11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CDMHUBÎTET 8 Birincikâmm 1937 KİREÇLİ S U : Sıhhatinizin düşmamdır: |Güzelliginizin düşmamdır: Kudretinizin düşmamdır: Zevkinizin düşmamdır: Paranızm düşmamdır : Çok kireçli su, romatizmamn, böbrek ve karaciğer taşlarmın, arteriosc lerose, ınkıbazın müvellididır. (Semaverlerde, çaydanlıklarda, bardaklardakı kireç tabakalarmı tetkik edıniz.) Kireçli su, cildinizi, yüzünüzü tahriş eder. Saçlarınızı vaktinden evvel sizi ihtiyar gösterir. sertleştirir ve Kireçli su, yemelkerde, banyoda, tuvalette ve çayda zamanınızı lüzumsuz yere bir misli fazla nahak yere işgal eder. Kireçli su, çamaşırlannızda fena koku yerleştirir, beyazlığım kaybettırir. Çaylarınızın, kahvelermizin ve bütün meşrubatmızın koku ve renklerini bozar, yemeklerinizi çiy bırakır ve lezzetini bozar. Kaloriferlerinizi, kaynama kablarınızı ve çamaşırlarmızı vaktinden evvel çürütür. Mutfak ve kristal, nikel ve gümüş takımlannızı bozar, çızer. Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. Kireci alınmış su Tatlı su I «atı ı'eau douce ^ Sabit cihazlar Kalorlferlerde saniyede Rahatımz, zevkiniz, sıhhatiniz, iktısadınız îçin bir Panyoda ve mutfakta 15 liradan 125 liraya kadar Portatif cihazlar • Bütün masrafı: 20 sertlik derecesinde 1000 litre için yalnız 2 1/2 kuruştur. Kireçli su tasfiye cihazını almalısınız. • Kataloglarımız, mütehassıslarımız emirlerinize derhal gönderilir. Konsültasfon ve su tahlilleri paresız yapılır. Idare merkezi : (isviçre A. G für WEBBOLiTE) TUrklye ve şarkı karib sahibl Imtiyazı: Galata, Voyvoda caddesi No. 4042 Telefon: 44507, posta kutusu 1094. Merkez şubesl: Ankara, Bankalar caddesi. Satış yerlerl: Ankarada Vehbl Koç ticaret evi ve Şark Merkez Ecza deposu. Cihazlar ve kudretleri 5 sene için garantidir. Taksitle de «atı§ yapılır Taleb üzerine kataloğ ve mütehassıs gönderilir. Mem leketin her tarafında satış yerleri vardır. Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 27/12/937 pazartesi günü saat 15 te îstanbulda Nafıa Müdürlüğunde (2998.33) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum Islah istasyonu işevinde yapı lacak kalorifer tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje> keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde göriile cektir. Muvakkat teminat (225) liradır. * Isteklılerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığma dair idarelerinde almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazıl tnış ehlıyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. ' (8200) SİL KATRAN HAKKI EKREM J OZİPEK PALAS U " OTEL ve LOKANTASI S !I V E Mm E Sureti mahsusada otelde çıkartıl. ian halis TEREYAĞ1 ile yapılmış " Tam zamanında Yetişen ve damla ile alınan KARDOL bayılmave çarpıntılarda hayat verici bir eksir olur. ROMATİTHA tUMBAOO .. «IYATIK VE BUTUM En nefls yemekler hazırlamaktadır. Lutfen tecrUbe edfnlz. Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tel. 24394 SIDDETLI AĞRILARI ALE EDCR 1 Tabiî güzellik Göz boyayıcı reklâmlar ve • •* • KUVVETÜ ALIŞ KABİÜYETİ İISCÎ PHILIPS'in Bu TEL TEKDÜĞMESI sızin için düşünen bir âyar otömatiğidir AYI £EŞİTLERWAIZ PALTOLAR' 1 9 liradan itibaren YÜN FANİLELER 2 , s o liradan itibaren Tabiî güzel görünmeğe muvaffak olmak için dünyanm en büyuk cıld guzelleştırme âlımi olan P. Dr. E. WİNTER'in formülü mucibınce hazırlanan yağlı, yağsız ve acıbadem VENÜS kremlerini kullananlar ömürlerinin sonuna kadar VENÜS gıbi güzel ve cazibeli kalırlar. Masa başında uydurma ve balkımızı aldatan göz boyaytcı reklâmlara inanmayınız. Terkıb, tesir ve kıymet itibarile dünya yüzünde KREM VENÜS'ten daha üstün bir KREM mevcud olmadığını sayın halkımıza kat'ıyetle arzederiz. AYIRMA KABİLİYETİNİ TANZİM EOER « \ TERTIBATINI CALIŞTIRIR Bu TEL SES KUVVETİNİ ÂYAR EDER PERDESİNİ ŞAPKALAR 2 , s o liradan itibaren Nuredni n EvEiyazade MUessesesi istanbul idraryoiları hastalıkları mütehassısı Beyoglu Vıldız sioeması karşısı Leklergo Apt. (Vuayene 4 ten sonra cumartesl fakırlere Tel. 43924 parasiz Dr. Suphi Şenses YÜN KAŞKOLLER 1 f 2 s liradan itibaren YÜN Ç0RAP1AR 6 0 kuruştan itibaren YERLi MALLAD PAZARLARI Yaşlıca bir zatın evini ve çocuklarmı ıdare etmek üzere orta yaşlı bir bayana ihtiyac vardır. Arzu edenler tercümei hallerile istiyecekleri ücreti (Müdire) rumuzile 1100 posta kutusuna bildirmeleri. SaMb ve Başmuharrirtt Yunu* Nadı ümumi netrtyaU tdar» eden fazt ifiert Mudurui Hikmet Mönif Ctımhurtyet matbaan Miioıre aranıyor Tekdüğmeli Philips/radyosunu kullandıktan sonra başka radyo alamazsmız. PHILIPS Satîş yerleri PHÎLİPS SALONU GaTatâ, Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentalan OROZDİBAK, İstanbul BASMACIYAN, İstıklâl caddesi, Beyoğlu EKREM, Kadıköy, Muvakkithane caddesi 49 AHMED ve HÂMİD Özgül, Pendik ve başlıca taşra vılâyetleri.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle