19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r Hukuk Doktoru GAD FRANKO Milâslının Kanunu Medenî Rehberinin dördüncü oildi de intişar etti. 3 lira fiatla Cihan Kitabevinde satılır. 4 cildin fiatı 11 liradır. OndördönGu yıl sayı: 4874 umhuri f M. Stoyadinovîç yakmda Berlini de ziyaret edecek Varşova 7 (A.A.) M. Delbos'un Varşova seyahati hakkında dün gece bir teblığ neşredilmiştir. Tebliğ, şudur: 4 0 * X Hukuk Doktoru ;GAD FRANKO Milâshnm \HUKUKî BiLGiLER MECMUASININ Çarşamba 8 B!rincikânun 1937 97 nci sayısıönemli yazılarla intişar etti. 25 kuruş bedelle Cihan Kitabevinde satılır. £ senedenberi çıkardığı 248 r e ^ ^ « : cunyet tanbuf Posta t t u s u : trtanbuL NO 2 8 Ç Telelon: Başmuuarrü ve evl: 22368 Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısnu 24299 24290 Hataya dair müzakereler ayın Delbos Beck mülâkatı 14 ünde Ankarada başlıyor Fransız Hariciye Nazırı, Polonyanın Türk Fransız Erkâmharbiyelerinin konuşmaları bir hafta devam edecek müstemleke teklifini tasvib etti Tüfkiye • Suriye dostluk ve iyi komşuluk muahedesinin feshi Hatayda 29 ikinciteşrin günü toplanan halk Mevcud şartlar içinde vaziyeti her noktası çok açık ya Mahallî hükumet; heyeti Türklerle temas ettir Memleketimize muhabbet kazandıran bir zılmış yeni bir muahede ile memek için elinden geleni yaptnıştır. Şimdi de yenidenve adamakıllı tesbit gümrükçümüz etmekten başka çare olamazuydurma nüfus tahriri yapıyorlar Bundan hirlcaç yıl önce bir Fransız dı tabiî. îşte zaten paçavra Ankara 7 (Telefonla) Türkiye ve gazetecisi tarajından neşrolunan bir eserde Sirkeci Gümrüğü muayene meya dönmüş olan eski muahe Fransa büyük erkânıharbiyeleri arasmda murlarından birisinin muamele esnaHatay işi dolayısile yapıîacak temasların denin feshi sebeb ve sında kendisile fransıtca konuşmasınbu ayın 14 ünde başlıyar\k bir hafta dedan, üzerinde durulmağa lâyık bir mezaruretleri. ükumetimiz, Suriye hakkında Fransa ile 1926 tarihinde akdetmiş olduğumuz dostluk ve iyi komşuluk muahedesini feshederek onun yerine bir yenisinin müzakere olunması teklifile keyfiyeti Fransa hükumetine tebliğ eylemiştir. Bu muahedenin bazı ahkâmı tatbik kabiliyetini kaybetmiş ve bir kısmının da tefsirinde iki hükumet arasında mutabakat hasıl olmamakta bulunmuştu: Hükumet bu muahedeyi zamanın icablarına daha uygun yeni hükümlerle tanzime muhtac gb'rmüş ve bunun için müzakerelere amade bulunduğunu da Fransaya bildirmiştir. Ankaradan verilen mütemmim malumata göre Fransız Hariciye Nazırı M. Delbos'un şarkî Avrupa ve Tuna havzası seyahatinden sonra Ankarayı ziyaretini müteakıb yeni müzakerelerin başlıyacağı tahmin olunmaktadır. Bu hâdisede bizim tarafımızdan daha açık ve emniyetli bir dostluk ve daha iyi bir komşuluk arzusu gütmekten başka bir mahiyet yoktur. Dığer bütün komşulanmızla olduğu gibi Suriyeyi çevreliyen cenub hududumuzda dahi bize Fransa ile ve Suriye ile iyi geçinmekten başka bir emel isnad etmeğe imkân tasavvur olunamaz. Bütün güzel niyetlerimize rağmen yalnız burada bu emelimizin şimdiye kadar tam ve kâmıl bir tahakkukunu görmekten mahrüm kaldığımızı söylemeğe mecburuz. Bunda kendimizi hiç kusurlu bulmuyoruz. Ayni hudud imtidadmda başkalarile akdettiğimiz mıimasil muahedeler çok iyi netıceler .vererek diğer komşularımızla münasebetlerimizi en dostane şekillerde inkişaf ettiriyor da Suriye hududu nasıl ve niçin bir istisna teşkil ediyor? Herhalde bunun mes'ulü biz Türkler değiliz. Fenalık olsa olsa muhatablarımızın niyetlerinin değilse bile herhalde vaziyetlerinin sarih olmamasmdan ileri geliyor gibi görünüyor bize. Irak misalini ele alalım: Orada da Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bir komşu memleket vücud buldu. Orada da bir ecnebi devlet mandater olarak bulun' du. Orada da hallolunacak büyük ve çetm müsküllerımiz oldu. Sayısı bır iki olmıyan bu müşküllerin şiddel derecelerini »nlatmış olmak üzere Hakarı kısmı ve vam edeceği anlaşılıyor. Fransız askerî heyeti Ankarada merasimle karşılanacak ve misafir edilecektir. Fransa Hariciye Nazırı M. Delbos'un şehrimizi şubat sonlarına doğru ziyaret edeceği sanılmaktadır. Intihabat komisyonunu nasıl iğfal etmişler? kafilelerl Delbos'un, V'arşovada bütün Polonya siyaseti zımamdarlarıle yaptığı görüşme" ler esnasında, Fransa Polonya münasebetlerini alâkadar eden bütün meseleler, dürüst bir işbirliği zihniyetile, tetkike tâbi tutulmuş ve 1921 senesindenberi mevcud Bükreşten bir manzara ve bugün Fransız Hariciye Nazırını Fransa Polonya ittifakmın iki memle kabul edecek olan Kral S. M. Carol ket siyasetinin esaslı ve daimî unsurlarından birini teşkil eylediği ve iki memleketin de, iki millet arasmdaki münasebetler in sulhperver bir tarzda inkişafı menfaatine olarak bu ittifaka ayni derecede bağlı bulunduğu, bir kere daha, müşahede edilmıştir. İki nazır, iki milletin ayni zamanda menafiine ve isteklerine tekabül et mekle beraber, enternasyonal işbirliğini Resmî tebliğ etrafında, Delbos demiş met ve milletinin hissiyatına tekabül et ve umumî sükunu da istihdaf eden emni tir ki: • • mektedir. Lehjstanın kendisini necib an'ayetli işbirliği siyasetine her sahada devam « Her tarafta dostane bîr anlayışa, nelerine sadık birmillet olmakla beraber etmek hususundaki müşterek azimlerini Fransaya karşı teveccüh ve muhabbete şa ayni zamanda büyük ve kuvvetli asrî bir teyid eylemişlerdir. lArkast Sa. 2 sütun 1 de] hid oldum. Bütün bunlar, Fransız hüku Romadaki siyasî görüşmeler Mussolini: « Müşterek menfaatlerden kuvvet alan dostluk, kimseyi endişeye düşürmemelidir» diyor Kendi kendimizi tenkid: Başvekilin tetkikleri Celâl Bayar, dün Belediyede İstanbulun imarına dair tedbirler üzerinde meşgul oldu, ve gazetecilerle hasbıhal yaptı 90 Japon tayyaresi, şimdiye kadar görülmemiş bir şiddetle bomba yağdırdı. Mareşal Şan KayŞek şehri terketti. Çin orduları ric'ate başladı Bir tesadüf, bize bu fransızcaya me Bu ziyaret sırasında dün de bildirdi sinin yeni esaslar dairesinde tenzimi yo raklı gümrükçümüzün şimdi Galata sağim gibi tatbik kıymetini kaybetmiş olan lunda müzakereler açılacaktır. lonunda vazife gören muayene memuru Türkiye Suriye iyi komşuluk muahede\Arkasi Sa. 7 sütun 1 de} Bay Nazif olduğunu öğretti. Vazifesine çok dikkatli bir memur olan Bay Nazif ilerilemiş, yaşına rağmen her gün biraz daha ilerilettiği fransızcasile kendi işine aid muamelelerinde yabancılarla onBaşvekilimiz, dün Perapalas otelinde gazetecilerle beraber... ların anladxqı bir dilde konuşarak yclcular için ekseriya hoş olmıyan bu muistanbulun iman hakkında verilen kaCelâl Bayar, dün akşamüzeri Belediayene sajhasım onlara tatlıhkla geçirt rarm biran evvel tatbik sahasına konul ye fen heyetinin bulunduğu daireye git « mektedir. ması için ciddî tedbirler alınmağa baş miş, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Ahiren Science meemuasında geçen lanmıştır. Bu meyanda şehrimizde bulu Ustündağ ve fen heyeti müdürü Hüsnü yaz bizim Tarih Kurultauına gelen pro nan Başvekil Celâl Bayar da bu işle alâ ile bir saat kadar görüşmüş ve izahat ai" fesör Henri Berr'in (Monsieur le pro kadar olmuştur. lArkast Sa. 2 sütun 1 de] fesseur) başlıkh bir makalesini okuduk. Bu saytn profesör de Galata Gümrük salonumuzda kendisile iransızca konuşarak hatta söz arasmda Montesqui eu'nün Esprit des lois'sından bile demvuran bir Türk çümrük muayene memurundan büyük medıh ve sitayişlerle bahsetmektedir. Şüphe yok, gene Bay Nazif. Feshedilen muahedenin ahkâmı Antakyada yıkılan taklardan biri sele olarak, bahsolunuyordu. Muharrir, gümrükçüye jranstzcayı nerede öğrendiğini sormuş, gümrükçü, mektebde başlıyan merakının tetkik ve tetebbüle meyva vermekte devam etüğini anlaU mış, ve bu hal Fransız gazetecisinin hayranlığım davet etmiş. Nankin'de büyük hercü merc! Hükumet meıkezî, çok vahim günlerini yaşıyor Ingiltere, Franco'y menfi cevab verdî p Çok itina ve dikkat istediğini ve bundan dolayı memurlar kadar yolcular için de müşkül safhalar arzettiğini hepimizin pek iyi bildiğimiz gümrükçü lüğün böyle nezaketle karışık bir mariietle tatlı bir şekilde ifası, doğrusu pek hoşumuza giden ve memleketimize muhabbetler toplıyan kannca kaderince bir muvaffakiyettir. Londra; Ispanya sahillerinin abluka dilmesini ve torpil dökülmesini kabul etmiyor PEK YAKINDA Şanghayda beynelmilel mıntakada Japon mitralyözlerile delik deşik olan bir İngiliz karakol binası Changhai 7 (A A.) Changhai'daki Japon mehafıli, Çin mukavemetinin tamamile çökmüş olduğunu ve Nankin'in pek yakmda düşeceğini beyan etmektedir. Çin mukavemetinin inhidamı, kuvT/ei maneviyeleri kırılmış olan eyalet as kerlerinin Nankin'in müdafaasma me Elizabefin hayatı Tercume edenler: Avusturya imparatoriçesi YUNUS NADI iArkası Sa. 7 sütun 4 te) mur üç güzide fırkanın hatları arasm MITHAT CEMAL SUPH1 Z1YA dan ricat etmekte olmalarına atfedü Siyaset dalavereleri ve mektedir. Bu sabahki hava bombardımamnm aşk maceralarile dolu Çin müdafilerinin kuvvei maneviyeleriçok meraklı bir eser nin kırılmasını ikmal edeceği tahmin olunmaktadır. "Arkası Sa. 8 sütun 1 de] İspanyada; yeni bir kasaba alan Franco kuvvetlerinin tezahüratı (Yaztsı 8 inci tahifemizde)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle