12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Mart 1937 CUMHURİYET Ihtilâlcilerin büyük taarruzu devam ediyor Eski Ispanya Kralına oğlu lehine tahtmdan feragat etmesi için müracaat edildi Yunan Krah ] Kadıköy hâdisesi Giridde halktan büyük hüsnü kabul gördü Elmniyet Müdürlüğü bir tavzih neşretti Istanbul torsası kapanış fiatleri 9 3 1937 PARALAR 1 8terttn Abş 61t 123. Ut 1«L »0. 18. 18 :66. GÜNÜN BULMACASI 1 l 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Atina 9 (Hustısî) Gazeteler Girid Emniyet direktörlüğünden: 1 Dolar 4 Dort beş gün evvel Kadıköyde Yeldeğir 20 Fransa ft. 1İV ahalisinin Krala ve Başvekile karşı gös 20 Llret 136. 5 meninde zuhur eden yangın münasebetile terdikleri fevkalâde hararetH hüsnükabu bazı gazetelerde görulen heyecanlı neşri 20 BeJcika Pr 6 18. lün teferruarile doludur. Hanya beledi yatın herkeste bıraktığı yanlış tesirleri or 20 Drahml £65. 7 tadan fcaldırmak ve haklkati bildirmek için 20 İsvlcre Fr. IBaştaraft 1 ind sahifede] I yetince 20 şubat 1937 tarihinde verîlmiş yesinin şerefine verdiği ziyafette belediye 23. ao. bu hâdlseyi anlatmağı faydalı gordüm. 20 Leva 1 Florln 63. 66, 8 Asturies cephesinde, düşman, Escap olan kararm o gündenberi tatkik edil reisi, Krala çok san'atkârane işlenmiş bir Vak'a kısaca şudur: 3/3/937 tarihinde Ka20 Cek kronu 76. 70, lero San Raque ve Santollano mmtaka mesine başlanıldığı haber alınmıştır. Girid bıçağı hediye etmiş ve bunu «vata dıköyde Yeldeğirmeninde eskiden Paris 9 33. 1 Avusturva SL ^>. i lannda müteaddid hücumlarda bulun 36. 1 Mark nm ihtiyacı olduğu zaman Giridin Yunan sokağı denilen Ayrılıkçeşme sokağında 26ı 10 Kararnamenin metni i tren yolu üzerinde bir evde kasden yangm 1 Zloti *X aa. muştur. Ankara 9 (Telefonla) Memleketi devletine en iyi istihsal hizmetinde bulu çıkarüdığı haber alındı. Alâkadarlar tara1 Pencrfl A. Soldan sağa: 11B0 11.60 Siguenza cephesinde, düşman mukave mizden İspanyaya gönüllü gönderilme nacağım ve yiğit muhabirler çtkaracağmı mdan hemen mahallinde yapılan tahki 20 Lev 1 Budanın diğer Ismi. 2 Bir peygarrw 20 Dinar *6. 6*. metini kırdık ve Almadranes Alaminos hatırlamanız için bir hatıra olarak kabul katta yirmi senedenberi ayni mahallede ber, muvaf akat. 3 Yenecek tatlı birşey, ek« Ruble sinin men'i hakkında Vekiller Heyeti seriya unutkan olurlar. 4 Mükemmel, hattı iizerindeki düşman mevzilerini işgal dO. ediniz» demiştir. Belediye reisi bundan ve ayni evde oturan ve başlarında erkek 1 Isveç kuronıı te. nin kabui ettiği kararnamenm metni eri olmıyan bir Enneni ailesinin ötedenhayvanlarda bir nevi. 5 Nota, eski Mısır1087. 1038 1 Türk altanı ettik. sonra Krah umumî sulhun ve Yunan mil beri komşularile olan geçimsizliğinden dolılarda büyük bir mabud. 6 Bir fikrin ak^ =247. ^6. 1 Banknor Os B. şudur: Guadalajara'nın şimalî garfcisînde Basini söyleme, masdar edatı. 7 Bazı şeyleti arastndaki banşra tesisine bir remiz o ayı ruhî hallerinin ve hususî hayatlarının «Ispanya üıtilâlinin el'an devam et ÇEKLER leri görmeğe mâni olan ev eşyasmdan bi< siles cephesinde, Castejon de Henuces larak telâkki etmekte olduklannı da ilâ fena bir tezahürii olarak içlerinden birinin mekte olması, sulhun halen mevcud ri. 8 Lâkin. 9 Uykudaki sinema, maddi< cehalet ve fazla asabiyeti neticesi tapusu Satıa AU» Usmiraboeuns ve Mandrayona mevki ve etmiştir. si ne ise amma manevisi güç temizlemr. kendi üzerinde olan bu eve ateş vererek Londra tehlikeden korunması emelile İspanya614, 614 lerini ele geçirdik. 10 Merkez, işlerde yol gösterici esaslar. Atina 9 (Hususî) Kral 3e Başve yakmakla beraber kendlsi de evin içinde Nev Yok Ü.Î947 '.7935 ya gönüllü asker gönderilmesine mâni Yukarıdan aşağıya: Kuvvetli topçu istihzaratından sonra, olmak için azasından bulunduğumuz îs kil Metaksasm, Venizelosuo mezannı öldürüldüğü meydana çıkarıldı. Bu suret Paria 17.442i 17.4325 e bir aile felâketinden başka bir mahiyeti Milâno 16,135 1 Ismarlanan şey, fransızcada «sokak>» 15.1010 Jarama cephesindeki mevzilcrimizi ileri panya işlerine ademi müdahale kontrol ziyaret etmeleri Girklde ve burada çok oünadığı açıkça görülen bu yangınon sebeb Brüksel 4.7125 4.7125 2 Sülâledeki kibarlık, tezyinat. 3 Para 917 8917 götürmeğe muvaffak olduk. doîabı, siclm. 4 Hacıların vakfeye durkomitesinin de kararlan neticesinde iyi bir intıba bırakmıştır. Estia gazetesi ve sureti vukuu yukarıda bildirdiğim veç Atina Ö.4850 a.4857 hüe Üsküdar Adliyesüe birlikte tesbit e Cenevre duklan yer. 5 Iran dllinde «dinlenme», Espiel mıntakasında da birkaç kilo devletlerce teşriî ve idarî yeniden bazı bu hâdisenm Yunan milletini ikiye ayıran 64.6575 64.6575 dilerek raporlan ayni günde aid olduğu Sofva bir emir. 6 Fiillere gelen bir sual edatı, U4a'5 1.4525 metro ilerledik. Amsterdaın tedbirler alınmasını icab ettirdiği ve e zâıniyetin ortadan kalktığma ve banşm makamlara arzedildi. Esası böyle olan bu yemek levazımatı. 7 Boyun fazlalaşması, Prae 22.8013 22.8013 Madrid tekrar bombardıman edildi sasen hükumetin müsaadesini almadık tamam olduğuna delil bolunduğunu ya hâdisede resmî tahMkat sonunu öğrenmeilbay. 8 Feryad, yas. 9 Büyük Hâkan, 4.Ü2Ö 4,2425 Vivana den kendi muhbirlerinin bildirişlerine müs Madrlrt Fransız alîabesinde bir harfin okunuşu. 1011.4820 11.4S48 Madrid 9 (A.A.) Asi topçu kuv ça yabancı devletlerin askerlik hizme zıyor. ^ teniden bazı gazetelein yaptıkları asılsız Berlin Fransızca «dost>, Fransız tarihinde meşL'772 1.^768 tine girenlerle memleketimizde asker vetleri, dün hükumet merkezini bombar 4.1866 4.1856 ve yanlış neşriyat halkın haklı olarak te Varsova hur blr sülâle. dıman etmişlerdir. Ü ç kişi yaralanmış yazan yerli ve yabancılara karşı kanun4.8975 4.3975 Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli âş ve endişesini mucib oldu. Hulâsa bilin Budaoeste 108.7 J5 106.795 miyerek fena bir iş yapıldı. Hakikî vaziye Bükrea br. Bilhassa Restro mahallesinde hasarat lanmızda müeyyedeler buhmduğu ci 34.69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34.69 tin billnmesi için bu tebliğin aynen yazü Belerad hetle aşağıda yazılı hususlann t a t b ü mühimdir. •3.7925 Yokohama 2.79^5 masını rica ederim. Moskova 24.375 24.375 ve ilânı İcra Vekilleri Heyetince 20 şuY AİR I İ G İ E İ C E Oviedoda çarptşmalar CTJMHÜKİYET Hâdisenin bu şekilde Stokhotm 3.1L87 3.1587 bat 1937 tarihinde kabul edilmiştir: YİU [Baçmakaleden devam] cereyan ettiğini daha ilk gün «CumhuriGijon 9 (A.A.) Milisler OviedoE S HAM 1 İspanyada cereyan etmekte olan yalmz Ingilterenin silâhlandığını, öteki yet> karüerlne haber vermişti. Emniyet H I İRİBİKİBİLİA nun içinde ilerlemeğe devam etmekte L muharebeye ne bir tarafa, ne de diğer devletlerin seyirci kaldıklarmı söylemek müdürumü2ün bu izahını efkân umumi AçüiB Kapamş dirler. Dünkü şiddetli çarpışmalar neti KİUİZİU CİUİK yeyi teskine medar olacak katl ve resml Anadolu çm, % IAİF tarafa yardım etmek üzere vatandaş istemiyonız. Büyük devletlerin hepsi, or bir vesüa olarak neşrediyoru?:. cesinde Asturie'li madenciler tekrar bir 60 peşin 22.40 32.50 R AİH • İBİAİŞİBİK lanmızın iştiraki caiz olamıyacağı gibi tancalarm ve küçüklerin de ekserisi, en 14.60 1460 Aslan çlmento kaç ev zaptetmişlerdir. Türkiyede gerek yerli ve gerekse ya RİA P • İNİB YİB Y Asiler Oviedo'ya hâkim olan *e mi bancılann bu maksadla asker yazmaları büyük gayretlerini harb hazırltklanna İ S T İ K BAZLA B K A YİAİKİBİDİEİVİE hasretmişlerdir. Hele, Almanya, İtalya, lislerin ellerinde bulunan Verruga sırt memnu bulunduğu, Z Kapaotu* AÇ1Ü9 NİBİMİA lanna taarruz etmişlerse de zayiat Te 2 Bu memnuiyete rağmen gidenler Japonya, Sovyet Rusya, Fransa hatta Türk borcu I peşin 19 90 19 90 A L E B İŞ rerek ricat ehnişlerdir. olursa haklannda kanunlarımız ahkâ Amerika gibi diğer büyük devletler de, > I vadell 19.90 19.80 IBaştaraft 1 ind sahifede'i » 10 > > n oesin 19.55 19.40 yann su gibi, kan dökmek için bugün su lerî kınlmış ve Lâzkiyeye gitmişlerdir. İ E Rİİ L§İE N, mımn tatbik edileceği, Eski lspanya Kralına • > > n . vadel 19.55 19.55 3 Halkç'a malum olmak üzere key gibi para döküyorlar. 99. ' yapılan müracaat Lâzkiyede bir nümayiş yapmak istiyen Ersraoı 99, Dünya, aşağı yukan iki karargâha bu serserilerle Türklük aleyhinde nüma Sıvas . Erzurum I 96. 9ö, Paris 9 (A.A.) Buranın kraîiyet fiyetin Resmî Gazete ile ilân edilmesi, 3 95. 95 4 Zabıtaca bu hususta lâzım gelen aynlmiş gibidir: Bir tarafta otoriter dev yişe tahammül edemiyen halk çarpışmış, SıvasErzurum 73 50 73.50 taraftan olan mahfillerinde söylendiğine % 2 Hazlne letler, diğer tarafta demokrat devletler. göre, kraîiyet taraftan olan bazı nüfuzlu tekayyüdatm icrası, neticede sekiz kişi ölmüş ve otuz kişi yaTAH VİLÂT şahsiyetler eski Ispanya Krah Alp 5 Bu babda diğer devletlere ve ts Fakat, karşı karşıya cephe almış olan .alanmıştır. Halktan fena halde dayak Kapanifl Açülfl phonse'a müracaat ederek oğln Asturie panya işlerine ve İspanya işlerine ade devletleri otoriter ve demokrat diye ikiye yiyen bu serseriler de Şama ve Halebe Anadolu I oe. 89.50 39.İ.0 39.50 B9.»0 Prensi Don Juan lehinde tahttan feragat mi müdahale kontrol komitesine tebli ayırmaktan ziyade tok devletlerle aç, da kaçmağa mecbur olmuşlard>r. Anadolu I vadell ğat yapılması.> ha doğrusu aç olduklannı iddia eden 39,50 39.50 > n oe. etmesini istemişlerdir. Bu mahfiller, eski Ötedenberi Sancakta tahrikât yapan 39,80 > n vadell 39.60 gondertlen Italyanlar devletler diye ikiye ayrnnak daha doğru Suphi Berekât ve mal müdürü Sadık ta 42.50 42.Ö0 Kralm oğlu lehinde tahttan feragat et tspanyaya % mü. vadell Dün şehrimize gelen Daily Telgraph olur. Tabiî, bu taksim büyükler içindir; Halebe firar etmişlerdir. Sancak Türk mesinin İspanyada saltanatın avdetini kolaylaştıracağım iddia eylemektedirler. gazetesinin Cebelüttank muhabiri ya ortancalarla küçükler de büyüklerin etra leri yapılan bütün tahrikâta rağmen yek Ticaret ve Zahire Borsasında fında mecburî birer peyk olmuşlardır. zıyor: Kara kontrola tedricen vücud bir kütle halinde tam bir vekar içindünkü muameleler Işin garabeti şuradadır ki iki taraf ta, Salı günü meçhul bir nakliye gemi tatbik edilecek de sükunetlerini muhafaza etmektedirler. sinden Cadiz'e 2500 yeni İtalyan askeri silâhlanma yanşmm mes'uliyetini, karşıFİATLAR Londra 9 (A.A.) Kara kontro Frannzlar 64 Vataniyi tevkif ettiler Aşagı Yukan Cinsl ihraç edildiği mevsuk bir membadan dakine yüklemeğe çaljşmaktadır. Bu da lunun tedricen tatbik edileceği haber veK. P. K. P . Şam 9 (Hususî) Geçen ay H a haber almmıştır. dünya ve daha doğrusu kendi efkân n6 10 6 15 Buğday yumuşak rilmektedir. Evvelâ başhca memurlar taîtalyanlar, ecnebi alayı kıyafetinde o mumiyelerini meşru brr müdafaa harbine lebde Vatanilerin faşist teşkilâtı olan Buğday sert 6 16 yin edilecek ve bu memurlar, işlerine baş lup her askerin bir çüt yedek ayakka demirgömleklilerle Fransız zabitleri ara Arpa 4 26 4 30 hazırlandıklanna ikna içindir. lıyacaklardır. 4 25 4 27 1/2 bısı bulunuyordu. sında vuku bulan musademe neticesinde Cavdar Bu y&ıcı silâhlanma yanşınm somı ne 4 39 Mısır Sonra bunlarm mafyetînde çalısacak 64 Vatanî tevkif edilmiştir. Bunlarm mu Susam Bunlan getiren nakliye gemisinin re18 10 memurlar taym edilecektir. Daha sonra, mi boya ile bozulmuş olmasma rağmen olacak? Ağlebi ihtimal, harb. Dünya hakemeleri Haleb askeri mahkemesinde Nohud 8 bugün, hemen kana boyanmıyorsa bu, bu memurlann vazifelerin* başlaması Lombardia olduğu tahakkuk etmek 57 63 Yapak Anadol harb hazırlıklannın henüz bitmemiş ol görülecektir. 36 39 Peynir kaşar beklenecektir. Nihayet Pirene'ye 130 ve tedir. 39 40 masından doğan bir nevi muvazeneden eviz iç Cebelüttank'a 5 müşahid gönderilecek5000 Zerdeva derisi 5200 Cenevrede müzakerelere ileri gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda, Neş'enizi sondüren 24 tir. Deniz müşahidlerinin adedi 550 yi Tavşan derisi yanşı kazanan, yani her bakrmdan harbe devam ediliyor GELEN çalışmanıza mâni bulacakbr. daha iyi hazırlanan taraf, en kuvvetli 153 Ton Cenevre 9 (Hususî) Hataym ana Buğday Kanarya adalarî meselesinde muTaK olan kınklığı 15 » ihtimalle hasmına çullanacaktır; yahud yasasım hazırlamakta olan komisyon me Arpa has heyetler arasında ihtilâf çıktığı için Çavdar 15 IBaştaraft 1 ind sahifedei da en zayıf ihtimalle ona istediklerini saisine bugün de devam etmiştir. Fransız MLSIT 15 bu iş, sonra halledilecektir. den fazla, kadm müfrezelerinde 1 mil suflian kabul ettirmekle iktifa edecektir. 98 murahhası Caix Türk murahhas heyeti Fasulye Sovyet gemileri Portekiz yon 300,000 den fazla, muhtelit teşek 65 Zayıf olmakla beraber, harbin önüne tarafından komisyona tevdi edilen müs Un limanlarına girmiyecek 45 Kepek küllerde 700,000 e yakm ve «işten son geçebilecek bir tek amil daha vardır ki 12 pet projeye hiçbir mukabil teklif derme Tiftik Lisbonnc 9 (A.A.) Burada neş ra» isimli teşekküllerle sair teşekküllerde He izal« ediniz! o da, silâhlanma yanşına maddeten mu yan etmediğinden, komisyon Türk mu Yapak 44 redilen bir tebliğe göre, Portekiz hüku 4 milyona yakındır. GİDEN kavemet knkânı olmadığını gören millet raHhas heyeti tarafından tanzim edilen ameti, İspanyanm kontroluna iştirak etmek 6 Ton Yapak Musolini, raporun okunmasmdan son lerin, a'kıllannı başlanna alarak bir anüzere Sovyet gemilerinin Portekiz limannayasa projesini müzakere esası olarak DIŞ F İ A T L A R ra partinin istikametlerini tasrih etmiştir. laşma yolu aramalandır. Çünkü, bugün5,89 K. Buğday: Liverpol lanna girmesine mâni olmak hususun kabul etmiştir. Mareşal del Bono, bugün Libya'ya ha kü bşdöndürücü silâhlanma yanşı, milletBuğday: Şikago 6,29 daki karannda tamamile ısrar etmekte Buğday: Vinipek 5,96 reket eden Duçe'yi parti namma selâmla leri birçok mahrumiyetlere, fedakârlıkladir. Bunun aksini iddia eden haberler, aArpa: Anvers 5,48 mıştır. ra sürüklemekte, tanklar, insanlann açlıMısır: Londra 3,49 sılsrzdır. IBaştaraft 1 ind »ahifedel Keten T.: Londra ğı pahasma çoğaltmaktadır. Yanş devam 7,26 ttalya tngiltereye itimad Batan vapmr Mehsikahlarınmış 79,49 ettikçe bu mahrumiyetler ve bu fedakâr Kral veya Ernir ilân edilmesinde oldu Fındık G.: Hamburg etmiyormuf 78,98 ğu söylenilmiştir. Bu münasebetle, Fındık L.: Hamburg Londra 9 (A.A.) Resmen bildi Londra 9 (Hususî) Gazeteler î lıklar artacaktır. Silâh yanşı, daha şimrildiğine göre, Biskaya körfezinde tutu diden, malî kabiliyet harbi, mahrumiyet müftinin, Filistindeki İngiliz menafiini latalyan Başvekili Musolini'nin Afrika seşup yanan vapur, Aba vapuru olmayıp lere mukavemet harbi halini almıştır. mamen koruyacak mahiyette bir muahe yahatine ve İtalyan donanmasmm ma Bütun a ğ n , s ı o ve sancıları Kim daha zenginse, kim daha ziyade ke deyi îngiltere ile akdetmeğe amade bu Mar Cantabrico adındaki İspanyol va Bulgaristandan getirdiğim 42,000 kinevralarına büyük bir ehemmiyet atfetkeser, baş ve diş ağrılarına, lunduğu da ilâve edilmiştir. Londradaki merini sıkmağa tahammül ederse, kim purudur. nezleye, gripe, romatizmaya karşı lo odun kömürünün İstanbul İthalât mektedirler. Bu münasebetle İtalyanın aMar Cantabrico'nun Frankistlerin hiren İngiltere ile Akdeniz hakkında ak maddî ve manevî bütün kuvvetlerini daha Arab propaganda bürosunun resmî di gümrüğünde 23/7/936 tarih ve 7448 nubilhassa müessirdir. Canarias kruvazörü tarafmdan torpillen dettiği anlaşmaya itimad etmediğini ve iyi teşkilâtlandırırsa, top yekun harbin rektörü M. Emile Gaury da, ayni tezi, maralı beyanname ile muamelesi yapübu kansız savaş kısmmı o kazanacaktır bazı malî mehafilde izah etmiştir. Bu mamiş olduğu tasrih edilmektedir. kendi kuvvetinden başka hiçbir şeye gülî mehafil, İngiliz ve Arab sermayedar mış ve olsuretle aldığım 254117 numa icabında günde üc kaşe alınabilir. Mar Cantabrico, 11 tayyare, 30 top, venmediğini ispat etmek üzere Akdeniz Mücadelenin bu devresinde mağlub olaralı makbuzu ise bu kere zayi etmiş olcağmı hisseden tarafm, bir de silâhlarının lar tarafından bazı müşterek malî ve ti14 milyon kurşun, mühim miktarda obüs, de Musolini'nin huzurunda büyük ma carî şirketler tesisi arzusunda bulunmak duğumu, yenisini alacağım cihetle za bin ton zahire yüklü olduğu halde Mek nevralar yapmakta olduğu ileri sürülmek talihini denemek istemesi ihtimali yok de yiin hükmü obnadığı ilân olunur. ğildir ve işte, harbin önüne geçebilecek tadırlar. Bu fikir, ancak bir İngiliz mebFatih sulh üçüncü hukuk hâkimliğia* sikadan geliyordu ve hamulesini Ispanya tedir. İstanbul Galata Fermeneoiler C tek amilin zayıf taraflanndan biri budur usu tarafından terviç edildiği için tatbi hükumetçilerine götürmekteydi. den: Kozma Nikolof Ayni gazetelere nazaran, Akdeniz an Öteki zayıf tarafı ise, harbden nefre kından sarfınazar olunmuştur. Müftinin Mahkememizce terekesine vazıyed o< Meksika İspanyaya yardtma laşmasına rağmen Ingilterenin silâhlanma eden, sadece yurdlannda biraz rahat ya Filistin krah ilânı fikrini ortaya sürmek lunan Kazlıçeşmede Cami sokağında devam edecek işine ehemmiyet vermesi İtalyada gayri şamak istiyen halk kütlelerinin müthiş bi üzere bazı Arab liderlerinin İngiltere tstanbul dördüncu icra memurluğun 1, 3, 5 sayılı kahve müsteciri Çorumlf* NewYork 9 (A.A.) NewYork müsaid tesirler yapmıştır. propaganda kasırgası içinde, hakikat tahkikat komisyonuna tahriren müracaat dan: Ömer oğlu İzzeddinle gene Kazlıçeşme» Times gazetesinin Meksiko muhabirinin İtalyan gazeteleri ve AdisAbaba görmek ve hükumetlerinc banşçı bir siya ettiklerine dair olan şayialann, Londrada Galatada Rıhtım hanmda Softorg Flot de Demirhane caddesinde 123/1 sayıhı iddia ettiğine göre Franco taraftan ge set takib ettirmek imkânını bulamıyarak yapılan teşebbüslerden galat olması ih nezdinde mukim iken halen ikametgâsuikasdi odada vef at eden mütekaid Alinin ala * milerin ablukasını yarmak hus»sunda timali vardır. hınm meçhul Çatirdak vapuru süvarisi Roma 9 (A.A.) Mareşal Grazî birbirinin boğazına sarılmalandır. cak ve borclulannm bir ay ve iddiayî I Mar Cantabrico vapurunun yaptığı te Top yekun harb tehlikesi, Kaptan E. P. Loidis ve Softorg Flot taani'ye karşı yapılan suikasdden ve bu veraset edenlerin üç ay zarfında mahke* şebbüsün akamete uğramasına rağmen Alman kabinesi mühim bir raflarına: suikasd dolayısile alınan mukabelebilmibir çığ gibi yuvarlandıkça büyüyerek memize müracaat etmeleri, aksi takdir. Meksika, İspanyada çarpışan hükumet Sadıkzade biraderlerin mahkemei asiçtima akdediyor sil tedbirlerinden sonra Adis Ababa'da medeniyet âleminin üstüne doğru gel kuvvetlerine silâh, cepar/e ve erzak gönliye birinci ticaret dairesinden aleyhini de terekelerinin hazineye devredileceğ^ bir takım hâdiseler çıkmış olduğuna dair Berlin 9 (A.A.) Hususî memba mektedir ve onu durduracak sağlam biı dermeğe devam edecektir. (30871) \ ze aldıklan 27/3/936 tarih ve 934/1003 ilân olunu^ Lord Cranborne'un Avam Kamarasmda dan bildirildiğine göre, Alman kabinesi No. h ve 26117 lira 88 kuruşun 2/10/932 mania da görünmemektedir. Türkiyeden tspanyaya gönüllü vaki beyanatını Roma gazetelerinin LonHemen Allah milletlere akfi sefim ih bugün öğleden sonra toplanacak ve bu tarihinden itibaren %5 faiz ve 300 lira gidemiyecek dra muHabirleri, «hainane tesvilât» diye san eyliye! j4g/D/^ DAVER Ankara 9 (A.A.) İspanyaya gönüllü tavsif etmektedirler. toplantıda evvelâ ceza kanununda yapı ücreti vekâlet ve 267 lira 91 kuruş mahgönderilmesine mâni olmak üzere İs keme masrafı ve icra masraflarile bir Piccole gazetesi, İngfliz Hariciye Göçmenlere buğday veriliyor Iacak ıslahatla meşgul olacaktır. Sanıl BAZI ESERLERİ: panya işlerine ademi müdahale tâli kolikte tahsili için dairemize müracaat et Konya (Hususî muhabirimizden) dığma göre bu sahada kabine, yeni ka miş ve tanzim edilen icra emri arkasıKısırlık 50 misyonunca ittihaz edilen karara işti müsteşarınm bu beyanahnın ltalyaya Kadm hastalıkları Halk için 120 rake hükumetimizce de bu hususta alı karşı yapılmış tavsifi gayrikabil bir te Konyanın Çumra ve Akşehir mmtaka nunun metnini tesbit eyliyecektir. na mübaşiri tarafından verilen meşru larma yerleştirilmiş olan göçmenlere nan tedbirlere dair İcra Vekilleri He 1 cavüz olduğunu yazmaktadır. Kızlarımız için Korunma 25 Berlin 9 (A.A.) Siyasî mehafil, hatta ikametgâhınızın meçhul bulunduikinci altı aylık ihtiyaclan için buğday Gencliği koruma, çok yaşama 25 ğu gösterilmiş olduğundan bu husus hak Norasteni, dağıtılmasma başlandı. Çumradaki göç Hitler'in îhtimal bugün İngiltere, Fransa Yüz yıl yaşamak için 20 kmda bir diyeceğiniz varsa bir ay zar menlere 104 bin, Akşehirdeki göçmen' ve italyanın silâhlanmalarmın hasıl et Üzüm ve üzümle tedavi 50 zaflyet ve lere de 140 bin kilo buğday verilmekte mekte olduğu akisleri tetkik etmek üzere fmda icraya müracaat etmeniz lüzumu Türk çocuğu yaşamalıdır 80 Chlorose bildirilir ve icra emri tebliği makamın dir. Diğer taraftan göçmenlerin giye Bir harem ağasmın aşkı (Türkcek işlerile de uğraşılmış ve 217 erkeğin kabineyi fevkalâde bir içtimaa davet e kaim olmak üzere ilân olunur. (30863) benızsızlik ıcin yegSnc deva kanl ıhya eden ceden fransızcaya tercüme) 50 Eamnntahipetibbatarafuıdantertip edilmiştir. OİIVUr deceğini beyan etmektedir. elbiseleri ihale edilmiştir. • • 1 • • • • •• • 1 • 1 • 1 • • • • • •I Top yekun Harb tehlikesi u • •İA Ş|u KiaizlolR i • TürkiyeSuriye hududunda çete teşkilâtı yapılıyor • 'o 1 u• i Al • vli • • İH i z Hastalıkların Keşif kolu : KIRIKLIK Mussolîni Trablusa hareket etti GRİPİN Filistin müftisi Bu sayede bir çok DÜyük hastalıklara tutulmak tehlikesini de önlemiş olursunuz. Zayi makbuz GRİPİN BöTüN EGZANELERDE SATILIR. General Dr. Besim Ömer Akalın'm KANSIZUK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle