16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İÇ SAHİFELERDE 3 üncü sahifede: Yurddan yazılar îsmail Habib 5 inci sahifede : Antakya tarihi 6 nci sahifede Ahmed Faik Türkmen : Ziraî bahisler. Filistindeki kargaşa» lıklarm içyüzü. u mhu r i S3]fl! 4582 Telgraî ve mektub adresl: Ctımlıurlyet, tstanbul Posta kutusu: Istanbul, No 248 24298. İdare ve matbaa tasmı 24299 24290 îiÂN ve DERS Lâtîf Erenel Hasan Bedreddin llkokul öğretmenlerinin hakikî bir yardımcısıdır. /, 2, 3 üncü sınıflar çıktı. Tanesi 75, cildli 100 Ahmed Halid Kitabevi llkokul öğretmenlerine X)RNEKLERİ GlllltörtBSİ 13 ŞUD3l 1937 ^. Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: Anlatamadık mı? Eğer Suriyede; Hataya verilen şeyin tam bir istiklâl olduğu hilâfına bir telâkki ve bir hayal varsa boş yere vakit geçirilmiş demektir eçen hafta, Suriye Başvekili nin riyaseti altında Parise bir heyet gitmişti. Biz, o zaman, bu seyahati tabiî ve hatta lüzumlu bulmuştuk; çünkü Cenevre mukarreratından «onra Fransa Suriye muahedenamesi ahkâmından bazılarının değişmesi zaru riydi. Halbuki dün Paristen gelen bir telgraf işin böyle olmadığını, Suriye heyetinin Fransa Hariciye Nezaretile daha ilk temasmda Cenevre mukarreratile taban tabana zıd bazı taleblerde buiunduğunu bildiriyordu. Başvekil dün sabah geldi ve derhal Atatürke mülâki oldu Berlin, Atinada toplanacak Balkan Konseyi için esaslar hazırlanıyor. Vekâletsiz Vekiller ve Siyasî Müsteşarlar hakkında da bugüıderde karar verilecek smet Inönii şehrimizde Londra müzakereleri başladı Almanya isteklerîni Ingiltereye bildirdi Rus . Fransız paktının tadilini, Çekoslovakyadaki Alman ekalliyeti vaziyetinin kendisi tarafından kontrol edilmesini taleb ediyor Bu taleblerin ne gibi şeylerden ibaret olduğu henüz bizce malum değildir; ancak bir zamanlar Tiirk tezi aleyhine yazdığı yazılarla tanıdığımız Le Journal gazetesi siyasî muharriri (Saint Brice) bile kaleme sarılarak Suriyelilere çıkıştığına ve «Fransa hükumeti artık bu efendilere von Ribbentrop, Londrada karşuayıcuarı arastnda hakikati anlatmahdır» dediğine bakılırsa Suriye heyetinin çok aykm bir metalib ler hakkmdaki noktai nazanna dair maJistesile Parise gittiğine hükmermek zaruResmî mehafü, bu görüşme esnasında lumat vermif olduğunu beyan etmekte ridir. birçok meseleler mevzuu bahsedilmiş ve dirler. Alman sefirinin, hükumerinin bu meseleBundan beş gün evvel kulağımıza çalArkast Sa. 7 sütun 3 tei Başveki lin ve Vekıllerm Istanbula muvasalatlan intibalan lınan bir şayiaya göre Suriye hükumeti Hatay adliyesinin Şama bağlanmasmı, Başvekil Ismet İnönü, Hariciye Veki danı General Halis, Harb Akademisi lecek Vekâlet ve siyasî müsteşarlıklarla, yani Şamdaki Temyiz mahkemesinin li Tevfik Rüştü Aras, Iktısad Vekili Ce müdürü General Ali Fuad ve birço»c ze Balkan Konseyi hakkmda mukanerat Hatay mahkemelerinden sadır olacak lâl Bayarla Hariciye Vekâleti Umumî vat tarafından karşılanmışlardır. ittihazına matuf olduğu söyleniyor. hükümlere son merci olarak tanınmasını Kâtibi Numan Rifat Menemencioğlu ve Başvekil Haydarpaşada istikbale ge Filhakika bu defaki Balkan Antantı istiyecekmiş. Cenevre mukarreratile her Iktısad Vekâleti Deniz Müsteşan Sa lenlerin ellerini sıkmış, müteakıben bir Konseyinin mesaisi dolguncadır. Bu menevi idarî, teşriî ve kazaî salâhiyeti kabul dullah Güney dün sabah saat onda hu muşa binerek doğruca Dolmabahçe sara yanda bilhassa Milâno mülâkatından edilmiş olan Hatay parlâmentosunu daha susî trenle Ankaradan şehrimize gelmiş yına gitmiştir. sonra mevzuu bahsolan Akdeniz emniyebaşlamadan felce uğratacak mahiyette lerdir. îsmet înönile Vekiller Dolmabahçede ti meselesi, Balkan Antantile Italya mübir tedbir telâkki ettiğimiz böyle bir tekBaşvekilimizle Vekiller Haydarpaşa Atatürk tarafmdan kabul edilmişlerdir. nasebatı, Bükreşte toplanan Balkan Erlife o vakit pek ihtimal vermemiştik. Fa da Riyaseticumhur namına Seryaver Ce Başvekilimiz bütün gün saraydaki daire kânrharbiye reislerinin Konseye arzettikkat şimdi anlıyoruz ki Suriye hükumejti iâL~Sıhhiye Vekili Refik, îstanbul Vali sinde hiikumet işlerile meşguL»plmujbır. leri hususat bulunmakta olduğu gibi bazı Hatay istiklâlini dolambac yollardan sa si Muhiddin Üstündağ, İstanbul Kuman[Arkas\ Sa. 2 sütun 1 de] Başvekilin seyahatinin yeni ihdas edikatlamak için hertürlü diplomasi oyunlarına başvurmak tasavvurundadır. istiklâl mefhumunun hakkı kazaya nekadar yapışık, ve birinin noksanlığı diğeri için ne derece mühlik olduğunu Suriye hukukçulan bilmez değillerdir. O halde bunu, Fransa Suriye muahedenamesinde açılan rahneleri Hataylıların müstakil varlıklanndan koparılacak parçalarla yamalamak gıbi hiç te düriist bulamıyacacağımız bir zihniyete atfetmek mecburiyetindeyiz. Ankara 12 (Telefonla) Türk parasmın kıymetini koruma hakkındaki kaSuriyede bu zihniyetin yaşamakta olnunun tatbikına dair yeni talimatname ması ne son Cenevre kararlannı vücude Dun Halkevinde yapilan merasimde haztr bulunanlardan bir grup Vekiller Heyetince kabul edilmiştir. Tagetiren büyük siyasî muvazenenin, ne de Dün, Eminönü Halkevinde kahraman dan ve ayakta okunan İstiklâl marşile limatnameye göre Türk tabiiyetli vapur Maraşm kurtuluşunun on yedinci yıldö başlamış, bundan sonra kürsüye bizim hattı hareketimizde amil olan cidCiempozuelo gelen idareleri haricde bulunan eşhas ve mü nümü büyük merasimle kutlulanmıştır. diyet ve samimiyetin Şam politikacılann (A.A.) Mad şair Necib Fazıl Kısakürek şu hitabeyi essesat lehine ifa etmiş olduklan naklica henüz lâyıkile anlaşılamadığını gösteri rid Valencia yoMerasim saat 14,30 da hep bir ağız[Arkast Sa. 7 sütun 5 te} yecilik hizmetinden mütevellid olarak bu yor. Gerçi bu zihniyet, mevcud ve mukarlunda asi kuvvetleri rer vaziyet üzerinde hiçbir değişiklik tevkararnameden evvel tahsil ettikleri ve enezdindeki Havas \Arkast Sa. 7 sütun 5 te} lid edemez;bu noktadan asla vekat'a enAjansmın muhabi dişenak değiliz. Yalnız şu var ki Istanbuldan geçerken çok tatlı konuştuğumuz rinden: Birkaç gün evve çok hararetle el sıkıştığımız Suriye zivel yürüyüşe ge mamdarlarının bizden uzaklaşmca daha ilk hamlede en esaslı meseleleri ve en çen Franco kuvvetmukaddes prensipleri baltalamak fikrin lerinin Madride girde olduklannı böyle uluorta açığa çıkar meden evvel dur malan kalblerimizde daimî şüpheler ya mıyacaklan kat'iyetşatacak ve hüsnü niyete pek az yer bıra le söylenebilir. İki kacak bir hâdise olduğunu görüyoruz; gün istirahat ettikVarşova 12 (A.A.) tane teşriki mesaide bulun • ve sırf Suriye hükumeti hesabma bundan ten sonra piyadeler tarafından takib ediLondra 12 (A.A.) Hükumet me Meb'us Valevski Hariciye mak istediğine dair ileri sü« teessür duyuyoruz. len beyaz süvari hafili, Kralın hasta olduğuna dair, ecne Nazın için bir istizah takriri rülen iddialann doğru mu, Vakıâ, üzerinde daima ve en büyük kuvvetleri şiddetli Ispanyada Malaga duştükten sonra son vaziyeti gosteren harita bi memleketlerde ortaya çıkmış olan şa vermiştir. yoksa lâftan mı ibaret oldudikkatle duracağımız tatbikat ve filiyat, bir mitralyöz ateşinin himayesinde kızıllann elıemmiyeti bu kadar büyük o yialan kat'î surette tekzib etmektedirler. ğunu da sormaktadır. Bu takrirde Çekoslovakbizim bu Hatay meselesinde başkalarıdün sabah Jarma'yı baştanbaşa katettik lan bu yolu tekrar ele geçiremiyecekle Bu mehafil, doktorlann, taç giyme me yanm Bükreş elçisi Seba taÇek Başvekilinden nın hukukuna riayet etmekle beraber rasiminden evvel ve sonra bu merasimin rafından yazılan ve içinde ten sonra Valencia yolile VilladeSan rinden emindir. bir sual Türk hukukundan zerre kadar fedakârAntonio kasabası arasmdaki demiryolu Avila 12 (A.A.) Asi kuvvetler, yorgunluğuna tahammül edebilmek için Polonya aleyhinde parçalar Prague 12 (A.A.) lığa katîanamıyacağırmzı apaşikâr göste[Arkası Sa. 7 sütun 6 da] kısmını işgal etmişlerdir. Bu meyanda a Madridin 17 nci kilometrosundan itibabulunan kitaba ÇekoslovakSağ cenah muhalefet hrkası recekse de herhalde şimdiden bildirmek siler altı tane tank zaptetmişlerdir. ya Hariciye Nazın Kroftaren 4 kilometroluk bir kısımda Madrid olan «Millî Birlik» e mensub isteriz ki Hatayda Cenevre mukarreValencia yolunun birkaç kilometro u Valencia yolunu kontrol etmektedirler. nm da bir mukaddeme yazâyan azası, Başvekile Çe ratile çizilen tahdidat haric olmak üzere zunluğunda bir kısmı asilerin elindedir. mış olması hakkmda ne dükoslovakyanın Bükreş sefiri Asilerin tarassud mevkilerinden, hükuicraî, teşriî, kazaî hiçbir müdahaleye, M. BecJç M. Seba'nın kitabı hak şündüğü Hariciye Nazın [Arkast Sa. 1 sütun 1 de} bütün bu kuvvetlerin birleştiği idare cı Erkânıharbiye, teşkilâtlan bozuk olan illllimitllMimiillllllllllllllllllllimiMIIÎIMllMUIIMIIIuillllllllHll IIIIIIIIIIIIIM11II1IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII1 kmda bir sual tevcih etmişlerdir. Bu Beck'ten sorulmaktadır. hazmda hiçbir çatlakhğa razı olamayız. masinin çok iltifat ettiği marifetlerdendi. olacağını herkesten evvel Fransa muMeb'us Valevski, Prağ resmî mehafi zevat, bilhassa bu kitabm mukad Dünya muvacehesinde ve bütün me Ancak bu siyaset bilhassa bu mesele rahhaslan anlamışlar ve sarih bir haktan [Arkast Sa. 7 sütun l de} linde Çekoslovakyanın Polonya ile dosseleleri pertavsızla tetkik ve tahlil etmiş de revacı olmıyan kötü, cılız ve miskin çıkan bu zaruret karşısında inad etmemek yüksek bir heyet huzurunda müdafaa ve bir metadır. Bu metaın müşterisi kalma gibi bir hakseverlik göstermişlerdir. Viyana 12 (A. ihkak ettiğimiz haklar manzumesinin dığı gibi piyasası da kapanmıştır. Suriye hükumeti bundan ya gafil buA.) Siyasî me herhangi bir noktasına, doğrudan doğruEğer Suriye zİTiamdarları henüz Ce lunuyor, yahud mütegafil davranıyor. ya veya dolayısile, el sürülmesine göz nevre müzakerelerinin nasıl çetin şerait Bizce bunlann ikisi de yanlıştır, zarar hafil, M. Schuch nigg'in önümüzde yumduğumuz gün Hatay istiklâli tehli dahilinde ve ne büyük bir azim ve irade dır, ve beyhude vakit öldüren bir israfki pazar günü bükeye girmiş demektir. kuvvetile neticeye vardırıldığını bilmiyor tır. tün Avusturyanın Acaba Suriye zimamdarları, Hatay larsa Pariste bilhassa bunu sorup öğBugün bürolarda hazırlanmakta olan vatancılar cephesi lılara verilen şeyin tam bir istiklâl oldu renmeli ve memeleketlerine dönerek işle projeler dün verilen kararların şekil ve liderlerine hitaben nutka ğunu ve esasen başka türlü olması imkân rine ona göre düzen vermelidirler. kıyafet almasmdan ibarettir. Yeni yapı söyliyeceği büyük bir ehem dahilinde bulunmadığını henüz anlıyaHataym idare, kanun, adalet, kültü lan ve yapılacak hiçbir şey yoktur. Nasıl madılar mı? Eğer orada bunun hilâfına rel ve ekonomik inkişaf yolları henüz a ki değişecek veya değiştirilebilecek hiç miyet atfetmekte dir. bir telâkki, bir hayal varsa boş yere bir çık çizgilerle kâğıd üzerinde tesbit edil bir şey olmadığı ve olamıyacağı gibi... Filvaki Başveki M. Schuchnigg hayli vakit geçirilmiş dmektir. Her ko memiş olmakla beraber bunlann yazılıHâlâ anlatamadık lin Pancermanizm propagandasma karpardıgını kâr saymak siyaseti eski diplo şmda ve yapıhşında nasıl bir ruh hâkim Umail Müştak MAYAKON [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ Londra 12 (A. A.) Havas Ajansı muhabirin den: Dün M. von Ribbentrop'la Lord Halifax arasında ya pılan görüşme, saat 16 dan 18/12 ye kadar devam et mişrir. Alman « firi, Hariciye N e zaretinc girerken ve Nezaretten çjftcar m ken Nazivari se lâmlamış, bu « nada birçok fotoğraf rmıhabirleri ob jektiflerini sefire doğru çevirmişlerdir. Kahraman Maraşın 17 nci kurtuluş yıldönümü Dün Eminönü Halkevinde parlâk merasimle kutlulandı. Gece de Park Otelde bir balo verildi Madrid tam bir muhasara altına alımyor Türk parasının kıymetini koruma Valancia tekrar bombardıman edildi İleri yürüyüşe geçen General Franco kuvvetlerinin Madride girmeden evvel durmıyacakları kat'iyetle söyleniyor Haricden ithal edilecek döviz için yeni bir talimatname hazırlandı Ingiltere Kralının rahatsızlığı Polonya Çekoslovakya münasebatı çok gergin Bükreş sefirinin kitabından çıkan hâdise iki hükumet arasında büyük bir siyasî ihtilâf çıkaracak mahiyet aldı Sar^a nöbetlerinin yeniden başladığı tekzib ediliyor Almanlık cereyanı ve Avusturya Başvekil bir nutukla vaziyeti tasrih edecek BIZ INSANLAR Yazan: Peyami Safa Yeni senenin en mühim edebî hâdisesini teşkil edecek olan romanımıza yakında başlıyoruz A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle