18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Birincikâmm 1937 CUMHURtYET II Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosunun Çekilişi bayram dolayısile 18421937 Cumartesi gününe tehîr edilmiştir. Saym halka ilân olunur. inkıbazı, hazımsızlığı MAZON K A ŞE ekşilik ve yanmalarını Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz i DE MIDE ve barsaklar al.ştırn>az. icilmesi iâtif, tesiri kolay, ve mülâyimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ marka sıoa dikkftt. D e p o u : M A Z O N ve B O T O N ecza deposu. Istanbul veni Postahane arkasnda No. 47. Meyva Tuzu giderîr. Grp, 8a; ve Dİ; AJrıları, Nevralji, Artrîtizm, Romaiızma Maliye Vekâletinden 1 Eksiltmiye konulan iş: Bir metre eninde on unsluk yirmi bin metre kanaviçe. 2 îhale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bedeli üç bin iki yüz ve muvakkat teminatı iki yul kırk liradır. 4 Eksiltme 14/12/937' salı günü saat on beşte Vekâlet Levazım Müdürlüğündekı Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 5 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmabahçede Maliye Evrakı Matbua ambarında görülebilir. îsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7997) Bir çok defa, dolma kalemime tertibanizin yazmadağından ve temiz tı, mürekkebin mektub kâğıdınızın lekelenmuntazam ve fadiğinden müteessir oluyor sılasız olarak akve sinirleniyorsunuz. masını temin ederek Halbuki Pelikan dolma ne kâğıdınızın lekekalemlerindeki mülenmesine, ne de sirekkebi sevketnirlenmenize mahal bırakmaz. Fiatı 750 kuruş. Pelikan dolma kaleminiz için Pelikan dolma kalemi mürekkebini kullanınız. Kalem u SAÇ EKSİRİ KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir DökUImesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyeünl arürarak saclara yenideo hayat verir. Koktısu lâtii. kullanıst kolay bir tac eksiridir. Anf hareket. REOSİL ksuruk, Nefes darlığı Soğukalğınlığı VE İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU ISTANBUL ESKİ OSMANLI İMPARATOLUĞUNUN Taksime Uğramış Düyunu Umumiye Meclisi Paris, 3 Birincikânun 1937 ÜttUHan cundan kolayca akar ve doldurulmasına elverişli gayet pratik şişelerde satılır. Başlıca kırtasiye mağazalanndan arayınız. Osmanlı Düyunu Umumiyesi Maverayi Erden Mümessil Senedatı 29 temmuz 1936 tarihinde Maverayi Erden hükumetile aktedilmiş olan itilâfname mucibince teAivesi meşrut meblâğın dördüncü y a n yülık taksidi, vade tarihi olan 30 ikincitesrin 1937 de muntazaman ödendiğini, eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye Meclisi alâkadarlara ilân eder. rK4\M« Binaenalevh aşağıda gosterilen mebalig, 20 birincikânun 1937 tarihmden itibaren, Maverayi Erden mümessil senedatının dört numarah kuponuna mukabıl tediye edilecektir. 1 Sterling liralık sened için : £ 0 : 1 : 0 2 V2 » » » > : £ 0:2:6 5 > » » »:£0:5:0 İşbu mebaliğ Türkiyede, senedin ibraz edildiği günün rayici üzerinden, Türk lirası olarak, ve iş'arı ahere değin aşağıdaki müesseseler tarafmdan tediye edilecektir. Ankarada : Türkive Cumhuriyet Merkez Bankası. : Osmanlı Bankası. İstanbulda : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, : Osmanlı Bankası, Deutsche Bank. göğüs nezleleıinden Sizi kurtaracak en iyi ilâc budur. Her Ankara Merkez Hıfzıssıhha Satınalma Müessesesi Komisyonundan: 1 Müessese şubelerine satm aMnaeak «mhamrrien bedeli 16220 lira 75 kuruşluk alât ve kimvevî maddeler 18/12/937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulilp eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvakkat teminat 1216 lira 56 kuruş olup şartname ve listesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 3 îsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat eweline kadar Komisyon Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. «4385» (8054) M. Z. BOYER Lâboratuan. 461.104 lira 34 kuruşluk Elektrik Tesisatı eczaneden ısrarla isteyiniz. HAZIMSIZLIK Kars Valiliğinden: 1 Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı 296.400 lira. 2 Sarıkamış şehrinin lokomobil elektrik tesisatı 80.011 lira 71 kuruş. 3 Iğdır şehrinin lokomobilli elektrik tesisatı 84,692 lira 63 kuruş ki cenVan €461.104» lira «34» kuruş olarak kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 4 İstenilirse yüzde yirmisi dahilinde Nafıa Veklletine tasdika gitmiş olan Tuzluca, Kâğızman, Arpaçayı, Susuz, Selim kasabalan elektrik tesisatlarından her hangi biri yaptırılacaktır. 5 Nafıa Vekâletinden tasdık edilmiş yukarıdaki üç şehrin dosyasındaki evrak şunlardır. Proje, keşif silsilei fiat, fennî şartname, hususî şart name, Baymdırlık işleri genel şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa Vekâ letinin 938 senesi için kabul ettiği elektrik nizamname ve şartnamesidir. 6 Taliblerin bu işleri yapabileceğini gösteren 937 senesi için Nafıa Vekâletinden aldığı ehliyet vesikasile 937 senesi Ticaret Odası vesikasu 7 En aşağı 200.000 liralık bir şehir tesisatı yaptığma dair vesika göstermesi. 8 Muvakkat teminat 24.306 liradır. 9 Tediyat peşindir. 10 Dosyalar Kars ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerindedir. 11 İhale 30/12/937 perşembe günü saat 15 te Kars Hükumet Konağı içindeki Daimî Encümen pdasında yapılacaktır. 12 Taliblerin teklif mektublarını mühür mumu ile iyice kapatrmş olarak saat 14 e kadar Daimî Encümen Komisyon Riyasetine vermiş olmalan, postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (7942) Hayatın zevkinden insanı mahram eder. PERTEV KARBONAT komprimeleri Çok temiz biKarbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz önünde rutularak yapılmıştır. HER ECZANEDE SATELIR. Tekîrdağ Şarbaylığından: Tekirdağ Belediyesi itfaiyesi için (400) metro hortum açık eksiltme ile satm alınacaktır. Eksiltme 21/12/1937 salı günü öğlecien sonra saat 15 te Tekirdağ Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesinde yazüı evsafa uygun olarak verebileceklerin şartnameyi görmek üzere İstanbul ve Te kirdağ Belediyelerine müracaat eylemeleri ve eksiltme gün ve saatinde kanunî teminatlarile birlikte Tekirdağ Belediye Encümeninde hazır bulunmalan ilân olunur. (8143) P A T I İç ve daş basur memelerinde, basur memelerinin her turlü iltihablannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. L Oevlet Demiryolları İşletme Umam Müdarlüğiinden Trabzonda yapılacak A T A T Ü R K anıdı müsabaka çartları Trabzon Ilbaylığmdan: 1 Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 2 Anıd projesi 1 birinciteşrin 937 tarihinden 1 mayıs 938 ayı sonuna kadar müsabakaya konulmuştur. 3 Talibler bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek öğretmen Genel Direktörîüğü üe İstanbul Güzel San'atlar Akademisinden mufassal malumat alabilirler. 4 Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıdı bir portre heykeli olmayıp Trabzonun millî mücadeledeki rolünü ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za manlarda teşriflerinde halkın heyecanlarını ifade eder mahiyette bir abide olacaktır. 5 Bu abide için azamî 140.000 lira kadar sarfedilecektir. 6 Müsabakava en az îstanbul Güzel San'atlar Akademisini bitinniş olan Türk heykeltraslan girebilirler. 7 31 mayıs 938 günü akşamma kadar maket ve projeler tstanbulda Güzel Srn'atlar Akademisi Direktorlüğüne tesliro edilmiş bulunmalıdır. 8 Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 9 Projeler anıdm nihaî şekil hakkında tam bir fikir verecek vuzuhta olmalıdır. 10 Anıd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel Üe kabartmaların bronzdan olması şayani arzu ise de bu cihet heykeltraşlann takdirüıe bırakılmıştır. 11 Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde Türk ve yabancı san'atkârlardan teskil olunacak jürî hevetince tetkik edilerek birinciye 1000 ve ikinciye 500 lira mükâfat verilecektir. 12 Anıd yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul olunmuştur. Anıd mahallinin fotoğraflarile mevzua esas olacak yazılar Kültür Bakanlığı Yüksek Ögretim Genel Direktörlüğünden ve Güzel San'atlar Akademisi Di rektörlüğünden parasız alınabilir. (7457) Idaremizin Haydarpaşa deposuna bir sene zarfında gelecek tahminen 40,000 ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilmesi işi 21/12/1937 tarihine musacüf salı günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci Îşletme Komisyonu tarafmdan kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Beher ton kömürün tahliyesi için on kuruş ve tahmili için on üç kuruş muhammen bedel konmuştur. Îsteklilerin 840 lira muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği ve Resmî gazetelerin 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa Birinci îşletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilir. . (8176) KASADA SAKLADIĞINIZ PAI^A KUPl 1 VAZiyETİNDEOİO ONU rAİZLC VEPİNI1 CE5ME U| 193 8 Y ı l b a ş ı |j| Hava Kurumu Büyük Piyangosu B Ü Y Ü K İKRAMlYESt f 50 0 . 0 0 0 ) Keside Yılbaşı gecesi Hradır MAIH19 MUSUSI f SORUNU2 Aynca: 200.000, 150.000, 100 000, 70.000, 60 000, 50.000, 30,000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki aded mükâfat vardır. yapılacaktır .... MOLANTSy ÜNİ N HAN Biletler: (2.5), (5) ve (10) liradır. Vakît kaybetmeden hemen biletinizi ahmz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle