19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Şubat 1937 CUMHURIYET Madrid tam bir muhasara altına alımyor Valancia tekrar bombardıman edildi İleri yürüyüşe geçen General Franco kuvvetlerinin Madride girmeden evvel durmıyacakları kat'iyetle söyleniyor Londra müzakereleri başladı Almanya isteklerini İngiltereye bildirdi Kahraman Maraşın 17nci kurtuluş yıldönümü Ticaret Odası mümessilVapur tarifeleri tenzil edilemedi leri miistenkif Dün Eminönü Halkevinde parlak merasimle kutlulandı. Gece de Park Otelde bir balo verildî [Baştaratt 1 inci sahifede] Akay, Şirketi Hayriye ve Haîic vaÖğrenildiğinc göre, M. von Ribben purlarının yeni bilet ücretlerini tesbıt trop, mülâkatta görüşülen şeyler hakkında neşrıyatta bulunulmaması hususunda eden Tarife komisyonu, dün, Deniz TiIBaştarafı 1 inci safci/ede] Nadire Tolun, (Kurtuluş için) isimK caret müdürlüğünde ikinci toplantısını irad etmiştir: ısrar etmiştir. güzel ve heyecanlı şiiri, müessir bir ifaBununla beraber, iyi malumat almak yapmıştır. « Maraşlılar! de ile okumuş ve şiddetle alkışlanmıştır. ta olan mehafıl, Alman sefirinin, AlmanDünkü taplantıda ücretlerde tenzilât Memleketinizde doğmadım. Fakat Bundan sonra Edebiyat Fakültesi tayamn müstemlekât hakkındaki metalibi yapılması meselesi üzerinde hararetli babadan oğula, oranın kıdemli bir fa lebesinden Abidin Mümtaz Kısakürek (Baştarafı 1 inci sahljede) çok büyük bir silâh fabrikası ele geçir nı hakh göstermeğe çalışmış olduğunu müzakereler olmustur. Dünkü nüshamızmilyasından geliyorum. Kendimi yüzde te Maraş için bizzat yazdığı bir şiiri okumet kıt'aîannın, asilerin Jarama mınta mişlerdir. Halk, şehirde normal hayatın söylemektedirler. da yazdığımız gibi, bu idarelerin mü yüz Maraşlı sayabilirim. Maraşa ekliyemuş ve o da şiddetli alkıslarla karşılankasında bir ileri hareketine mâni olmak teessüsü için kıtaatla teşriki mesai etmekSefir, Ingilizlerin itirazlannı red ve cer messilleri muhtelif sebebler tahtmda bibilecek hiçbir şerefim yok. Fakat Ma mıştır. için Escorial havalisini kısm«n tahliye tedir. Franco'nun askerleri, ufak bir hetrmş, fakat sarıh metalıb ileri sürmemiş lânçolarınm bir tenzilâta tahammülü olraşh olmaktan gelen bir şeref taşıyorum. ettikleri bildirilmiştir. Müteakıben kursüye gelen mukavemete maruz kalmaksızm, Malaga tir. Kendısi müstemlekelerin Almanya i madığını iddia etmislerdir. Bu şerefi, içimde rasgele bir duygu deNeticesiz bir teşebbüs mezunlanndan Muhtar Körükçü de etrafındaki mıntakayı sistematik bir su çin haız olduğu ıktısadî ehemmiyeti gös Buna mukabil, komisyon azalarından Avila 12 (A.A.) Dün saat 16 ya rette işgal etmektedirler. Bu kıtaat, dün termeğe uğraşmış ve Afrikadaki Alman bir kısmı fiatların fazla olmasının halkı ğil, sistemli bır şuur halinde besledim. yecanlı bir hitabe ile Maraş kurtuluş desKüçükken büyükbabam bana, gözleri doğru hükumete aid yirmi kadar araba Coin, Alofama, Mortil, Munda, Alau müstemlekelerinin hiçbir veçhile İngiliz şehrin merkezine doğru kaçırdığını, bu tanının yüksek manasmı ifade etmiştir. dan mürekkeb bir kol, Madrid Valen rinGrande ve AlaurinTorre'ye girmiş Imparatorluğunu tehdid etmiyeceğini söy yüzden Adalarm, Anadolu yakasınm ve derin bir daussıla çukuruna kaçmış, MaDaha sonra Hukuk Fakültesi taleberaşı, Maraşlıyı, Maraşın taşmı toprağmı, cia yolunu zorla geçmeie teşebbüs et lerdir. lemiştir. diğer taraflann gün geçtikçe boşaldığını, bağını, bahçesini, soyunu havasım anlatır sinden Abdullah Unsal söz alarak çok miştir. M. von Ribbentrop, Fransız Sovyet Şirketi Hayriye geçen sene ücretleri insık alkışlanan uzun bir nutuk söylemiş, General Franco Burgosta dururdu. Asiler arabalann yaklaşmasını beklemisakmın tadil edilmesini istememiştir. dırince Boğaza bir senede yolcu nakli Maraşın bitmez tükenmez kahramanhkr Burgos 12 (A.A.) General Frandikten sonra onlan şiddetli bir mitralyöz co, Salamanca'dan buraya gelmiştir. Ancak, İngiliz mehafili, mülâkatın so yatında bir milyon fark olduğunu, hem Maraşlılar! lannı tasvir etmiştir. ve rufek atesine tutmuşlardır. nunda bu misak metninde yapılacak ba halkı memnun etmek, hem kazanmak iMemleketiniz ta o zamandanberi göHalk, kendisini çılgınca alkışlamıştır. Nutuklardan sonra gayet zengin olan Kurşunlarla delikdeşik olan birkaç zı tadilâtın Almanyamn bir garb Lokar çin bugün yüksek olan ücretlerin indiril zümde, garblıların meşhur bir kelimesile Almanyamn Burgos elçisi konser programma geçilmiş, bilâhare dakamyon, yol üstünde kalmıştır. Diğerleri, nosuna iştirakini teshil edeceği mütalea mesi lâzım geldiğini ileri sürmüşlerdir. ifade edeyim, bir (phenomene) dir. Bu vetliler Maraşın mahallî mahsullerile izaz Berlin 12 (A.A.) M. Hitler, sını serdetmekte idıler. geri dönmüşlerdir. Hiçbiri geçmeğe muBuna karşı şirketler mümessilleri bir kelıme, efsane diyarlan ve o diyarlann edilmişlerdir. maslahatgüzar General Faupel'i bugün vaffak olamamıştır. Sefir, bundan sonra gene Fransız amortisman bile ayırmağa müsaid olmı insana aklını iflâs ettiren mefkurevî ha Burgos hükumeti nezdine sefir tayin etGece de Park otelinde sabaha kadat Madridin müdafaası Sovyet misakı dolayısile Almanyamn ka yan bilânçolannm böyle bir tenzilât do yatı gibi, âdi zaman ve mekân ölçüleri miştir. süren güzel bir balo verilmiştir. Madrid 12 (A.A.) Matbuat ve ra ve hava silâhlarının tahdidine müteal layısile altüst olacağmda ısrar etmişler nin dışma çıkmış, kunı hayat çerçevele M. Thorez Pariste halk, düşmanın ilerlemesine mâni olmak Erzincanın kurtuluşu lik mukavelelelere iştirak etmek istem* dir. rinin maverasma ulaşmış hareketler ve Paris 12 (A.A.) M. Maurice için umumî seferberlik ilân edilmesini ismekte olduğunu beyan etmiştir. hâdiseler içindir. Bu hareketler ve hâdiNeticede, Ticaret Odası namına topErzincanm kurtuluş bayramı bugün Thorez, komünist fırkası siyasî bürosuna, temektedir. Bu görüşme esnasında merkezî Avru lantıya iştirak eden Suad Karaosman ve selerin izahı, mucizelerin tarifi gibidir.» Eminönü Halkevinde Üniversitede okuİspanya seyahati hakkında malumat ve Müdafaa meclisi hükumet merkezinin pa meseleleri ve bilhassa Çekoslovakya, Said Omer müstenkif kalmak suretile bu Heyecanlı bir sesle söylenen ve zaman yan Erzincanlı gencler ve şehrimizde izaJıat vermiştir. Fırka, «İspanyada beymüdafaasını temın etmek için almacak Memel, Dantzig ve Avusturyadaki Al altı aylık devre için tarifenin aynen ip zaman şiddetle alkışlanan bu kısımdan bulunan Erzincanlılar tarafından kutlu tedbirler hakkında bütün siyasî partilerin nelmilel hukuka riayet için» mücadelede man ekalliyetleri meselesi de mevzuu kasına karar verilmiştir. Tenzilâtta ısrar sonra Necib Fazıl, mucizevî harekâtm lanacaktır. Bu münasebetle Erzincanm devama karar vermiştir. fıkirlerini sormuştur. bahsolmuştur. eden Ticaret Odası mu.rahhaslan noktai tarifine geçmiş ve hitabesine şöyle de muhtelif manzaralanm gösterir kartlar Ademi müdahale komitesinde Milislerin garb parkmda elde ettikleri Alman sefiri, bu meselelerden her nazarlanm bir raporla Vekâlete bildire vam etmiştir: hazırlanmıştır. Merasime 17,45 te başLondra 12 (A.A.) M. Maisky, hangi birini, Almanyamn harb sebebi muvaffakiyete rağmen bugünlerde asileceklerdir. « Bütün kudretlerin membaı ve bü lanacak ve merasimden sonra radyoda rin şiddetli bir taarnızuna intizar edil ademi müdahale tâli komitesinin dün öğ addetmiyeceğini söylemiş ve bilhassa ÇeAkay idaresi murahhaslan alh ay son tün mucizelerin anası ruhtur. halk şarkılan okuyan Osman Pehlivaa mektedir. Hükumet makamatı, milislerin leden sonraki celsesinde Sovyet Rusya koslovakya ile mevcud meselenin Alman ra toplanacak olan komisyona tenzilâtlı Herkes istediği gibi düşünsün ve de tarafından millî havalar teganni edile ' düşman tarafından yapılacak taarnızlan nm dokuz devlete mensub ademi müda ekalliyetine memnuniyete şayan bir sta bir tarife ile geleceklerini vadetmişlerdir. virler, dilediği prensipler etrafında dön cektir. akamete uğratmağa muktedir bulunduk hale kontrol ajanları tayinine muhalefet tut verilmesi ve Almanyamn bu statutyü Binaenaleyh, altı ay sonra Akay ücretsün, ben ruhçu doğdum, ruhçu öleceğim. Maraşta yapılan merasim etmekten artık vazgeçmiş olduğunu söy kontrol edebilmesi şartile muslıhane bir lannı beyan etmışlerdit. leri indirilecektir. Bu tenzilâtın HaydarBütün bunlan Maraş için söylüyorum. lemiştir. Maraş 12 (A.A.) Maraş bugün surette hallolunabileceğini ilâve etmiş Madrid 12 (A.A.) Süngü sün paşa Kadıköy hattmda kırkar para, A Çocukluk günlerfndenberi, masalını dinM. Monteiro, Portekizin hissesine dü tir. kurtuluşunun 17 nci yıldönümünü büyük güye yapılan bir buçuk saatlik bir muhada ve Yalova hatlannda daha fazla ol lediğim yiğrtler yatağı ve destanlar membir sevinc ve coşkunlukla kutluladı. Cumrebeden sonra, hükumet kuvvetleri, asi şen parayı vereceğini söylemiş, bu da Dört senelik Alman plânından bahse ması pek muhtemeldir. Bu müddet zarleketi Maraş, meğer bir riiya âlemini yer huriyet meydanını dolduran ve taşıran on Portekizin halihazırda teşriki mesaiye den M. von Ribbentrop bu plânın Al lerin garb parkı mmtakasında yaptıklan fında Halic vapurlannın gittikçe iyileş yüzüne kabul ve tasdik ettirecek olan binlerce halk Büyük Önderin kurtancı pek şiddetli bir hücumu tardetmeğe mu hazır olduğu intıbaını tevlıd etmiştır. manyanın iktısadî bakımdan inzivaya çe mekte olan hasılatı artarsa bu vapurlann yermiş. Meğer Şirin için dağlan delen bayrağı altmda her zaman can verecek vaffak olmuşlardır. Asiler, mühim mik Alman murahhası ise, Almanyamn kilmek istediği manasını ifade etmemek bilet ücretleri de indirilecektir. Ferhaddan miras, Anadollu ruh, orada lerin* bir daha and içtiler. tarda zayiata uğramışlar ve miliîler Ü mark olarak tediyatta bulunacağı nokta te olduğunu söylemiştir. Almanya, sadeve ruhun en ağır hakaretler altında kalîstîklâl marşından sonra Maraşın kahnnersite mahallesine hâkim olan Casa del smda ısrar etmiş ve bu suretle îngihz ce bazı iptidaî maddeler ithali mecburiSanayi Birliğinin onuncu dığı devirde, eşsiz tecellilerinden birine raman bayrağına verilmiş olan İstiklâl muralhhasmın itirazlannı davet eylemiş yetinden kurtulmak istemektedir. Bu itGarda'yı isgal etmislerdir. yıldönümü kavuşmuş. Meğer bütün imanlannı, ken madalyası merasiml* bayrağa takıldı. Valansiya bombardıman edildi tir. halât, AImanyan:n iktısadî sistemi üze İstanbul Sanayi Birliği mayısm 27 di elile yuttuğu çelik mekanizmalara Söylenen hararetli söylevler, okunan şi Motril de işgal edildi rinde ağır bir yüktür. Sefir, Almanyamn sinde onuncu yılını kutlulamak üzere Londra 12 (Hususî) İspanyol ihkaphran Avrupalı, orada, bütün icadlan irler halka sonsuz heyecan verdî. AskerSalamanka 12 (A.A.) Motril'in beynelmilel bir mesai birliği yapılmasına geniş bir program hazırlamaktadır. Bu tilâlcileri bugün Valencia'yı denizden ve cihazlarile birden iflâs edecekmiş. ler ve mektebliler parlak geçid resmi yapbombardıman etmislerdir. Diğer taraftan asiler tarafından işgal edildiği resmen aleyhtar olmadığını, ancak kendisine cümleden olarak memleket sanayiinin Maraş, benim için yapmacıksız ve tas hlar. teyid edilmekte ve ileri hareketlerine de simdiye kadar yapılmış olan tekliflerin tarhiçesile devrelerini gösteren mufasMalaga mmtakasında da şiddetli musanisiz, doğrudan doğruya içinden gelme Akşama büyük fener alayı yapılacak vam eden asilerin Motril'in doğusundaki müphem ve Almanyaya yapılan ikrazîar sal bir broşür hazırlanmaktadır. demeler olmustur. Mayısın 27 sinde Sanayi Birliği ter bir hamleyle, beşikteki çocuğundan kol ve bugün şerefine gece ortaokul salonunfaizlerinin pek yüksek olduğunu söyle Aldunol köyüne doğru yürüdükleri biıHükumetçilere bakılırsa tib edeceği bir çaya, şehrimizin ileri ge tuktaki ihtiyanna kadar harbetmiş ve da bir balo verilecektir. miştir. Madrid 12 (A.A.) Öğleyin mü dirilmektedir. lenlerile gazetecileri davet edecek ve düşmanmı koğmuş bir memleket değil, dafaa meclisi tarafından neşredilen bir Katalonya sahilleri bombarOğrenildiğine göre, Lord Halifax, müessesenin 10 yıl içinde başardığı işAnkarada bugün yapılacak ayni zamanda büyük ve hakikî kahra tebliğe göre, Moucloa mmtakasında hümuhatabından birkaç sual sormuş ve ar leri tebarüz ettirecektir. dıman edildi merasim manlann çok sevdikleri bir bucak olan kumet kuvvetleri taarruza geçerek mü Salamanka 12 (A.A.) Madrid zularını rüfekasına bildireceğini vadet Ankara 12 (A.A.) Maraş kur t kıyısmda kendisine him bazı mevzileri işgal etmislerdir. Bu radyosunun verdiği bir habere göre bir miştir. Beynelmilel Ticaret Odası meçhulün çehre ifadesi ve tambir belde tuluşunun 17 nci yıldönümünü burada denk bir içinde kuvvetler, ayni zamanda Los Rozas asi kruvazör perşembe günü Katalonya Siyasî mehafil, M. von Ribbentrop'un Türk komitesi da kutlulamak maksadile Ankarada budir.» mmtakasında da muvaffakiyetli hücum sahillerini bombardıman etmiştir. uzun müzakereler icrası için, iîk adımı Beynelmilel Ticaret Odası Millî Türk lunan Maraşlılar tarafmdan cumartesi lar yapmışlardır. Aralannda birçok tanmmış Maraşlı akşamı saat yedide Halkevinde bir topBir Salamanka haberine göre Santan atmış olduğunu, ve bu müzakerelerin ilk komitesi azası dün İstanbul Ticaret OCephenin diğer mıntakalannda bir der bolşevik şefleri bask seperatistlerile safhasını Almanyamn noktai nazarını dasında toplanarak elde mevcud mese zevat ve refikaları, eski Maraş valilerin lantı tertib edilmiştir. 150 kadar Maraşlı den Sabri ile Ali Rıza, Maraşlı kız, er ile 300 kadar davetliler bu toplanhda değisiklik yoktur. münasebeti kesilmişlerdir. Sabadell'de bir muhik göstermek teşebbüsünün teşkil et leleri gözden geçirmiştir. kek yüzlerce yüksek tahsil gencliği de memleketlerinin kahramanlık menkıbe • Malaga civarıhda temizleme bolşevik tezahüratı esnasında kanlı mu miş bulunduğuuu beyan etmektedir. » Bir vapur karaya oturdu bulunan hazırun tarafından şiddetle al lerini anacaklar, şiirler okuyup yerli türFransada telâkkiler ameliyatı sademeler olmustur. Barselon makamah E\rvelki akşam, kömür yüklü olduTeneriffe 12 (A.A.) Franco'nun her türlü miting ve nümayişleri menet Paris 12 (A.A.) Siyasî mehafil, ğu halde İstanbuldan İzmire hareket e kışlanan bu hitabeden sonra Askerî Tıb küler ve müzik parçalan terennüm ede kıtaah, Malaga'yı zaptetmek suretile miştir. M. Von Ribbentrop'un bazı tahminler den Füruzan vapuru Çanakkalede Kum biyeden Halil Gürün (Maraşta Harb) ceklerdir. hılâfına olarak, Almanyamn müstemlekâ kale feneri önünde karaya oturmuştur. mevzulu bir konferans vermiştir. Bu arada müteşebbis heyet namına Halil Gürün, Maraşın mücadele se ta aid metalibi hakkında hemen müzakeAkdenizden limanımıza gelmekte oNecmi Doğucunun birkaç söz söyliye relere girişilmesini istememiş olmasından lan Anadolu şilebi kazayı haber alınca nelerine aid şayanı dikkat birkaç hâdiseceği, Hasan Reşid Tangunun toplantı ve Almanyamn yalnız Fransız Sovyet vak'a mahallme giderek Füruzan va sini, bilhassa Sütçü Hoca ve Şanlı San[Ba$tarafı 1 inci sahifede] Çekoslovakya Küçtik Antanttan misakına munzam bir madde ilâvesi şar purunu kurtarmak istemiş, fakat ma cak vak'alannı alkışlar arasında anlat mevzuu ile ilgili bir söylev vereceği, Bedemesini yazmış olan Hariciye Nazınnm ayrılacak değildir tile Avrupa vaziyetinin umumî surette nevTa yaparken kendisi de karaya otur tıktan sonra sözü Nadire Toluna bırak sim Atalayın Maraş müdafaası üzerine bunu yazmadan evvel, kitabm muhteviBelgrad 12 (A.A.) Çekoslovak halledilmesi işine iştirake hazır bulundu muştur. Anadolu vapuru birçok uğraş mıştrr. bir ekspoze yapacağı öğrenilmiştir. yatmı tamamen bilip bilmediğini, hüku yanın Küçük İtılâf zümresını terketmeğı ğunu bildirmesinden dolayı son derece tıktan sonra kendisini kurtarmıştır. metin bu kitabm teVİid etmiş olduğu fena Türk Kurtarma şirketti Alemdar tahcıddî surette derpiş etmekte olduğuna memnundurlar. intıba karşısında ne yapmak tasavvu lisiyesini dün sabah Çanakkaleye göndair olan sayıalardan bahseden Politika Bazı mehafil, Almanyamn zaman ka dermiştir. Şirket, gemi kurtarma inhirunda bulunduğunu ve nıhayet Roman yadaki Çekoslovak diplomasi mümessili gazetesi, Küçük itılâf erkânı arasında zanmak istemekte olduğu, çünkü Generaî sarına rağmen kazazede vapuru kur takdirinde tarmağa teşebbüs ettiğinden dolayı Ahakkında ne gibi tedbirler ittihaz edil tam tesanüdün devam etmekte olduğunu Franco'nun muzafferiyeti [Baştaraft l inci sahifedel IBaştarafı l inci sahifedel mis olduğunu sormaktadırlar. Bu mesele, ve bunlann haricî siyaset sahasında hat müstakbel müzakerat esnasıryia vaziyeti nadolu vapuru sahibini protesto etmişdecekleri navlun dövizlerinin emirlerinde Krala istirahat tavsiyesinde bulunmuş tı hareketlerının asla değişmemiş bulun nin daha kuvvetli olacağını ümid etmekte tir. ^ sol cenah gazetelerinde büyük bir heyebulunan kısmmı elde ettikleri tarihten iti olduklarmı ilâve ediyorlar. duğunu yazmaktadır can tevlid etmiştir. bulunduğu mütaleasını serdetmektedirler. baren 15 gün zarfında döviz olarak Malum olduğu veçhile Kralın nahif Garb paktı hakkında Ekvatör Almanyaya imtiyaz mı Bir Leh gazetesinin hücumu Çek Meclisinde gürültüler memlekete getirip bir bankaya satmağa olan bünyesi, çocukluğunda kendisine Belçikanın cevabı veriyor? Varşova \2 (A.A.) Muhafazakâr Prague 12 (A.A.) Meb'usan mecveya kendi namlanna Merkez Banka pek ziyade teyakkuzla bakılmasını zaruBrüksel 12 (A.A.) İyi haber a sma yatırmağa veya Maliye Vekâletinin Berlin 12 (A.A.) Siyasî meha Zeas gazetesi Çekoslovakyanın Bükres lisinde komünist kadın meb'uslardan rî kılmıştı. Machakova, çiftçilerin organı olan Ve elçisi Seba tarafından yazılan kitaba tah filde söylenıldığine göre, Ekvatör hüku lan mehafilden oğrenildiğine göre, garb tayin edeceği esham ve tahvilâtı haricde Cavalcade mecmuası, hükumet tara # meti Santa Helma havalisinde Almanya paktı hakkındaki Belçika cevabmın en satm ahp memlekete ithal etmeğe mec fından toplatılmı§ olan bugünkü nüsha * cer gazetesinde çıkmış bir makale aley sis ettığı başmakalesinde dıyor ki: «Polonyanın taksimini tervic eden bu ya iktısadî imtiyazlar verecektir. Bu hava esaslı noktası şudur: hinde bir protesto okumuş olduğundan burdurlar. smda şöyle diyordu: Belçika, alâkadar devletlerin, yakınçiftçilerle sol cenah partileri arasında kitaba bir mukaddeme yazmış olan Ha lıde çok miktarda petrol tabakaları varTürkiyde bulunan bankalarla bu eşhas «Esham borsasmda, muhtelif meha * şiddetli bir münakaşa çıkmıştır. Zanno riciye Nazın müellifi tenkid etmek şöyle dır. Buna mukabil Almanya San Hon da, hükumet reisleri veya Hariciye Na ve müessesatın haricde bulunan eşhas ve filde ve hatta parlâmento mehafilinde, lunduğuna göre, Valencia partisine men dursun bilâkis tasvib etmektedir. Bina renzo limanmın tevsi ameliyatma iştirak zırlan arasında bir ihzarî diplomatik müessesat Iehine yapmış olduklan hiz hükümdann yeniden sar'a nöbetleri ge konferans toplamalarım istemekte ve ye metlerden doğan ve doğacak olan komissub olan iki İspanyol hakkında bu maka enaleyh, Sabanın bu kitabda ileri sürdüğü edecektir. çirmiş olduğuna dair bir şayia dolaşmış ^ ni statünün Milletler Cemiyeti Paktmm yonlar ve buna mümasil hizmetlerden Almanyaya arazi terki mevzuubahs lede tahkirâmız yazılar bulunmaktadır. temennıler resmî bir mahiyet ıktisab ettır. Fakat bu şayia Kralın etrafındakiler ayrılmaz bir parçasını teşkil etmesi ve mütevellid alacaklar yukanki hükme tadeğildir. Çiftçilerden Hruby'ye gazete tahrir mektedir.» tarafından tekzib edilmiş ve hükümdann QuitoEquateur 12 (A.A.) Reisi Cenevre müessesesinin haysiyet ve şere bidir. heyeti namına ıtızarda bulunması ıhtar osıhhatinin her zamandan daha çok iyi lunmuştur. K,omünistler, sosyalistler, sosBir hamahn beyni patladı cumhur M. Perez, Eckuatör'ün Alman finin muhafaza edilmesi hususlarında ıs Muayyen bazı işler için haricde bulu olduğu beyan olunmuştur.» nanlarla kendi dövizlerine tasarruf hu yal demokratlar, nasyonal sosyalistler, Hüsnü admda bir hamal, dün sabah yaya petrol imtiyazları vereceği hakkm rar eylemektedir. susunda Türkiyedeki sigorta şirketlerine müthış bir gürültü çıkarmışlar ve çiftçi saat 9 raddelerinde sırtmdaki yükü daki haberleri «gazeteciler tarafından îtalya f ilosu büyük bir Yakalanan hırsız r evvelce verilmiş olan müsaade ve salâ lere karşı ağır küfürlerde bulunmuşlar Köprünün Galata tarafındaki Piyango uydurulmuş bir masal» olarak tavsif etE\ velki gece Eyübde İskele civarında manevra yapacak mektedir. hiyetlerin hükmü bakidir. devriye gezmekte olan polisler, Meh dır. Roma 12 (A.A.) Martm 10 u ile gişesinin yanındaki parmaklığa bıra med Ali Kaptanın yelkenlisinden elinJaponya, Alman tezini Çıftci fırkası, malum olduğu veçhile, karak dinlenmek istemiştir. 22 si arasında büyük deniz manevraları de halat ve sair eşyalarla bir adamm müdafaa ediyor hükumet ekseriyetinin en büyük fırkası oyapılacaktır. M. Musolininin de bizzat Hamal Hüsnü 65 yaşlarında olduğunçıkmakta olduğunu görmüşler ve ya Tokio 12 (A.A.) Shoggo Shimpo hazır bulunacağı bu manevralara birinlup Başvekil, bu fırkaya mensubdur. kalamışlardır. dan ağır yükü birdenbire parmaklık degazetesinin bildirdiğine göre, Almanya ci ve ıkmci filolar iştirak edecektir. Sol cenaha mensub birçok meb'uslar, Sabıkalı Nuri adında olan bu adamm mirine koymuş, fakat fazla geri koydu mn müstemleke talebleri ahlâk ve iktısad Manevralar, Libya sahillerinde Trab IBaştaraft 1 inci sahifede] tehdidkârane tavırlarla hükumet erkânıyelkenlıye hırsızlık için girdiği, elindeki şı teveccüh beslemekte olduklan her nın bulundukları sıralara doğru ilerlemiş ğundan muvazenesini kaybederek ar noktai nazarmdan muhiktir. İptidaî mıd lusla Tobruk aralarmda yapılacaktır. eşyaları da oradan çaldığı anlaşılmıştır. kesin malumu olan müfrit kası üstü parmaklıktan motör iskele delerı bol olan memleketler, diğer memPrenses Juliana Viyanada verlerin faaliyeti karşısmda milliyetper Sabıkalı karakola götürülmüş ve evlerdir. Avustur Kadın komünist meb'uslardan biri, M. sine düşmüştür. Bu düşüşte zavallı ihti leketleri uzaklaştırmağa devam ettiği Viyana 12 (A.A.) Holanda Ve ya hükumetinin alacağı vaziyeti tarif velce Eyübde vuku bulan ve failleri yar hamahn beyni patlıyarak ölmüştür. müddetçe sulh tehlıkede kalacaktır. Ja lıahdı Prenses Juliana ve zevci Prens edeceği Hruby'nin üzerine bir dosya atmıştır. tahmin olunmaktadır. M. meçhul kalan hırsızlık hâdiselerıle buMeclis reisi, güçhallc intizam ve sü Cesed Morga kaldırılmıştır. Tahkikata ponya, halıhazırdaki statükoyu haksız ve Bernhard, Budapeşteden buraya gelmiş Schuchnigg, saltanatın iadesi mesele nun alâkası olduğu zannedildiğinden tahkikata baslanrmstır. devam edilmektedir. sulh için tehlikeli addetmektedir. sinden de bahsedecektir. Vunu tesis edebilmiştir. lerdir. Polonya Çekoslavakya münasebatı gergin Türk parasının kıymetini koruma İngiliz Kralının rahatsızlıği Almanlık cereyanı ve Avusturya
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle