14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Şubat 1937 hikâye jBirbirlerini arayan arkadaşlar Muallim, tarih dersini bitirip sınıftan çıkarken, çocuklara söyledi: Eğer, bugünkü derste anlattığım dö'ğüşleri, askerlerin giyimlcrini, kalelerin alınışını, gönnek isterseniz, bizira yakı nımızdaki sinemaya gidin. Tarihî filmi seyredin... Çocuklar, hocalarının hatırlatmasına teşekkür ettiler. Muallim, sınıftan çıkın ca, çantalarına kâğıdlarını, kalemlerini, hokkalarım yerleştiren talebe, hep bir ağızdan konuşmağa başladı. Birlikte gidelim. Köşebaşında buluşuruz. Erken gidersek, yer bulmak kolay olur, hem bugün iki filim var. Biri hafiye filmi. Bakalım, ögretmenin söylediği mi, yoksa hafiyeli filim mi güzel? Görünce anlanz. Oh, yaşasın, iki filim on beş kuruş. Sudan ucuz. Amma ucuz ha, gündc on beş kuruşu kazanabilir misin? Büyüyünce, günde on beş lira büe kazanacağım. Kolay!.. Neden alay ediyorsun. lnsan çalışınca kazanır. Kolay diyen Hasan, güldü: Yahu, benim babam bütün gün çalışıyor da, bazan, günde on beş kuruş çıkaramıyor. Arkadaşlan, susarak Hasanın yiizüne baktılar. Konuşmadan çantalanm kapı yarak sınıftan çıktılar. Sokak güneşliydi. Çouklar, mekteb kapısından çıkınca, kaldırımlarm üzerindeki gübreleri eşeliycn serçeler havalandılar. Herkes, kendi evinin yolunu tuttu. Çantalanm sallıyarak, ıslık çalıyor, şarkı söylüyorlardı. Hasan, çantasmı sallam1.yor, şarkı söylemiyor, ıslık çalmıyor, ağır ağır yürüyordu. Eve gelince, annesinin hazırladığı çor bayı içti, fasulyayı yedi. Annesi, gülerek yanına gelmişti: Hasan, bugün sana tahin de aldım. Eksik olma anne. Tahini de sessiz sessiz yiyerek sofra dan kalktı. Hasan, canın mı sıkılıyor yavrum? Çocuk, annesinin sarı, buruşuk yüzünde sevgile parlıyan gözlerine baktı, başını salladı: Hayır anne. Ya, neyin var çocuğum, durgun sun? Hasan, düşünmeden cevab verdi: Bugün, «birdir bir» oynadık, yoruldum. Annesi, elini Hasanm omzuna koy muştu: Ben, sana kendini yoracak oyunlardan vaz geç diye her zaman söylemiyor muyorum? Bak rengin sapsarı. Anacı gını düşünerek, sözlerimi dinle oğlum. Sonra sıhhatin bozulur. Peki anne, bundan sonra oyna mam. Dalgın dalgın annesine bakıyordu: Anne, sen niçin yemek yemedin? Kadın, başmı pencereye dogru çevir mişti: Sen gelmeden ben yedim çocuğum. Alnını cama dayamış, sokağa bakı yordu: Bugün hava ne güzel değil mi Hasan? Evet anne, bahar gibi... Konuşmadılar. Hasan, annesinin birşey yemediğini, pencerenin önünde belki gelir de birşey getirir diye babasmı beklediğini anlamıştı. Evde daha fazla duramadı: Anne, ben sokağa, arkadaşlarımla oynamağa gidiyorum. Olur yavrum güle güle... Hasan, sokağa çıkınca, nereye gide ceğini bilmeden dolaşmağa başladı. Gözlerinin önünde annesinin sarı yüzü, sevgi dolu bakışlan, kulaklarında hocanın sözleri vardı. Filim, kimbilir nekadar güzeldi? Zaten gören çocuklar söylemişlerdi. Döğüşü eski müslüman Türkler kazanıyor, hücumlarda Türk bayrağı en önde dalgalanıyormuş. Hasanın, kalbi çarpıyor, karnı acık mış gibi göğsünde bir yer sızlıyor, filmi görmek istiyordu. Birkere Cumhuriyet bayramında sinemaya gitmiş, üç filim seyretmiş, mikileri, silli senfonileri görerek çjlgınca sevinmişti. Sinema salonu sıcacık oluyordu. Ço cuklar, kağıddan tayyareler yaparak üst balkonlardan, localardan pertere atıyorlar, elektrik fenerlerinin ışığmdan ma nevra yapan harb gemilerinin projektörleri gibi, karanlık salonun içinde çatışıyor, heyecanh yerlerde bağınşıyorlar, hoşlanna gitmiyen yerlerinde çekirdek, fıstık yiyorlardı. Hasanın, gözleri dol muştu, genzi gıcıklanıyor, yanıyordu. Birden duraladı. Sağ elinin parmak larını şaklatarak, güldü: Vay canına, şimdiye kadar, ne den akhma gelmemişti. Gider Yıldızdan odtinç alırım. O, her zaman bana ödünç verır.. Yıldızların evine doğru koşmağa başladı. Sokağin köşesine gelince durdu. Islık çaldı. Her zaman ıslık sesini duyan Yıldız pencereden bakar, sonra da kapr ya gelirdi. Hasan, bekliyordu. Yıldız, pencerede görünmemişti. Tekrar ıslık çaldı. Gene yoktu. Yavaş yavaş, alt kata yaklaşarak mutfak penceresinden içeri baktı. Yıldızın annesi bulaşık yıkıyordu. Pencereye birinin yaklaştığmı görünce, başmı kal dırarak baktı: A, sen misin Hasan, ne var yavrum? Hasanın, cesareti kırılmıştı. Çekingen sordu: Yıldız nerede teyze? Sokağa çıktı yavrum. Birşey mi söyliyecektin? Bana söyle çocuğum. Kadının yüzü de annesine benziyor, sapsan, gözleri tıpkı annesinin gözleri gibi sevgile bakıyordu. Teyze!.. Söyle yavrum. Ben, buraya niçin gelmiştim bili yor musun? Hayır Hasan! Hasan, önüne bakıyordu: Bugün tarih dersinde muallim, ehlisalib muharebelerini anlattı. Bize dedi ki; eğer, anlattıklanmı, eski zaman dö ğüşlerini, askerlerin giyimlerini görmek isterseniz, sinemaya gidin, tarihî filmi görün. Hasan, sustu, kadının gözleri dolmuştu. Halbuki teyze, bugün babamın çalışmadığını, annemin de yemek yemedi ğini biliyorum. Onlardan para isteme dim. Yıldızdan ödünç alacaktım. Babam çalışınca, borcumu ödeyecektim. Kadının elleri durmuştu. Dibini uğduğu tencereyi musluğun taşına bırakmıştı. Zorla gülümsemeğe çalışarak, pencere nin dışmdaki ince yüzlü, parlak gözlü çocuğa baktı: Hasan, sana birşey söylesem inanır mısın? Niye inanmayrm teyze. Bugün bizim evde de para yok. Yıldız da sinemaya gitmek istedi. Fakat, o da gidemedi. Hasanın gözlerindeki parıltı sönmüştü: Zaran yok teyze. Başka zaman gideriz. Ben de Yıldızın yanına gideyim. O, nerede? Kadın, elinin tersile gözlerini silerek, ilerideki büyük arsayı gösterdi: Arsaya, seni aramağa girmişti. Yüksek hamiyet | Faziletli bir kadın Hava Kurumuna 50 bin liralık emlâk teberru etti Tayyare Piyangosu Şubat keşidesi dün nihayet buldu Yirmi bin lirlaık mükâfat en son çekilen kırk numara arasında taksim edildi R A D VO Bu aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk muslklsi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 Şehlr Tiyatrosu komedl kısmı tarafından bir temsil 20,00 Türk musikl heyeti 20,30 Bay Omer Rıza tarafmdan ajabca hava dls 20,45 Münir Nureddin ve arkadaşlan tarafından Türk mu&lkisi ve halk şarkı ları, saat ayan 21,15 orkestra 22,10 AJana ve Borsa haberleri ve ertesi güniın programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VIYANA: 18,05 konuşma 18,30 konser 19,10 karışık yayın, halk şarkılan, röportaj 20,05 haberler ve saire 20,20 konser 20,50 muhtelif sahneler, filimlere dalr 2345 haberler, hava 23,25 spor 23,45 eğlencelı konser 24,35 son haberler. BERLİN: 17,05 karışık yayın 19,05 spor 19,20 şarkılar, röportaj 20,05 fıkralar 20,20 musiki 20,50 günün akisleri 21,05 ha berler 21,15 tayyareci havaları 22,05 eğlenceli konser 23,05 spor, haberler ve saire 23,35 gece mueikial 1,05 dans mu sikisl. BUDAPEŞTE: 18,05 piyano konseri 18,35 konferans 19,05 Çmgene orkestrası, konuşma 20,35 piyano 21,05 piyes 22,35 haberler22,55 opera orkestrasınm. konseri 23,15 hava24.05 gramofon 1,10 haberler. BUKREŞ: 18,05 askerî konser 19,05 hava, haberler, konuşma 19,15 eğlenceli konser 20,10 konferans 20,30 şan konseri 21 mek tub kutusu 21,15 dans havalan 22,35 haberler, spor ve saire 22,50 gece konseri 23,50 iransızca ve almanca haberler 24 son haberler. LONDRA: 17,05 Orta İngiltere Lstasyonu 20,05 musiki ve şan 21,05 haberler ve saire 21,35 piyano musikisi 21,45 opera yayını23,20 musikl 24,05 haberler, spor ve saire24.30 dans orkestrası, istirahat esnasında haberler. PARIS [P.T.T.l: 18,05 gramofon 18,50 Strasburg'dan nakil 20,50 havadis 21,35 hava, gramo fon 21,50 şarkılar, filim konuşması, gramofon 22.25 konuşma 22,35 orkestra konseri 24,35 haberler, hava. ROMA: 19,55 faşizm haberlerl, turizm propagan dası, yabancı dillerde haberler 21,10 haberler, hava ve saire 21,40 fantezi, kon ser, konuşma 23,15 konser 23,45 dans musikisi, haberler 24.35 dans musikisi. Ayşe Nesibe Erzincan (Hususî) Merhum Ge neral Bahaeddinin eşi Ayşe Nesibe Atasev, Erzincan Hava Kurumuna elli bin lira değerindeki emlâkini teberru etmiş tir. Teberru edilen emlâk 94 parça tarla, bir konak ve bir handan ibarettir. Memleket zenginlerine iyi ve hayırlı bir örnek olarak ilk adımı atan Bayan Atasevin bu teberrüü Erzincan muhitinde çok derin akisler uyandırmıştır. Hayırhah Bayana Hava Kurumu başkanı albay Münir Bingöl ile muhasebeci Faik Erdoğan tarahndan Kurum namına teşekkür olunmuştur. Çaya davet Dünkü nüshamızm dördüncü sahifesinde Haydarpaşa lisesi mezunlarınınçaya daveti ilânında 14 şubat 937 pazar günü saat (16) da yazılacak iken sehven 16 şubat 937 salı yazılmış olduğundan maaitizar tavzihan ilân olunur. Tayyare piyangosunun şubat keşidesi dün de Beyoğlunda Asrî sinemada de vam etmiş, bütün numaralar çekilmiş tir. Bu keşidenin 20 bin liralık bir mükâfatı en son çekilen 40 numara arasmda taksim edilmiştir. Bunlar beşer yüz lira kazananlar arasındadır. 10 bin liralık ikinci bir mükâfat ta 38042 numaraya çıkmıştır. Bu numara onda bir hesabile bin lira alacaktır. 50 bin lira ikramiye kazanan biletin bir parçası Gölcük Deniz fabrikasında modelci Mehmed Alide, bir parçası da Yağkapamnda kumüsyoncu Tekirdağlı Bohordadır. 15 bin liralık ikramiye kazanan biletin bir parçası Akçaabad elektrik fen memuru Mehmedin kızı Hadiyede, bir parçası Çorluda Omsim şirketi muhasibi Nedimde, bir parçası da Adapazar Adliye memurlarından mü rekkeb bir gruptadır. 12 bin liralık ikramiye kazanan bile tin bir parçası Maraş alayı ikinci tabur kumandanı binbaşı Kemalde, bir par çası da Sultanahmed Akşam Kız San'at mektebinde Muzafferdedir. 10 bin liralık ikramiye kazanan biletin bir parçası Üsküdarda Yenimahal lede bakkal Boyacıoğulunda, bir par çası Çanakkale Jandarma kumandan ığında Şahabda, bir parçası da Eskişphir Tayyare fabrikasında Sırrıdadır. Dünkü keşidede ikramiye ve mükâ fat kazanan numaralar sıra tertibile aşağıdadır: 10580 11849 13204 13961 15056 15482 16551 18861 19810 21517 22954 24408 25407 26071 26804 27680 28317 29383 30990 31392 32959 34507 35969 37987 39103 39618 11033 12172 13531 14600 15061 15743 16690 18867 19844 21976 23036 24499 25417 26324 26830 27699 28556 29402 31017 31559 33247 34682 36460 38033 39148 39657 11061 12510 13539 14654 15269 15833 17270 18987 19974 22228 23091 24504 25473 26456 26885 27715 29112 30420 31136 31616 33321 34803 36582 38096 39313 39698 11226 11674 12533 12685 13606 13633 14697 14867 15272 15294 15970 16132 18540 18661 19076 19357 20161 20772 22282 22320 23922 23983 24655 25104 25657 26023 26468 26489 27073 27104 28053 28061 29208 29294 30570 30709 31165 31301 31748 32348 33430 33557 34830 35460 36969 37011 38832 38918 39324 39400 39737 39785 11732 12961 13856 14969 15442 16298 18722 19469 21455 22442 24259 25262 26034 26496 27316 28227 29352 30860 31326 32456 34275 35582 37668 39076 39545 39877 10 bin lira «mükâfat» 3 bin lira kazanan 38042 21718 Bin lira kazananlar 1378 10001 12291 14765 18922 21007 23609 26204 32034 VEFAT Girid Vali müşaviri Bay îsmail oğlu ve doktor Feridun Paşa kardeşi ve Gümrük Nazırı Bay Mahmud damadı İşkodra merkez kumandanlığından mütekaid Bay Selman Pala vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle vakti Teşvikiye cami sinde kılmarak aile kabristanına defnolunacaktır. 500 lira kazananlar 2805 10257 12298 15062 19022 21145 24141 27324 32337 3975 10585 12496 15703 19179 21908 24266 29053 33565 7647 10837 13591 16360 19317 22135 25015 30670 36536 7972 10885 13676 17987 20465 22739 25860 31147 37816 1795 39699 8706 11196 14677 18838 20644 23344 25959 31561 38819 T A •^ CAHID UÇUK IJ ş YEŞiL DOMİNO ' ı ANIELLE DARRlEUX S Hergün ilk matinede i N BRODVAY E MELODi M A ve diğer seanslarda 636 2429 3525 7159 8040 8948 9249 11936 13065 15114 19944 24251 24795 25939 28639 29292 29480 32486 37807 38578 38911 39746 39803 1023 5160 10253 20387 24919 26120 31564 38719 197 1018 2027 3551 5154 6170 7093 8304 200 lira kazananlar 100 lira kazananlar 1869 6296 13916 21335 24972 26519 31666 39002 243 1065 2230 3727 5175 6550 7115 8388 3160 3269 7170 7878 17344 17495 21388 21913 25007 25246 28225 28784 32288 33600 39517 532 1273 2645 3729 5222 6730 7371 8682 3991 5045 7923 7928 19251 19820 24044 24454 25490 25904 29407 30359 35614 36845 Tepebaşı Q A R D E N ' ACCENTJENESCO™ ilk ve muvaffakiyetli numaraları başlıyor. Hazin sesi ve emsalsiz sayleyişi ile tanınmış realist şantöz Bu akşam: Holivud'un büyük filimler yıldızlan meşhur ve emsalsiz dansörler 50 lira kazananlar JANE BRUYERE'in h«rkesin Müntehab repertuvannda parlak muv affakiyeti Winter ve Nerano Yarın saat 17 de bUyUk programla bahsettiği havayen 744 802 1321 1462 3304 3376 3745 4278 5266 5506 6906 7050 7717 8125 8735 8799 924 1636 3449 4935 5731 7081 8154 9047 103 213 335 386 439 665 760 768 773 814 876 902 912 1191 1237 1393 1594 1699 1756 1770 1793 2136 2338 2551 2616 2666 2810 2844 2848 2895 2938 '3179 3410 3591 3707 3716 3870 4263 4524 4576 4672 4780 4842 4877 5166 5297 5483 5522 5755 6541 6571 7002 7162 7312 7342 7835 8387 8405 8677 8802 8918 8919 8927 9058 9395 9455 9551 9793 10038 10157 10224 10563 10605 10655 11162 11479 11609 11803 11937 11964 11967 12521 12527 12656 13016 13113 13151 13249 13279 13285 14668 13770 13917 14098 14347 14483 14517 14606 14749 14899 15120 15574 15606 15632 15798 15857 16094 16213 16282 16481 16780 16855 16923 16986 17180 17499 17534 17564 17571 17783 17841 18151 18201 18383 18462 18510 18534 18547 18685 18797 18960 19217 19238 19341 19395 19560 19645 19680 19941 20113 20144 20164 20280 20378 20893 21193 21384 21484 21488 21541 21603 21631 21666 21688 21735 21799 22124 22226 22253 22369 22439 22454 22508 22533 22609 22651 22801 23047 23396 23607 23663 23770 23819 23875 23974 240O6 24036 24060 24071 24120 24145 24732 24845 24898 25048 25261 25276 25370 25580 25707 26054 26150 26228 26472 26767 26772 26802 27021 27070 27097 27122 27311 27325 27594 28046 28050 28457 28615 28905 29003 29239 29502 29544 29554 29613 29735 29895 29979 30104 30134 30391 30519 30595 30640 30816 31190 31315 31426 31498 31714 31751 31795 31826 31880 31930 31977 32124 32380 32449 32564 32708 32780 32886 32946 32961 33078 33181 33402 33677 33712 33937 34058 34063 34067 34083 34389 34536 34672 35000 35180 35225 35283 35306 35336 35678 35763 35905 35946 35994 36171 36215 36240 36286 36371 36432 36472 36596 36646 36676 36696 36710 36932 37124 37281 37456 37491 37948 38039 38043 38056 38109 38239 38335 38364 38528 38724 38784 38793 38798 39072 39880 39884 39995 39314 39461 : i 30 lira kazananlar NOBETCI ECZANELER Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde nöbetçi olan eczahaneler sunlardır: İstanbul cihetindekiler: Eminönünde (Mehmed Kâzım). Beyazıdda (Cemil), Küçükpazarda (YorgD, Eyübde (Defterdar), Şehzadebaşmda (Ismaü Hakkı), Karagümrükte (Fuad), Şehremi . ninde (Hantîn, Samatyada (Rıdvan), Aksarayda (Sanm>, Fenerde fHüsameddin), Alemdarda (Ali Rıza), Bakırkoyde (İste pan). Beyoglu clhetlndekller: İstiklâl caddesinde (Della Suda), Asmalımescidde (Kinyoli), Şlşllde (Nargileci yan), Galatada (Hüseyin Hüsnüi, Taksimde (Limonclyan\ Hasköyde (Barbut), Kasımpasada 'Müeyyed>, Beşiktasta (Ali Rıza), Sarıyerde fOsman). Usküdar, Kadıköy ve Adalardakller: Üsküdarda (Ömer Kenan), Kadıköyünde (Çarşıbovu), Modada (Moda), Heybelide (Halk), Büyükadada fŞinasi Rıza). ÖLÜM Millî Saraylar Kontrol memuru Rasim Şumnunun torunu ve Taksim bina arazi şube memuru Süreyya Şumnunun oğlu Turğud Şumnu dün gece tutulduğu hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi saat 11 de Taksim Sıraservilerde Alman hastanesinden kaldı rılarak bugün ebedî medfenine götürülecektir. Kederli ailesine ve Turgudu sevenlere Allah sabırlar ihsan etsin. VEFAT Harbiye Nezareti mümeyyizlerinden mütekaid pul mütehassısı Âhmed Nazmi dün akşam vefat etmiştir. Cena zesi bugün saat on ikide Cağaloğlu yokuşundaki evinden kaldırılarak Rumelihisarmdaki kabristana defnedilecektir. \>j' tiyatrosunda Cumartesi akşamı 20.30 da HALK OPERETİ ESKİ HAMAM ESKİ TAS (Bayan Safiye konseri) San'atkâr Naşidle Gündüz 14,30 da talebe temsili MARTA Büyük matine Gedikpaşa Çarşıkapı A Z A K sineması Bugün BÜLBÜLUR ÖTERK9N Bu akşam Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda Okuyucu Bayan S A F İ Y E San'atkfir Naşit, Halk Opereti Zozo Dalmas birlikte ESKİ HAMAM ESKİ TAS Operet 3 perde Aynca bfiyuk komedi : Gündüz talebeye saat 14,5 da YARATTIĞI EN GÜZEL FİLMİ EGGERTH, KUÇÜK PRENSE3 Ayrıca ilâve olarak: D O N Gelecek ŞiRLEYTEMPL E'in son filmi JUAN Duğlas Fairbanks tarafından Bağdad Bülbülü Istanbui halkının çok iyi tanıdığı ve güzel seslerini her akşam Mısır radyosunda dinlediğimiz H İstanbul gene büyük bir filme koşuyor K A Y F R A N C Î S ve R İ C A R D O güzel ve sehhar C O R T E Z ' i n son şaheserleri 4 üncü A Ş K (Fransızca) Hiçbir kadın bu kadar Gene ve güzel bir kadının müstesna romanı, hissî macerası: Aşk, hicran, zevk ve inkisar. merak ve heyecanh bir hayat geçirmemiş tir. Kadınlann mcrakla, erkeklerin heyecanla görecekleri bir filim K K SİneiT13.SjnCl3. Bugün saat birde tenzilâth matine BugÜn M E L E K SİnemaSinda Emsalsiz bir Şaheser: MÜNİRE MEHDİYE v e AHMED ALLAM'ın iştirakile Yapılmış bin bir gece efrsanelerini tasvir eden türkçe sözlü ve şark musikili bir Hlimdir. 17 milyon Türkün irtiharla göreceği ve unutmıyacağı Türkçe sözlü büyük miilî rilim. Zamanında çekilmiş hakikî filim vesikalarile son 30 senelik tarihiraiz: Cumhuriyet lstiklâl Harbi Ecnebi işgali Umumî harb Ittihad ve terakki Istibdad Nefis bir aşk ve ihtiras şaheseri Ayrıca programa ilâve olarak: 1 Caniı filim (Fransızca nüshası). 2 Paramount dunya haberleri, Bay Tevfik Ruştü Aras C e n e t e d e v.s. v.s. ŞANGHAY nda terakki hamlelerî Beyaz perdenin en meşhur ve en büyük artisti Bugilne kadar yatattığı en güzel rolde Ş AR L > B OY E R 1 LOREîf YOUNG Türk Film Studyosu TURK İNKILABI Yakında | U R K sineraasında Prodüksiyon
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle