11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 13 Şubat 1937 NİÇİN BA SNSANLAR öî»î w A d a 12 ~ beşesl ~hikbinligl yok? Miçin Radyonno getireceği saadete, neşeye kapılanntzı kapamış , Radyoyu çok mu pahalı buluyorsunuz ? R.C A. mühendislerının uzun senelerdenJ bert yorulmak bilmiyen bir gayrefle en mükemmel netıceye asgarî bir fiatla na< tıl varmağa muvaHak olduklanm zahmet ederek tetkik ef>! tinizmi ? Şu halde R C A. mükemmel ve kusursuz yeni Radyo Makinalannı dinleylrriz. fiatlannı ve taksitle satıj seraitim tetkık edinız. Bu sizin zın menlaatiniz icabıdır. Bir R C.At A»l Radyosuna sahip olduktan son* rvj ra, .iiıkbinliğıniz ariacak. nese^. niz' çoğaltacak. ve gıpta eHiği.j n/ ^ JllillllB C* "/ m z ' n s a n ' a r ^ a n ferkınıı kalmm m /# « w . . . kı »«fc L r sartıle nakikf bir R.C.A. Radyo«1 suna sahıp olabilirsinlz. •'« ^ rmel * O. T. T. A. İSTİKLAL CADDESİ AN KARA* İZ/V\ÎR KIŞIN OKUNACAK En güzel romanlar Reşad Nuri . ^T * .4 . . Anadolu Notları 50 Kr. Guntekın : Yıldız Yağmuru 100, Aka»*Faruk Nafiz Çamlıbel su (şiir kitabı) 50 Kr. Adam Sarrafı 50, İhtiyat Bürhan Cahid Zabiti 50, Cephe Gerisi 60, Gurbet Yolcusu 75, Kır Çiçeği 75, Dünkülerin Romanı 75, Patron 100 Kr. Cumbadan Rumbaya 125 kr. Peyami Safa Bağrıyanık Omer 50, Aşk Mahmud Yesari Yarışı 50, Kanlı Sır 100 Kr. Mülâzimin Romanı 100 Kr. Abidin Daver Öldüren Kim 75 Kr. Valâ Nureddin LAMARTİN'den tercüme: Halid Fahri Rafael 100, Graziella 75, Goethe'nin Aşkı ve Aşk Şiirleri 75, Hayalet 50 Kr. DOSTOYEVSKİ'den tercüRuşen Eşref me: Beyaz Geceler 75 Kr. ANATOL FRANS'tan terServet cüme: Beyaz Taş ÜzerinYasarioğlu de 50 Kr. F. Osman ve F. Varal Sadri Ethem KLOD ANE'den tercüme: Genç Rus Kızı Arian 50 Kr. Bacayı İndir Bacayı Kaldır 50, Silindir Şapka Giyen Köylü 50, Imparatorîçe ve Saray 30, Bir Vagon Penceresinden 50 Kr. KANAAT KiTABEVi Gripten korkunuz. Çünkü Grip bir çok vahim hastalıklar doğuruyor. Hergün bir kaşe ÇARPINTIYA NEVROL k NEVROZİN alırsamz kat'iyyen Gripe yakalanmazsınız. Emsalsiz ilâçtır. Sinire, harakana, teessürle bayılanlata 20 damlası hayat verir. Haşiyeli TURK CEZA Kanunu Bütün tadillerile birlıkte esbabı mucibe lâyıhalan ve AdJiye Encümeni mazbatalarile : Ikinci basılış Fıah 100 Kr. Ciltlisi 125 Kuruş. Sahş yeri : lstanbul Ankara Cadddesi Yeni çıkan Derleyen : YUSUF CEMAL Köseoğlu Labah kafkarken vjapıCacalcifk iîintı. 12^ı ^m^^^tm Cihan kitaphanesi ^ H H H J Izmir Belediyesinden: îzmir Enternasvon^l Fuannda yapılacak sergi sarayı için bir proje müsabakası açılmıstır. Yapılacak proieler martın besine kadar Beledive Ba$mühendislığine venlecektir. Tetkık neticesinde beğenilen proıelerden birinciye iki yüz lira verilecektir. Sartnamesini görmek için Basmühendisliğe müracaat edilmesi. «393» (760) *riv OKSURENLERE: KANZUK ıF* (£ PERLODENT majcunu Göğüs nezlelerîle had ve müzmin kasabat iltihablarında, zatürrie, zatülcenb ve boğmaca öksürükle rinde çok faydah bir ilâcdır. Gö ğiisleri zayıf olanlara ayrıca tav • siye olunur. Bir çok profesörlerin takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk Öksürük şurubu maruf eczanp lerde bulunur. Umumî deposu: INGİLİZ KANZUK ECZANESt Beyoğlu fstanbul ÖKSİİRÜK SURUBU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle