20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Şubat 1937 CUMHURtYET Denizyolları I ŞL ET ME S 1 Acentalan: Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 DÎKKAT Galatada Mahmudiye caddesinde 79 numaralı mağazayı terkederek ayni caddede 15 numaralı mağazada yeni teşkilâtla nalburiyeye aid inşaat malzemesi ve madeniyat ticaretile meşgul olmağa devam etmekte olduğumu ilân ederim. Adres: LUKA KEÇECİOĞLU, GALATA MAHMUDİYE CADDESİ No. 15, TELEFON: 49407 İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahkemesinden: istanbul Maliye Muhakemat müdürlüğü tarafından Şişli Meşrutiyet ma hallesi Ahmedbey sokağı 45 No. lı hanede mukim Ekrem aleyhine mahke memizin 935/1410 No. lı dosyasile açılan men'i müdahale davasının yapıl makta olan muhakemesi sırasında: Müd deaaleyh Ekremin mezkur adresi terkle semti meçhule gittiği mübaşir şerhi mündericatmdan anlaşılması hasebile ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve muhakeme de 15/3/937 saat 14 e talik kıhnmış olduğundan mumaileyhin yevmi muayyende mahkemeye gelmesi veya bir vekili kanunî göndermesi, aksi takdirde hakkında gıyab karan ittihaz olunacağı tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (30174) IŞIĞA TAHVtl OLUNMIYAN CERYAN İCİN Trabzon Postaları Pazar, Salı 12 de, Perşembe 16 da Izmir SüVat Postası Cumartesi 15 te Mersin Postaları Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. Çunku ASPÎRİN senelerdenberi türlü soğukalgınlıklarına ve ağn lar a Diğer Postalar Cumartesi, Çarşamba 18 de İZMİT Pazar, Salı, Perşembe 9,30 da MUDANYA Pazar, Salı, Perşembe, Cuma 8,30 da BANDIRMA Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de KARABİGA Salı, Cuma 19 da AYVALIK Sah, Cuma 19 da ÎMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postalarma kalkış günleri yük alınmaz. (834) BARTIN karşı tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmişfir. PARA VERMEYİNİZ A S P İ R î N « tesirinden emin olmak Için n lütfen Ç$w markasına dikkat ediniz. P H I L I P S A M P U L L A R I Umumî Istanbul Galata, Voyvoda Cad. No. 124 126 128 (Yeni binasında) H E LiO S Türkiye MUessesatı Mümessilliği : Eskisehir Orman DirektörlüMinden: TUVALfTİ Ziraat Vekâletinden: 1 Kapalı zarf usulile «1000» ton Kalsiyum Arteniyat = Arseniyat dö chaux preparatı ile 20 aded toz ilâc serpen arabalı körük satın alınacaktır. 2 Kalsiyum arsenikoyat preparatının beher tonunun bedeli 160 lira arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira, temi natı muvakkate Kalsiyum artinat preparatı için 8800 lira, arabalı körükler için 525 liradır. 3 Arseniyat preparatının ihalesi 16/3/937 de taat 15 te, toz serpen körüklerin ihaleti 17/3/937 de saat 15 te Ziraat Vekâleti bi nasmda Arttırma, Ekıiltme Komisyonunda yapılacaktır. 4 Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin iha leleri de ayrı ayrı yapılacagından taliblerin teklif mektublanm ona göre Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 5 Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına aid olanı 8 lira mukabilinde, arabalı körüklere aid olanı parasız olarak Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan, Istanbulda Ziraat Müdürlüğünden, lzmirde Mücadele Müfettişliğinden verilir. 6 Isteklilerin teklif mektublanm teminatlarile birlikte muayyen günlerde 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ko misyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. «204» (569) KİRPİK TUVALETi Mavi, Kumral ve Siyah renkleri olup gözlere ilâhî bir cazibe verir. Fiatı 50 kuruçtur. Fordson Traktörü ıçın 1 Eskisehir Hinde Mihalıççık İlçesinde hududları şartnamede yazılı Değirmendere Devlet Ormanmda numaralanmış ve öİçülmüş 558 adede muadil 1532 M3, 592 Dsm 3 dikili ve 416 adede muadil 377 M 3 767 Dsm 3 devrik ki ceman 1910 M 3 362 Dsm 3 gayrimamule muadil 974 aded No.lı çam ağacı yirmi gün müddetle arttırmıya konulmuştur. 2 Arttırma 17 subat 1937 çarşamba günü saat 15 te Eskisehir Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 3 Dikili ve devrik ağacların beher gayrimamul metre mikâbi « nın muhammen bedeli 457 kuruştur. 4 Muvakkat teminat «655» liradır. 5 Şartname ve mukavele projesini görnaek istiyenler bu müddet içinde hergün Eskişehir Orman Direktörlüğüne ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (567) MAZOT KARBÜRATÖRU Yüzde 8 0 tasarruf Ziraatte fazla istihsal ancak makioa kuvveti ile tetnin edilebilir Ucuz istihsal de Fordson Traktorüne ilâve edilecek bir Mazot KarbllratörU ile kabildir. Bu Karburatorlerin ve Fordson Traktorleile bakikî yedek parçalarımn ve Ford otomobil ve kamyonlarına aid parçalann resnjî aatış yeri t 3 günde YENİ VE CAZİB GÜZELLİKTE MiDENiZE dikkat ve İYÎ HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞÎLÎK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş dönmeleri hissederler. V HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve v ' YANMALARINI GiDERfR. 1 I MAZON MEYVA TUZU M A Z O N isim, H O R O 8 markasına INKIBAZI defeder. Bugünden bir şişe MAZON alınız, Hiçbir mümasıl müstahzarla kıyas kabul etmez. dikkat. P. T. T. İstanbul Vilâyet Müdürlüğünden: f 1 Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatırası olarak sürsarj ettirilen posta pulları seri halinde bütün posta merkezlerimizce satışa çıkarılmıştır. 2 Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş olan bu pullar ınünhasıran seri halinde satılır. Seri harici yalnız 6 kuruşluk pul satılır. Sayın Halka ilân olunur. (839) tnhisarlar Urmım Müdürlüğünden 1 Idaremizin Gönen Müdürlük binası ve ambarı etrafma çartname ve projesi mucibince yapılacak «6770» lira «91» kuruş keşif bedelli ihata duvarı, trotuvar ve bekçi kulübesinin inşaatı açık ek siltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 15/11/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alun Komisyo nunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat «507» lira «81» kuruşhır. 4 thale evrakı «34» kuruş mukabilinde Inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden ve Gönen Müdürlüğünden alınabilir. 5 Eksiltmiye mimar, mühendis ve yahud bir mimar veya mühendisle kâtibi âdillikten musaddak ortakhk yesikası bulunanlar girebilir. 6 Isteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Nafıadan aldıkları vesaikin tetkiki için ihaleden en az iki gün evvel Inhisarlar tnçaat Şubesine müracaat ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. j 7 Isteklüerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yu • karıda yazıh vesikalar ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (510) 100000 aded Misket etiketi 70 Cl. Lik. 25000 > » Galon 200 Cl. Lik I. Yukarıda cins ve miktarı yazılı 125,000 aded Misket şarabı etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II. Pazarlık, 4/III/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alun Komisyonunda yapılacaktır. Ul. îsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (836) Buruşukluklardan kurtulmağa ve daha genc ve güzel görünmegı seversiniz değil mi? Açık, beyaz, taze ve bir genc kız tenüıe malik olmak istersiniz değil mi? Evet derseniz; bu basit güzellik tedbirini tecrübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe rengindeki Tokalon kremini Sirkeci Palas altında No. 225 istanbul kullanmız. Bu kremin terkibinde, Viyana Üniversite P r o fesörü Doktor Stejskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itina ile intihab edilmiş genc hayvanlardan istihsal ve «Biocel» tabir edilen hüceyreleri canlandıran yeni cev m îzmit Kâğıd fabrikasmdan şehir tenviratı için almacak elektrik cereyanına her mevcuddur. muktezi tesis malzemesi 2490 savılı kanunun hükümlerine tevfikan kapalı zarf Bu cevher, siz uyurken, cildinizi besler ve gencleştiusulie eksiltmive konulmuş ise de ihale için mukarrer günde istekli olmadığınrir. İlk tatbikından itibaren ertesi sabah, cildinizin ne dan 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. kadar tazeleşmiş ve gencleşmiş olduğunu göreceksiniz. îhale; 23 mart 1937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te îzmit Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kapalı zarfların kanunda gösterilen şekilde Hastanelerde 60 70 yaşlarındaki kadmlara yapılan tectanzim edilerek ihaleden bir saat evvel Belediyeve tevdi edilmiş olması lârübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukların tama zımdır. men zail olduğu görülmüştür. Gündüz için (yağsız) beMuhammen bedel (11,000) Türk lirası olup muvakkat teminat (825) liyaz rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Terkibinde radır. taze krema ve tasfiye edilmiş zeytin yağı mevcud olup Almacak malzemenin cinsile miktannda değişiklik olmadığı, ancak şartbu unsunlarla, mesamata nüfuz ile derinliklerde giz namenin dördüncü maddesindeki teslim müddeti ihaleden itibaren iki ay olduğu ilân olunur. (833) lenmiş ve hiçbir sabunun ihrac edemediği gayri saf maddeleri harice atarlar, siyah benler hemen kaybolurlar. Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymetli unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin ve en sert bir cildi beyazlatıp yu muşatır. 4 5 5 0 yaşlarındaki kadmlara bile bir genc kızın tazeliğini ve yuBay Nail (topçu binbaşısı): Şişli Ko muşaklığını verdiği teminatlıdır. Hemen bugünden bir tüb veya bir vazo Beyoğlu Yıldız sineması karşısı camansur sok. No. 30 Derya apartıman Tokalon kremi alınız ve tarif edildiği veçhile kullanmız. Neticesinden son Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere kat 3. derete memnun kalacaksmız. I Tel. : 439241 Bay an Anna: Beyoğlu Büyük Par makkapı Telgraf sok. No. 6 (vekili ayni adreste Bay Lodovik Heller). FRANSADAK1 Bay an Zehra: Fatih Atpazannda TürHerhangi bir ticarî işiniz veya be sokak No. 41. her nevi dava ve münazaalı 1 fdare ihtiyacı için 120,000 metre çift bükümlü sahra kablosu meseleleriniz için Bay Memduh: Ankara Adliye Vekâ 40,000 metre çift bronz nâkilli siyah renkli haketal tel kapalı zarf leti evrak müdürü. Bayan Mehpare Taki: Beyoğlu İstan usulile alınacaktır. 2 Muhammen bedel 9600, teminatı muvakkate «720» liradır. bul Oteli. Müessesesine müracaat ediniz. Bayan Therese Sparaveç: Cihangir 49 Boulevard Haussmann, Paris 3 Eksiltme 8 mart 1937 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Yeniçeşme sokak Uğurlu apartıman No. P. T. T. Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Beyoğlu 4 üncü sulh hulcuk mahke 3 (vekili Bay Edib: Maçka Kâğıdhane 4 Istekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ederek caddesi 122 No. 3). mesinden: Bay Ahmed Necati: Fen Fakültesi alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve Pangaltı Poyraz sokak Uğur apartı şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapalı manında 2 numaralı dairede otur Tıb talebesinden No. 1911. Bayan Mihriban: Osmanbey Afitab ve mühürlü zarfları saat 14 e kadar mezkur Komisyon Reisliğine makta ve İstanbul Fincancılar Selâmet sokak, Ömer Şerif apartıman No. 5 (ve tevdi edeceklerdir. matbaası sahibi ölü Danyel Ohannes kili Samsunda tütün tüccara Bay Sarim 5 Resmî Gazetenin 7/5/1936 ve 3297 sayılı nüshasındaki tayanın terekesine mahkemece el konul Kibar). muştur. İlân gününden başlamak üzeBayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey limatnameye göre müteahhidlik ehliyet vesikası ibraz edilecektir. Şafak sokak Nur apartıman No. 70 da6 Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden fstanbulre alacak, verecek ve sair suretle alâ ire 10. da Byoğlunda Levazım Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız ola kadarların bir ay, mirasçılarm üç ay Bay Turgud: Küçük Çamlıca Avcı rak verilecektir. içinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk «103» (368) kâzım sokak No. 1. mahkemesine başvurmaları, müddetinBay Nerses Berhodar: Pangaltı Turna de başvurmıyanlar hakkmda kanunu sokak No. 22. medeninin 561, 569 uncu maddeleri hüYukarıda isim ve adresleri yazılı müş kümleri tatbik edileceği ilân olunur. terilerimizin bizzat veya vekilleri vasıtasile derhal şubemize müracaat eyle Nev'i M. Miktarı M.Ki .Fi IlkT. Arttırma T. G. Tutan meleri lüzumu, vaktinde kendilerine S. şekli Kilo K. S. L. K. L.K. yapılan ihbarımızı teyiden, bildirüir. 75 Ekmek parçası 3000 2 50 5 63 (26/2/937 cuma Muayyen adreslerini şubemizi haber3 144 Yemek artıntısı 4800 10 80 ( 15 te açık dar etmeksizin, değiştirmiş olan müş Okul yemekhanesinde sabah kahvaltısı, öğle ve aksam yemeklerinde artan teriler de bu ay sonuna kadar müracaat ekmek parçalarile yemek artıntıları 31/5/937 sonuna kadar arttırmıya konuletmedikleri takdirde ilişiklerinin tes muştur. Bu ise aid durum vukarıda vazılmıştır. Arttırma Yüksek Okullar MuAsabf çarpıntılara, ne viyesi için kanunî yollara tevessül olu hasebeciliği binasında vapılacaktır. tstekli olanlar nüfus hüvivet cüzdanlarile beraber belli saatte sözü gecen Muhasebeciliğe ve şartnamevi görmek isti fes daralmasına, haye nacaktır. yenler m.ektebe gelmeleri ilân olunur. (718) can ve baş dönmelerine Safıfb ve Bafmuttarrirt: Yunas Nadı karşı şayanı hayret te ümtımi nefriyatı idare eden Yazı Müdürd: Hiktnet Munif sirll yenl ilâc. Yatılı talebemizin üçüncü taksitlerinin mart başlangıcına kadar vezneye yatırılması ilân olunur. (828) CumhuTlyet matbaası BİR T E N KÂZIM SOMER ticaret evi Izmit Belediyesinden: Türkiye iş Bankası Dr. Suphi Şenses | fdrar yolları hastalıklan mütehassısi| Galata Şubesinden: P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: ETAC İstanbul Bölge San'at Okulıı Arttırma Komisyonu Başkanlığından: KARDOL Sinir damlası Galatasaray Lisesinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle