20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 8 Birincikânun 1937 "Adeta bir harika!,, diye Bayan Jale itiraf etti SAÇ BAKIMI Güzelliğin en birinci şartıdır. BİR HAFTA ZARF1NDA hakikaten GENCLESTİM. Tamamen değiştiği için daha cazib görünüyordu. Arkadaşları, şayani hayret tenine gıpta ediyorlardı. BUGÜN\ SİNİRE, ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL Emsalsiz ilâcdır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundunınuz. İle ameliyatsız kurtulursunuz, basur memelerini söndürür, mahveder, kanı. ağrıyı derhal keser. Emsalsiz ilâcdır. BASURDAN YALNIZ HEDENSA dir. Üşütmekten gelen arka sancılarmı, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir. Vücudü kızdırır. ROMATİZMAYA ÇARE PiMANOL PETROL N i Z A M Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilâcdır. Zayı Konya Malmüdürlüğünden almakta olduğum maaşımm mührünü zayi ettım. Yenisini alacağımdan hük mü yoktur. Beşıktaş Akaretler 34 No. lı evde mütekaid yüzbaşı Ahmed Akkan i LA N TÜRK ANTRASİTİ Zonguldakta Türk Antrasiti satışı serbesttir. inhisar halinde değildir Arzu eden her tacir ve herkes Zonguldakta Maden Kömür îşleri Türk Anonim ! Şirketinin Türk Antrasiti fab rikasına veya Istanbulda Galatada Yolcu Salonu karşısında Tahir Hanmda 5 inci katta TÜRK ANTRASÎTÎ SATIŞ MERKEZÎne müracaatle nakliye ücreti kendilerine aid olmak üzere vasıta üzerinde teslim Türk Antrasitinin beher tonunu Zonguldakta tktısad Vekâletince ilân edilen (17) lira (25) kuruşa satın alabilir. Bayan JALE'nin bir haftalık güzellik te davisini tatbik etmezden evvelki hakikî fotoğrafı Bayan Jale yazıyor: cBenim için bu, bir ha rikadır» bir hafta zar fında bu derece cazib bir şekil alacağımı hiç ümid etmiyordum. Ar kadaşlarım, daha genc ve daha sehhar görün Bayan JALE'nin bir hafta sonraki dügümü söylüyorlar. retuş görmemiş hakikî fotoğrafı Cidden şayani hayret 'olan böyle bir teni temine muvaffak olduğumu gıpta izale eder. Sabahleyin kalk tığınızda daha genc görünürnazarlarile süzüyorlar. Evvelâ, her akşam yatmazdan sünüz. Gündüz için beyaz rengindeevvel pembe rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Bu kremin ki (yağsız) Tokalon kremini terkibinde, Viyana Üniversitesi kullanınız. En sert ve esmer bir profesörü Doktor Stejskal tara cildi yumuşatıp beyazlatır. Sifından keşfedalen ve «Biocel» yah benleri eritir ve açık metâbir edilen genclik cehveri sameleri kapatır. Yalnız Tomevcuddur. Siz uyurken, cildi kalon kreminin temin ettiği bu nizi besler ve gencleştirir ve yüz cazib, sehhar ve güzel tene madeki çizgi ve buruşukluklan lik olunur. Ademi iktidar. gevşekliği, Dermansızlık, Vücut v e Dimağın yorgunluğunda JflHHLML^HLHHLİHHBHHHİ^LHLHLHLİL^HLHMHL^MU Çatalca Ziraat Bankasından: Satılık Sırt Köy Çiftliği Mevkii Köyü B. Çekmece Mezarhk Mıktarı Hıssesi Dekar M2 399 765 9/10 Tapu senedinin No. Tarihi 40 11/12/930 18 6/4/931 17 K. Evvel 340 » > 17 35 11/12/930 13 6/4/931 12 K. Evvel 340 » > 11/12/930 39 6/4/931 17 K. Evvel 340 16 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 > > 11/12/9306/4/931 K. Evvel 340 > » 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » » 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 » > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 > > 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 > > 11/12/931 6/4/931 K. Evvel 340 » » 11/12/930 6/4/931 K. Evvel 340 43 21 20 37 13 14 21 9 8 33 11 10 44 22 21 42 20 19 32 10 38 16 15 41 19 pek müessir «e emin bir ilâctır. Kutusu 2 0 0 kuruş Borçlusu: Üsküdar Paşalimanı caddesinde Saidpaşa yalısında Bayan Ayşe Mediha Muhammen kıymeti Nev'i Kazası 870 00 Tarla Catalca Eczanesi Sirkeci BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT DOKTOR ÇiPRUT Cildiye ve Zühreviye mÇtehassısı Beyoğlu Yerlı Mallar Pazarı karşısında Posta sokağı köşesinde Meymenet apartımanı. Tel: 43353 292 00 Çekmeceyolu 134 174 340 00 Ağılaltı 156 230 BAKTERIYOLOJI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vasserman ve Kahn tpamüllerı, kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastahklan teşhisi, iclrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hus'isî aşılar istihzan. Kanda üre, şt<ker, Klorür, Kollesterln miktarhunnın tayini, Divanyolu No. 113 Tel: 20981 Dr. iHSAN SAMi L A B O R A T U A R I 160 00 Harmanltk 73 520 Arif Hikmet Bey Vakfı Mütevelliliğinden: 196 00 Çeşme 90 062 Kiralık Asrî Hamam ve Kârgir Ev Kuzguncukta İcadiye caddesinde Dağ hamamı namile maruf hamam bu kere yenicien mükemmel surette inşa edildığinden kiraya verilecektir. İsteklilerin görmek için içindeki bekçiye müracaat eylemeleri. (8201) 212 00 Dere <• rr'^ » 97 414 Kumbâr»/ blri ÇİZS8 700 00 Çeşme 321 650 14 00 Harmanhk 6 433 1000 00 459 500 200 00 » » Ağılaltı 91 900 200 00 91 900 144 00 > » » * Çeşme 66 168 496 00 Sıvas 227 30 8 7 34 12 11 36 14 13 29 7 6 45 23 5 620 00 Çekmece 284 890 508 00 » » Çeşme 233 426 1584 00 » » » Mezarhk 727 848 0 00 Çiftlik Çiftlik 0 000 TÜRKİYE CUMHUBİYBTİ 7536 • 3422 792 Evsafı yukarıda gösterilen gayrimenkuller 3202 No. kanun hükümleri dairesinde satılmak üzere açık arttırma ile satışa konulmuştur. Arttırma 1/12/937 tarihinde başlamak ve 15/1/938 tarihinde bitmek üzere bir buçuk av devam edecektir. Alıcı çıkmadığı veya sürülen pey alacağı karşılamadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma müddetı on beş gün daha uzatılabılecektir. Muvakkat ihale 15/1/938 cumartesi günü saat on ikite Çatalca Ziraat Bankasında ve en çok arttırana yapılacaktır. Arttırma şartnamesi 1/12/937 tarihinden itıbaren Çatalca Ziraat Bankasında herkes tarafmdan görülebilecektir. Kat'î ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar bulnnduğu gibi kat'î ihaleye kadar borclu borcunu faiz ve masraflarile birlıkte öderse muvakkat ihale fesh ve iptal olunarak müşteriye pey akçesi reddolunur. Müşterinin başkaca hak mütalebesi meşmu olamıyacaktır. Bankamızdan baska ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul üzerindeki haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerıle yirmı gün içinde bildirmeleri ve aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç bırakılacakları ilân olunur. (8204) Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı Bu effiz TC rmıalsiz takvimin taklitlert vardır Tnklitlerini nlmamnk için dikkat ctmclldir. Takvimc ait her türlü malumatı. dünya tarihlrrini. inkılap tarihleri. dıni tarihler, ihtiralar tarihi, dunya devletlerinin nufuı ve kuvvetleri. vilâyet ve kazalanmız. nufuıumuz tren iıtatyonlan. linıan ve itkeleler. kanunlarımız. lağlık bilgileri, güzellik çarelrri ve herketin i|ine yarayan daha bir çök faydalı mtlumatı. mükemmel bir muht«ra defterini. yedi renkli bir Türkiye haritatını havi: . ( HAYAT TAKVİMİ,) nin^aklitleri çıkmiftır Aldanmamak için ( Muhtıralı Haritalı, HAYAT takvimi) âdlUR nİ1İİ»IUİa|İiltl!lİ Tfıtf/''ij|Hr clltlui 35 kuruştur. Markezt litanbul MAARİF kttaphaneıidir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle