09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Blrincikânun 1937 CUMHURIYET îstanbul asliye altmcı hukuk mah kemesinden: Serkis İsrailyan tarafmdan ölü Serkis oğlu Ohanesin mirasçılarına veraset senedi verilmesi hakkında açılan davanın yapılan muhakemesinde: Ölü Ohanesin karısı olup halen ikametgâhı meçhul bulunduğu anlaşılan Ülyanın tarihi ilândan itibaren bir hafta içeri sinde terekeden mülkiyet veya intifa haklarmdan birisini ihtiyar eylediğine dair mahkemeye malumat vermediği takdirde ölmüşün terekesinden mülkiyeti ihtiyar etmiş sayılacağınm 15 gün müddetle ilânına karar verilmiş ve muhakemenin de 31/12/937 cuma günü saat 10 a talik kıhnmış olduğu ilânen tebliğ olunur. Kış geliyor, havalar soğdu Ufak bir .uşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir Bunun için derhal bîr NEVRALJi ALINIZ. Nafıa Vekâletinden: 23/12/937 perşembe günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekâleti Malzeme EVsiltme Komisyonu odasında cem'an 11130 lira muhammen bedelli 222 parça mobilyamn kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 834 lira 75 kuruştur. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak alı nabilir. Isteklilerin teklif mektublarım talimatnamesine göre Vekâletten almmış malzeme müteahhidliği vesikasile birlikte 22/12/937 çarşamba günü saat 14 e (8194) SAUIBININ 5E5İ Muhterem halkımıza yeni plâklarını takdim eder SAFİYE ŞAHANE GÖZLER AX 2025 KÖŞKÜM VAR DERYAYA KARŞI SÜMER BANK /fPatıkttn sonra Bütun, ağrttarelaa tfurtuidurru. NEZLE GRİP BAŞ DİŞ VE ROMATİZMA bgilirce mütercimlik hakkındaki ilânlanmız özerine Bankamıza miadında müracaatle vesaikini tevdi eylemiş olanların imtihanlan 13 Birincikânun 1937 Pazartesi günü sabah saat ( 9 ) dokazda icra edilecektir. Ankarada bulunanlarm Umumî Müdürlüğümüzde, Istanbulda bulunanların da Îstanbul şubemizde mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları. Umumî Müdürlüğünden : Yalova İlâve Postası Akay Işletme Müdürlüğünden: Fırtına sebebile dün sefer yapılamamasmdan dolayı gecikmiş olan yolculara bir kolaylık olmak üzere «Hava sukunet bulduğu takdirde» bugün tarifede mevcud 12,10 seferine ilâveten saat 9 da Köprüden yalnız Büyük adaya uğramak üzere Yalovaya bir vapur hareket edecek ve bu vapur Yalovadan saat 12,30 da kalkıp gene Büyükadaya uğrıyarak Köprüye gele cektir. (8212) MÜŞERREF NE OLUR BtR GÜN AX 2024 YANDIM SANA . Neva gazel icabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakıoınız ve ısrarla SEFALiN isteyiniz. 1 lik ve 12 lik ambalâjı vardır. GÎRESUNLU AVNİ AX 2028 NİNAY ARSLANIM GENE BAHAR OLDU ELAZÎZLÎ OSMA1S KAŞLARIN KARAAX 2021 SINA UYNEDEM DAĞLAR DAĞLADI BENt Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul Satınalma Komisyonundan: 1 11 de 2 3 4 sayılı larmı 2921 tane minder ve yastık kılıfınuı 23/12/937 perşembe günü saat kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tasmlanan tutarı 6513 lira 83 kuruş ve ilk teminatı 489 liradır. Şartname ve evsafı Komisyondadır. Göriüebilir. Isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektubGalata eski İthalât Gümrüğü binasmdaki Komisyona vermeleri. (8213) İNEK, ÖKÜZ VE ÇİFTLÎK SAHÎBLERİNE: Hayvan bakımma ehemmiyet veren Avrupalılar çiftliklerindekl inek, öküz, koyun vesair hayvanlarına nişastalı gıdalar vermektedirler. Bu hem ucuz, hem de hayvanları fevkafâde beslemektedir. Eczacı güllâcı yani kaşe imal eden fabrikamızda hergün kaşe kırmtıları mevcuddur. Ehven fiatla almağa talib olanlar Postane arkasında Basiret hanmda 27 numaraya müracaat etsinler. Kaşe kırmtıları yüzde yüz nişastayı havi, hayvanlar i fevkalâde mugaddidir. ••••••••••••••• MUKADDER AX2027 OKÜÇÜCÜK GELİN OLDUN SEYYAN ĞELMEZ OLDU HİÇ AX 2022 SESÎM O GÖZLERİN NE KADAR KARA RÎZELÎ SADIK RİZE OYTJN HAVASI AX 2023 ATEŞİM VAR KÜLÜM YOK URFALI CEMÎL BAHÇELER MENEKŞE AX 2026 AMANIN AKŞAM OLDU Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve ,„, .„,,s „ f Eksiltme Komisyonundan: Eyüb Tapu Sicil Muhafızlığından: Mektebimiz talebesi için şartnamesi mucibince «270» çift iskarpin yapılacaktır. Beher çiftin muhammen bedeli «5» lira olup ilk teminatı «101» lira «25» kuruştur. Eksiltmesi 23/12/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat «14» te yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası dahilinde müteşekkil Komisyona müracaatleri ilân olunur. (8146) J U V A N T IN NERVİN TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş KUMRAL SiYAH Diomış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz; tabiî renk veren ta SAÇ BOYALARI .*> ft! îstanbul Vakıflar İdaresinin tescilini istediği Eyüb Bahariye nam" mevkiinde Bahariye Mevlevihanesi denmekle marul tekkenin tapuca kaydı olmadığından 17/12/937 tarihine musadif cuma günü saat 14 te mahallen tahkikat icra kılınacağmdan mülkiyet veya bir aynî hak iddiasında bulunanların müsbet evraklarile beraber idareye veyahud muayyen günde mahallinde hazır bulunarak müdahale etmeleri lüzumu ilân olunur. (8191) MERKEZÎ : ANKARA UYKUSUZLUK SINIR RGRILRRI, RSRBÎ ÖKSÜRÜHLER,RSRBI ZRYIFL/KBRŞ veYRRIM BRŞ RĞRISI,BR5 DÖNMESI, VBSİNIRDEN ILERİ GELEN BÜTUN RRHRTSIZLIKLm Her nevi banka muamelâiı Her ay faizleri ödenen: INGiLiZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLU ISTANBUL Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninden: EYİ EDER. Istafilokoklardan mutevellid ( £rgeDİık, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve butüncild hastalıklarına karşı pek tesitli bir aşıdır 1 TurgudJu Manisa yolunun 1 + 074 17 + 430 uncu kilometreleri arasmda yaptırılacak şose, tesviye ve menfez inşaatı Cİ05687» lira «34» kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf suretile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid keşif vesair evrak c525» kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 3 Eksiltme 23/12/937 perşembe günü saat on birde Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat «6534» lira «37» kuruştur. 5 Eksiltmive gireceklerin içinde, Nafıa Vekâletinden almmış ehli yet, bu yüa aid Tıcaret Odası vesıkalarile teminata aid banka mektub veya makbuzu ve teklifname bulunan kapalı zarflarım 2490 sayıh kanunun 32 inci maddesine göre hazırlanmış olduğu halde bu ilânm üçüncü maddesinde yazıh vakitten bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümen Reislığine vermeleri ve kapalı zarflarmı posta ile göndereceklerin aynı kanu nun 34 üncü maddesi hükümlerine riayet etmeleri ilân olunur. (8192) İSTAFİLOKOK AŞISI Dr. ihsan Sami KUPONLU VADELÎ MEVDUA7 Ş U BEL E R Divanyolu No. 113 Çok dikkat! Mahmud Ragıb Ulug'un 1938 Yıh Muhtırah TAKVİMİ RAGIB15inciYIL Takvim malumatı, en salim ve en sahih olarak gösterilmiştir. Herkesîn bilmesi lâzım gelen pul ve nakil vasıtalan tarifesi, ziraate, ticarete, hıf zıssıhhaya v.s. ye aid en esaslı bilgileri ihtiva eder. Ayrıca muhtıra sahifeleri ve hesab cetvelleri de konmuştur. Viyanada gavet nefis surette basılan en son vilâyet taksimatım, ve en son yapılan demirvollarını gösteren Türkiye haritası eklenmiştir. Mevcudu bitmeden tedarik edilmesi ve siparişlerin tesrii tavsiye olunur. (FEMİL ÂDET BEZLERİ) kanı emici ve muhafaza ediei beyaz ve kırmızı iki cins hususî pamuktan yapıldığı için tahriş etmez, rahatsızlık vermez, kat'iyyen kanı harice sızdırmaz. En ince elbiseleriniz altmda çıkıntı yapmaz. Kadınlık âlemini ihya eden çok mühim bir icaddır. Bayanlarımızın candan alâkadar olması menfaatleri icabıdır. Bir defa kullanan bayan ebediyen ANKARA Telefon : 2316 Adapazarı Bandırma Bartın Bolu Düzce Eskişehir . Safranbolu Tekirdağ İSTANBUL: Teletoa: 22971 Türkiyenin her tarafmda muhabirleri vardır. F E M İ L ' den ayrılamıyacaktır. Her eczanede, parfümöri ve tuhafiye mağazala rında, kadm BERBERLERİNDE, kutusu 65 kuruştur. ' , » ı. UMUMÎ DEPOSU: îsmel Eczanesl ve lâboratuan, Îstanbul, Galata. Tel: 49247. TELGRAF ADRESi Umura Müdürlük : T U R K B A N K Şubeler: TİCARET Fiatı cildli olarak 35 kuruştur. Satış yeri: KANAAT KİTABEVİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle