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz değirmenınde sıhhî ve fennî bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yanmşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da «50» şer kiloluk içi kâğıd kaplı çuvallar içinde satışa çıkanlmıştır. Sofra tuzları «64» ve «128» er paketi ha\i sandıklara konarak ambalâjlanmıştır. Paketli sofra tuzlarrnın beher kilosu Kabataş ambannda «9,50» ve mutfak tuzlannın beher kilosu «5,25» kuruş fiatla satılacaktır. Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya çuval bedeli aranmıyacaktır. Tuz satıcılannın înhisarlar tstanbul Başmüdürlüğü Merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilân olunur. (1184) 4 A$I P I J\[ ^ DÛŞMEZ TAKSiM ABiDE KARŞISINDA BU AKŞAM BELVÜ salonunda BUrhan Necati Tokyay müşterek BÜRHAN ve tanburi SELAHATTİN Konseri Klâsik eserler ve Aiemşümul gazeller ıN'ier taıatından Halk türküleri ve millî oyunlar, değerli musiki san'atkârlarının varlıkları, Malatyah Tanburi Fahrİ'oin halk şarkıları. 'ın bizzat okuyucağı eserlerini III d e dinleyeceksiniz. Tel. 4909i Maliye Vekâletinden: 1/6/1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı evvelce ilân edılmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşlukların 1 kânunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasınm takarrür etmiş olduğu ilân olunur. «443» (1108) İstanbul Umum Fırıncılar Cemiyetinden: Esnaf Cemiyetleri talimatnamesinin beşinci maddesine uyularak birinci çalışma yılını bitiren idare heyetinin nısfı intihabla tebdil edilecektir. 17/3/ 937 çarşamba günü saat ondan on altıya kadar Galatada Havyar hnındaki Cemiyet Merkezinde yapılacak seçime cemiyet mensublarının gelerek iştirakleri bildirilir. BOZ KURT TIRAŞ BIÇAKLARI Tam teminatlı bir bıçak olmakla beraber ambalajı da güzel yurdumuzu gösteren bir haritasıdır. DAİMON fenerleri Meraklılarma Müjde: 200 ilâ 600 metre ışık veren Memleketimizin bütün kasaba ve şehirlerinde satılmaktadır. KANZUK SAÇ EKSİRİ D Ai MO N fenerleri gelmiştir. iyi ışık almak için yalnız ile Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilânı Çanakkale Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: Çanakkale Vilâyetinde Gelibolu Keşan yolu üzerinde (22,800) lira keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 15/3/1937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (114) kuruş bedel mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği gibı istiyenler bu şaıtnameleri Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği ve İstanbul Nafıa Müdurluğüne müracaat ederek görebilırler. Eksıltmeve girebilmek için taliblerin (1710) liralık muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İsteklilerin teklif mektubîarını 15/3/1937 pazartesi günü saat 14 e kadar Komısyon Reislığine mak buz mukabilinde vermeleri muktezidir. (974) KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili yetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Koknsu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. DAİMON Pillr~ kullanmız v e h e r y e r d e m a r k a s m a dikkat : DAİMON Ampullarını D A İ M O N ediniz. îngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle