19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r yahatini büyük bir dikkatle takib etmektedirler. Filvaki Londradaki Fransız İngiliz görüşmeleri, Londra ve Paristeki Amerıkan sefirlerinin bildirdiklerine göre, Fransa ile İngiltere arasında sıkı bir görüş birliği mevcud olduğunu meydana cıkarmıştır. Bu görüş birliği sayesinde Avrupada sulhun tanzim edilebileceği Londra ile Parisin Uzakşark meselelerile daha çok meşgul olabilecekleri ümid edilmektedir. İspanya meselesiyle orta Avrupanm vaziM. Beck ne diyor? M. Beck de tebliğ hakkında şu mü yeti şimdiye kadar diğer meselelere ta kaddüm etmekte idi. talealarda bulunmuştur: « Tebliğ, görüşmelerimize hâkim Stoyadinoviç Mussolini olmuş olan mükemmel anlaşmayı göstergörüşmeleri mektedir. Halihazırdaki bütün meseleleRoma 7 (A.A.) Mussolini, dün ri tetkik ettik. Görüşmelerimizin cereyan akşam, Yugoslavya Başvekili ve Hari etmiş olduğu hava dakna itimadla meşbu ciye Nazırı M. Stoyadinoviç şerefine Veolmuştur. Hiçbir zaman ittifakımızın hanedik sarayında büyük bir ziyafet ver yatiyetini ve daimî kuvvetini izhar için miştir. , , bundan daha iyi fırsat elimize geçmemişZiyafetin sonlarına doğru söylediği tir.» nutukta, Mussolini demiştir ki: M. Delbos, M. Beck'in sözlerini tas« Sekiz ay evvel Belgrad'da imzavib ve şunları ilâve etmiştir: lanan îtalyan Yugoslav paktı ile, iki « Ziyaretim bende büyiik bir memmemleket arasındaki münasebetler, saminuniyet ve teselli hasıl etmiştir. Lehistamî surette dostane bir iş birliği yolunda nın Fransaya karşı beslemekte olduğu gitmektedir. İki memleket arasında mevhissiyatm canlılığına şahid oldum. Te cud olan ve esasını coğrdfî vaziyetten ve maslanmız, Avrupanın istikrarına ve u çok müşterek menfaatlerden alan dost mucnî huzuruna çok müsaid olmuştur.» luk, hiç kimseyi endişeye düşürmemeli M. Delbos, bu sabah saat 1 1,50 de dir. Zira, yüksek sulh hedefinden ilham Bükreşe hareket edecek ve yann saat almaktadır. Açık surette söyliyebiliriz ki, 8,12 de oraya varacaktır. îtalyan Yugoslav paktı, sulhun hakikî IBajtarafı 1 inct tahıjede\ millet haline getirmiş olan şayanı dikkat mcsai ve muvaffakiyetleri de nazan dikkatimi celbetti. Emniyetlerine müteallik ayni kayguyu, sulha olan ayni muhab bet ve merbutiyeti kendilerine rehber ittihaz etmiş olan memleketlerimiz, dostluk ve ihlâs zihniyetıle mesai birliğinde bu • lunmağa ve bu suretle Fransız Leh ittifakına devamlı bir kuvvet ve müessiriyet bahşetmeğe devam edecektir.» CUMHURtYET 8 Birincikânnn 193? Delbos Beck mülâkat f Şehir ve Memleket Haberleri ) Fransız Hariciye Nazırı, Polonyanm Soruyoruz! Adliyeye garib bir müstemleke teklifini tasvib etti Yabancı isimlerin ihbar yapıldı değiştirilmesi için neyi bekliyoruz ? Bir okuyucumuz, yana yakıla anlattı: Bayramın üçüncü günü, tava bir aralık açmıştı. Beyoğlu caddesini dolduran kalabalık arasına, ben de katıldım. Mağazaların vitrinlerine bakarak, tabelâları okuyarak, vakit geçiriyordum. Kafamm içini günlük düşüncelerden sıyırmak ihtiyacile, kendime hoş bir meşguliyet bulduğumu zannediyordum. Meğerse nekadar aldanmışım. Tabelâlan, okumakta devam edince adeta keyfim kaçtı: îşte bir şekerci dükkânı.. Üzennde Rönesans yazıyor. Işte bir zahireci: Neaagora! Ve işte bir pastahane: Haylayf.. Daha böyle, birçok yabancı adlar ki, Türk İstanbulun temiz alnında birer leke gibi sırıtıyorlardı. Bir lâhza dinlenmek için, yolumun üzerindeki kahvehanelerden birine girdim. Önüme getirilen gazoz şişesinin etiketinde, Olimpos adma raslamak, beni büsbütün sınirlendirdi. Kalktım. Sizden: «Yabancı kelimelere bu kadar büyük bir ısrarla sarılmanın manası nedir?» diye soruyorum. Biz de, hâlâ, bu yabancı isimlerden ayrılamıyan yurddaşlanmızdan, müesseselerine öz Türk adları takmak için ne beklediklerini? Fatihte oturan ve ip cambazlığile gul olduğunu söyliyen Mestan oğlu Zekeriyya hakkmda nikâhlı kansı Esma tarafından Adliyeye bir ihbar yapılmıştır. Esmanın iddiasına göre, Zekeriyya, bundan sekiz sene evvel İzmirde, bir adam öldürmüş, Bursaya kaçarak orada da bir çocuğun gözünü kör etmiştir. Bu iki cinayeti işliyen Zekeriyya, bir müddet ecnebi memleketlerde dolaşarak izini kaybetmeğe muvaffak olduktan sonra, tekrar İstanbula dönmüştür. Esmanın ihbarı üzerine Zekeriyya yakalanarak Sultanahmed birinci Sulh ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Suçlu, dün yapılan duruşmasmda, aslen Uhrili olduğunu, tel cambazlığı et tiğini, Fatihte oturduğunu söyliyerek dediki: « Sefil bir haldeyim. 12 senedenberi hiçbir iş tutamadım. Karıma bakamıyorum. O da bu yüzden benimle bir arada yaşamak istemiyor. Bunu temin etmek için de bana iftira atıyor. Ben, Iz mirde, kimseyi öldürmedim. Bunu ispat da edebilirim. Yalanım çıkarsa, idam edilmeğe razıyım. Kendi ipkni elimle çekerim» dedi. Suçlu, Bursadaki vak'ayı da şöyle anlattı: « Bundan üç sene evvel, Bursada Necminin cambazhanesinde çalışıyordum. Siyasî îcmal İtalya • Yugoslavya Muhbir diyor ki: «Kocam 8 sene evvel Izmirde bir adam öldürdü, bir çocuğun gözünü çıkardı» Polonyanın teklifleri Paris 7 (A.A.) Varşova'dan Karakova'ya kadar devam eden seyahat esnasında Polonya Hariciye Nazırı Beck, memleketinin müstemleke taleblerini Delbos'a bildirmiştir. îyi haber alan mahfiller, Polonya tarafından serdedilen aşağıdaki delilleri kaydetmektedirler: «Polonyanm iktısad sahasında în kişafı için iptidaî maddelere doğru bir mahreç ve fazla olan nüfus iskânı için de denizaşm bir müstemlekeye ihtiyacı vardır. Polonya bu hayatî ihtiyaclarının na' zan itibara alınmasını istemektedir. Lehistan meselâ, bazı müstemleke topraklarını işleten şirketlere iştirak edebilir. Ayni suretle Polonyalıların bazı müs temlekelere hicretlerini tanzim etmek ü zere tedbirler almması lâzımdır. Delbos, prensip itibarile bu projeleri tasvib ettieini bildirmiştir.» ' surette tarsini için son zamanlarda Av rupada yapılan doğrudan doğruya yar dımların en sağlamlarından birini teşkil eylemektedir.» Stoyadinoviç verdiği cevabda şunsöylemiştir: « Bugünkü görüşmelerin vaktile esaslan Romada ekselânsları ile Pariç arasında kurulan siyasete tamamile teta buk etmekte olmasını müşahede etmekle derin bir memnuniyet duymaktayım. Italya ile Yugoslavya arasında devamlı ve samimî bir işbirliği için mevcud ve lüzunr lu şerait, Belgradda Kont Ciano ile ta rafımdan İtalyan Yugoslav paktınm imzası esnasında müşahede olunmuştu. Bu işbirliği, Avrupada sulhun tarsini eserine hakikî bir yardım teşkil eylemekte dir. İtalyan Hariciye Nazırınm Yugoslav hükumet merkezîne yaptığı ziyareti iade ederken, ekselânslarile şahsî temasa gir mek fırsatım bulduğumdan dolayı büyük memnuniyet duymaktayım.» lan Ziyafeti, büyük ve parlak bir resmi takib eylemiştir. kabul M. Soruvoruz! MÜTEFERRİK Prens Seyfeddinin cenazesinin nakli Merhum Prens Seyfeddinin cenaze sinin Mısıra nakline müsaade verıldıği hakkındaki Hariciye Vekâletinden dün gelen haber resmen konsolosa bildiril miştir. Cenaze, galib bir ihtimalle. bu cuma günü limanımızdan hareke: edecek bir îsveç vapurile İskenderiyeye götürülecektir. , , Prensin cesedi, tahnit edilmek üzere kabrinden çıkaplmıştı. Mısır sefîi ahşadan bazı parçalar alinarak KaTnreve gönderilmesini istedi&inden bu yapıl mıssa da, Tabibi Adlî, ahşanın çıkanlarak kavanozlara konulmasında hazır bulunmadığı için icab eden vesikayı imzalamamıştır. Prensin hâlâ rahatsız bulunan, refi kası da iyilestiği takdirde, zevcinin cenazesinin naklinde ve Mısırda yamla cak merasimde bulunmak üzere Kahireye gidecektir. Prensesin rahatsızlığı bir rivayete göre hamileliktendir. Fatih noter kâtibi Bir Alman vapuru karaya oturdu mahkum oldu Noter Şükrünün de ihmali tesbit edildi Breslave adlı Fransız gemisi kurtarılamıyor Bükreşte haznlık Bükreş 7 (A.A.) Delbos'un Bükre^'i ziyaret programında Kralın sarayında bir öğle yemeği, Başvekil ve Hariciye Nazınna ziyaretler, Fransa sefarethanesinde bir akşam yemeği ve Hariciye Ne zaretinde bir akjam yemeği ile bir resmi kabul vardır. Bu seferki seyahatte eski Başvekillerle eski Hariciye Nazırlarınm davet edil mesini icab ettiren eski usule riayet edilmiyecektir. Papamn resmi kabulii Roma 7 (Hususî) M. Stoyadinoviç, bugün Papa tarafından kabul edilmiştir. Kardinal Paçelli de Stoyadino viç'le bir müddet görüşmüştür. Bu mülâkatlara ehemmiyet verilmektedir. İktısad Vekâleti erkânı Berlin 7 (A.A.) İyi haber alan mahfiller, von Neurath'ın birkaç ay evdöndü vel Belgrada yaptığı ziyareti iade etmek Bavram münasebetile sehrimize ge • Vaşington 7 (A.A.) Diplomatik için Stoyadinoviçin yakında Berline gidelen îktısad Vekâleti müsteşar vekili mahfiller Delbos'un vasatî Avrupa se ceğini bildirmektedir. Hüsnü Yaman, Deniz Müstesarı Sadullah Güney, Türkofis ba«;kanı Bürhan Zihni Ankarava dönmüşlerdir. 1 IBattaraft 1 inci sahifede) verileceğini, iktısadî işlerimizde hangi sa» tş dairesi âm'nmn Bursadaki mıştır. Bu arada şehircilik mütehassısı haya para sarfedildiyse hemen o paranırj tetkikleri profesör Prost'un Istanbulun imarı hak çıkanldığını memnuniyetle gördüğünü Bursada tetkikler vapan ts dairesi ükında hazırladığı proje ile plân ve ma söyledi. cüncü bölge âmiri Haluk dönrnüştür ketler, imar bürosundan getirtilerek bunBaşvekil ve Dahiliye Vekili Haluk. orada iş kanununun tatbikatı etlar üzerinde uzun boylu tetkikat yapıl gidiyorlar rafında te^kikle/de bulunmuştur. mıştır. Başvekil Celâl Bayar, bu akşam AnKızıl ay balosu Haber aldığımıza göre, görüşülen işkaraya hareket edecektir. Ier arasında bilhassa Eminönü meydanmDahiliye Vekili Sükrü Kayamn hi Dahiliye Vekil' Şükrü Kaya da bu dan sonra Karaköy meydanının da açılmayesi altında 18 birincikânun 937 cu sabah Toros ekspresile Ankaraya gidemartesi günü saat 22 de Tokathvan sarnası, Taksim stadyomunda yapılacak ocektir. lonlarmda verilecek Kızılay Beyoğlu lan daimî sergi binası işi, Taksim meydaVali Ankaraya gidecek şubesinin senelik mutad balosu hususî nının biraz daha genişîetilmesi, Beyoğitina ve dikkatle hazırlanmaktadır. Bu Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üslunun alacağı müstakbel vaziyet ve liman v balonun mevsimin en güzel ve zengin meseleleri vardır. Tetkik ve görüşmeler, tündağın Vilâyet e Belediyeye aid bazı geç vakte kadar sürmüş, müteakıben Ce işler etrafında Vekâletlerle temasta bu balosu olması için, komite çok calış lâl Bayar, Perapalas oteline gitmiş, Da lunmak üzere önümüzdeki pazar günü maktadır. hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Ankaraya gitmesi muhtemeldir. Şükrü Kaya ile beraber İstanbul 'gazeteKunduracıNr cemiyetindeki cilerini kabul ederek onlarla hasbıhal et Tekaüd kanununa eklenecek içtima miştir. madde Dün, iş kanununa tâbi olan kundura İki saat süren bu hasbıhalde haricî ve Ankara 7 (Telefonla) Askerî ve imalâthanelerinin sahibleri Kundura dahilî mühim meseleler hakkında Başvemülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddekil de, Dahiliye Vekili de ayrı ayrı iza sine bir fıkra ekliyen kanun lâyihası, Ma cılar cemiyetinde bir toplantı yapmıs lardır. Toplantıda İş kanunu hükümlehat vererek gazetecileri tenvir ettiler. liye ve Bütçe Encümenlerinden çıkarak rine göre, bu yerlerin is vazivetinin tarMatbuat erkânile beraber çay içmek Meclis ruznamesine alınd:. Eklenen fıkra zimi için kararlar ittihaz edilmiş, yer.i ve onlarla samimî surette hasbıhal etmek şudur: dahilî talimatnameler üzerinde görü nezaketini gösteren Başvekilimiz, gaze şülmüştür. «Muvazenei umumiyeye dahil daitecilerin muhtelif meseleler hakkmda sor relerden Posta, Telgraf ve Telefon tdaİçtimaı müteakıb Kunduracılar cemidukları suallere de ayn ayrı cevablar ve resine ve bu idarelerden muvazenei u yeti reisi, !<; dairesine giderek Başmü mumiyeye dahil dairelerden biriııe fettişle görüşmüştür. izahat verdi. geçmis veya geçecek olan memurlarm Başvekilimiz, Türk gazetecilerinin milP.T. TELFFOJVn\ hizmet rjnüddetleri mütekabilen tekalî meselelerde gösterdikleri yüksek hassaüdlük için meşrut olan kanunî müddesiyet ve vazifeperverliğe teşekkür ederek: tin hesabından sayılır.» Suriye şehirlerile telefon « Gaıetecilerden ve milletten hiç muhaberesi Tahkikat yapılıyor birşey saklıyacak değiliz. Her istediğinizi Suriye şehirlerile tstanbul ve Ankara Konya Ereğlisi (Hususî) Kaza yazmakta serbestsiniz. Yeter ki neşriyatr arasında telefon muhaberesinin lemini nız devletin ve milletin yüksek menfaatle mızın Kızılay hesabatında bir suiistimal için, ilk fırsatta müzakerelere girişile olduğuna dair Adliyeye bir ihbar vâki cektir. Şimdilik, cenub vilâyetlerımiz ri itibarile zamanında olsun.» Başvekil Celâl Bayar, programınm da olmuştur. Müddeiumumüik bütün evraka den, yalnız Adana ile muhabere edil kısım kısım tatbik edileceğini ve ilk ola vazıyed etmiştir. Bu gün de Kızılay mer mektedir. önümüzdeki sene içinde te rak kömürlerimizin ve madenlerimizin iş kezi umumisjnden bu iş için ayrıca bir lefon hattı Erzuruma kadar temdıd oluletilmesi için 14 milyon liralık tahsisat müfettiş gelmiş ve tahkikata başlamıştır. nacak'tır. Amerika seyahati dikkatle takib ediyor Stoyadinoviç Berline de gidecek Başvekilin tetkikleri İptal edilmiş pulları defterlerden sö küp bazı evrak üzerinde kullanmak su retile, hazineyi zarara sckmak ve vazi fesini suiistimal etmekten suçlu Fatih noterlik kâtibi Feyzi ile;;j vfef«*4İ ^ihfÇfl eden noter Şükrü hakkında, Ağırceza mahkemesi, dün akşam geç vakit karannı' vermiştir. ^ılamadığı gibi vapurlar, Adalara da gitNoter kâtibi Feyzi altı sene, iki ay, memiştir. Ada ve Kadıköy seferleri, bilyirmi gün hapis ve 31 1 lira ağır para ce hassa dün de öğleye kadar müşkülâtla yapılmıştır. zasına mahkum olmuştur. Lodosun şiddetinden Antalyada bir Fatih noteri Şükrüye gelince, kendisivapur karaya oturmuş, Bostancıda birkaç nin bu işte yalnız ihmal ve terahisi görülmüş olduğundan bir ay müddetle hapsi kayık parçalanmış, Karadenizde de Ölü ne, sabıkası olmadığından cezasının te dalgadan bilhassa yelkenliler sefer yapaciline, Hazine zaran olan 1058 lira 98 maz olmuştur. Dün Antaîya vapuru müşkuruşun kendisine ödetilmesine karar ve külâtla limanımıza geldiği gibi Bandır rilmiştir. maya giden Bursa vapuru ve Anafarta da Daktilo Münevver, fiile iştiraki görü leahhurla hareket edebilmişlerdir. Antalyada karaya oturan vapur Al lemediğinden beraet etmiştir. man bandıralı ve Manissa isimlidir. Do DENtZ tSLERt ğan Aslan feneri civannda karaya otu ran Breslave isimli Fransız şilepi de ha Yeni yapılan motörler vanın bozukluğundan kurtarılamamak Bir müddettenberi Halicdeki Deniz tadır. Hava açınca bu vapurun yüklü ol fabrikalarında insa edilmekte olan üç duğu buğday Yılmaz vapuruna boşaltı motörün yapısı ikrnal edilmiş, dün denize indirilmiştir. Deniz Ticaret mü lacak, gemi kurtarılacaktır. dürlüğü hesabına yapılan bu motörler, liman islerinin motörlestirilmesine doğru atılan adımlardan birini teşkil et mektedir. Şimdiye kadar limana gelen vapurların palamarları şamandıralara kayıklarla götürülüo bağlamr, bunlara da palamar kayığı denirdi. Sakin ha valarda bile pek güc olarak vanılabilon bu iş irin bu motörlerden ikisi ayni mıştır. Ücüncü motör, Büyük önder Atatürkün Doğu sevahatlerinde çok beğendikleri ve etrafınm imarile temiz lenmesini emrettikleri Gölcüğe gönde rilecektir. ransız Hariciye Nazın Lehistandan başlıyarak Yugoslavya da dahil olduğu halde, Fransam şarkî ve orta Avrupadaki Sovyetler aric dost ve müttefiki memleketleri ziaret ederken Yugoslavya Başvekili Dr. Stoyadinoviç Mussolini ile görüşmek üzere Romaya hareket etmiştir. Oradan MiCambazhane hizmetçilerinden biriyle lâna giderek büyük silâh fabrikalarını kavga ettim. Göğsüme taktığım ay yıl gezecektir. dızlı bayrak vardı. Aradım, bulamadım, Mumaileyhin seya'hatinden daha evnerede olduğunu kendisine sordum. O da el bir Yugoslav askerî heyeti resmî olahem bana, hem de bayrağa küfür etti. ak İtalyayı ziyaret etmiş ve mezkur siBen de dayanamadım, yüzüne bir yum lâh fabrikalarını gezmişti. Bundan iki ruk attım. Gözü şişti. Fakat, kör olmadı. devlet arasındaki dostluk ve samimiyetin, O zaman, karakolda ifademizi almışlar YugDSİavyanın îtalyadan silâh temin ededı. Bir ay sonra da askere çağırdılar.» rek kadar iierlemiş olduğu anlaşılıyor. Vleşhur Krupp'un Üskübde kurmakta « Yugoslavyaya ne vakit gittin?» « Bundan sekiz sene evvel, işlerimi >lduğu silâh fabnkası çok büyük olmak* takib için gitmiştim. Fakat, Bursadan la beraber memleketin silâh ihtiyacını tedöndükten sonra, hiçbir yere gitmedim.» mine kâfi gelmiyecektir. Hâkim Reşid, bundan sonra suçlunun Evvelce Yugoslavya bütün silâhlarını kansı Esmayı sorguya çekti. Esma, di Fransadan tedarik eder, bunlann bedeli yordu ki: üyük büyük istikrazlarla temin olunur« Bu adam, kocamdır. Beraber o du. Lâkin Fransa artık harice borc para turuyoruz. Beni ve üvey oğlunu tehdid erecek vaziyette değildir. Bunun için ediyor. Evde rahatımız, huzurumuz kal Balkan memleketleri daha ziyade kendi madı. Bana ikidebir: «İzmirde Inciral iraî mahsullerine ve madenlerine mahrec tında öldürdüğüm adam gibi sizi de öl ılan diğer memleketlerden yani AJmanya düreceğim!» diyor. Bu yüzden hayan n Îtalyadan silâh ve mühimmat tedarik mız tehlikedidir!» :tmektedirler. Bu cümleden olarak daha Davacı kadın, ilk kocasmdan doğan yakınlarda Romanya Hava ve Bahriye çocuğile Fatihte bir evde oturduklarını Nazın Italyadaki silâh ve tayyare fabrisöylüyordu. kalarını ziyaret etmişti. Hâkim Resid, sucluyu, fotoğraflı ikaYugoslavya Îtalyadan silâh almakta metgâh senedine bağlatarak Müddeiu e İtalya dahi vermekte mahzur görmemumiliğe gönderdi. mektedirler. Çünkü iki devlet arasında Keyfiyet Izmirden sorularak, gelecek gerek bilvasıta, gerek doğrudan doğruya cevaba göre, hakkmda muamele yapıla mevcud ihtilâflı meseleler tamamile tesvicaktır. re edilmiştir. Şöyle ki geçen şubatta Yu;oslavya Bulgaristanla ebedî dostluk mi" akı akdederek anlaşmıs olduğundan Bulgaristanın mukadderatile alâkadar görünen İtalya memnun kalmıştı. Geçen maısta dahi Belgradda Dr. Stoyadinoviç ile İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano arasında imzalanan misakla aradaki bütün hudud ve ekalliyet meseleleri halledilmişti. Hatta Italyanın Balkandaki müttefiğı Arnavudluğun hududlan dahi Lodos fırtınası, evvelki gece de bütün at'î olarak Yugoslavya tarafından taşiddetile devam ettikten sonra dün biraz nınmış ve Yugoslavyadaki mühim Macar ükunet bulmuştur. Lodosun en şiddetli ekalliyetinin dahi daha iyi vaziyet sahibi devresi, evvelki gece geçmiş, fakat ehem olması kabul edilmişti. miyetsii b.ir iki'küçük Bu anlaşroa ile iki arada bİF mesele mıştır. kalmadıktan baska mevcud vaziyetin ida" mesi, İtalya ile Yugoslavya için müşterek bir hedef olmuştur. Bunun muhafazası ıçin fevkalâde ahvalde iki tarafın birbirie istişarede bulunmaları hakkında Bel grad misakına bir madde konulmuştur. Dr. İşte bu misakm teyidi maksadiledir ki Stoyadinoviç Romaya gitmiştir. Romadaki görüşmelerde, mevcud vaziyetin muhafazası maksadile orta Avrupa le Balkanlardaki meseleler mevzuu bahsolacaktır. Belgrad misakı çerçevesi dahilinde, bu meselelerin hal tarzını tayin edeceklerdir. İtalyan gazetelerine göre, Avrupadaki umumî sulhun yeni teşekküllere yani merkezi Moskovada bulunan komünist enternasyonale karşı yapılan ittifaklara uygun bir şekilde temini dahi mevzuu bahsolacaktır. Yugoslavya ötedenberi Rusyadaki yeni rejimi tanımamış ve Sovyetlerle siyasî münasebatta bulunmaktan imtina eylemiş olduğundan İtalya ile umumî Avrupa sulhunu korumak hususunda mutabık kalmakta zorluk çekmiyecektir. Bundan başka İtalya Avrupa topraklarında, yani orta Avrupa ve Balkanlar da pözü olmadığı ve siyasî bir inhisar ve hegemonya şeklinde bir tefevvuk dahi elde etmek emelinde bulunmadığı hakkmda teminat vermiş olduğundan iki taraf siyasî ve iktısadî meselelerde kolayca uzlaşacaklardır. Boğaz dışında bir cisim gb'rüldü Karadeniz Boğazına 30 mil mesafede mayine benzer bir cisim görülmüştür. Bu cismin bir şamandıra olması ihtimali mevcuddur. Vaziyet, korunmaları için seferde bulunan bütün gemüere bildirilmiştir SEHtR ÎSLERt Hükumet vesaiti, yalnız fakirlere tahsis olunacak Kuduz hastanesine sevkedilecek hastalardan yalnız fakir olanların hüku mete aid nakil vasıtalarile gönderilmeleri Sıhhiye Vekâletinin emri icabı iken son zamanlarda buna riayet olunmadığı, maddî vaziyetleri yerinde olanların da bu kabil vesaitten istifade et mekte oldukları görülmüştür. Bunun önüne geçilmesi ve hükumet vesaitinin yalnız fakir kimselere tahsis olunması için alâkadarlara tekrar emir veril miştir. Liman icin 3 tin rnmorkör tesbit edildi i vesait buhranının önüne germek için alman bütün tedbîrlere ra&men, buhran, henüz devam edivor. Bilhassa kabotai seferlerini yaoan Türk vapurları limanda çok kısa bir müddet kaldıkları icin bosaltma Herinde bü yük zorluklarla karsılaTnaktadırlar. Liman idaresi bulabildioi kadar duba kiralamıs ve mavnalara alman yükleri bir taraftan burTarın üzerine bosaltmağa baslamıstır. Pireden almacak vesait için henüz bir anla=ma elde ed ;1 eme mi'tir. Verilen malumata göre, îstan bul tipi romorkörler yantırılacaktır. Limanımıza en uygun gelecek üç romorkör tipi tesbit ed^mistir. Bunları her şevi yerli olacak, İktısad VekâVi fabrikalarma ısmarlanacaktır. tznikin ilk pamuk rekoltesi Ziraat Vekâleti tarafından geçen sene pamuk mıntakasına dahil edilen İznikin ilk rekoltesi olarak 100 hektar araziden 25 ton pamuk ve 50 ton pamuk çekirdeği elde edilmiştir. Mahsule müşteri a, ranmaktadır. Yugoslavyanm Almanya ile münasebatı mükemmeldir. Hatta Dr. Stoyadinoviç Romadan evvel Berlini ziyaret edecekti. Bu seyahat için en uygun tarih olarak geçen 19 teşrinisani tayin edilmişti. Fakat Macar Başvekili ile Hariciye Na" zın, ayni zamanda Berline davet edilmiş olduklarından, mumaileyh, Küçük îtilâfın hikmeti vücudü olan Macaristana karşı birlikte hareket etmek anlaşmasını dolayısile ihlâl etmiş görünmek istemediğinBelediye, Halic sirketinin ta den Berlin seyahati yeni yılın iptidalarma tehir edilmiştir. Hulâsa Yugoslavya eski mamen devrini istiyecek ittifak ve dostluk anlaşmalarma sadık kalVaziyetini idare edemiyen Halic şir makla beraber, gerek İtalya gerek Alketi, bundan iki sene evvel işletme işin manya ile anlaşmak ve iş birliği yapmakta Belediyeve devretmişti. Belediye, bu serbestisini muhafaza etmektedir. güne kadar şirket namına faaliyette buMuharrem Fevzi TOGAY lunmuş, evvelce tahsil edemediŞi yüz de sekiz nisbetindeki hissesini de al mıştır. Ayrıca, bütün gemileri, iskele leri ve imalâthaneyi de tamir etmek Niisbası 5 knruşrur. suretile birçok esaslı işler gören BeleTürkiye Haric diye, şirketin tamamile Belediyeye devicin için redilmesinin daha doğru olacağı kana Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. atindedir. Bu itibarla hükumet nezdın Altı aylık 750 • 1450 • de teşebbüsatta bulunmıya karar ver Üç avlık 400 > 800 > miştir. Bir ayük 150 » Yuktur Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle