16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Subat 1937 Şehir ve Memleket HaberleriJ Siyasî icmal Tarihî tefrîka : 31 Yazan : M. Turhan Tan Süîeymanın gözü dönmüştü! Aşkta uğradığı inkisarı ana şefkatile tamir etmek ıztırarına kapılıyordu 200 muallim kıdem zammı alacak İplik meselesi halledildi Caddelerdeevlerbir renge boyanacak Şimdilik umumiyetle kahverengi ve gri renkleri seçildi Harb sanayii ve politika üyük ve küçük bütün dünya devletlerinin bugün en ziyade ehemmiyet verdikleri başlıca iki iş vardır: Bırı mümkün mertebe çok si lâhlanmak diğeri de en mühim harb sanayii merkezlerini mefruz düşman devletlerin birdenbire ve kolayca taarruz edebilecekleri hudud ve deniz mmtakala rından çok uzakta bulunan yerlere nakletmektir. Bu iki iş ayni zamanda yapıldığından devletlerin bütçeleri için çok ağır bir yük, adeta yıkım teşkil ediyor. Diğer taraf tan her devlet silâhlanma ve göç işlerini bitirmeğe vakit ve fırsat bulabilmek için iç ve dış politikalarında ihtiyatlı davra nıyor. Meselâ İngiltere Bahriye Nazırı Sir Samuel Hoare ahiren beyan ettiği veçhile dünyanın en büyük donanmasını yapmakta, Şimal ve Manche (Mans) denizlerine yakın olan her türlü top, mühimmat ve tayyare fabrıkalarını Ingil • terenin îrlanda denizi şarkındaki sahillerine nakletmekte olduğundan haricî po litikasmda yeni yeni hareketlerde bulunmaktan çekiniyor. Bundan dolayı dünya ve bahusus Avrupa yolitikası, îngilterenin iptidaî teşebbüslerde bulunmamasından müteessir olmaktadır. tezgâh sahiblerini çok mustarib eden ipBirkaç gündenberi şehrimizde tetki lik meselesinin kökünden halli için bir Şehir plânının tatbikı esnasında, şehir Izin vermediler, celâllandılar e katla meşgul olan Maarif Vekâleti Süleyman, yanlış duyduğunu sandı, ajokaklarına verilecek renkleri tesbit etkararname hazırlanmıştır. Bugünlerde lıklaşacak kadar şaşırdı ve kadınm otuz fem. Yüksek Tedrisat müdür vekili Cevad, çıkacak olan bu kararname hakkında mek üzere Belediye Fen Müdürlüğünde iki dilime aynlmış saçlarını yakalıyarak Haydi ayak öp, suçunu bağışlat, dün Ankaraya dönmüştür. alâkadar mehafildeki malumata göre teşekkül eden komisyon mesaisine devam haykırdı: Hurremin ne dediğini birer birer anlat! Cevadla beraber şehrimize gelen Orta genel ithalât rejimi kararnamesinin «V» etmektedir. Komisyon şehrin belli başlı Gelmem mi, diyor, gclemem mi Hünkâr, yürekleri altüst edecek bir Tedrisat müdürü Avni, bayrama kadar listesinde C 366, 368, 369 ve 370 tarife cadde ve sokaklarını gezerek, bunların diyor?.. Bir daha söyle bakayım mel'un, sesle gürledi: şehrimizde kalacaktır. Avni dün lise ve numaralarına giren renkli, kath, parlak, darlık, genişliklerini ve güneşe karşı olan bir daha söyle. Ben kabıma sığmıyorum, yerimde ortamekteb müdürlerıni Maarif idaresinince, orta ve kalın numaralannın ithalin vaziyetlerini tesbit etmiştir. Komisyon her Kadıncağızın akh birkaç bin zerreye duramıyorum, sen edeb, erkân sayıklı de bir toplantıya davet ederek kendileride formalite kısaltmak için maddelcr bu sokağm umumî vaziyetini ve fizikî nok ayrılmış ve her zerre bir katre ter olup yorsun valide. Şimdi ayak öpmenin, öple uzun uzadıya görüşmüş, mekteblerde lunmaktadır. «V» listesindeki bu madde tai nazardan ziyanın in'ikâs kabiliyetini saçlanndan bir kılın dıbine akmış gibiy türmenin sırası mı. Bırak şu uğursuzun ki noksanlar ve tedrisatın umumî vazi ler hep birden «Cl» listesine yani Vekâ nazan dikkate alarak sokaklara muay di. Mustarib ve perişan tekrar ediyordu. yakasını. Ne bilürse söylesin, ben d« ne yeti hakkında malumat almıştır. Dünkü let emrinde ithalden klering yolile ithal yen birkaç renk verilmesini münasib göryapacağımı bileyim. Gelmiyor, gelemem diyor. müstür. toplantıda İstanbul muallimlerine aid ol listesine almmaktadır. Hünkâr, bileğine doladığı otuz iki ör Kadınağız, ölümden kaçar gibi bir teŞimdilik umumiyetle iki renk muvafık mak üzere hazırlanmakta olan kıdem îisDiğer taraftan şehrimizdeki trikotaj, güyü hırsla çekti, kadının başını insaf lâşla anlattı: teleri de gözden geçirilmiştir. Listelere fanilâ, çorap ve dokuma sanayicılen bir görülmüstür. Bunlardan birisi kahve rensızca sarstı: Hurrem kız, «efendimin huzuruna göre bu sene ıkıyüze yakın muallim kı toplantı yapmışlar ve aralannda bir he gi, diğeri de gri renktir. Fakat bu iki renk Nasıl gelmez kâfir, nasıl gelemem çıkacak yüzüm kalmadı. Ben satm alındem zammı alacaktır. Bunlardan bir kıs yet seçerek İktısad Vekili Celâl Bayaıı te, ziyanın in'ikâsını temin eden âmiller der habis. Ona iftira edip kanına girmek mış et parçası imişim. Oyle is«m şevketlu mı geçen sene kıdem zammma istihkak ziyaretle bazı dileklerde bulunmağa ka nazan dikkate alınarak açık kahverengi, istiyorsun, değil mi?.. Dur öyle ise sana Hünkârın yanında işim ne. Yüzüm, gökesbedip te bütçe dolayısile zam alamı rar vermişlerdir. Heyet 366 tarife nu koyu kahverengi, açık gri, koyu gri gibi iftira ne demek olduğunu öğreteyim. tâli renklere aynlabilecektir. Komisyo züm de yara içinde, bere içinde. Saçlarım yanlardır. Bir kısmı d# bu sene kıdem marasının A ve B kısımlarında bulunan Gözü dönmüştü, belinden hançerini yoluk, kopuk. Bu biçimle efendimin yanun bu hususta hazırladığı esaslar ancak müddetini dolduran, gerek mekteb mü ve yerliye muadil olup ithalâtı gene uyuşçıkarmıya savaşıyordu. Fakat kırılmış nına gitmekten utanırım. Mubarek goz dürleri, gerekse müfettişler tarafından turucu maddeler inhisannda kalan ve B plânın tatbikına başlandıktan sonra tat Asağı yukarı her devlet bu haldedir. hulyalarından yüreğine ve sarsılmış si lerini kanlı yüzümle, hırpalanmış saçla haklarında, tedrisatta muvaffak oldukla kısmma giren ince ve orta pamuk iplik bik edilecektir. Avrupanın en mühim devletlerinden Lenirlerinden bütün benliğine bulaşan ıstı nmla niçin inciteyim» dedi. Yalnız, plânın tatbikile bugünkü va histan dahi ahiren hem fevkalâde silâhrına dair rapor verilen muallimlerdir. lerinin dahilden tedariki kabil olmadığı rab sebebile eli ayağı titrediği için hançeziyetleri bozulmıyacak olan bazı ana lanmak hem de bütün harb sanayiini Padişah, hayretten ıstıraba, ıstıraptan On beş gündenberi Trakya mıntaka gibi inhisarın da el'an ithalât yapamadı ri kınından çıkaramıyordu, gülünc bir tecaddelerde bu husus şimdiden tatbik edi memleketin ortasında toplamak için hahiddete geçiyordu, bu sözleri dinlerken sındaki ilkmektebleri tetkik etmekle meş ğını gözönüne koyarak bu ipliklerin de lâş içinde bocalıyordu. Kadın, hayatının sararıp kızarıyor, kızarıp bozarıyordu. gul olan Maarif Vekâleti llk Tedrisat klerink yolile ithali için bir kararname lecektir. Komisyon bu husustaki mesaisini rekete gelmiştir. Halihazırda, Lehistanın gerçekten tehlikeye düştüğünü sezerek ikmal eder etmez bir raporla beraber şe başlıca harb sanayii, Alman hududunun Hurremin ağır bir hakarete uğradığını ar müdürü îsmail Hakkı dün şehrimize gel çıkanlmasını istiyeceklerdir. ağlıyordu, yalvarmağa savaşıyordu. hir mütehassısına verecektir. Mütehass;s yanıbasında, yukan Silezya'dadır. Bü tık anlamıştı. Müthiş bir kızgınlık buhraIşte bu sırada Valide Sultan içeri gir nına istidad gösteriyordu. Fakat kaha miştir. îsmail Hakkı bu tetkikat esnasmta muvafık görürse Belediye riyasetinin tün madenî imalât ve top, tüfek, tayyare di, delirmiş gibi görünen oğlunun hançer retin derecesini henüz takdir edemediği da gerek Edirnede, gerekse birçok kazatasdikına arzedilecektir. Rapor tasdik e ve çelik fabrikaları buradadır. Diğer lardaki bütün köy ve şehir mekteblerini kabzasma yapışık elini yakaladı. dilir edilmez. ana caddeler hakkındaki harb sanayii merkezleri de nisbeten Soviçin köpürüp coşmakta, ihtiyarsız, bir te gezmiştir. Bu tetkikat esnasmda tedrisat karar da derhal tatbik edilecektir. Aman aslanım, dedi, nedir bu hal?. enni gösteriyordu. Zihninde bir de zalim yet ve Çekoslovakya hududlanna yakın ve randıman bakımmdan elde edilen neSokaklara konulacak yeni isimler yerlerde bulunuyor. Şimdi inmeye uğrayıp ayaklannın dibine bir endişe yüz göstermişti. Anasmın da ticeler, umumiyet itibarile şayanı memnuyıkılacağım. Kendinden geçmişsin, sara vetsiz yanına gelişini, haberci kadmı ölSokak ve caddelerin yeni isimlerini Simdi bunların hepsi, Varşovanm ceniyet görülmüstür. rıp solmuşsun. Cihan bir yana, sen bir dürülmekten kurtanşını, Hurrem işini bitesbit eden komisyon mesaisini ikmal et nubunda Kielce ve Lublin eyaletleri arayana. Bu fani dünyada ne olabilir ki scni lir görünüşünü düşünerek kendini zıvamek üzeredir. Komisyon bundan sonra sında, eski Galicya ile asıl Lehistan araCEMİYETLERDE böyle zıvanadan çıkarsın, sağ iken hasta nadan çıkaracak olan vaziyette onun alâsokak başlarına emaye değil, başka bir sında bulunan Sandomierz şehri hava Ekalliyet ve ecnebi mekteblerindeki etsin. kası bulunduğundan kuşkulanmıya baş maddeden levhalar konulmasını muva lisine nakledilecektir. Bu havali şimdiye Şoförler cemiyeti idare türkçe, yurd bilgisi, tarih ve coğrafya fık görmüştür. Komisyon mesaisini nisa kadar ıktısadî noktadan bir çöl sayılı * Süleyman, hızh bir aksülâmele kapıl lamıştı. Eğer Hurremi döğen, inciten ve heyeti feshedildi muallimlerinden bir kısmının, maaşlarınm na kadar ikmal ederek yeni hazırladığı yordu. Bundan sonra Lehistanın başlıca dı, aşkta uğradığı inkisarı ana şefkatile ağlatan anası ise ne yapacaktı?.. mekteb idareleri tarafından eksik veril iktısad Vekâleti Şoförler ve Otomo tamir etmek ıztıranna kapıldı, ölüm teri Hünkâr bu çok zalim endişeden hızla bilciler cemiyeti idare heyetini feshet mekte olduğu hakkında yaptıklan şikâ sokak isimlerini Şehir Meclisine arzede sanavi merkezi olacaktır. cektir. döküp duran kadının saçlarını bırakarak kurtulmak istediğinden Hurreınin ne suKarpat'lardaki tabiî gaz kuyularının miştir. Bu fesih kararınm verilmesine yet üzerine, Maarif İdaresi, bu mektebHafsa Sultanın ellerine yapıştı: retlc değil, kimin tarafından döğüldü sebeb, cemiyet idare heyeti azaları ara lere bir tamim göndermişti. idare bu tave petrol membalarımn hasılatı, boru ŞEHÎR tŞLERl Bilsen, ah bilsen, dedi, nekadar ğünü anlamayı tercih etti ve korka korka sında bir türlü ahengin temin edileme hatları ile burada toplanacaktır. Bütün mimde, türkçe muallimlerine verilmekte kızgınım. mesi ve muhtelif makamları her gün olan njaaşın, bir ayın dört hafta itibar esordu: • ., demir ve harb sanayii burada tesis edileProst martta gelecek meşgul edecek yeni bir meselenin orta dilerek ona göre hesab edilmesi suretile Ana, sesini biraz daha tatlılaştırdı ve İki ay kadar Pariste kalmak üzere cektir. Gerek Almanya, gerek Sovyet Onu kim döğdü valide? ya çıkarılmasıdır. oğlunu okşar gibi bir eda ile sordu: değil, her ay.m otuz gün. sayılması sure Fransaya giden şehir mütehassısı M. Rusya ve Çekoslovakyadan uzakta, VarAlacağı cevabm kendisini bütün ömYeni seçim, pazartesi, sah ve çarşam tile verilmesi lâzımgeldiğini bildirmiş ve Prost, martta şehrimize dönecektir. sovadan 150 mil cenubda bulunan bu Ne oldu aslanım. Tatsız bir haber ründe ve hatta ahirette bedbaht edecek ba günleri sandık bütün belediye dairemi aldın? bu usulün ikincikânundan itıbaren tatbi Prost, bu sefer daha uzun müddet otur iktısadî cöldeki tesisat için bidayette 75 bir şekilde olmasından ürktüğü için ku leri gezdirilerek yapılacaktır. mak üzere gelmektedır. Kendısi için İs milyon îngiliz liralık tahsisat veriimeci Daha ne olacak valide. Şu mel'un lağını tıkayacak gibi davranıyordu ve kını emretmisti. tanbulda bir de ev tutulmuştur. düşünülmüştü. Kurban derileri kadın, bizim Hurreme bühtan ediyor. bunu yapamayınca gözlerini kapamıştı. Maarif İdaresinin bu emri üzerine, Prost, buradan giderken Belediye İ Nasıl bühtan? Bu sene Kurban bayramında, kurban mekteblerin hemen hepsi muallimlerin mar bürosuna birçok direktifler ver Lehistan parlâmentosunda Maliye Valide Sultanın: derilerinin Tayyare cemiyeti, Kızılay maaşlannı, bu ay, ona göre vermişlerdir. mişti. Imar bürosu, mütehassısm verdi Nazırı ve Başvekil muavini M. Kvait Buraya gelmesini söyletmiştim. Mahidevran! ve Himayeietfal cemiyetleri arasında Yalnız, Musevi lisesi, gene eskisi gibi ği direktifler dairesinde profiller hazırGuya gelmem, gelemem demiş, hiç Hurkoviski ile Harbiye, Münakalât ve SaDemcsi üzerine içi ferahladı ve dudak müşterek taksim edilmeleri, üç cemiyet rem bu haltı eder mi?.. Ben gel derim de bir ayı dört hafta itibar etmek suretile lamaktadır. Prost, ddndükten sonra larından bir sevinc sayhası fırladı: nayi nazırları tarafından verilen izahat arasında kararlaştırılmıştır. Derilerin bu profilleri tetkik edecek ve kat'î şekoşarak gelmez mi?.. Şayed gelmezse maaş vermiştir. toplanması için her üç cemiyetten tavzif Oh, hele şükür. tan anlaşıldığına göre, bu tahsisat şimdi başmın kopacağını bilmez mi? Musevi lisesi muallimlerinden Tevfik killeri verecektir. Artık kızmakta, dilediği gibi kızmakta edilecek memurlara teshilât gösteril Said de mekteb idaresinin, 9 sene zarfın Mimarlar için bir talimatna 100 milyon îngiliz lirasına çıkanlmıştır. Hafsa Sultan, gamlı gamlı başını salmesi, dün bütün kaymakamlıklara ta hürdü. Hurremi inciten anası olmadıktan Dört senede itmam edilecek bu tesisat da hakettiği paradan kestiği miktarın 700 Iadı: mim edilmiştir. rae hazırlanıyor sonra tertib edeceği cezanın azametinden küsur lira tuttuğunu iddıa ederek hem Şu halayığm boş yere kalbini kırTicarî müessesler artıyor Maarif İdaresine şikâyette bulunmuş, Belediye fen heyetinin, mimarlann için bu sene 32 milyon îngiliz lirası sarmışsm aslanım. Çünkü sana duyduğunu endişelenmeğe mahal yoktu. Bu sebeble fedilecektir. Ticaret Odasmca yapılan bir istatis hem de Beyoğlu Noteri vasıtasile mek ve inşaat mühendislerinin mes'uliyet ve söylemiştir: Hurrem gelmez, gelemez! soğukkanlıhğını ele aldı, benliğindeki Bu 100 milyon îngiliz liralık tahsi salâhiyetlerine dair hazırlamakta oldutiğe göre, 936 senesi içinde 200 müessese teb idaresine bir protesto göndermiş olduSüleyman, yeniden alevlenmek üzere coşmak, taşmak ihtiyacını yendi, masum ğu talimatname bitmistir. Talimatna sattan ayrı olarak teslihah artırmak için olduğu anlaşılan halayığın küçük bir te terki ticaret etmiş, 36 müessesenin sa ğunu yazmıştık. Maarif îdaresi, istida iken Hafsa, yüzünü halayığa çevirdi: me nisan devresinde Şehir Meclisine hibleri vefat ettiğinden kapanmış, 23 40 milyon îngiliz liralık fevkalâde tah Hurrem, niçin gelemiyeceğini de bessüm sadakasile yüreğini okşadıktan ferdî müessese şirket haline gelmiş, 122 sahibine, her sene verdiği ders miktannın sevkedilecek ve kat'î şeklini alacaktır. sonra şu emri verdi: sisat verilmiştir. Bu 140 milyon îngiliz bilinmesi lâzımgeldiği cevabmı vermiştir. Bundan başka kalfa ve işçiler için de söylemedi mi? şirket feshedilmiş. 15 şirket tasfiye ha Hurreme söyle, mutlaka gelsin!.. line gelmiş. 8 tacir, küçük tacir vaziyelirası dört senede sarfedilecek ve bu müdDiğer taraftan Musevi lisesi müdürlü bir talimatname hazırlanmaktadır. Söyledi efem! det zarfında 150,000 mühendis ve usta Ya sen aslanıma niçin söylemedin? tine gelmiş ve 6 anonim şirket faaliye ğü de bir istida ile Maarif îdaresine mü[Arkast var\ racaat ederek eski usulün tatbikında de Eski Şark Demiryolları he ve ameleye her sene 200 gün çalışmak tini tatil etmiştir. Buna mukabil geçen bir sene zarfın vam etmek istediğini bildirmiş ve bazı yeti umumiye içtimaı üzere yeni iş bulunmuş olacaktır. da 833 şirket ve firma teşekkül etmiştir. itirazlarda bulunmuştur. Maarif idaresi Şark Demiryolları şirketinin heyeti Bu azim masarifin ancak bir cüz'ü. bugün fevkalâde olarak [Ba$tarafı l inct sahifede\ lâl Bayar dün öğleden sonra Denizyollan Bunlarm 546 sı ferdî müessese, 26 ta yaptığı tatkikat üzerine, 1924 ve 1930 umumiyesi senelerinde ekalliyet ve ecnebi mekteb yapılacaktır. Bu heyeti umumiye Fransadan alınan istikraz ve Almanya • tekziblere rağmen Atina siyasî mehafiU İdaresine giderek uzun müddet orada nesi simsar ve 261 i şirkettir. Yugoslav Bulgar misakmın da mev meşgul olmuş, alâkadarlardan Alman ADÜYEDE lerindeki türkçe muallimlerin verilecek de idare meclisi tarafından şirketin ev da bloke edilen paralarla alınacak ma maaşlar hakkında birbirini mütemmim ka velce verilen karar mucibince hüku kinelerle kapatılacaktır. Çelik ve emsali zuu bahsedileceğinde ısrar etmektedirler. tezgâhlanna ısmarlanacak posta vapurlaGeçen seneki otobus kazası rarlar verildiğini bu kararlann muhtelif mete satılmış olduğu tebilğ edilecek ve fabrikalar için îngiltereden de borc para Konsey müzakeresi üç gün sürecektir. rınm siparişi isi üzerinde izahat almıştır. tarihlerde alâkadarlara bildirildiğini gör bundan sonra şirket tasfiye haline ge nın muhakemesi Hatay yasasını tanzim etmek üzere Burada Iktısad Vekilinin riyasetinde yaistenecektir. Lâkin 140 milyon îngiliz liçecektir. Bundan bir sene kadar evvel Çatal müştür. Cenevrede toplanacak olan Cemiyeti pılan toplantıda Deniz İşleri Müsteşarı Heyeti umumiyede Nafıa Vekâleti rasmın 100 milyondan fazlası Lehistanın Maarif İdaresi, bir ayın dört hafta de namına bulunmak üzere Devlet DemirAkvam komisyonuna iştirak edecek olan Sadullah Güney ve Denizyollan müte cadan İstanbula gelmekte olan şoför Edibin idaresindeki otobüs Topkapı ha ğil otuz gün itibar edilmesi şeklindeki son yolları Tarife dairesi müdürü Naki şeh kendi varidat ve sermaye membalarından Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi Nu hassısı ve İdarenin müdürleri hazır bu ricinde Davudpaşa askerî fırını önün tamimine uygun olan bu eski mukarrerat rimize gelmiştir. Fakat bugünkü heyeti temin edilecektir. Bu memleketin, malî man Rifate bu vazifesi hakkında direk lunmuslardır. de devrilerek parçalanmış ve bu feci ve tebligata tevfikan gerek Musevi lise umumiye için lâzım gelen yüzde 70 vaziyetinin çok iyi olduğu bundan da antifler verilmesi de tabiidir. Numan Rifat Yeni vapurların ısmarlanmasına aid kaza neticesinde de bir kişi ölmüş, 20 sine, gerekse Türk muallimlere yeni ta hisse yatınlmamış olduğundan ekseri laşılıyor. buradan doğruca Cenevreye gidecek v; mukavele hazırdır. Ufaktefek bazı nok kişi de yaralanmıştı. mime göre maaş vermeyen diğer mek yet hasıl olacağma ihtimal verilme kendisine Hariciye memurlarından bazı Harb sanayiini içerilere götüren ilk' sanlar ikmal edildikten sonra mukavele Kazanın suçlusu olan şoför Edibin teblere yeniden tebligat yapacaktır. mektedir. zevat refakat edecektir. devlet Sovyetler olmuştur. Şimdi bu devimza edilecektir. Mukaveleyi hükumet dün Ağırceza mahkemesinde mevkufen Başvekil Maliye Vekilini letin başlıca harb sanayii Ural dağlari namına İktısad Vekili imzalıyacaktır. muhakemesine bakılmağa başlanmıştır. ziyaret etti ve Ural nehri havalisindedir. İmza merasiminin bugün, olmadığı tak Dünkü celsede kazayı gören üç şahidin Öğleden sonra Başvekil İsmet înönü dirde pazartesi günü yapılması muhte malumatma müracaat edilmiştir. Bu şaHulâsa, harb sanayi merkezlerinin. Perapalasa oteline giderek Maliye Vehidler şoförün kabahati olmadığını, fiher memleketin ortasına, yahud en uzak meldir. kili Fuad Ağralıyı ziyaret etmiştir. renlerin sağlam bulunduğunu, otobüste ve en emin yerlerine nakli bu devletlerin İktısad Vekili şehrimizde birkaç gün Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüşlü de istiab haddinden fazla yolcu bulunsiyasti ve alelumum Avrupa politikası üAras ta akrabalannı ziyaret için Kadıkö kalacak, burada İktısad Vekâletine bağ madığını, yalnız anî olarak şaft kırıldızerinde derin tesirler yapıyor. yüne gitmiş ve gece Perapalas oteline lı bazı müesseseleri teftiş edecektir. ğı için otobüsün devrildiğini söylemiş Muharrem Feyzi TOGAY dönmüştür. Siyasî Müsteşarlar hakkında lerdir. Hariciye Vekili gidiyor rivayetler Mahkeme, suçlu şoförün tahliye ediAnkara 12 (Telefonla) Yeniden lerek serbest olarak muhakemeye de Doktor Tevfik Rüştü Aras pazartesi günü Atinda toplanacak olan Balkan kabineye alınacak Vekâletsiz Vekiller vam edilmesine ve diğer şahidlerin de Antantı Konseyi içtimaında bulunmak ve siyasî müsteşarlar hakkında rivayetler çağırılmasına karar vermiştir. Nüfhasi S Kuruftnr üzere bu akşamki Semplon ekspresile devam ediyor. Buna göre Maarif müsteÜNtVERSlTEDE Yugoslavyanın Niş şehrine gidecek ve oJ Turkiye Hariç şarlığına Nafi Atuf, Ziraat müsteşar rada Yugoslavya Başvekili M. StoyadiPedagoji Enstitüsünde bir noviç'le Romanya Hariciye Nazırı M. l;ğına Ali Rıza Mardin, Maliye müstayin 1400 Kr 1700 Kr. Senelik Antonesko'ya mülâki olacaktır. Üç dost teşarlığına Sırrı Day, Dahiliye müste Edebiyat Fakültesine bağlı olarak te1450 Altı ayfık 750 nazır Nişten doğruca Atinaya hareket şarhğına Abdülmuttalib, İnhisarlar müs sis edilen Pedagoji Enstitüsü profesör400 800 Üç ayUk Bosna köyüne bugün »k gönEdirne 12 (Husuı .uühabirimiz "deceklerdir. teşarlığına Hüsnü Çakır, Adliyeyeye lüklerinden birine de Vekâlet umumî 150 yoklur Bir aylık den) Sular ağır ağır çekilmektedir. derilmiştir. Felâket esnasında görül tktısad Vekilinin tetkikleri Refik Şevket (Manisa) veya Salâhad müfettişlerinden Hıfzurrahman Raşid Felâketzedelere yardıma devam edili medik bir faaliyet gösteren zabıta, zatayin edilmiştir. Başvekille birlikte şehrimize gelen Ce din (Kocaeli) getirilecektir, deniliyor. rar miktarmı tesbite başlamıştır. yor, Orta tedrisat müdürünün Bu hususta bir kararname hazırlânacak riyasetinde dün Maarifte Öğrendiğimize göre sanayicileri ve bir toplantı yapıldı Muallimlerin aylığı Maarif idaresi bir ayın 30 gün itibar edilmesini tekrar bildirecek Ismet İnönü şehrimizde Edirnede sular çekiliyor Cumhuriyet J şeraiti»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle