19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Şubat 1937 Cumhuriyet İTTİ GUNUN BULMACASI t, uı 1 l 2 3 i 2 3 4 5 7 8 9 Emniyet Müdürlüğile Elektrik Şirketinin dikkat nazarlarına Haydar mevkii Müftiali mahallesi Karaderuz caddesinde oturan karileriftüzden 17 imzalı ve mühürlü bir mektub aldık. Bu mektubda deniliyor ki: «Civarımızın geceleri hiç tenvir edilmemesinden uygunsuz haller gündengüne çoğalmaktadır. Haydar polis mevkii mürettebatmm ar tırılmasırn Emniyet Müdurlüğünden, bir kaç sokak lâmbasının takümasını da Elektrik Şlrketinden rica ederiz.» Ayancık Zingal Şirketi levazım ambarında Mustafa Yüdınm imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: <Avanos kazası nın Paşalı koyünden Hasan oğlu Fazlıdan ailesi haber alanuyor. En son bir sene evvel Fethiye Maden şirketinden bir mek tubu alınmıştı. Hayat ve mematından haberdar olanlar insaniyet namına yukanki adrese bildirsinler.» 1 • • • • • • 10 • • 1 • • • • • • t; • • • Giren yere, Grip nezle, baş ve diş ağrıları girmez. G R İ P İ N İ N E RV i N Sinir ağrıları, asabî öksürükler, asabî zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ilerî gelen bütün rahatsızlıkları giderir. Günde 2 3 kahve kaşığı. Her eczanaden arayınız. Kimyager Doktor Cevad Tahsin Tin nezaretlnde ARIK SU Lâboratuarı Radyatörler için en fennî suret te hazırlanmış asid solfrik mahlulü bütün şoför ve garajlara tavsiye olunur. Her yere gönderilir. Leylek markasına dikkat ediniz. Unkapanı Fabrika sokağı numara 7/9 Tele ^ H ^ H ^ fon: 22773. ^ m ^ ^ ^ ^ * 9 0 Gaib aranıyor GRİPİN Soğuk algınlığından mustarip bir aileyi ihyakâr tesirile iyileştirmiştir. Hukuk Fakültesi kütübhanesinden bir şikâyet Soldan sağa: 1 İçlidışlüık. 2 Büyükler, şüphe. 3 Lâkırdıda açıklık. alfabede bir harfin o kunuşu. 4 Ortadato, bir emir. 5 Fran sızca bir emir, kolun ucu. nota. 6 Müte madiyen var olacak olan, lâstik ayakka bı. 7 Bir edatın kısaltılmış ve kalmlaştırümışı, isim. 8 Bulgarirtanda bir şehır, akıl. 9 Bir ecnebi parası, küçuk köpek. 10 Genişlik, bir hastalık. ŞARK İSPENÇİYARÎ LABORATUARI T. A. Ş. Maliye Vekâletinden: Yukarıdan aşağıya: 1 Elçilik, bir edatın kısaltılmışı. 2 Hukuk Fakültesi talebesinden olup isirn ve adresi bizde saklı bir karümizden aldı Akrabalar, Türklüğe mensub bir millet. 3ğımız mektubda deniliyor ki: «Yurdumuz Ev esyasından biri. kumanda. 4 Tapma ve da ilmin derinleşmesi için hükumetimiz dua etme, komşu bir milletin paraaı. 5 lüçbir fedakârlıktan çekinmiyor. Buna mu Eskiden Türklere hizmeti dokunmuş bir kabil bazı hâdiseler hükumetimizin bu ar Rum beyl, şehir. 6 Komşu bir memleket. zusile tabantabana zıd bir şekil göster buzucu bir madde. 7 Bir hastalık, kabadayı. 8 Arkadaş, büyük baston, fiillere gemektedir. Fakültemizin zengin bir kütübhanesi. iki len soru edatının tcrsi. 9 Erkek keçi, ölokuma salonu, memurlan ve hademesi var müş a|ac. 10 Bir musiki âleti, nihayet. dır. Bu kutubhanenin açüma saatleri öyle tanzim edilmiştir ki talebe derse girince Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli açılır, teneffüste kapanır. Geçen seneden1 2 3 4 5 f i 7 R 9 10 beri devam eden bu hal yetmJyormuş gibi şimdi de tanzim ediliyor diye kitab veril1 İ H İ İ RİOİH Î | T A B İ memektedir. 2İAİKİÜİMİÜİLİA T ÖİR Onümuzden koca bir tatil geldl, geçti. O vakit ne yapüdı? Talebe artık profesor3 S İ A SIAINU L A lerin notlarile iktifa edecek zamanları ÜİTİB N çoktan geride bırakmıştır.» s L E Hİİ MİHİZİE Gaib aranıyor İstanbul Liman İdaresinde odacı Ahmed « AİT •İBİÜ ÜİMİEİK vasıtasile Asiye imzasile aldığımız mek T İİMİAİRİBİMİ1İDİE tubda deniliyor ki: «Bundan sekiz sene evvel evlâdlık olarak bir jandarma zabiti'•İL A Y İ İ İ K İ B ZİE M nin ^aruna verilmlştim. O zamandanberi «IV E N E D|İ K B İ babam. Mehmedle anam Emineyi kaybet tim. Kendileri Kırşehrin Mucur kazası Kuo E RİAİT MA L İ K rugül karyesinde oturmaktaydılar. Hayat ve mematlarından haberdar olan(Terki ticaret dolayısile fevkalâde satış) ların yukanki adresime bildirmelerinl rica Bir tavzih Beyoğlunda Faikpaşa caddesinde Aederim.> Romanya vapurları Istanbul acentası cıçeşme yokuşunda 2 No. lı mahalde Malioğlu'nun Bükreşte idare müfettiş (Ağahamam ve Yeniçarşı caddelerin liğine tayin edildiğine ve yerine bir den gidilir) mevcud bulunan çok kıy Halk Bilgisi Haberleri başkasmm geldiğine dair bir haber in metli, lüks ve modern yatak ve yemek Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat tişar etmişti. Bugün Malioğlu'ndan alodaları komodlar , yazıhane takım şubesi tarafmdan her ay çıkarılmakta olan ıHalk bilgLsl haberleri) nin 64 üncü dığımız bir mektubda vazifesinin değiş ları, o\oın masaları ve saire pazarlık sumemiş olduğu bildirilmektedir. sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: retile 13 şubat cumartesi gününden iti(Büyuler) M. Halid Bayn, (İstanbul mabaren 5 mart tarihine kadar her gün elsallan) Naki Tezel, (Lspartada derlenmiş den satılacaktır. BAKIRKÖY BEZ ata sözleri"! H. T. Dağhoğlu gibi tanınmış BU EŞYALAR MEYANINDA imzalarm yazıları vardır. FABRİKASI Halk bilarisl haberleri memleketimizde 60 kişi çalışabilecek vaziyette son moçıkan yegâne ve çok kıymetli folklor mecMEMUR VE İŞÇİLERİ del marangoz makineleri, tezgahlar. muasıdır. Bu ilmî mecmuayı bütün tarihçilere, edebiyatçılara ve dilcllere tavsiye MES'ULİYETİ MAHDUDELÎ otomotik şerid destereleri, Macar par1 ederiz. ke ağacları. mevcudu pek çok olan muh Kooperatif Şirketinden: GRİPİN Kalöriferler için almacak 100 ton (Sömi Kok) kömürü açık eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesile beraber iki bin dokuz yüz elli lira ve muvakkat teminatı iki vüz yirmi bir lira yirmi beş kuruştur. Eksiltme 1/3/937 pazartesi günü saat on beşte Vekâlet Levazım Müdürlüğü nde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde, İstanbulda Dolmabahçede Maliye Evrakı Matbua Ambarı Memurluğunda görülebilir. İsteklilerin, muvakkat teminatlarile birlikte Komisyon Riyasetine müracaat etmeleri. «316» (817) Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Pazardan başka günlerde ögleden sonra saat {2Vz tan 6 ya) kadar îstanbtılda Divanyolunda (104) numarala hususî kabinesinde hastalanru kabul eder. Saü, cumartesi günleri sabaH t9 Vz 12» saatleri hakikî fıkarava mahsustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışhk ~21044. « ı l " uic • İK •• •• Daima yanmızda bulunursa kendinizi gripe, soğuk algınlığına, nezleye karşı sigorta etmiş olursunuz. Mobilya Meraklılarına Müjde İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan Cinsi ve hissesi H isseye göre muhammen K. 156 metro arsanın D. No. 8520 Semti ve mahallesi Aksaray Kâtibkasım Sokağı Y : Kumsal Emlak No. E:27 Y: 31 Ada: 833 Parsel: 14 E: 57 59 Y: 61 E : 27 Y: 11/1 250 Açık arttırma 1/4 his. 105 metro arsa Kârgir maaahır kulübeyi müştemil çifte dolablı bostanın 20/120 hissesi tam ve bir sehmin 3,50 ve sümün pul hissesi 7382 5654 Boyacıköy Koru cad. 80 600 » » • • Yedikule Sultanmehmed E: Yedikule caddesi Y : Belgradkapısı Demirhaneyolu Ç YENİ ESERLER ) 5246 Kınalıada Bahçecik ve Lodosluk Kuyu ve Ağayazar 5783 4718 Fener Tahtaminare Hasköy Halıaoğlu Turşucu Boğaziçi Boyacıköy Tahtaminare caddesi E : Bükücü Y : Büklüm Koru cad. E: 1 1 3 8181 metro onbir parça 579arsa 11 13 1517 19 E: 80 82 Kârgir hane Y: 66 86 metro arsa E: 11 E: 798183 Y:8I 83 " " B i l â N o . h ve mahallen 14 No. ü evin sagındaki arsa Ahşab dükkân ve arsanın 3/5 hissesinin tekrar 16 hisse itibarile 3 hissesi 135,50 metro arsa 1000 Kapah zarf 2020 » 86 Açık arttırma 1597 30 » 4709 Yeşilköy E : Şevketiye Y: Muradiye E : Bulvar Y : Doğru 140 » Çocukiarımızın tarihî bilgilerinl artır mak, ve okuma zevkini yaratmak. aynl zamanda da ahlâk ve terbiyelerinl bozan bir takım açık polis ve sergüzeşt romanlarının tesirinden kurtarmak maksadile muharrir İskender Fahreddinin yazdıgı ve İnkılâb Kitabevinin bastıgı bu değerll çocuk romanı kitab halinde ve resimli olarak intisar etmistir. Fiatı 25 kuruştur. Çocuklarına kitab okutacaklara herhalde bu M tabı almalarmı tavsiye ederiz. Tahtlan Deviren Çocuk 1 mart 937 tarihine isabet eden pazartesi günü saat 14 te şirketin merkezi bulunan Bakırköy Bez fabrikasında şirketimizin esas mukavelenamesi muci bince senelik alelâde heyeti umumiye toplamşı yapılacaktır. Bu toplantıda aşağıda yazılı madde ler müzakere edılecektir. 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tasdikı. La Turquie Kamâliste 2 936 senesi devrei hesabiyesine aMatbuat TJmum Müdürlüğü tarafmdan neşrolunmakta olan bu çok güzel mecmu id bilânço ve kâr ve zarar hesablannm anın 15 inci sayısı nefis resimler ve fay tasdikı ve idare meclisi azalarının ib dah makalelerle intlşar etmistir. Tavsiye rası, ederiz. 3 Açık bulunan idare meclisi azalıklanna yenilerinin intihabı, 4 Kâzm sureii tevzii. telif cins kaplamalar dahi satılıktır. Fazla malumat almak için Yeniçarşı 40 numaraya müracaat. Telefon: 41292. 5718 5927 4642 6737 Kadıköy Ycşilköy Caferağa Yeni E : Muradiye Y : Mütevelli E : Meclisimillî Y : Andelib E : Dibağhane Y : Murakıp E: 18 Y: 3 97 metro arsanın 150 80 60 » » » Osmanlı Bankası İLÂN % 3 faizli, 1903 tarihli MISIR KREDİ FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 tarihinde yapılacak itfa çekiminde başa baş tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafmdan pek iyi şartlarla sigorta edileceği mezkur tahvilât hâmillerinin haberi olmak üzere lân olunur. 17 18 E:34Y:32 ilâ 38 3 8 his. 73 metro hane arsası 57,50 metro arsa 187 metro arsa Yeşilköy Poşketo mevkii Galata Kılıçalipaşa 1870 Kapah zarf tarihine düşen Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle sahşa çıkanlmışbr. Ihaleleri 1/3/937 pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. İstanbul Borsası kapanış fiatleri 12 2 1937 PAKALAR 1 Sterun Alış blö. 114. 120. sO. 18. 56ö, 20. 63. 70. 1 Dolar 20 Fransız Fr. 20 Liret 20 Belcika Pr 20 Draiıml 20 tsvicre Pr 20 Leva 1 Florin 20 Cek krornı 1 Avusturva SL 1 Mark 1 Zlotl 1 Pensrü 20 Lev 20 Dinar Ruble 1 İsveç kuronu 1 Türk altuu 1 Banknot Os B Satış 62t 117. 125, I I , n. u. M, İ030. 245 22. 675. 23. 66, 76. 23 38. 23. 2'i. 14. 62, 32. 1032 m. Havlu 300 aded Hepsinin 31 lira 25 Kr. Peştemal 50 » 415 lira Erkek çorabı 1000 çift 100 » Kadın çorabı Gureba hastanesine lüzumu olan yukanda cins ve miktarı yazılı dÖrt kalem eşya pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 15/2/937 pazartesi günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Nümuneleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. (828) Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teminat istanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânları KUMBARA TARLAD1R SATILIK Cinsi M A T B A A ÇEKLER Londra Nev Yok Paris Milâno Bruksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madri* Berlln Varsova BudaDeste Bükres Belerad Yokohama Moskova Stokholm Alış D16, Satış Dİ9. .(930 16.98 15.0175 4.6890 88 2075 Ö.465 64,135 1.4490 22.6865 4.2294 0.7947 17.( 525 15,1025 4.7125 S8.6363 3.4=17 1,4565 22.7975 i.i 5 11,3717 4.195 4.3830 108.605 34.6590 İ.İÖ68 Muhammen bedeli îlk teminat İhale günü Lira Kr. Lira Matbaa makinesi ve 4960 25 373 373 19/2/937 cuma günü hurufat vesair eşya saat «15» te Evkaf matbaasmdaki makine, hurufat, vesair eşyanın arttırması on gün uzatılmıştır. İhalesi vukarıda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. îstekliler matbaayı görmek üzere pazartesi, çarşamba. cuma günleri saat 12 ye kadar Şehzadebaşmda Vefa caddesindeki matbaaya ve şeraiti anlamak üzere Levazım kalemine gelmeleri. (829) 1.965 4.175 4.3615 118.0775 2.7J5 .'5.05 3.1332 24.9b U185 ESHAM Aslan çimento I Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL Açiil 1* 65 Kapanıs 14 65 tSTİKRAZLAR Türk borcu l vadeii » > II peşin > > IT v*del » » m vadeii Erfranl 3 SîvasErrurum TAU VtLÂT Anadolu I vadell I 9dö > n va I y.tö » mü vadeli U Açill$ Kimyager alınacaktır p 39 30 39.30 ' 4175 Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimvager alınacaktır. Askerligini , yaprnıs isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüâe müracaatleri. (692)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle